Skanderup sogn, Anst herred, Ribe amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 13.9.2019

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 784: Skanderup Sogn (Project Runeberg)

Johan Nielsen: Skanderup Sogn gennem tiderne (KoldingWiki)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Skanderup kirke

Position:
- Legacy: N: 552802,9 Ø: 0091854,1
- GST: 519917 6146857
- Google Earth: 55 28' 02.9"N, 009 18' 54.1"E
Forklaring

Adresse: Kirkebyen 1, 6640 Lunderskov.

Oplysninger om kirken på kirkens hjemmeside og Nationalmuseet: Danmarks kirker.


Nagbølgård

Position:
- Legacy: N: 552738,7 Ø: 0091722,3
- GST: 518306 6146103
- Google Earth: 55 27' 38.7"N, 009 17' 22.3"E
Forklaring

Adresse: Nagbølvej 68, 6640 Lunderskov.

Jep Ollesen Buch (1580 - 1653) og Anna Bertelsdatter (1580 - ?) boede på gården.

Trap Danmark, 5. udgave, Ribe amt, bind IX, 2 (1965), side 950:
Nagbølgård tilhørte fra 1826 Christen Hansen Juhl, der 1856 skødede den (14 tdr. hartk.) til Carl A. v. Bülow († 1886), som 1863 mageskiftede den til Poul Petersen, hvis enke 1870 ægtede J. C. Poulsen, efter hvem den 1885 overtoges af stedsønnen Niels Jensen Poulsen. 1926 kom den (19 tdr. hartk.) til hans søn P. F. P. Poulsen.
Litt.: DLandbr. VIII. 1936. 383-84.

Den grundmurede, hvidpudsede hovedbygning er opf. 1909 efter en brand. FlJ

E. Bülow: Danmarks større gårde, 6. bind (1966) s. 241 - 242:
Nagbølgård pr. Lunderskov, i Skanderup sogn og kommune, Anst herred, Ribe amt. Matr. nr. 3a m. fl. af Nagbøl. Gården ligger i Nagbøl. Afstand til Kolding 15 km.
Ejer: Proprietær P. F. Poulsen. Tlf. Lunderskov (055) 9 21 11 - 32.
Det samlede areal udgør 312 tdr. land (172 ha), der fordeler sig således: Ager: 215 tdr. land (118½ ha), skov: 70 tdr. land (38½ ha), eng: 10 tdr. land (5½ ha), mose: 15 tdr. land (8½ ha) samt have og gårdsplads: 2 tdr. land (1 ha). Hartkorn: 18 tdr. Ejendomsværdi: 495.000 kr.
Agerjorden, der er samlet ved gården, består hovedsagelig af lermuld på lerunderlag, ca. 60 tdr. land er sandmuld på sand. Terrainet er ret jævnt, kultur og gødningskraft særdeles god, og der er drænet. Skovens bevoksning er blandet. Engen er lavmose under kultur.
Gårdens bygninger er af gulpudset grundmur, alle med fast tag. Hovedbygningen, der ligger N for haven, har gennemgående frontspids, til gården et lille tårn, og den rummer en komfortabel bolig. Avlsbygningene er stærke og velholdte. Besætningen består af 20 køer og 100 fede- og ungkreaturer samt 60 svin.
Nagbølgård ejedes omkring midten af forrige århundrede af Carl Adolf von Bülow, der i 1863 mageskiftede den til Poul Petersen, i hvis slægts eje den siden har været.


J.J. Hansen: Større danske Landbrug, VIII. bind (1936) s. 383 - 384:
NAGBØLGAARD, Nagbøl By, Skanderup Sogn og Komm., Anst Hrd., Kolding Retskr., Ribe A., Ejer Prpt. P. F. P. Poulsen, Postfb. og nærmeste St. Lunderskov, Afst. 2½ km og ca. 15 km til Kolding, Tlf. Lunderskov 32.
Matr.-Nr. 3a m. fl. af Nagbøl og Dollerup, samlet Areal 180,4 ha, deraf 121 Ager, 11 Eng, 38,5 Skov, 8,5 Mose til Tørveskær og 1,4 Have og Gaardsplads, Hrtk. 19 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 1 1/4 Alb.; Ejdskv. 148,600 Kr. (163,000), Jordv. 107,900 Kr. (118,800); Bygn. er fors. i Landbygn. Brandf. for 103,000 Kr.; Lys og Kraft fra Kolding Opl. Højspændingsv.
Nagbølgaard ligger i Nagbøl By; af Jorderne, der er samlet ved Gaarden, bestaar 81 ha af Lermuld paa Lerunderlag, medens 40 ha er Sandmuld paa Sandunderlag. Terrænet er til Dels fladt, Kultur og Gødningskraft god, Jorden er drænet, og hele Arealet er nymerglet. Engen er kultiveret Mosejord til vedvarende Græs, Skovens Bevoksning dels - og overvejende - Løv-, dels Naaletæer.
Jorden dyrkes i alm. Vekseldrift med en Del Frøavl af forskellige Sorter; af Kunstgødning anvendes aarlig ca. 100 Sække Superf., 25 Kalig. og 80 Sække Kvælstofg.
Kvægbesætningen, der bestaar af 50 Malkekøer, 1 Tyr og 40 Stkr. Ungkreaturer, er af Korthorns-Race, den fornyes ved eget Tillæg, dog indkøbes der enkelte Dyr, Køerne græsser i Løsdrift; den gennemsnitlige Mælkeydelse pr. Ko er ca. 3000 kg aarlig, Mælken leveres til Lunderskov Andelsmejeri.
Der holdes som Regel 8 Arbejdsheste, for Øjeblikket intet Tillæg. Der er tidligere leveret ca. 240 Slagterisvin om Aaret, Gaarden har Kort til 133 Svin aarlig. Fjerkræholdet er ca. 150 Høns.

Nagbølgaard har grundmurede, hvidpudsede gode Bygninger med Tag af Cementsten, opført i 1909 efter en Brand. Hovedbygningen, der ligger mod Syd til den store gl. Have, har gennemgaaende Frontspids; den indeholder en stor god Beboelse. Af de 3 sammenbyggede Avlslænger har de 2 Sidelænger muret Trimpel; af Længerne er der Værelser til Folkene og Hestestald i den østlige Sidelænge, Kostald i den vestlige og Lade i Længen mod Nord, der har Indkørselsport fra Sognevejen; desuden Vest for Hovedbygningen en 3-fløjet Længe, af hvilke Midterlængen, der ligger mod Syd, rummer Svine- og Ungkvægstald, den østlige korte Sidelænge nær Hovedbygningen Bryggers og den vestlige Vognport; endvidere Vest for Gaarden en Hjelm med Tag af Pandeplader. Der er murede Hvælvinger og Jernbjælker i alle Stalde.
Nagbølgaard ejedes i første Halvdel af forrige Aarh., fra 1826, af Chr. Hansen Juhl, som endnu ejede den i 1851, den havde da 17½ Td. Hrtk.; senere kom den til Carl Adolf v. Bülow, der i 1863 mageskiftede den med 130 ha, 14 Td. Hrtk. til Poul Petersen for Roedsgaard i Egtved Sogn samt 30,400 Kr. i Bytte; efter hans Død ægtede Enken i 1870 J. C. Poulsen, efter hvem Gaarden i 1885 overtoges af Stedsønnen Niels Jensen Poulsen (Poulin), og efter ham overtoges den i 1926 af Sønnen, den nuværende Ejer.


Til Slægtsforskning