Vadum sogn, Kær herred, Ålborg amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 5.8.2020

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 206: Vadum Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 404: Vadum Sogn (Project Runeberg)

Vadum-By.dk, Lokalhistorisk arkiv

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Vadum kirke

Position:
- Legacy: N: 570646.8 Ø: 0095307.5
- GST: 553623 6330312
- Google Earth: 57 06' 46.8"N, 009 53' 07.5"E
Forklaring

Adresse: Brorholtvej 15, 9430 Vadum.

Vadum kirke Vadum kirke Vadum kirke


Flg. blev formentlig begravet fra kirken:

Flyvergrave

30 allierede flyveres grave findes på kirkegården. Se detaljer på AirmenDK: Vadum Kirkegård - Cemetery.
Nordjyske bragte i 2005 en artikel om nye mindetavler til flyvergravene.


J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Ålborg amt. Bind VI, 3 (1961). Side 952:
Den blytækkede kirke består af skib og kor, tårn i v., kapel mod s. samt et våbenhus ved n.siden. Skib og kor er fra romansk tid af hugne granitkvadre på sokkel af skråkant. De opr. døre er bev., s.døren som blænding. I slutn. af middelalderen blev tårnet opf. af store gule mursten; dets overhvælvede underrum har spidsbue ind mod skibet. Omtr. samtidig blev den sydl. tilbygn. opf., opr. vistnok som kapel, hvis hvælving er samtidig m. den tilsvarende i skibet. Koret er, vistnok ligeledes i senmiddelalderen, forlænget mod ø. og korbuen udvidet. Resten af kirken er overhvælvet m. to fag i det forlængede kor og yderligere to fag i skibets vestl. del, if. indskr. udført 1582 under værgerne Hans Lauritsen i Plumgård og Mats Andersen i Vester Halne. Under korforlængelsen findes et tøndehvælvet gravkammer, nu anv. som varmekælder. De forsk. tilbygn. er til dels opf. af genanv. kvadermaterialer. - På tårnets s.mur står m. murankre årst. 1776, hentydende til en skalmuring. Våbenhuset er nyere. Foruden de to ældste hvælvs sengotiske rammedekorationer er der 1931 på skibets og korets vægge fremdraget en serie figurmalerier fra 1400t., bedst bev. på skibets n.væg, m. nedhængende malede draperier. Kirken er i nyere tid gentagne gange rest., bl.a. 1931, da ovenn. kalkmalerier blev fremdraget og et nyt orgelpulpitur opstillet i s.fløjen. 1959 blev ved indlægning af nyt varmeværk bygget faste bænke langs korets sidevægge. - På et alterbord m. renæssancepanel står en anselig udsk. altertavle fra o. 1625 i sen renæssance m. et nadverrelief i midtfeltet. Knæfaldsskranke af smedejern fra slutn. af 1600t., fundet 1931 på Rødslet og derefter genopstillet i kirken. Lille romansk font (Mackeprang. D. 150) m. dåbsfad fra 1600t. og udsk. fontehimmel i renæssance. Prædikestol m. samtidig himmel, skåret årst. 1606. - I koret en anselig gravsten over Godslev Budde til Rødslet, † 1622, og to hustruer. I sdr. tilbygn. en sten over sgpr. Jes Pedersen Jessen, † 1721. I våbenhusets vægge er indmuret seks gl. gravsten, hvoraf den ene, fundet på kgd., 1950 er omdannet til series pastorum. Tårnets underrum er ved gitterdør adskilt fra kirken og indrettet til gravkapel for kancelliråd Peder de Lassen til Rødslet, † 1737, og hustru; heri et epitafium over de to ovenn. (rest. 1957) og to smukke sandstenssarkofager. I tårnet en middelald. klokke (Uldall. 132). - Et ligkapel er 1923 opf. (arkt. Charles Jensen) ved kgd.s udvidelse hinsides vejen. JSt

Mere om Vadum kirke:

Brorholt

Position:
- Legacy: N: 570703.9 Ø: 0095328.9
- GST: 553976 6330845
- Google Earth: 57 07' 03.9"N, 009 53' 28.9"E
Forklaring

Adresse: Brorholtvej 28, 9430 Vadum.

Bertel Jensen (1498 - 1578) og Gertrud Munksdatter (1500 - 1579) boede på gården.
Sønnen Ludvig Bertelsen (1531 - 1562) blev født på gården.

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, I. Samling, II. Bind (1908) side 545:
Brorholt i Vadum S., Kjær H., Aalborg A. Postforb.: Hvorupgaard. Nærmeste Stationer: Hvorupgaard og Vadum, hvortil der er 1/4 Mil. Gaarden ligger 3/4 Mil fra Nørre-Sundby og Aalborg. Dens nuv. Ejer er Hr. Laurits Christian Nielsen, der er født i Dronninglund S. 1876 og gift med Anne Kathrine Pedersen, født paa Lyngdrup Vestergaard 1881.
Matr.-Nr. 7 a m. fl. Hartk.: 3 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. Der svares i Tiende 58 Kr. Ejendomsskylden er 51,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 9690 Kr., for Avlsbygninger 16,620 Kr., Besætning 18,000 Kr., Inventar 12,000 Kr. og Avl 19,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 56,10. Bidrag til Amtsrepf. 187 Kr. Sidste Aars Kommuneskat 254 Kr. Bygningerne er forsikrede i ”Den alm. Brandf. f. Landb.”; Besætn., Inv. og Avl i ”Aalborg og Hjørring Amters Brandf.”. Det samlede Areal udgør 73 Tdr. Ld., deraf Ager 66 3/4, Skov 5 og Have 1 1/4 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives frit. Jorden er god Sandmuld med Lerunderlag. Besætn. bestaar f. T. af 40 Køer, 6 Heste, 2 Plage og Føl samt 1 Faar. Sidste Aar solgtes 318 Fedesvin. Kvægbesætn., der vedligeholdes ved Indkøb af Køer og Kvier, er af jydsk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. 7135 Pd. pr. Ko; den leveres til Vang Mejeri. Det norm. Folkehold er 2 Karle, 1 Røgter, 2 Piger og 1 Daglejer.
B r o r h o l t Hovedbygning, der er tækket dels med Spaan og dels med Tegl, afgiver en god og rummelig Bolig. Avlslængerne er dels af Kampesten og Grundmur, dels af Bindingsværk, tækkede med Spaan og Straa.
Skoven, der er c. 50 Aar gammel og omgiver Gaarden, bestaar af Løvtræer.
Brorholt solgtes 1902 af Enkefru A. Jensen til den nuv. Ejer. Tidl. tilhørte den J. J. Jensen og før ham E. Benthien.


Fogedgård

Position:
- Legacy: N: 570735.9 Ø: 0095147.8
- GST: 552264 6331813
- Google Earth: 57 07' 35.9"N, 009 51' 47.8"E
Forklaring

Adresse: Ellehammersvej 99, 9430 Vadum.

Anders Andersen Kjærulf (1410 - 1458) boede på gården, og hans børn, herunder Jens Andersen Kjærulf (1452 - 1515), blev født dér.
Sønnen Anders Andersen Kjærulf (1450 - 1503) overtog gården med sin hustru Else Wogensdatter (1456 - 1500).
Deres søn Jens Andersen Kjærulf (1476 - 1532) blev født på gården.
Mette Andersdatter (1591 - 1666) boede en overgang på gården.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Ålborg amt. Bind VI, 3 (1961). Side 955:
Fogedgd. i Ø. Halne var i middelalderens slutn. slægten Kjærulfs ætgård. I o. 250 år var medl. af denne slægt herredsfogeder i Kær herred.

Mere om Fogedgård på Kjærulf Family Website.


Vestergård i Vester Halne

Position:
- Legacy: N: 570710,0 Ø: 0094956,6
- GST: 550403 6330991
- Google Earth: 57 07' 10.0"N, 009 49' 56.6"E
Forklaring

Adresse: Vester Halne Vej 114, 9430 Vadum.

Niels Ludvigsen (1561 - 1635) og Mette Andersdatter (1591 - 1666) boede på gården.
Sønnen Christen Nielsen (1610 - 1649) blev født dér.

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, III Samling, Andet Bind (1915) side 846:
Vestergaard, Vadum Sogn. Postforb. og St.: Vadum, hvortil c. 2 Km. Tlf. 24 over Vadum Central. Gaarden ligger c. 10 Km. fra Nørre Sundby. Ejer: Thomas Nielsen, som overtog Gaarden 1. April 1904, er født 19. Marts 1872.
Matr.-Nr. 15a m. fl. af Vester Halne. Hartkorn 4 Tdr. 5 Skpr. 1/4 Alb. Ejendomsskyld 30,000 Kr. Areal 80 Tdr. Ld., deraf Ager 79, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Rug, Roer, Blandsæd, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er letmuldet. Der holdes 20 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af jysk sortbroget Race, 6 Heste, 2 Plage og 6 Faar. Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin.
V e s t e r g a a r d er den yderste Gaard i Vester Halne. Den er af Grundmur, tækket med Pap og Straa. Jorden ligger samlet omkring Gaarden over et jævnt og bekvemt Terræn.

Fotos på denne side er egne fotos - de kan frit kopieres.


Til Slægtsforskning