Skærbæk sogn, Hviding herred, Tønder amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 22.9.2022

J. P. Trap: Slesvig 1864: Haderslev Vesteramt, herunder Skjærbæk Sogn (opslag 18).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Skærbæk kirke

Position:
- Legacy: N: 550935.3 Ø: 0084555.3
- GST: 485051 6112598
- Google Earth: 55 09' 35.3"N, 008 45' 55.3"E
Forklaring

Skærbæk kirke Skærbæk kirke Skærbæk kirke Skærbæk kirke
Adresse: Kirkevej 8, 6780 Skærbæk.

Flg. blev formentlig begravet fra kirken:

Romansk gravsten Højdemærke
Romansk gravsten indmuret i vestsiden af sdr. korsarm. Højdemærke til venstre for kirkedøren.


Diverse gravsten Diverse gravsten Diverse gravsten Diverse gravsten


Mere om kirken:

Ulleruplund

Position:
- Legacy: N: 551029.2 Ø: 0084726.7
- GST: 486673 6114260
- Google Earth: 55 10' 29.2"N, 008 47' 26.7"E
Forklaring

Adresse: Rømøvej 88, 6780 Skærbæk.
J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Tønder amt. Bind X, 2 (1966). Side 586-587:
Ulleruplund var opr. en 6 ottings fæstegd., der 1491-1524 var beboet af herredsfoged Svend Troelsen, vistnok søn af Troels Winther på Astrupgd.; sen. indtil 1564 havde brodersønnen Hans Pedersen fra Astrupgd. gden, som derefter overtoges af sønnerne Anders Hansen Lund, vistnok ridefoged, og Laurens Hansen Lund, der 1605-11 var herredsfoged i Hviding hrd.; herefter sidstn.s søn Hans Lauridsen Lund († 1660), sønnen Bennet Hansen Lund, 1663 Jep Villadsen, 1687 Jacob Andersen, † 1708, hvorefter hans enke havde den til 1724. 1710 var udsæden 15 tdr. rug, 5 tdr. byg, 6 skæpper havre og 3 tdr. 1 skæppe boghvede; høbjærgningen var 75 læs, og besætningen udgjorde 6 køer, 16 stk. ungkvæg, 8 heste og 1 føl. 1743 nævnes Anders Jacobsen som fæster, 1753 Laurids Pedersen og 1788 Jes Laursen, der 1794 solgte ejd. til sandemand Nis Petersen (1757-1824), der modtog landhusholdningsselskabets store bæger (nu i Tønder Mus.), og som var autoriseret som vaccinator. 1823 overtoges gden af sønnen Peter Nissen, derefter fra 1855 sønnen Knud Andersen Petersen (1827-89), svigersønnen Johan Joachim Breckvoldt Jacobsen fra Århus, en slægtning Knud Petersen Hansen fra Blanke († 1940), hvis fader solgte den 225 ha store ejd. til dir. Jes Christiansen, Åbenrå († 1962), derefter datteren Astrid Christiansen i ægteskab m. politimester Iver Møller, Gråsten. Gden brændte 1865. PKI.
Litt.: J. Jørgensen. Sandemand Nis Petersen på U., SdjyM. 1942. 46-54.

Hovedbygningen er ligesom de dermed sammenbyggede avlslænger opf. 1865 af røde sten og m. halvt afvalmet stråtag; mod haven er en frontispice.

Fra Skærbækegnens fortid nr. 19, 2005, s. 2-4: Ulleruplunds ejere indtil 1794 af H. E. Sørensen:

Hvor gammel gården Ulleruplund øst for Skærbæk egentlig er, vides ikke. Men fra 1491 kendes ejerne.

1491-1524. Svend Troelsen.
Han var søn af kong Hans' foged Peder Troelsen og blev 1494 selv herredsfoged i Hviding Herred efter Troels Winter fra Astrupgård, som han sandsynligvis var i familie med. Han nævnes også som herskabsfoged, hvilket må betyde, at han har været ansat under et "herskab", d.v.s. en fyrste, og det kan kun være kongen. Samme år, som Svend Troelsen blev foged, erhvervede kong Hans Tørning Slot og gods ved Hammelev, og det er derfor sandsynligt, at han som en art ridefoged havde tilsyn med de gårde på vesteregnen, der hørte under Tørning, altså i Haderslev Vesteramt. Ulleruplund var selv en kongelig fæstegård.

1524-1542? Peter Troelsen.
Han var søn af Svend TroeIsen og efterfulgtes af

1542?-1564. Hans Petersen.
Efter navnet at dømme er han sandsynligvis søn af Peter Troelsen.

