Hallund sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 16.9.2018

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 5. del s. 72: Hallund Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 4. bind s. 121: Hallund Sogn (Project Runeberg).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.Hallund kirke

Position:
- Legacy: N: 571419,4 Ø: 0100609,0
- GST: 566544 6344499
- Google Earth: 57 14' 19.4"N, 010 06' 09.0"E
Forklaring

Adresse: Ørumvej 9, 9700 Brønderslev.

Oplysniger om kirken på Wikipedia og Nordens kirker.

Flg. blev begravet fra kirken:

Kølskegård

Position:
- Legacy: N: 571459,2 Ø: 0100657,7
- GST: 567340 6345743
- Google Earth: 57 14' 59.2"N, 010 06' 57.7"E
Forklaring

Adresse: Kjølskevej 94, 9700 Brønderslev.

Om gården i Trap: Danmark, 2. udgave 5. del s. 73 samt Wikipedia. Gården tilhørte Børglum Bispestol.

Anne Nielsdatter Mørk (1475 - 1502) blev født på gården.
Anders Jensen Kjærulf (1498 - 1568) og ? Pedersdatter (1500 - 1537) boede en overgang på Kølskegård.
Deres datter Anne Andersdatter (Kjærulf) (1535 - 1625) blev født på gården.

J.C.B. la Cour, Danske Gaarde (1. samling, 1908), II. Bind, side 819:

Kjølskegaard i Hallund S., Dronninglund H., Hjørring A. Postforb. og nærmeste St.: Brønderslev. Telef.: Hallund Nr. 9. Gaarden ligger 4 Mil fra Sæby. Dens nuv. Ejer er Hr. Sophus Thomsen, der er født i Hørmested S. 1864 og gift med Anthonette Jensen, født i Øster-Hornum 1869. Den nuv. Ejer købte Gaarden 1907 af et Konsortium, repræsenteret ved Holst-Hansen. Konsortiet havde købt Ejendommen af L. Larsen. Gaardens oprindelige Areal var c. 1100 Tdr. Ld., hvoraf Størstedelen er udstykket. Matr. Nr. 1 m. fl. af Kjølskegaard. Det nuv. Areal udgør 514 Tdr. Ld., deraf Ager 374, Eng 30, Skov 70, Hede 10, udtørret Sø 20, Have, Park og Gaardsplads 10 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. halvbrak, 2. Rug, 3. Roer og kartofler, 4. Blandsæd, 5. Havre, 6., 7. og 8. Kløver og Græs.
Jorden er let Sandmuld med SandunderIag. Besætn. er 60 Køer, 60 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 10 Heste, 8 Plage og Føl samt c. 30 Faar. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælken leveres til Hallund Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 5 Karle, 3 Piger, 2 Daglejere og i Roer og Høst Ekstramandskab.
Gaardens faste Maskiner drives ved Petroleumsmotor.

K j ø l s k e g a a r d Hovedbygning bestaar af 3 Fløje i 1 Stokværk, opførte af Grundmur med Tegltage. Avlslængerne er opførte 1907 af Grundmur med Paptage.
Til Ejendommen hører 1 Hus med Jord og 2 jordløse Huse.
Kjølskegaard hørte før Reformationen under Børglum Bispestol og gik derefter over til Kronen, som 1574 mageskiftede den til Fru Sidsel Bille, gift med Just Høg; efter hende tilfaldt den Sønnen, Stygge Høg, død c. 1630, og derefter hans to Døtre, gift med Axel Rosenkrantz og Mogens Kaas. 1645 ejede deres Børn Gaarden, som derpaa ved Giftermaal 1651 gik over til Laurids Below og senere 1683 til hans Svigersøn, Jørgen Arenfeldt, af hvem den blev solgt til Hans Mogensen Arenfeldt, død 1689. Senere tilhørte Kjølskegaard Peder Benzon, der 1715 solgte den til Fr. Chr. Rantzau, som 1716 afhændede den til Jacob Frandsen Hjort, af hvem Gaarden sandsynligvis blev solgt til Jesper Pedersen Lykke, i hvis Slægt den var til Begyndelsen af det 19. Aarh., hvorefter den ejedes af Hastrup og senere af Tilemand; 1837 købtes den af L. Nyholm og 1890 overtoges den af Vallø Stift, som 1895 solgte den til L. Larsen.

