Rubjerg sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 12.10.2021

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie, Bind 1 (1956) side 438: Rubjerg sogn (Slægtsforskernes Bibliotek)

Severin Christensen Sortfeldt: Rubjerg Sogn i gamle Dage. En historisk topografisk Beskrivelse (Slægtsforskernes Bibliotek)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 58: Rubjerg Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 92: Rubjærg Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Rubjerg kirke

Position:
- Legacy: N: 572455.8 Ø: 0094637.3
- GST: 546676 6363904
- Google Earth: 57 24' 55.8"N, 009 46' 37.3"E
Forklaring

Adresse: Kronholmsvej 92, Rubjerg, 9480 Løkken.

Den nuv. kirke er fra 1904. Den oprindelige kirke lå 2 km nordligere, men blev flyttet pga. sandflugt.

Oplysninger om kirken:

Rubjerg gamle kirkegård

Position:
- Legacy: N: 572610.9 Ø: 0094623.5
- GST: 546417 6366227
- Google Earth: 57 26' 10.9"N, 009 46' 23.5"E
Forklaring

Adresse: Rubjergvej 340, 9480 Løkken.

Kajholm

Position:
- Legacy: N: 572506.2 Ø: 0094714.8
- GST: 547294 6364235
- Google Earth: 57 25' 06.2"N, 009 47' 14.8"E
Forklaring

Adresse: Lønstrupvej 124, 9480 Løkken.

Lars Thomsen (1725 - 1777) og Anne Pedersdatter (1729 - 1794) boede på Kajholm.
Også sønnen Thomas Laursen Kajholm (1764 - ?) og hans hustru Mette Jørgensdatter (1760 - ?) boede på gården. Da Thomas forlod Mette, flyttede Mettes far Jørgen Laursen (1727 - 1806) ind.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 225-226:
Kajholm var i 1400t. en bondegd. (Per Brun i Kadholm nævnes 1467-70), som 1470 af hr. Axel Lagesen (Brok) († 1498) mageskiftedes til rigsråden Mourids Nielsen (Gyldenstierne) († 1503-04). 1651 blev den ("en ringe gård") med bl.a. et afbygge "Krumholmb" af hr. Knud Ulfeldt Christoffersen († 1657) solgt til Hans Wulf Unger til Villerup m.v. († 1665), som allr. 1653 videresolgte de to brug til Otte Lauridsen Lunov til Rekkergård (Bølling hrd.) m.v. († tidligst 1660), der også en tid ejede Slynge (Tværsted sogn) og 1657 boede på K. og vedblev at skrive sig dertil, men 1660 solgte Kronholm fra. Efter hans død (tidligst 1660) bragte hans enke Anna Krabbe (af Damsgård) en andel i gden ved ægteskab til Anton Kampten v. Silschoffen (også kaldet Tønnies v. Kempten) († tidligst 1674), der afkøbte sin ægtefælles arvinger en halvpart af K., som han 1674 solgte til fru Eva Unger († 1694), g. 2. m. Gjord Knudsen Galt til Hørbylund m.v. († 1684). Hendes søn (af 1. ægteskab m. Henrik Krabbe til Damsgård) ritmester Ole (Oluf) Krabbe (af Damsgård) († 1728) solgte 1702 K. til jomfru Hedevig Unger, g. 1709 (el. 1711) m. Michael Wibe, sen. degn i Ingstrup, som 1716 skrev sig til gden. Denne fik 1733 p.gr.af sandflugt sit hartk. nedsat fra 7½ til 5 tdr. 1752 solgte han K. til sønnen Christopher Michaelsen Vibe, som 1756 afstod den til Jens Christensen Lund, sen. til Staegård (V. Hassing so.). Sidstn. solgte 1765-66 K. for 870 rdl. til Lars Thomsen († 1777), der 1769 også erhvervede det dertil hørende fæstegods. Hans enke Ane Pedersdatter skødede 1794 K. for 1600 rdl. til Jørgen Larsen Aabenterp. Blandt den sen. tids ejere må nævnes sognefoged Niels Peter Jørgensen, der har tilplantet ca. 40 tdr. land i sognet med nåletræer. - 1662 havde K. kun den samme bondebygning som tilforn; 1682 blev den af rentekammeret erklæret for en bondegård. CRH
Litt.: Severin Christensen Sortfeldt. Rubjerg Sogn i gamle Dage. 1923. 30-38.

J.C.B. la Cour, Danske Gaarde III. Samling II. Bind (1918), side 699-700:
Kajholm, Rubjerg Sogn. Postforb. og St.: Gjølstrup, hvortil c. 2 Km. Gaarden ligger c. 15 Km. fra Hjørring. Ejer: Niels Peder Jørgensen, som overtog Gaarden i 1879. Gaarden er siden 1914 bortforpagtet til Ejerens Svigersøn, Andreas Jensen, som er født i Jelstrup 4. Febr. 1881 og gift med Dorthea Jørgensen, født paa Ejendommen 25. Maj 1883.
Matr.-Nr. 2a m. fl. af Rubjerg. Hartkorn 3 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 2½ Alb. Ejendomsskyld 30,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne c. 20,000 Kr. Areal 105 Tdr. Ld., deraf Ager 91, Eng 3, Plantage 10, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 8 Marksdrift: benyttet Brak, Rug, Roer, Blandsæd, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er i Halvdelen god Muld og i den anden Halvdel let Sandjord. Der holdes 18 Køer, 16 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af jysk sortbroget Race, 6 Heste, 3 Plage og Føl samt 6 Faar. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
Kajholm med et Afbyggersted Krumholmb og et Boel og et Gadehus i Rubjerg blev 1651 solgt af Hr. Knud Ulfeld til Hans Wulf Unger, som 1653 afhændede Godset til Otte Lunov. 1668 og 1671 tilhørte Kajholm Antonius Kempter v. Silchhofen, der afkøbte sin Frue Anne Krabbes Arvinger en Halvpart i den, som han solgte 1674 til Fru Eva Unger, Gjord Galts, hvis Søn af første Ægteskab, Oluf Krabbe, 1702 solgte den (7½ Td. Hartk. stor) til sin "Søster", Jomfru Hedevig Unger, som ægtede Degnen Michael Vibe i Ingstrup; 1756 solgte Christoffer Vibe Kajholm (5 Tdr. Hartk. stor) til Jens Lund af Kjettrup. Og 1793 tilhørte den Anne Pedersdatter, Laurs Thomsens Enke (Traps "Danmark"). Den nuv. Ejer har faaet Gaarden efter sin Fader, Jørgen Jensen.
Gaarden ligger tæt N. for Vejen fra Rubjerg ud til Hjørring Landevej og er af Grundmur med Straatage.

Til Slægtsforskning