Haslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 6.10.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 3. Deel s. 442: Hasle Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 2. Bind s. 662: Haslev Sogn (Project Runeberg).

Trap 5 online: Haslev sogn.

Jens Heltoft: Træk af bondebyen Haslevs historie (1977) (side 7 - 18 i Årbog for historisk samfund for Sorø amt, årgang 1977, via Claus Rønlevs hjemmeside.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Haslev kirke

Position:
- Legacy: N: 551923.5 Ø: 0115748.6
- GST: 688015 6134758
- Google Earth: 55 19' 23.5"N, 011 57' 48.6"E
Forklaring

Adresse: Kirkepladsen 8B, 4690 Haslev.

Oplysninger om kirken:

Bregentved

Position:
- Legacy: N: 551825.6 Ø: 0120023.4
- GST: 690818 6133087
- Google Earth: 55 18' 25.6"N, 012 00' 23.4"E
Forklaring

Adresse: Moltkesvej 78, 4690 Haslev.

Predbjørn Podebusk (1460 - 1541) blev ejer af gården ved sit ægteskab med Anne Mouridsdatter Gyldenstierne (1470 - 1545).

Trap Danmark, 5. udgave, Sorø amt, bind III, 3 (1954), side 796-798:
Bregentved kan som herregd. følges tilbage til 1382, da væbn. Olauus Grwbbæ i Skovklosters dødebog nævnes hertil. Hans enke Margrethe ægtede hr. Erik Bydelsbak († senest 1414), som endnu 1410 skrev sig til B., og efter hvem den gik over til enken Bodil og dernæst til sønnen, rigsråd hr. Laurids Eriksen Bydelsbak († tidligst 1433), hvis arvinger solgte den til hr. Niels Pedersen Gyldenstierne til Ågård († 1456). Efter ham fulgte sønnen, rigsråd hr. Mourids Nielsen Gyldenstierne til Ågård m.m. († o. 1504), hvis datter Anne Mouridsd. († 1545) ved sit første ægteskab bragte B. til rigsråd hr. Oluf Stigsen Krognos til Krapperup og Bollerup († 1506) og ved sit andet ægteskab til rigsråd hr. Predbjørn Podebusk til Kørup, Vosborg, Bidstrup m.m. († 1541), tidl. lensmand på Skjoldenæs. I den nærmeste tid efter fru Annes død er ejerforholdene uklare. En tid ejedes B. af hendes dattersøn Bent Bille († 1555), men også hendes søn hr. Mourids Olufsen Krognos til Krapperup og Bollerup, lensmand på Skjoldenæs († 1550), nævnes som ejer, og ved skiftet efter ham overtog hans søn, sen. rigsråd og forstander for Herlufsholms skole Oluf Mouridsen Krognos († 1573) B. Da han døde som sidste mand af slægten, arvedes den af hans morbroder Christoffer Gøye til Avnsbjerg, Clausholm, Gunderslevholm og Bollerup († 1584), der 1581 solgte den til rigsråd Steen Brahe til Tersløse, Næsbyholm og Knudstrup († 1620). Fra dennes søn Erik Brahe til Knudstrup († 1631) gik B. 1630 over til svogeren Falk Gøye til Skærsø († 1643), der allr. s.å. solgte den til lensmanden på Fr.borg og Kronborg Frederik Urne til Alslev († 1658). ...
...
Arkivar, cand. mag. Jens Holmgaard

Mere om Bregentved:


Til Slægtsforskning