Øster Brønderslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 21.7.2020

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 90: Øster-Brønderslev sogn

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 151: Øster-Brønderslev sogn

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Øster Brønderslev kirke

Position:
- Legacy: N: 571454 Ø: 0095958.4
- GST: 560314 6345472
- Google Earth: 57 14' 54.0"N, 009 59' 58.4"E
Forklaring

Adresse: Elmevej 74, 9700 Brønderslev.

Aner begravet fra Øster Brønderslev kirke:
Se mere om kirken på

(Gammel) Burholt

Position:
- Legacy: N: 571504,8 Ø: 0095918,5
- GST: 559641 6345797
- Google Earth: 57 15' 04.8"N, 009 59' 18.5"E
Forklaring

Adresse: Buurholtvej 7 - 13, 9700 Brønderslev.

Peder Jensen (1475 - 1524) var fæster på Burholt.
Hans datter ?? Pedersdatter (1500 - 1537) blev født på gården.

C. Klitgaard: Burholt i Øster Brønderslev Sogn.

J.C.B. la Cour, Danske Gaarde, 1. samling II. Bind (1908), side 855-856:
Gammel-Burholt i Øster-Brønderslev S., Børglum H., Hjørring A. Postforb. og nærmeste St.: Brønderslev. Telef.: Brønderslev Nr. 64. Gaarden ligger 3 Mil fra Aalborg og Hjørring. Dens nuv. Ejer er Hr. Christen Pedersen, der er født paa Skrivensgaard 1863 og gift med Margrethe Jensen, født paa Nystadegaard 1874.
Matr.-Nr. 1 a m. fl. af Burholt. Hartk.: 12 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 1 3/4 Alb. Der svares i Tiende c. 286 Kr. Ejendomsskylden er 95,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 27,380 Kr., for Avlsbygninger 48,913 Kr., Besætning 25,600 Kr., Inventar 6500 Kr. og Avl 20,800 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 104,50. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 253,90. Sidste Aars Kommuneskat 530 Kr. Bygningerne er forsikrede i "Den alm. Brandf. f. Landb."; Besætn., Inv. og Avl i "Aalborg og Hjørring Amters Brandf.". Det samlede Areal udgør 330 Tdr. Ld., deraf Ager 208, Eng 67, permanent Græsgang 30, Mose 6, Veje, Hegn og Mergelgrave 8, Have og Gaardsplads 11 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren, der desuden ejer Ny-Burholt.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Halvbrak, 2. Rug, 3. Roer, 4. Byg, 5. Blandsæd, 6., 7. og 8. Kløver og Græs. Jorden er Sandmuld. Besætn. bestaar f. T. af 92 Køer, 48 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 20 Tyre, 12 Heste samt 5 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 250 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af jydsk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. 6157 Pd. pr. Ko; den leveres til Øster-Brønderslev Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 6 Karle, 3 Piger og 2 kvindelige Elever samt 4 Daglejere.
Gammel-Burholt Hovedbygning er for Størstedelen opført 1843 af Grundmur med Tegltag; to Sidefløje er byggede 1853. Avlslængerne er byggede (hovedsagelig 1853 efter Brand) af Grundmur med Straatage.
Burholt hørte oprindelig under Børglumkloster og tilfaldt ved Reformationen Kronen. Senere kom Gaarden i privat Eje og tilhørte Otte Skeel, Steen Bille fra 1642, Fred. Bille, f 1665, Holger Bille, Steen Bille, Jens Pedersen Brønlund (1710-19) og Hans Justesen, † 1728. 1735 solgte Provst Steen Kjærulf Gaarden til Kapt. Peder Himmelstrup, † 1757; derefter ejedes den af hans Enke og hendes Sønner af 1ste Ægteskab, Niels Iversen og Peder Iversen. Senere tilhørte Burholt Henrik Winde fra 1789, † 1817, hans Enke, † 1833, og Søn, J. Fr. Chr. Winde, † 1889. Sidstnævnte oprettede 1854-57 Ny-Burholt og overdrog 1867 Gammel-Burholt til sin Søn, J. K. Winde, medens Ny-Burholt senere gik over til en anden Søn, J. Fr. Chr. Winde, der 1891 solgte den til Christen Pedersen, som 1903 ogsaa købte Gammel-Burholt af J. K. Winde.

Nejst

Position:
- Legacy: N: 571303,1 Ø: 0095801,0
- GST: 558395 6342016
- Google Earth: 57 13' 03.1"N, 009 58' 01.0"E
Forklaring

Adresse: Kraghedevej 9, 9382 Tylstrup.

Laurs Jensen (1610 - 1694) og Maren Jensdatter (1604 - 1671) boede på gården.
Svend Ibsen (? - 1670) og Maren Olufsdatter (1622 - 1707) boede på gården.
Karen Laursdatter (1646 - 1686) og Kirsten Svendsdatter (1651 - 1700) blev født på gården.
Peder Jensen (1679 - 1747) og Karen Andersdatter (1687 - 1755) boede på gården.