E. Bülow: Danmarks større gårde (1961), I. bind s. 778:

Kølskegård pr. Brønderslev, hovedgård i Hallund sogn, Øster Brønderslev-Hallund kommune, Dronninglund herred, Hjørring amt. Matr. nr. 1a m.fl. af Kølskegård. Gården ligger 1½ km NNØ for Hallund kirke. Afstand til Brønderslev 12 km.
Ejer: Proprietær K. Krabbe. Tlf. Hallund 89.
Det samlede areal udgør ca. 226 tdr. land (124½ ha), der fordeler sig således: Ager: 160 tdr. land (88 ha), skov: 21 tdr. land (11½ ha), eng: 40 tdr. land (22 ha) samt have, gårdsplads m.m.: 5 tdr. land (3 ha). Hartkorn: 7½ td. Ejendomsværdi: 350.000 kr. Grundværdi: 157.900 kr. Brandforsikring for bygninger: 420.000 kr.
Agerjorden, der ligger samlet ved gården, består af god sandmuld på sandblandet lerunderlag. Terrainet er jævnt, kultur og gødningskraft særdeles god, og der er drænet overalt, hvor det var tiltrængt. Skovens bevoksning er blandet. Engen er dels hårdbundseng, dels lavmose; den er under kultur og kan dyrkes.
Den anselige hovedbygning, der består af en hovedfløj og to sidefløje, er opført i 1866. Den er delvis omgivet af grave og ligger kønt i nordkanten af den store, gamle have. Midterfløjen har gennemgående frontspids og åben veranda mod S til haven. Hovedbygningen blev i 1954 restaureret og moderniseret og rummer en stor og herskabelig lejlighed med nutidens bekvemmeligheder, bl.a. centralvarme. De grundmurede, hårdttækkede avlsbygninger er opført efter brand i 1944 og stod færdigbyggede i 1944; det er rummelige, praktisk indrettede og meget velholdte bygninger. Der hører to huse til gården.
Gården drives med stor besætning (ca. 150 kreaturer) og mange svin.

Kølskegård er en gammel hovedgård, som i middelalderen hørte under Børglum Kloster. Ved reformationen inddroges den af kronen, som i 1553 forlenede den til Just Høeg, efter hvis død den mageskiftedes til enken, Sidsel Bille. Efter hende fulgte sønnen Stygge Høeg, efter hvem gården overgik til døtrene, som var gift henholdsvis Rosenkrantz og Kås. I 1651 bragte Margrete Kaas Kølskegård til sin mand Laur. Below, efter hvem gården af børnene solgtes til en slægtning, Jørgen Arenfeldt. Senere ejedes gården af P. Benzon til Havnø, og derpå af sønnen af samme navn. Kølskegård var da på 33 tdr. hartkorn hovedgårdsjord, 37 tdr. tiendehartkorn samt 207 tdr. hartkorn bøndergods. Af senere ejere kan nævnes Fr. Chr. Rantzau til Rodstenseje, Jesper Lykke, sønnen Markvard Lykke, samt dennes søn Claus Lykke, som i 1827 solgte gård og gods til fru Ane Drewsen. Fæstegodset solgtes nu fra, og gården skiftede ret ofte ejer. En overgang ejedes den af den kgl. kasse på grund af skatterestance, senere af Vallø stift, og i 1907 solgtes gården til et konsortium, som udstykkede ca. halvdelen af dens tilliggende. Senere ejere har ligeledes frasolgt jord, og ved nuværende ejers overtagelse af Kølskegård i 1964 havde den gamle hovedgård sit nuværende tilliggende.


Vester Hebbelstrup

Position:
- Legacy: N: 571421,8 Ø: 0100325,7
- GST: 563804 6344530
- Google Earth: 57 14' 21.8"N, 010 03' 25.7"E
Forklaring

Adresse: Hebbelstrupvej 84, 9700 Brønderslev.

Peder Jensen (1475 - 1524) boede en overgang på gården.
Anders Jensen Kjærulf (1498 - 1568) måtte afstå gården til kronen efter Klementsfejden men generhvervede den senere.


Til Slægtsforskning