(Vester) Brønderslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 16.4.2018

Vort sogns historie, Bind 16 side 465: Brønderslev sogn

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 88: Vester-Brønderslev Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 146: Vester-Brønderslev Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser..Vester Brønderslev kirke / Brønderslev gl. kirke

Position:
- Legacy: N: 571609,2 Ø: 0095749,2
- GST: 558117 6347765
- Google Earth: 57 16' 09.2"N, 009 57' 49.2"E
Forklaring

Adresse: Kirkevej 9, 9700 Brønderslev.

Oplysniger om kirken på kirkens hjemmeside.

Flg. blev formentlig begravet fra kirken:
Anders Bonde (1415 - 1496).
Hans Andersen Bonde (1440 - 1506).
Jens Andersen Kjærulf (1452 - 1515) og ?? Hansdatter (1470 - 1535).
Anders Jensen Kjærulf (1498 - 1568) og ? Pedersdatter (1500 - 1537).
Anders Andersen Kjærulf (1567 - 1613) og Else Laursdatter (1570 - 1610).
Thomas Christensen (1699 - 1753) og Katrine Erichsdatter (1696 - 1727).
Erich Thomasen Galschiøt (1726 - 1794) og Johanne Jensdatter (1723 - 1804).
Ole Pedersen (1746 - 1801) og Johanne Marie Erichsdatter (1761 - 1828).
Anders Pedersen Grønborg (1779 - 1834) og Anne Johanne Olesdatter (1790 - 1849).


Galschiøtgård

Position:
- Legacy: N: 571530,3 Ø: 0095630,4
- GST: 556814 6346545
- Google Earth: 57 15' 30.3"N, 009 56' 30.4"E
Forklaring

Adresse: Molsgade 39, 9700 Brønderslev.

Vort sogns historie, Bind 16 side 483: Galschødtgaard

Anders Pedersen Grønborg (1779 - 1834) og Anne Johanne Olesdatter (1790 - 1849) boede på gården. Bl.a. sønnen Ole Andersen (1819 - 1897) blev født dér.


Kornumgård

Position:
- Legacy: N: 571617,5 Ø: 0095532,4
- GST: 555827 6347992
- Google Earth: 57 16' 17.5"N, 009 55' 32.4"E
Forklaring

Adresse: Kornumgårdsvej 16, 9700 Brønderslev.

C. Klitgaard: Af Kornumgaards Historie.

Flg. har boet på Kornumgård:
Anders Bonde (1415 - 1496).
Hans søn Hans Andersen Bonde (1440 - 1506).
Hans datter ?? Hansdatter (1470 - 1535) med ægtemanden Jens Andersen Kjærulf (1452 - 1515).
Deres søn Anders Jensen Kjærulf (1498 - 1568) og hans hustru ? Pedersdatter (1500 - 1537).

J.C.B. la Cour, Danske Gaarde, (1. samling, 1908) II. Bind, side 852:

Kornumgaard i Vester-Brønderslev S., Børglum H., Hjørring A. Postforb. og nærmeste St.: Brønderslev. Telef.: Brønderslev Nr. 35. Gaarden ligger 3 1/4 Mil fra Hjørring og 3 ½ Mil fra. Aalborg. Dens nuv. Ejer er Hr. Henrik Vahl Møller, der er født paa Ejendommen 1867 og gift med Elisabeth Vahl, født i København 1871.

Matr.-Nr. 1a m. fl. af Kornumgaard. Hartk.: 33 Tdr. 5 Skpr, 1½ Alb. Der svares i Tiende c. 63 Tdr. Korn. Ejendomsskylden er 168,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 30,529 Kr., for Avlsbygninger 38,109 Kr., en Afbyggergaard 14,200 Kr., Besætning 71,500 Kr., Inventar 13,000 Kr., og Avl 40,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 181,50. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 666,92. Sidste Aars Kommuneskat c. 1425 Kr. Bygningerne er forsikrede i "Den alm. Brandf. f. Landb."; Besætn., Inv, og Avl i "Aalborg og Hjørring Amters Brandf.". Det samlede Areal udgør 703 Tdr. Ld., deraf Ager 250, Eng 135, Kær 140, opdyrket Eng og Kær 125, Plantage 2, Mose 43, Have og Gaardsplads 8 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.

