Skallerup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 11.9.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 56: Skallerup Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 88: Skallerup Sogn (Project Runeberg)

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 1 (1961) s. 422: Skallerup sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Skallerup kirke

Position:
- Legacy: N: 572844.9 Ø: 0095107.2
- GST: 551087 6371042
- Google Earth: 57 28' 44.9"N, 009 51' 07.2"E
Forklaring

Adresse: Grønne Klitvej 306, 9800 Hjørring.
Skallerup kirke Skallerup kirke Skallerup kirke Skallerup kirke


Peder Laursen (1673 - 1731) og Birgitte Sørensdatter (1670 - 1752) i Knolde blev begravet fra Skallerup kirke.

Kirken er opført o. 1150.

Skinet indvendigt Alter Prædikestol Døbefont Korbuekrucifiks


Skab Anetavle for Hans Wulf Unger til Villerup Kisteplader for Else Akeleye og Gjord Christoffer Unger Kisteplader for Else Akeleye og Gjord Christoffer Unger Kisteplader for Else Akeleye og Gjord Christoffer Unger


Kisteplade for Anna Bjerring Gravsten Mindeplade over L. Møller Lund Mindeplade over Niels Christian Pedersen


Div. gravsten Skaktavle i muren Præsterækketavle Præsterækketavle


J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 219:
Kirken består af romansk kor og skib, v.tårn, sakristi og våbenhus fra sengotisk tid. Den romanske bygn., kor og skib, er opf. af granitkvadre på skråkantsokkel. N.døren er tilmuret, mens s.døren, noget udvidet, er i brug. Fra de opr. vinduer er der i korets s.mur indsat to rundbuede monolit-overliggere. I det indre, der har bjælkelofter, er den runde korbue bev. I sengotisk tid tilføjedes af munkesten og kvadre ved korsets n.side det krydshvælvede sakristi, som har glat gavl ligesom det ligeledes krydshvælvede våbenhus, der i øvrigt ikke har bev. gl. enkeltheder. Nogenlunde ved sa. tid opførtes i v. et tårn, hvis underrum åbner sig ved en spidsbue til skibet. Tårnet er stærkt skalmuret, og på dets s.side ses jerninitialer for Esben Bruun og Kasse Marie Zeuthen 1800. Dets glamhuller er tilmuret, og klokkerne hænger i en klokkestabel. En betydelig revne opstået ved lynnedslag 1918 spores endnu. Hele bygn. er sidst istandsat 1939 og 1942 (arkt. L. Teschl). - Ved flere lejligheder, sidst 1910 og 1939, er der fundet dårligt bevarede sengotiske kalkmalerispor, som atter er overhvidtet. - Det kvadermurede alterbord har gemmeniche og i oversiden et relikviegemme. Altertavlen er en lutheransk fløjtavle fra 1600, opsat af Hans Rosenberg ligesom prædikestolen fra 1605, begge vistnok fra Niels Ibsens værksted. Et par sengotiske malmstager er i sen tid kommet i privateje. Halvkugleformet kumme på rund fod [Mackeprang. D. 406). Godt sengotisk korbuekrucifiks. istandsat 1914 (P. Simonsen). Et smukt sengotisk skab fra 1529 med minuskelindskrift står i koret, hvor der også er ophængt en stor malet anetavle med 62 våben for forfædre til Hans Wulf Unger til Villerup og hans hustru Berete Kaas, som tillige med andre medlemmer af slægten bar været begravet under koret. Der er bevaret kisteplader for fru Else Akeleye. † 1667, Gjord Christoffer Unger, † 1706, saml Chr. Broerholts hustru Anna Bjerring. † 1773. Gravsten over sgpr. Hans Rosenberg, † 1640. På kirkegården en romansk gravsten med buet, rygget overdel (Løffler. G. pl. XV). Klokker: 1) 1562; 2) 1789, Bakker, Rotterdam, bjerget 1875 fra vraget af "The Crescent" (AarbVends. 1937. 2). EH

Mere om kirken:

Knolde

Position:
- Legacy: N: 572845.2 Ø: 0095048.1
- GST: 550768 6371075
- Google Earth: 57 28' 45.2"N, 009 50' 48.1"E
Forklaring

Adresse: Møllebakkevej 314, Skallerup, 9800 Hjørring.

Peder Laursen (1673 - 1731) og Birgitte Sørensdatter (1670 - 1752) boede på Knolde. Peder var fæster på gården.