1564-1595. Hans Petersens arvinger.
Det er ikke helt klart, hvem det drejer sig om, men i 1552 gav hertug Hans den Ældre i Haderslev Hans Petersen løftebrev om, at hans arvinger efter hans død kunne beholde gården i arvefæste.

1595-1604. Anders Hansen Lund.
Han er sandsynligvis søn af Hans Petersen (mellemnavnet kunne tyde på det) og har sikkert taget navnet Lund efter gården. Det er derfor muligt, at det er ham, der som arving overtager Ulleruplund ved Hans Petersen s død 1564. I jordebøgerne nævnes han som ejer mellem 1595 og 1604. Så sent som i 1701 oplyses det i en ligprædiken over en af hans efterkommere, at han havde været ridefoged i Haderslev Amt, d.v.s. den samme stilling som oldefaderen(?) Svend Troelsen havde haft.

1605-1611. Laurends Hansen Lund.
Han er sandsynligvis bror til Anders Hansen Lund. Hvornår ejerskiftet er sket, er ikke helt klart, for allerede 1595 nævnes det, at han bor på Ulleruplund. I lensregnskaberne for 1595-1602 oplyses, at han er tingholder og herredsfoged i Hviding Herred. I hvert fald fra 1605 havde han Ulleruplund i fæste. Sammen med sin hustru Anne fik han flere børn. Deres efterkommere blev bønder i Skærbæk sogn, hvor de kan spores til 1699.

1612-1660. Hans Laurendsen Lund.
Det oplyses i regnskabet for 1612, at han havde overtaget fæstet efter sin far. På gården kunne der "årlig sås 10 ørtig korn og avles 70 læs hø, hvorfor han gav 40 rigsdaler i fæste." Han nævnes i jordebogen indtil 1660, men afløses året efter af sin søn.

1661-1663. Bennet Hansen Lund.
Han måtte betale 6 rigsdaler i fæste for at overtage gården. Men han har ikke haft glæde af den ret længe, for i 1663 tales der om hans arvinger, og samme år giftede hans enke sig igen.

1663-1687. Jep Villadsen.
Nicolai Svendsen oplyser i bogen om Skærbæk Sparekasse, at han stammede fra Ullerup og blev gift med Bennet Hansen Lunds enke Maren, hvorefter han overtog gården.

1687-1708. Jakob Andersen.
I følge Nicolai Svendsen var han søn af "den gamle hædersmand, kongelig sognefoged og kirkeværge i Hjemsted Anders Hansen." Han døde 1708.

1708-1724. Jacob Andersens enke.
Hendes navn oplyses ikke, men hun har sandsynligvis været en del yngre end sin mand, og deres søn må have været mindreårig ved faderens død, siden moderen beholdt fæstet i 16 år efter mandens død, inden det overgik til sønnen.
I hendes tid foretages der en vurdering af gården, og i Amtsbeskrivelsen fra 1710 oplyses følgende om Ulleruplund: Gården er fæste: 6 ottinger, 1 3/8 plov. Bygningen bestod af 25 fag salshus og 38 fag lade. Udsæden var 15 tønder rug, 5 tønder byg, 6 skæpper havre og 3 tønder og 1 skæppe boghvede. Høsletten var 50 læs foruden 20 læs hø fra en marskeng i Gesing samt 5 læs fra en holmeng sammesteds. Der var græsning til 8 køer og 4 heste. Fællesgræsning til 18 stk. kvæg og 4 heste. Besætningen udgjorde 16 stk. ungkvæg, 6 køer, 8 heste og 1 føl. Gården havde tørv til det nødvendige brændsel. Skatterne var: fripenge 17 rigsdaler og 30 skilling, kontribution 33 rigsdaler og 12 skilling, i magasinkorn 3 rigsdaler og 43 skilling.
F. C. Sommer tilføjer: "Efter den nuværende målestok for dansk skyldsætning ville gården omtrent være lig med 16 tdr. hartkorn, og ville vel i vore penge kunne ansættes til ca. 100.000 kr." Det var i 1905, og beløbet 100.000 kr. svarer til det, den blev solgt for i 1940. Sommer fortsætter: "Gården er nu (1905) en anselig proprietærgård på ca. 300 tdr.land og den største gård i Skærbæk sogn."

1725-1753. Anders Jakobsen.
Han var søn af Jacob Andersen. Muligvis har han bestyret gården for sin mor i nogle år, inden han selv overtog fæstet senest i 1725. Han nævnes 1743 som ejer.

1753-1788. Laurids Pedersen.
Nicolai Svendsen oplyser, at han stammede fra Gesing. Han nævnes som ejer fra 1753.

1788-1794. Jes Lauritzen (Lund), også kaldet Jes Laursen.
Han var søn af den forrige ejer. 1794 solgte han gården til Nis Petersen fra Rejsby.

1794-1823. Nis Petersen.
1823-1855. søn Peter Nissen Warming.
1855-1889. søn Knud Andersen Petersen.
1889-1940. datter Cathrine Knudsdatter, gift med Johan Joachim Breckvoldt Jacobsen (død 1938).
1940. nevø Knud Pedersen Hansen.
1940-1962. Jes Christiansen.
1962-1985. datter Astrid Christiansen, gift med Iver Møller.
(1940-1985). Ludvig Damgaard driver gården som forpagter.
1985- Henrik Frandsen.

Om ejerne efter 1794 se de efterfølgende kapitler.

F. C. Sommer: Slægten Astrup fra Astrupgaard i Nordslesvig gennem fem hundrede Aar. 1905.
Nicolai Svendsen: Sparekassen og Skærbæk for Omegn 1860-1950. 1950.
Trap Danmark. Tønder Amt. 1966.
H. Hofmand Nielsen: Noget om Ulleruplund. By og Land, 6/2-1985.


J.J. Hansen: Større danske Landbrug, IX Bind (1937) s. 580-581:
ULLERUPLUND, Ullerup By, Skærbæk Sogn og Komm., Hviding Hrd., Løgumkloster Retskr., Tønder A., Ejer Knud Petersen Hansen, Postfb. og nærmeste St. Skærbæk, Afst. 2 km og 22 km til Ribe.
Art. 11 m. fl. af Vester Gasse og 161 af Skærbæk, samlet Areal 222,8 ha, deraf 98,8 Ager, 24 Eng, 98 Hede og 2 Have og Gaardsplads, Nettoudbytte 368,58 Th. (7,76 Td. Hrtk.); Ejdskv. 73,500 Kr. (85,500), Jordv. 57,400 Kr. (63,000); Bygn. er fors. i Landbygn. Brandf. for 49,000 Kr.; Lys og Kraft fra Sønderjyll. Højspændingsv.
Ulleruplund ligger 2 km Nordøst for Skærbæk St.; Jorderne, der med Undtagelse af 4 ha Eng, er samlet om Gaarden, bestaar af Sandmuld paa Sandunderlag. Terrænet er fladt, Jorden er mangelfuld afvandet og trænger til Dræning, der er merglet fra ældre Tid. Af Engen er 4 ha Marskeng, og 20 ha Lavmose.
Da Ejeren er mindreaarig, drives Gaarden af hans Fader Peter Petersen Hansen; Jorden dyrkes i alm. Vekseldrift.
Kvægbesætningen, der bestaar af 20 Malkekøer, 1 Tyr og 50 Stkr. Ungkreaturer, er af Korthorns-Race, den fornyes ved eget Tillæg med Indkøb af Tyre, Køerne græsser i Løsdrift; Mælken leveres til Skærbæk Andelsmejeri.
Der holdes som Regel 7 Arbejdsheste, og der tillægges alm. et Føl aarlig. Gaarden er nu tildelt 48 Svinekort. Der holdes 9 Faar. Fjerkræholdet er ca. 130 Høns.

Ulleruplund har ældre velholdte Bygninger tækket med Straa, de 4 Hovedlænger sammenbygget i en lukket Gaard, skærmet mod Vestenvinden ved Læplantning. Hovedbygningen, der ligger mod Syd til den gl. Have, som ogsaa strækker sig noget Vest for Gaarden, har Frontspids mod Syd til Haven. Af de 3 Avlslænger er der Heste- og Kostald i den vestlige Sidelænge, Bryggers, en Gennemkørselsport samt Svinestald i den østlige og Lade i Længen mod Nord; denne er udvidet i en bred Sidelænge mod Nord, opført helt af Pandeplader; desuden øst for Gaarden en Vognport bygget som Halvtag og tækket med Pandeplader.
Ulleruplund ejedes i sidste Halvdel af forrige Aarh. af Knud Andersen Petersen, efter hvem den i 1887 overtoges af Datteren Cathrine og hendes Mand Joh. Jacobsen, og hun tilskødede den nuværende Ejer Gaarden Maj 1936.


Gården brændte i 1865 og igen i 1984.


Til Slægtsforskning