Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 9.9.2021

En del af Skt. Hans, Skt. Olai og Hjørring sogne blev i 1978 udskilt til Bistrup sogn.

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 46: St. Hans Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 69: St. Hans Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.Sct. Hans kirke

Position:
- Legacy: N: 572745.8 Ø: 0095854.4
- GST: 558897 6369322
- Google Earth: 57 27' 45.8"N, 009 58' 54.4"E
Forklaring

Adresse: Kirkegårdsvej 20A, 9800 Hjørring.
Hjørring Sct. Hans kirke Hjørring Sct. Hans kirke Hjørring Sct. Hans kirke Hjørring Sct. Hans kirke


Kirken, der er beliggende i Sct. Catharinæ sogn, blev opført o. 1230.

Jacob Nielsen (1713 - 1788) og Mette Frandsdatter (1732 - 1773) blev begravet fra kirken.

Jens Sørensen (1758 - 1831) og Maren Marie Jacobsdatter (1761 - 1835) blev viet i kirken.

Skibet indvendigt Kalkmaleri Døbefont Alter


Korbuekrucifiks Prædikestol Relief på korbuevæggen Monument for fam. Bugge til Bøgsted


J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 177:
Den hvidkalkede kirke ligger i Hjørring by i den gl. bydels nordl. udkant, og består af senromansk kor og skib med lille, nymodens våbenhus i s. Den er den største og bedst bevarede inden for den vendsysselske gruppe af senromanske teglstens kirker (Aarb. 1914. 139ff). Koret, der overvejende er oprørt af granitkvadre, har sikkert fra første færd haft apsis, og det er formodentlig noget ældre end det rummelige skib, der så godt som udelukkende er bygget af røde munkesten med rige dekorative enkeltheder i form af gruppens vanlige lisener og rundbuefriser, som her er gennemført med stor regelmæssighed. Mens s.døren er omdannet, står den tilmurede n.dør smukt bevaret i en bred lisen, fladbuet med rundbuet, tomt tympanonfelt. Endnu i senromansk tid er apsiden fjernet, og koret fik mod ø. to høje, smalle vinduer. Skibet har bevaret sit bjælkeloft, mens der i koret i sengotisk tid er indsat to krydshvælv. En lille fladbuet dør nø. i skibet genåbnedes 1959. Det meste af v.gavlen er ommuret med små sten 1780. Det lille, tøndehvælvede våbenhus er fra midten af 1800t. Over dets yderdør er indsat en vistnok romansk kvader med uklart slyngornament. - På skibets n.væg fremdroges 1875 et meget smukt højgotisk kalkmaleri fra o. 1350, Skt. Christoffer bærende Jesusbarnet, restaureret af J. Kornerup og genrestaureret 1914 af E. Rothe. Andre kalkmalerier fra sa. tid overhvidtedes atter. På korhvælvene fremkom 1958 sengotiske ornamenter, der dog ikke kunne bevares. - Anselig altertavle i renæssance fra 1612 af Niels Ibsen (CAJensen. Danm. Snedkere og Billedsn. 1911. 74), restaureret 1959 (J. Th. Madsen). Barokstager o. 1650, deponeret fra Skt. Catharina. Fonten har romansk kumme, af Roskilde-type, skænket 1917 af Nationalmus. i stedet for en 1900 fra Nyborg kirke afgivet (V. 602), på ny fod af billedhugger Gøderum. Sydty. fad o. 1575 med roset. Korbuekrucifiks o. 1450 i Nationalmus. Prædikestol fra 1602, karnaptype af Niels Ibsen. Klokken, der hænger på v.gavlen, er fra 1929, Smithske Støberier. Resens Atlas viser et klokketårn el. en klokkestabel, sikkert den, hvori byens klokke en tid var ophængt. - Under koret en lukket gravhvælving, sidst benyttet af fam. Bugge til Bøgsted, ryddet 1881, da der ved kirken opsattes et marmormonument over de begravede. EH

Mere om kirken:

Frydslund

Position:
- Legacy: N: 572741.4 Ø: 0095657,4
- GST: 556949 6369159
- Google Earth: 57 27' 41.4"N, 009 56' 57.4"E
Forklaring

Adresse: Løkkensvej 218, 9800 Hjørring.

Søren Kristian Anæus Nielsen (1859 - 1934) ejede gården i begyndelsen af 1900tallet.

