Serritslev sogn, Børglum herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 21.3.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 88: Serridslev Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 148: Serridslev Sogn (Project Runeberg)

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 2 (1956) s. 38: Serritslev sogn.

C. Klitgaard: Serreslev Sogn (kan lånes på biblioteket).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Serritslev kirke

Position:
- Legacy: N: 571859.8 Ø: 0095836.0
- GST: 558825 6353054
- Google Earth: 57 18' 59.8"N, 009 58' 36.0"E
Forklaring

Adresse: Syrenvej 38, Serritslev, 9700 Brønderslev.
Serritslev kirke. Foto 29/6 2009. Serritslev kirke. Foto 29/6 2009.

Kirken er opført o. 1100.

Begravet fra kirken:

Gravsten for Niels Tykskov og hustruer.
På kirkegården ligger en gravsten for Niels Tychschou og hans to hustruer. De 4 fotos herunder viser stenen i forskellige vinkler.

Gravsten for Niels Tykskov og hustruer. Gravsten for Niels Tykskov og hustruer. Gravsten for Niels Tykskov og hustruer. Gravsten for Niels Tykskov og hustruer.

Indskriften lyder (mener jeg):
Over til Lysets Egne gik den udølige Aand
Kun den forgængelige Død gjemes under denne Steen
Af
Welagte Niels Tychschou Selveier af Calum
Nørgaard i Serrizlev Sogn
Fød i Taars Sogn den 5 October 1731
Indlod sig i det hellige Ægteskab 1ste gang 1761
Med
Dydige og Gudfrygtige Pige Anne Tomasdotter
Anders Mortensens Daatter fra Emb
Som døde Aar 1771
I dette Ægteskab aulede han med hende 4de Børn
hvoraf 3 i live (?). Den 4. bortkaldte forsynet
straks efter Fødselen.
Derpaa indlod han sig 2. gang i det hellige Ægteskab
med
Dydige og Gudfrygtige Pige Kirsten Thomesdotter
fra Calum i Serritslev Sogn
fød den 19. Maii 1751.
Han omskiftede det Timelige med det Evige
den 9. Aprilit 1802 i sit 71. Aar.
Been hvile i Fred til Opstandelsens
0-0-0
Læser
Kom de sidste Ting i Hue
Og du skal aldrig fare vild
Syr. 7,37Mere om kirken:

Kalum Nørgård

Position:
- Legacy: N: 571921.9 Ø: 0095755.1
- GST: 558129 6353818
- Google Earth: 57 19' 24.9"N, 009 57' 55.1"E
Forklaring


Adresse: Toftegårdsvej 29, 9700 Brønderslev.

Corfitz Ulfeldt havde fra o. 1650 til 1661 Kalum Nørgård i pant af kronen. 1664 skødede kongen gården til slotsskriver Jakob Eilersen. I 1683 var Niels Jensen Mørk ejer.
Det nuværende stuehus er opført i 1966.

Aner på gården:
J.C.B. la Cour, Danske Gaarde, 1. samling II. Bind (1908), side 854:
Kalum Nørgaard i Serridslev S., Børglum H., Hjørring A. Postforb. og nærmeste St.: Brønderslev. Gaarden ligger 2 Mil fra Hjørring. Dens nuv. Ejer er Hr. Jens Simoni Nielsen, som købte den 1905. Hr. J. S. Nielsen er født paa Skarnagergaard i Serridslev S. 1877 og gift med Ane Margrethe Sørensen, født 1883. Af tidl. Ejere kan navnes P. Nørregaard og derefter Anders Christensen (1888-1905).
Matr.-Nr. 18a m. fl. af Kalum. Hartk.: 8 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. 1/4 Alb. Der svares i Tiende c. 130 Kr. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,800 Kr., for Avlsbygninger 40,610 Kr., Besætning 14,000 Kr., Inventar 4000 Kr. og Avl 12,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. c. 160 Kr. Sidste Aars Kommuneskat c. 200 Kr. Bygningerne er forsikrede i "Den alm. Brandf. f. Landb."; Besætn., Inv. og Avl i "Danmark". Det samlede Areal udgør 147 Tdr. Ld., deraf Ager 123, Eng 20, Veje, Have og Gaardsplads 4 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Jorden er god Muldjord, hovedsagelig med Lerunderlag. Besætn. bestaar f. T. af 44 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 5 Tyre, 7 Heste samt 6 Faar. Sidste Aar solgtes c. 90 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af jydsk Race. Mælken leveres til Serridslev Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Karle, 2 Piger og 1 Daglejer.
Gaardens faste Maskiner drives ved Vindmotor.
Kalum Nørgaard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Skifer. Avlsbygningerne er grundmurede og tækkede med Tegl.
Til Ejendommen hører 1 jordløst Hus.