Agermarken under Hovedgaarden drives i en 9 Marksdrift med: 1. Halvbrak, 2. Rug, 3. Blandsæd, 4. Roer, 5. Kartofler, 6. Havre eller Blandsæd, 7., 8. og 9. Kløver og Græs. Agermarken under Afbyggergaarden drives i en 6 Marksdrift med: 1. Rug, 2. Roer, 3. Blandsæd, 4., 5. og 6. Kløver og Græs. Kæret tages delvis op og lægges atter ud paa et længere Aaremaal, efter at have givet 3 Afgrøder. Jorden er sandblandet Muld. Besætn. bestaar f. T. af 115 Køer, 150 Stkr. Ungkvæg og Kalve. 8 Tyre, 24 Heste, 18 Plage og Føl, 2 Trækstude samt 15 Faar. Paa Gaarden er Avlscenter for Landsvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5800 Pd. pr. Ko; den leveres til Agdrup Mejeri. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Elev, 12 Karle, 6 Piger, 8 Daglejere og om Sommeren 4 Mand ekstra.

K o r n u m g a a r d Hovedbygning er opført dels af Grundmur og dels af Bindingsværk i 3 Fløje, tækkede med Tegl. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk, tækkede med Straa og Tagpap. På Kæret ligger en Afbyggergaard, opført 1899-1904. Til Ejendommen hører 1 Hus med Jord samt et Teglværk, med en aarlig Produktion af 2-300,000 Sten. Endvidere hører til Ejendommen en Vindmølle til Gaardens eget Brug.

Kornumgaard tilhørte paa Grevefejdens Tid Familien Kjærulv. Af senere Ejere kan nævnes: Peder Thomesen Galskyt 1661, Helmich Galskyt til 1694. Lars Jensen, død 1709, Otte Albrechtsen 1720, Claus Edv. Ermandinger 1732, Jens Dytschou, død 1775, Søren Thorup 1778, Chr. Brønnum, Jens Graven til 1822, derefter den nuv. Ejers Bedstefader til 1852 og dennes Søn, hvis Enke ejede Gaarden til 1903 da den nuv. Ejer overtog den.

E. Bülow: Danmarks større gårde (1961), I. bind s. 866:

Kornumgård pr. Brønderslev, i Brønderslev købstad-kommune, Børglum herred, Hjørring amt. Matr. nr. 1a m. fl. af Kornumgård. Gården ligger umiddelbart V for Brønderslev.
Ejer: Proprietær P. Riis-Madsen. Tlf. Brønderslev 824.
Det samlede areal udgør ca. 193 tdr. land (106 ha), der fordeler sig således: Ager: 158 tdr. land (87 ha), eng: 33 tdr. land (18 ha) samt have, gårdsplads m.m.: 2 tdr. land (1 ha). Hartkorn: ca. 10 tdr. Ejendomsværdi: 370.000 kr. Grundværdi: 157.900 kr. Brandforsikring for bygninger: 510.000 kr.
Agermarken, der er samlet ved gården, består af sandmuld på sandblandet lerunderlag. Terrainet er jævnt, på steder helt fladt, kultur og gødningskraft god, og der er drænet. Engen er god højmose.
Kornumgård hovedbygning er bygget omkring år 1800; den består af en hovedfløj med to korte sidefløje og ligger kønt Ø for den store have. Den er i et stokværk, hvidpudset og med tegltag, og rummer en god lejlighed med moderne bekvemmeligheder. Af avlsbygningerne er kostalden fra 1925, hestestald, svinestald og maskinhus fra 1930, medens laden er opført i 1947 efter brand. Det er grundmurede, hårdttækkede huse, rummelige og velindrettede.
Besætningen består af 140 kreaturer, heraf 60 malkekøer, samt 20 søer og ca. 200 svin.

Kornumgård er en gammel selvejergård, der omkring 1450 tilhørte herredsfoged Anders Eg, i hvis slægt den forblev gennem tre generationer. Derefter ejedes den af tre slægtled af familien Kjærulf, fra hvem den kom i 1632. Senere kom gården en del i handelen, og de skiftende ejere dels tilkøbte, dels frasolgte jord. Sit største tilliggende havde Kornumgård i 1909 da den med ca. 700 tdr. land og 32 tdr. hartkorn solgtes til et konsortium, som udstykkede store dele af jorden. Proprietær Riis-Madsen overtog gården med dens nuværende tilliggende i 1957.


Krogen

Position:
- Legacy: N: 571628,6 Ø: 0095825,8
- GST: 558710 6348373
- Google Earth: 57 16' 28.6"N, 009 58' 25.2"E
Forklaring

Adresse: Hjørringvej 68, 9700 Brønderslev.

Krogen var et selvejer-bol.

Anders Andersen Kjærulf (1567 - 1613) og Else Laursdatter (1570 - 1610) boede på gården.
Datteren Mette Andersdatter (1591 - 1666) blev født dér.


Til Slægtsforskning