J.C.B. la Cour, Danske Gaarde, 1. samling II. Bind (1908), side 861-862:
Nejst i Øster-Brønderslev S., Børglum H., Hjørring A. Postforb. og nærmeste St.: Tylstrup, hvortil der er 1½ Fjerdingvej. Telef.: Tylstrup Nr. 7. Gaarden ligger 2½ Mil fra Aalborg. Dens nuv. Ejer er Hr. Jørgen Jørgensen, der er født 1863 og gift med Marie Eriksen, født 1863. Gaarden har været i Slægtens Eje i over 100 Aar.
Matr.-Nr. 1 a m. fl. af Kraghede. Hartk.: 11 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 2 3/4 Alb. Der svares i Tiende c. 195 Kr. Ejendomsskylden er 125,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 13,930 Kr., for Avlsbygninger 46,600 Kr., Besætning 40,000 Kr., Inventar 10,000 Kr. og Avl 35,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 137,50. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 270,80. Sidste Aars Kommuneskat c. 500 Kr. Bygningerne er forsikrede i ”Den alm. Brandf. f. Landb.”; Besætn., Inv. og Avl i ”Danmark”. Det samlede Areal udgør 425 Tdr. Ld., deraf Ager 167, Eng og Kær 250, Have og Gaardsplads 8 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 100 Køer, 36 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 25 Tyre, 18 Heste, 17 Plage og Føl, 2 Trækstude samt 8 Faar. Sidste Aar solgtes c. 150 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af blandet Herkomst. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5800 Pd. pr. Ko; den leveres til Tylstrup Mejeri. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Elev, 6 Karle, 5 Piger, 2 Daglejere og om Sommeren Ekstramandskab.
Gaardens faste Maskiner drives dels ved Petroleumsmotor, dels ved Vindmotor.
Nejst Hovedbygning er opført 1847 af Grundmur med Skifertag. Avlslængerne er grundmurede, tækkede med Spaan og Tagpap.
Til Ejendommen hører 1 jordløst Hus til 2 Familier.


E. Bülow: Danmarks større gårde, 1. bind (1961) s. 915 - 916:
Nejst pr. Tylstrup, i Øster Brønderslev sogn, Øster Brønderslev-Hallund kommune, Børglum herred, Hjørring amt. Matr. nr. 1 a m.fl. af Kraghede. Gården ligger 4 km SV for Øster Brønderslev kirke. Afstand til Brønderslev 6 km.
Ejer: Proprietær O. Dam. Tlf. Tylstrup 122.
Det samlede areal udgør ca. 200 tdr. land (110 ha), der fordeler sig således: Ager: 145 tdr. land (80 ha), skov: 2 tdr. land (1 ha), eng: 46 tdr. land (25 ha) samt have, gårdsplads m.m.: 7 tdr. land (4 ha). Hartkorn: ca. 6 tdr. Ejendomsværdi: 290.000 kr. Grundværdi: 137.400 kr. Brandforsikring for bygninger: 300.000 kr.
Agerjorden, der ligger samlet ved gården, består dels af humusblandet muldjord på mergelunderlag, og dels af sandmuld på sandunderlag. Terrainet er fladt, kultur og gødningskraft god, og der er drænet. Engen er humusjord under kultur. Skovens bevoksning er nåletræ. Den grundmurede, hvidpudsede hovedbygning er opført ca. 1810 og moderniseret i 1944. Den er i et stokværk med skifertag og indeholder en god og moderne beboelse.
Af avlsbygningerne er maskinhuset opført 1952, svinestalden er fra 1930, medens de øvrige avlslænger er ældre, men velholdte huse. De er af grundmur med tag af pandeplader. Der hører et fodermesterhus til gården.
Besætningen består af 45 køer og 65 ungkreaturer samt 10 søer og ca. 100 svin.
Nejst solgtes i 1908 af J. Jørgensen, hvis slægt havde ejet gården i over 100 år. Den var da på ca. 425 tdr. land, og der blev nu udstykket jord til 10 husmandsbrug, og gården købtes i 1914 af dyrlæge Therkildsen, som året efter solgte til J. Chr. Andersen. Denne fraskilte ca. 100 tdr. land og oprettede heraf gården "Ny Nejst", hvorefter han i 1922 solgte den tilbageværende hovedparcel til Chr. Svendsen. I 1932 overtoges gården af Ålborg By og Omegns Sparekasse, af hvem den i 1933 købtes af nuværende ejer.

Stubdrup

Position:
- Legacy: N: 571607,7 Ø: 0100111,9
- GST: 561512 6347770
- Google Earth: 57 16' 07.7"N, 010 01' 11.9"E
Forklaring

Området Stubdrup har tidligere været benævnt Staderup.

Jens Laursen (1612 - 1672) var fæster af én af gårdene i Stubdrup. Den var 1664 ejet af Ide Skeel.
Jens Jensen (1654 - 1719) blev født på gården.