Knolde har hørt under Fuglsig gods. Nuv. stuehus er opført 1941.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 220-221:
Gdene Knolde og Størup tilhørte i slutn. af 1400t. nogle adelige søskende af slægten Palnesen, nemlig Kalli Palnesen, som allr. 1469 boede i K., væbneren Niels Palnesen († sen. 1487), der 1484 skrev sig til K. og da pantsatte Størup til Økloster, Mogens Palnesen i K., der 1480 solgte sin del af K. og K. gods til Vil Thomesen Galskyt til Odden, Karine Palnesdatter, som 1486 var g. m. herredsfogden i Vennebjerg hrd. Thomas Sivordsen († tidligst 1515), og Dorte Palnesdatter († før 1505), g. m. selvejerbonden Ilfar Eskesen i Brøndum (Kollerup so.). - Kalli Palnesens datter Anne Kallisdatter ægtede Peder Terkelsen, som 1501 bortskødede slægtens sidste rettigheder i de to gde. - 1648 ejedes K. af Christen Lange til Rønnovsholm; da havde Anders Pedersen Munk af Havgård og hans ægtefælle Edle Olufsdatter Krabbe boet der i over 4 år, men flyttede nu til Hedeås (i Åsted so.); Chr. Lange lagde lidt fæstegods under K., men fik den ikke anerkendt som adelig sædegd. Han drev selv gden til 1656, da hans husholderske fik livsbrev på den uden afgift. 1688 havde K. 7 tdr. hartk. m. 71,0 tdr. land under plov. CRH
Litt.: C. Klitgaard i AarbVends. XVI. 1945-46. 130-40, jf. JySaml. III. 1870-71. 257.

Nørremølle

Position:
- Legacy: N: 572857.1 Ø: 0095414.0
- GST: 554196 6371460
- Google Earth: 57 28' 57.1"N, 009 54' 14.0"E
Forklaring

Adresse: Nørremøllevej 50, Skallerup, 9800 Hjørring.

Birgitte Sørensdatter (1670 - 1752) var på aftægt i Nørremølle efter mandens død i 1731.

Nørremølle
Nuv. stuehus er opført i 1942.
Gården huser 2021 Bed & Breakfast.


J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 221:
Sognet led i 1500t. og 1600t. hårdt under sandflugten. Flere byer er helt forsvundet ...
... Koldbæk mølle nævnes 1606; 1650 var den aldeles forfalden og øde, 1688 havde den kun 0.9 tdr. land jord under dyrkning; sen. flyttedes den og er vist identisk med Nørremølle. CRH
Litt.: C. Klitgaard i AarbVends. XIV. 1941-42. 10-12. 24. Jf. Margrethe Højendahl sst. XIII. 1939-40. 33 f.

Villerup

Position:
- Legacy: N: 572730.4 Ø: 0095210.5
- GST: 552174 6368754
- Google Earth: 57 27' 30.4"N, 009 52' 10.5"E
Forklaring

Adresse: Villerupvej 80, 9800 Hjørring.

Søren Kristian Anæus Nielsen (1859 - 1941) ejede gården 1912 - 1917.

Nuv. stuehus er opført o. 1800. Den lange lade overfor (parallel med Villerupvej) er fra 1742.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 219-220:
Villerup var allr. i senmiddelalderen en hovedgd, og skal efter traditionen have tilhørt hr. Stig Pedersen (Skovgaard), der levede i beg. af 1300t. og skal have været høvedsmand for Vendelbo skibrede. …
… 1911 købtes gden (12 tdr. hartk.) for 65.000 kr. + 4500 kr. for løsøre, men uden besætning, af Helmer Johs. Jensen, der dog allr. n.å. solgte den til Søren Nielsen fra Kærgård (i Bjergby), fra hvem den (m. 12 tdr. hartk.) 1917 for 160.000 kr. kom til propr. Anders Nørgaard Stavad († 1948), hvis enke nu ejer den. CRH
Litt.: C. Klitgaard i DSlHerregd. Ny Saml. II. 1945. 317-21. DLandbr. VII. 1935. 288 f.

Hovedbygn. består af to fløje fra 1802 opf. i grundmur i ét stokv. med en sen. tilføjet tredje fløj. Dens tegltag er for gavlene halvt afvalmet. Der er endnu rester af gl. grave. 1769 bestod hovedbygn. af to fløje. EH

Mere om gården:

Fotos på denne side er egne fotos (fra 10/9 2021) - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning