Biersted sogn, Kær herred, Ålborg amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 26.8.2017

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 209: Birsted Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 409: Birsted Sogn (Project Runeberg)

Gårde i Biersted sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Biersted kirke

Position:
- Legacy: N: 570921,2 Ø: 0094918,8
- GST: 549718 6335039
- Google Earth: 57 09' 21.2"N, 009 49' 18.8"E
Forklaring

Adresse: Nørhalnevej 51, 9440 Aabybro.

Oplysniger om kirken på Danmarks Kirkehistorie.

Flg. aner blev formentlig begravet fra kirken:


Nordkær

Position:
- Legacy: N: 570945,2 Ø: 0095246,8
- GST: 553203 6335826
- Google Earth: 57 09' 45.2"N, 009 52' 46.8"E
Forklaring

Adresse: Nordkærvej 10, 9430 Vadum.

Bertel Jensen (1498 - 1578) og Gertrud Munksdatter (1500 - 1579) boede på gården.
Deres søn Ludvig Bertelsen (1531 - 1562) boede på gården.
Hans søn Niels Ludvigsen (1561 - 1635) blev født på gården.

J. Jeppesen Jensen: Nordkær. Nogle bidrag til den historie. (Artiklen findes i Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, årbogen 1971 s. 82-115).


J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, I. Samling, II. Bind (1908) s. 552:
Nordkjær i Birsted S., Kjær H., Aalborg A. Postforb.: Sulsted. Nærmeste St.: Birsted. Telef.: Sulsted Nr. 6. Gaarden ligger 1 3/4 Mil fra Nørre-Sundby. Dens nuv. Ejer er Hr. G. Mentz, der er født paa Nellerupgaard v. Gilleleje 1852 og gift med F. Toft, født paa Brostrup 1866.
Matr.-Nr. 14 a m. fl. af Birsted. Hartk.: 10 Tdr. 2 Skpr. 2 3/4 Alb. Der svares i Tiende c. 140 Kr. Ejendomsskylden er 55,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,450 Kr., for Avlsbygninger 37,140 Kr., Besætning 24,000 Kr., Inventar 10,000 Kr. og Avl 20,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 60,50. Bidrag til Amtsrepf. 172 Kr. Sidste Aars Kommuneskat 480 Kr. Bygningerne er forsikrede i ”Den alm. Brandf. f. Landb.”; Besætn., Inv. og Avl i ”Aalborg og Hjørring Amters Brandf.”. Det samlede Areal udgør 373 Tdr. Ld., deraf Ager 120, Kær 93, Mose 157, Have og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Sædskiftet saavel for Agermarken som for Kærjorden er: 1. Halvbrak, 2. Rug, 3. Byg, 4. Roer, 5. Havre, 6. og 7. Kløver og Græs. Jorden er Sandmuld. 40 Tdr. Ld. af Kæret er vedvarende Græsgang. Besætn. bestaar f. T. af 50 Køer, 40 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 3 Tyre, 10 Heste, 15 Plage og Føl samt 12 Faar. Sidste Aar solgtes 92 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af jydsk Race. Mælken leveres til Nørhalne Mejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Karle, 4 Piger og 4 Daglejere.
Gaardens faste Maskiner drives delvis ved Petroleumsmotor.
N o r d k j æ r Hovedbygning er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk, tækket med Straa. Avlslængerne er byggede dels af Grundmur og dels af Kampesten. Til Ejendommen hører en Vindmølle, der er bortforpagtet.
Før 1858 ejedes Nordkjær af Rasmussen, fra 1858-71 af Thorlund og fra 1871-74 af Lundby, efter hvem Henrik Mentz overtog Gaarden og efterlod den til sin Søn, den nuv. Ejer, som overtog den 1898.


E. Bülow: Danmarks større gårde, 1. bind (1961) s. 663 - 664:
Nordkær pr. Vadum, i Biersted sogn, Åby-Biersted kommune, Kær herred, Ålborg amt. Matr. nr. 14 a m.fl. af Nørhalne. Gården ligger 3½ km ØNØ for Biersted kirke. Afstand til Ålborg 12 km.
Ejer: Proprietær K. Ottosen. Tlf. Nørhalne 5.
Det samlede areal udgør ca. 200 tdr. land (110 ha), der fordeler sig således: Ager: 145 tdr. land (70 ha), eng: 30 tdr. land (16½ ha), have, gårdsplads m.m. 5 tdr. land (2½ ha) samt andre arealer (mose og beplantning): 20 tdr. land (11 ha). Hartkorn: ca. 6 tdr. Ejendomsværdi: 315.000 kr. Grundværdi: 167.300 kr. Brandforsikring for bygninger: 360.000 kr.
Agermarken består for de 70 tdr. lands vedkommende af god sandmuldet jord på sandblandet lerunderlag, medens resten er af uensartet bonitet. Terrainet er fladt, kultur og gødningskraft god. Der er drænet, hvor det var tiltrængt. Engen er god græseng.
Hovedbygningen er i et stokværk med frontspids. Den er moderniseret bl.a. med centralvarme, og en særlig køkkenfløj er tilbygget i 1949.
Af avlsbygningerne er laden opført i 1952, maskinhus og garage i 1956, og kostalden er moderniseret i 1959. Den oprindelige hestestald er i 1955 ombygget til sostald. Der hører et hus til gården.
Besætningen består af 50 køer plus opdræt, 25 søer samt 170 svin.
Nordkær ejedes i forrige århundrede af slægten Mentz. G. Mentz solgte i 1912 gården til Otto Ottosen, og den har siden været i denne families eje. Nuværende ejer overtog gården i 1942 sammen med broderen og blev i 1949 eneejer.


Til Slægtsforskning