Peder Jensen (1612 - 1684) var fæster af den anden af gårdene. Den var 1664 ejet af Jørgen Kruse. Peder Jensens hustru var Johanne Jensdatter (1635 - 1715).
Deres datter Anne Pedersdatter (1665 - 1728) blev født på gården. Hun blev gift med Jens Jensen (1654 - 1719) fra nabogården. I 1688 var han og svigermoderen Johanne Jensdatter opført som fæstere af gården, der da hørte under Børglum kloster.
Jens Jensen og Anne Pedersdatters datter Mette Jensdatter (1688 - 1766) og hendes mand Lars Andersen (1683 - 1751) boede på en gård i Stubdrup.
Ligeledes Anders Pedersen (1644 - 1717) og hans to hustruer Karen Laursdatter (1646 - 1685) og Kirsten Svendsdatter (1651 - 1700).

Øster Gerndrup

Position:
- Legacy: N: 571417,4 Ø: 0095957,4
- GST: 560314 6344342
- Google Earth: 57 14' 17.4"N, 009 59' 57.4"E
Forklaring

Adresse: Hvilshøjvej 98 - 102, 9700 Brønderslev.

Hans Andersen Bonde (1440 - 1506) boede på gården.
Datteren ?? Hansdatter (1470 - 1535) blev født på gården.

J.C.B. la Cour, Danske Gaarde, 1. samling II. Bind (1908), side 860-861:
Øster-Gjerndrup i Øster-Brønderslev S., Børglum H., Hjørring A. Postforb. og nærmeste St.: Brønderslev. Gaarden ligger 3 Mil fra Aalborg og Hjørring. Dens nuv. Ejerinde er Enkefru Else Kathrine Christensen. født i Vester-Nejsig 1832. Enkefru Christensens afdøde Mand, J. Chr. Christensen, overtog Gaarden 1851 efter sin Fader.
Matr.-Nr. 2 m. fl. af Gjerndrup. Hartk.: 12 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb. Der svares i Tiende c. 150 Kr. Ejendomsskylden er 80,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 16,036 Kr., for Avlsbygninger 23,250 Kr., Besætning 15,100 Kr., Inventar 12,000 Kr. og Avl 6630 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 88 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 340,14. Sidste Aars Kommuneskat 684 Kr. Bygningerne er forsikrede i "Den alm. Brandf. f. Landb."; Besætn., Inv. og Avl i "Aalborg og Hjørring Amters Brandf.". Det samlede Areal udgør 350 Tdr. Ld., deraf Ager 140, Eng 100, Kær 86, Hede 22, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 50 Køer, 32 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 10 Heste, 4 Plage samt c. 50 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af jydsk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 3000 Pd. pr. Ko; den leveres til Øster-Brønderslev Mejeri. Det norm. Folkehold er 1 Forkarl, 4 Karle, 2 Røgtere og 2 Piger.
Gaardens Faste Maskiner drives ved Vindmotor.

Ø s t e r - G j e r n d r u p Hovedbygning er opført 1866 i 1 Stokværk, tækket med Tegl. Avlslængerne, hovedsagelig ældre Bygninger, er alle meget vel vedligeholdte.

E. Bülow: Danmarks større gårde (1961), I. bind s. 920:
Øster Gjerndrup pr. Brønderslev, i Øster Brønderslev sogn, Øster Brønderslev-Hallund kommune, Børglum herred, Hjørring amt. Matr. nr. 2a af Gjerndrup. Gården ligger 1½ km S for Øster Brønderslev kirke.
Ejer: Proprietær Chr. Eriksen. Tlf. Øster Brønderslev 13.
Det samlede areal udgør ca. 213 tdr. land (117½ ha), der fordeler sig således: Ager: 155 tdr. land (85½ ha), skov: 10 tdr. land (5½ ha), eng: 35 tdr. land (19 1/4 ha), have, gårdsplads m.m.: 3 tdr. land (1 3/4 ha) samt andre arealer: 10 tdr. land (5½ ha). Hartkorn: ca. 7 tdr. Ejendomsværdi: 250.000 kr. Grundværdi: 113.500 kr. Brandforsikring for bygninger: 357.000 kr.
Agerjorden, der er samlet ved gården, består af god sandmuld på sandunderlag. Terrainet er jævnt, på steder let kuperet, kultur og gødningskraft god, og der er drænet, hvor det var påkrævet (i øvrigt sund jord). Skovens bevoksning er blandet. Engen er kultureng, som kan dyrkes.
Hovedbygningen, som ligger S for den store, gamle have, er opført i 1865; den er af grundmur med tag af cementsten, bygget i et stokværk med frontspids mod S til gården, og består af en midterfløj med to lavere sidefløje, hvoraf den ene er indrettet til fodermesterbolig. Den er restaureret i 1952 og indeholder en stor og moderne lejlighed.
Avlsbygningerne er af grundmur med fast tag, overvejende pandeplader; det er solide og velholdte huse der ligger praktisk og bekvemt for hverandre.
Besætningen består af 40 køer og 60 ungkreaturer af sortbroget hollandsk malkerace samt ca. 200 svin.

Øster Gjerndrup er en gammel slægtsgård, som har været i familiens eje siden 1679; den er siden gået i arv, først til en søn og derpå til svigersønner. Den nuværende ejer overtog gården i 1931 efter sin svigerfader H.P. Jensen.

Til Slægtsforskning