J.C.B. la Cour, Danske Gaarde III. Samling II. Bind (1918), side 688-689:
Frydslund, Sct. Hans Sogn. Postforb. og St.: Hjørring, hvortil c. 2 Km. Ejer: Christian Vinther, som overtog Gaarden i 1915, er født i Ørsø 29. Novbr. 1884.
Matr.-Nr. 2c m. fl. af Høngaard. Hartkorn 1 Td. 7 Skpr. 1 1/4 Alb. Ejendomsskyld 27,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne c. 29,000 Kr. Areal 41 Tdr. Ld., deraf Ager 39, Eng 1, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Brak, Rug, Roer, Blandsæd, Havre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er stærk Lermuld. Der holdes 19 Køer, 19 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af jysk sortbroget Race og 3 Heste. Sidste Aar solgtes c. 35 Fedesvin.
Frydslund ligger fordelagtigt tæt ved Hjørring ved Landevejen til Løkken. I mange Aar tilhørte den en Mørch, der 1894 solgte den til Jens Jensen, af hvem den nuv. Ejer har købt.
Bygningerne er af Grundmur med Tegltag paa Hovedb. og Tage af Straa og Pap paa Avlsb. Mod Ø. strækker sig en stor, køn Plantage af Løvtræer. Jorderne gennemskæres af Landevejen til Løkken; deres Overflade er jævn og bekvem.

Vandsted

Position:
- Legacy: N: 572704.1 Ø: 0095743,3
- GST: 557730 6368015
- Google Earth: 57 27' 04.1"N, 009 57' 43.3"E
Forklaring

Gården lå ved det nuv. Åstrupvej 112, 9800 Hjørring.

Matrikelkort fra 1800 med Wandstedgaard indtegnet.

Maren Marie Jacobsdatter (1761 - 1835) blev født på gården.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 179:
Vandsted nævnes tidligst 1319; den var o. 1650 en landsby med 3 gde, der 1685 af jomfru Ingeborg Christine Pentz († 1719) sammenlagdes til en ukomplet sædegd., hvortil hun lod opføre et teglhængt stuehus. Hun var g. 1. m. justitsråd Henrik Bille til Mejlgård († 1708), der 1692 skødede V. (19 tdr. hartk.) med en del gods til Peder Jensen Holst til Bøgsted († 1713), hvis enke Anne Jørgensdatter Hald nævnes dertil 1717. Gden lå derefter under Bøgsted til 1789 og var bortforpagtet. 1718 beboedes den af sen. borgm. i Viborg, landsdommer Arnold Chr. Dyssel († 1763), fra 1729 af Anders Pedersen Brønsdorph († på V. 1733) med hustru Beate Sofie Holst († på V. 1734). 1789 solgte Enevold Bolvig V. til kancelliråd, prokurator Chr. Sveistrup til Åstrup († 1797), der 1793 videresolgte V. på auktion til Frands Jacobsen († 1818), som 1799 afstod den (19 tdr. hartk.) til Arent Hassel Rasmussen til Sejlstrup; han udstykkede 1799 V. Den største af parcellerne blev den sen. Vanggård (se ndf.), mens hovedparcellen (7½ tdr. hartk.) solgtes til Søren Jacobsen, Lundergård. Siden kom Vandsted til Chr. Christensen Ladefoged († 1861), der 1829 fik hartk. nedsat til o. 5½ tdr. og bortsolgte 3 parceller. Hans søn Peder Chr. Christensen († 1886) og fra 1880 dennes søn Martin Pedersen ejede siden V., som 1883 købtes af kbmd. Laurids Schibsbye, Hjørring († 1899). Hans søn Søren Schibsbye havde V. fra 1903, frasolgte 1914 en hovedparcel og byggede en ny ejendom Vandstedlund, fra 1918 ejet af folketingsmand J. S. Vanggaard († 1945). CRH
Litt.: J. S. Vanggaard. Vandsted og Vanggaard, AarbVends. XI. 1935-36. 365-84.

Artikel af J. S. Vanggaard i Vendsysselske Aarbøger, XI Bind, 1935-36: Vandsted og Vanggaard. Side 374:
Jacob Nielsen, Vandsted (begr. 13/12 1788, 75 Aar) træffes paa Vandsted fra 1753, gift med Maren Frandsdatter, beg. 19/5 1773, 41 Aar; død i Barselseng. Der blev prædiket (holdt Ligtale) ved hendes Jordefærd.
De havde vist 10 Børn, hvoraf 6 blev voksne. Af disse blev en Datter Inger Marie, …

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning