Ajstrup sogn, Kær herred, Ålborg amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 11.11.2020

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 211: Ajstrup Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 413: Ajstrup Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Ajstrup kirke

Position:
- Legacy: N: 571047.2 Ø: 0095756.1
- GST: 558370 6337814
- Google Earth: 57 10' 47.2"N, 009 57' 56.1"E
Forklaring

Adresse: Ajstrupvej 11, 9381 Sulsted.

Jens Hansen og Margrethe Hansdatter fra Åbenterp i Vrejlev sogn blev 1685 gift i Ajstrup kirke.

Kirken er antageligt opført o. 1450.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Ålborg amt. Bind VI, 3 (1961). Side 971-972:
Den hvidkalkede, blytækkede kirke har tårn i v., skib m. smallere kor, våbenhus mod n. samt mod s. et gravkapel. Tårn, skib og kor er fra senmiddelalderen, opf. af munkesten i munkeskifte, dog overvejende m. nyere skalmuring; opr. stod kirken m. blank mur, hvilket ses over våbenhusets loft. N.døren er bev. og stadig i brug. S.kapellet m. krypt er opf. 1675 og var fra 1719 gravkapel for ejerne af Vrå; en del af kisterne er udtaget 1884 og nedsat på kgd., og samtidig blev rummet inddraget i kirken; resten af kisterne udtoges 1928, ved hvilken lejlighed den sydl. del af bygn. blev indrettet til ligkapel, mens den øvr. del blev orgelrum. På tårnet står i murankre årst. 1759 og Schack Vittinghof greve Holcks og hustru Kirstine Birgitte Billes navnetræk. I det indre, som dækkes af bjælkelofter, er korbuen bred og rundbuet, tårnbuen spids. Kirken er rest. 1926-29; tagværket fornyedes og inventaret blev istandsat (arkt. H. Paludan). - På det murede alterbord, der dækkes af et renæssancepanel fra 1594, står en usædvanlig bred og stor udsk. altertavle m. skåret årst. 1618 samt adelsvåben: en ibskal m. bogstaverne A S K, en hjort og A A D K; i felterne bibelske relieffremstillinger, bl.a. Evas skabelse, Syndefaldet, Jesu fødsel, Korsfæstelsen og Opstandelsen; i topstykket Dommedag; tavlen er stafferet 1725 (af Henrik Gross) på bekostning af Else Lisbeth Rodsteen og bærer hendes forældres Fr. Rodsteens og Kirsten Bechs våben og navnecifre. En ældre tavle fra 1510 er i Ålborg hist. Museum. Kalk fra 1640. Foran alteret et stafferet og forgyldt smedejernsgitter m. ovenn. Else L. Rodsteens initialer og sa. våben som på altertavlen. Nyere cementfont m. gl. messingfad fra o. 1575. Prædikestol m. himmel i renæssance fra o. 1600; indskrift m. navnetræk S. C. samt årst. 1589 fremdroges her 1928. I felterne udsk. bibelske relieffer, som 1725 er stafferet og sign. af ovenn. Henrik Gross på bekostn. af ovenn. Else L. R. (navn og våben). Kirkens gl. stoleværk fra beg. af 1600t. er velbevaret m. gavle og låger, hvis marmorerede staffering er fornyet 1957. Foran den gl. dørfløj til våbenhuset er anbragt to gitterlåger af smedejern, der tidl. har siddet i gravkapellets arkade ind mod kirken, og som bærer Vittinghofernes våben og navnetræk samt årst. 1719. Ved skibets v.væg står et renæssancepulpitur (genopstillet i 1920erne) m. staffering fra beg. af 1700t.; heribl. ovenn. Schack Vittinghofs og hustrus våben samt malede evangelister og apostle, ganske svarende til lign. billeder i Ålborg Budolfi kirke. På skibets nordl. sidevæg er afdækket en kalkmalet dek. i grisaille som ramme om tilmuret, rundbuet vindue, m. malet årst. 1766, formentlig opr. tænkt som epitafium over ovenn. Schack Vittinghof. I ligkapellet er ophængt en del kisteplader fra kryptbegravelsen, bl.a. over fru Ide Lindenov, † 1674, enke efter Steen Beck, Fr. Rodsteen til Lengsholm, † 1674, Eiler E. Banner til Ellinggård, † 1700, Else Lisb. Rodsteen, † 1730, fru Ide Rodsteen, † 1725 (g. m. Jørgen Bille), og fru Kirsten Birgitte Bille grevinde Holck (g. m. ovenn. Schack V. greve Holck). Ligsten over oberstløjtn. Joh. Chr. de Trappaud, † 1783, over hans hustru Christine Sophie de Trappaud, † 1797, og over deres svoger Burchardt Georg greve Holck, † 1785. Endv. er i kirken begravet stiftamtmand Jørgen Bille, † 1736. På kgd. er begravet militærhistorikeren oberstløjtn. Søren Anton Sørensen, † 1896, og forsøgsleder A. J. Hansen, † 1911.
Litt.: L. Vesten. Ajstrup Kirke i Kjær Herred, HimmerlKjær. XIX. 1930. 119-36. Jfr. under Sulsted so.
JSt

Mere om kirken:

Til Slægtsforskning