J.J. Hansen, Større danske Landbrug, VII. Bind (1935), side 361-362:
KALUM NØRGAARD, Kalum By, Serridslev Sogn og Komm., Børglum Hrd., Hjørring Retskr. (Bitingsted Brønderslev), Ejer Prpt. J. Simoni Nielsen, Postfb. og nærmeste St. Brønderslev, Afst. 7½ km, Tlf. Serridslev 3.
Matr.-Nr. 18a m. fl. af Kalum, samlet Areal 88,3 ha, deraf 71,5 Ager, 14,5 Eng, 0,5 Plantage og 1,8 Have og Gaardsplads, Hrtk. 9 Td. 2 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. ; Ejdskv. 105,300 Kr. (117,000), Jordv. 64,600 Kr. (70,900); Bygn. er fors. i Landbygn. Brandf. for 86,000 Kr., Løsøret i "Danmark" for 106,000 Kr.; Lys og Kraft fra Brønderslev Elektricitetsv.
Kalum Nørgaard ligger i den nordlige Side af Kalum By; af Jorderne, der er samlet ved Gaarden, er største Delen mild Lermuld paa Lerunderlag, en Del er Sandmuld paa sandblandet Lerunderlag. Terrænet er fladt, Kultur og Gødningskraft god, Jorden er drænet, og der er merglet fra ældre Tid. Engen er humusblandet Jord, Plantagens Bevoksning Gran.
Jorden dyrkes i alm. Vekseldrift med 7 Skifter; af Kunstgødning anvendes aarlig ca. 10 Sække Superf., 40 Kalig. og 30 Sække Kvælstofg.
Kvægbesætningen, der bestaar af 48 Malkekøer, 2 Tyre og 40 Stkr. Ungkreaturer, er af rød dansk Malkerace, den fornyes ved eget Tillæg med Indkøb af Tyre, Køerne græsser i Løsdrift; den gennemsnitlige Smørydelse pr. Ko er ca. 141 kg aarlig, Mælken leveres til Serridslev Andelsmejeri.
Der holdes som Regel 8 Arbejdsheste og for øjeblikket 8 Plage og Føl af eget Tillæg. Svinebesætningen er for Tiden 5 Tillægssøer; der er hidtil leveret ca. 220 Slagterisvin om Aaret, Gaarden har Kort til 129 Svin aarlig. Der holdes 5 Moderfaar, og Fjerkræholdet er ca. 100 Høns.
Kalum Nørgaard har grundmurede, hvidpudsede gode Bygninger. Hovedbygningen, der ligger mod Nord til den kønne gl. Have, har Veranda til denne, stor Frontspids mod Syd til Gaarden og Skifertag; den rummer en stor køn Lejlighed. Af de 3 sammenbyggede Avlslænger, som er tækket med Tegl, er der Vognport, Værelser til Folkene og Hestestald i den østlige Sidelange, Kostald, Gennemkørselsport, Garage samt Rum til forskelligt i den vestlige og Lade i Længen mod Syd, der har Vindmotor paa Rygningen (Teglene er lagt oven paa de tidligere Træspaan). Desuden Vest for Gaarden en Svinestald og Vest for Hovedbygningen en Fodermesterbolig, begge med Tegltag. Der er murede Hvælvinger og Jernbjælker i Kostalden, Vindmotoren trækker Kværn m. m., og der hører et Hus til Ejendommen.
Kalum Nørgaard ejedes i forrige Aarh. i en lang Aarrække inden for Slægten Nørregaard; i 1888 overdrog P. Nørregaard den til sin Plejesøn Anders Christensen, af hvem den nuværende Ejer købte den i 1905; Gaarden var da paa godt 82,5 ha, men i 1910 er der tilkøbt 5,5 ha
.


Gården er endvidere omtalt i Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 2 (1956) s. 41.

(Store) Nygård

Position:
- Legacy: N: 571956.5 Ø: 0095831.6
- GST: 558726 6354804
- Google Earth: 57 19' 56.5"N, 009 58' 31.6"E
Forklaring


Adresse: Hjørringvej 625, 9760 Vrå.

Nygård blev opført o. 1712 af herredsfoged Anders Laursen. Nuværende stuehus er opført i 1910.

Aner på gården:


Nygårdshus / Lille Nygård

Gården var beliggende i Underåre, et område i sognets nordøstlige del.

Ejere af gården:

Fotos på denne side er egne fotos (fra 29/6 2009) - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning