Ebbe Strangesen Bild [3824]
Bege Buggesdatter [3825]
Ridder Oluf Glob [6323]
(ansl 1280-)
Væbner Strange Ebbesen Bild [3816]
(ansl 1310-Efter 1360)
Mette Olufsdatter Glob [3817]
(ansl 1320-)
Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219]
(Omkr 1350-1424)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Barbara Bosdatter Høg [3220]

  • Margrethe Nielsdatter Bild [6311]
  • Kirsten Nielsdatter Bild [6312]
2. Mette Pedersdatter til Smerup [3818]
3. Ingeborg Folradsdatter Dosenrode [3819]

Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219] 2

  • Født: Omkr 1350 3
  • Ægteskab (1): Barbara Bosdatter Høg [3220] 1 2
  • Ægteskab (2): Mette Pedersdatter til Smerup [3818] 2
  • Ægteskab (3): Ingeborg Folradsdatter Dosenrode [3819] 2
  • Død: 1424 i en alder af ca. 74 år 2
  • Begravet: Vestervig kirke 2 4

   Et andet navn for Niels var Niels/Jens/Johannes Strangesen.

Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldefar.

Uddrag af DAA 1888:
Hr. Niels Strangesen til Norringtoft, forseglede 1389 et Vidne af Nørre Herredsthing paa Mors angaaende Hr. Ebbe Strangesens Kjøb af Rolstrup, gav 1395 Gods til Vestervig Kloster, kaldes 1401 Jens Strangesen og forseglede da til Vitterlighed med Fru Elne Bugge, fik 1406 Hillerslev faste Gaard i Thy som et Pantelehn af Kronen og 1408 tillige Ørum Lehn og var da Ridder, men tilskjødede s. A. Kronen en stor Del af sit og sin Frue Fru Mettes Gods i Mors og Thy, som han dog beholdt i Forlehning for Livstid, forseglede 1411 Vaabenstilstanden i Kolding, var 1418 en af de Rigsraader, som sendtes til det med Holstenerne berammede Møde i Slesvig, forseglede 1421 et Vidne af Viborg Landsthing om, at Sønder-Jylland hører til Danmark og Aaret efter til Vitterlighed med Fru Cecilie Esgesdatter (Strangesen), samt Hyldingen 1423 og forseglede endnu 1424 til Vitterlighed med Hr. Jens Skram, † 1424, begr. i Vestervig Kirke, hvor hans Ligsten med Slægtvaabenet endnu findes ...

  Forskningsnotater:

Det er ikke ganske sikkert, hvem af Niels Strangesens tre hustruer der er mor til hvilke børn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af gården: "Norringtoft", Sjørring sg, Thisted amt. 2 5 6 Kaldes nu Nordentoft.

2. Ejendom: Han giftede sig til gården ved ægteskabet med Mette Pedersdatter: "Smerupgård", Hvidbjerg sg, Thisted amt. 7


Billede

Niels blev gift med Barbara Bosdatter Høg [3220] [MRIN: 1101], datter af Ridder Bo Høg til Ørum [3822] og Sophie Esgedatter Frost [3823].1 2 (Barbara Bosdatter Høg [3220] blev født ansl 1360 8 og døde i 1408 8.)


Billede

Niels blev derefter gift med Mette Pedersdatter til Smerup [3818] [MRIN: 1379], datter af Ridder Peder Nielsen til Smerup [6321] og Ukendt.2 (Mette Pedersdatter til Smerup [3818] blev født ansl 1360 9 og døde efter 1408 9.)


Billede

Niels blev derefter gift med Ingeborg Folradsdatter Dosenrode [3819] [MRIN: 1380], datter af Folrad Dosenrode [6322] og Ukendt.2 (Ingeborg Folradsdatter Dosenrode [3819] blev født omkring 1380,10 døde i 1440 11 og blev begravet i Vestervig kirke 4 11.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Vestervig sogn.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1898. Femtende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.245-246.
Høg †.

2. Hr. Bo Høg til Ørum (Hassing H.), som han 1367 med stort Tilliggende solgte til Kong Valdemar (8), nævnes 1354 sammen med sine Brødre, beseglede 1360 Haandfæstningen i Kalundborg (9), endnu kun Væbner, var 1367 Ridder, nævnes 1375 forrest blandt Udstederne af den i Lyby Kirke udfærdigede Forpligtelse til at varetage Kirkens Tarv (10), var 1376 en af de Riddere, som med Bispen og Flere skulde anstille Undersøgelse om det Kronen fravendte Gods i Børglum Stift (11), beseglede 1377 Kong Olufs Haandfæstning (12), havde en Slegfredssøster, der var Moder til en vis "Pabe" (13); han, en Søn eller Sønnesøn af samme Navn er vel den Bo Høg, der blev en meget gammel Mand og blev arvet af sine Brodersønner, og som til sin Svoger paa Vosborg pantsatte Søndervang, Fulden og mere Gods, "som endnu denne Dag staar i Pant" (14); g. m. Sofie Esgesdatter Frost (Bild), som nævnes 1367. Børn:
a. Hr. Per Høg til Tanderup (Hassing H.) …
b. Christen Høg, pantsatte til Per Degn Gods i Sundby, som Hr. Per Degn indløste fra denne, men af Lage Rød atter indløstes fra Niels Eriksen (Banner) 1421 (21); g. m. Kirsten Mogensdatter (Due), levede 1432, vistnok begr. i Dueholm Kloster (22). Sønner:

1) Bo Høg til Tanderup og Astrup (Nørre H., Salling), skiftede 1424 med sine Brødre (23), afhændede 1449 Gods i Javngyde (24), var Værge for sine Datterbørn, Hr. Christoffer Lykkes Børn (25), levede 1478 (26), men var † 1484, da hans Børn krævede Arv efter Mogens Nist til Toftum (27), var vistnok Slægtens sidst Mand; [rettelse i DAA 1901 s. 563: Høg. (S. 245) Bo H., var 1439 Lehnsmand paa Kalø. Om ham beretter Lisb. Bryske, "at han blev slagen i en Krig og havde ingen Sønner, men Døtre; to af hans Døtre satte en stor Skat ned ved Tanderup i Thy i en Abildhave og er tidt ledt efter den; de have set Tegn til, at den har været der".] g. (1) m. Begge Eriksdatter (Rosenkrantz), (2) m. Anne Tornekrands. Døtre: ...
2) Anders Frøst
3) Lage Christiernsen

c. Gunner til Hasselholt …
d. Barbara, g. m. Hr. Niels Strangesen (Bild) til Nørringtoft, † 1424 (g. (2) før 1408 m. Mette Pedersdatter, (3) m. Ingeborg Dosenrode.
e. Kirsten
f. ? Sofie ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1888. Femte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.63-65.
Bild.
Frost, Strangesen.

2) Strange Ebbesen nævnes 1340 i den efter Grev Gerts Drab afsluttede Forhandling i Sønderborg mellem Grevens Sønner og Hertug Valdemar, idet det her fastsættes, at Hertug Albert af Sachsen skal afgjøre, om Strange Ebbesen skal have sit Gods tilbage eller ikke (20), forsegler 1341 Kong Valdemars Haandfæstning i Roskilde (13), var 1360 endnu kun Væbner og forseglede Haandfæstningen i Kalundborg (16): hans Sigil under et Brev fra 1355 viser det tværdelte Skjold (19); g. m. „Mette sorte Hr. Oluf Globs Datter". Børn:
a) Hr. Ebbe Strangesen til Rolstrup paa Mors …
b) Christine
c) Hr. Niels Strangesen til Norringtoft (Hundborg H.), forseglede 1389 et Vidne af Nørre Herredsthing paa Mors angaaende Hr. Ebbe Strangesens Kjøb af Rolstrup (21), gav 1395 Gods til Vestervig Kloster (27), kaldes 1401 Jens Strangesen og forseglede da til Vitterlighed med Fru Elne Bugge (28), fik 1406 Hillerslev faste Gaard i Thy som et Pantelehn af Kronen (29) og 1408 tillige Ørum Lehn og var da Ridder (30), men tilskjødede s. A. Kronen en stor Del af sit og sin Frue Fru Mettes Gods i Mors og Thy, som han dog beholdt i Forlehning for Livstid (31), forseglede 1411 Vaabenstilstanden i Kolding (32), var 1418 en af de Rigsraader, som sendtes til det med Holstenerne berammede Møde i Slesvig (33), forseglede 1421 et Vidne af Viborg Landsthing om, at Sønder-Jylland hører til Danmark (34) og Aaret efter til Vitterlighed med Fru Cecilie Esgesdatter (Strangesen) (35), samt Hyldingen 1423 (36) og forseglede endnu 1424 til Vitterlighed med Hr. Jens Skram (37), † 1424, begr. i Vestervig Kirke, hvor hans Ligsten med Slægtvaabenet endnu findes; g. (1) Barbara Bosdatter Høeg (?), (2) før 1408 m. Mette Pedersdatter til Smerup (Refs H.), hvis Vaaben var et delt Skjold, i 1. Felt en halv Ørn, 2. Felt tværdelt; (3) m. Ingeborg Follertsdatter (Dosenrode), Enke efter Henrik Qvitzov og Follert Stampe; hun udgav 1424 sit Gjenbrev til Kronen, der havde forlehnet hende med Smerup og alt det Gods i Thy og Mors, som Hr. „Jens Strangesen" havde tilskjødet Kronen (38). Børn:
(1 Margrethe ...
(2 Kirsten
(3 Hr. Strange Nielsen til Nørholm (Øster Horne H.) gav 1440 Gods til Vestervig Kloster (40), Lehnsmand paa Ørum, deltog 1449 i Gullandstoget og var da Rigsraad og Ridder (41), var 1450 nærværende paa Mødet i Bergen (42), 1472- 74 Sendebud til de aarlige Møder i Kalmar (43), var 1474 Lehnsmand i Thy (44), 1480 Rigshovmester og nærværende paa Landemøde i Odense (45), forseglede Haandfæstningen 1483 (46) og var nærværende ved Mødet i Halmstad (47), forseglede Hyldingen 1487 (48), levede endnu 1498 [skal være 1488 iflg. rettelse i DAA 1897 s. 489] og forseglede da til Vitterlighed med Axel Olufsen (49) [tilføjelse i DAA 1923 s. 64: Skifte efter ham holdtes 1490]; g. m. Anne Clausdatter (Lange) til Nørholm. Børn: ...
d) Otte Strangesen til Tange (Gudme H.) ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bild), Niels el Jens el Johannes Strangesen (ca 1350 - 1423).

4 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Vestervig Kirke s.651 (opslag 43).

5 Web, Artikel af Severin Christensen Sortfeldt: Nordentoft. (1919, PDF).

6 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Thisted amt bind VI, 2 (1961) side 592.
Nordentoft - tidl. også kaldet Norringtoft - skal den i folkevisen omtalte Ebbe Skammelsen, der dræbte sin fæstemø og sin broder, have boet (først omtalt i et tingsvidne fra 1676). E. S. angives i adelige slægtebøger at være tip-tip-tipoldefader til rigsråd Niels Strangesen (Bild), der ejede N. Han døde 1424 og N. kom derefter (før 1435) til Vestervig kloster, dog synes hans sønnesøn, rigsråd Ebbe Strangesen († ca. 1507) endnu 1493 at have gjort fordring på N. - nævnte år trættede han med klosteret om N. mølle. Klosteret beholdt N., som ved reformationen kom under kronen og siden på private hænder. …
Knud Prange.

7 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Thisted amt bind VI, 2 (1961) side 678.
Smerupgård tilhørte på Vald. Atterdags tid Peder Nielsen († før 1371), hvis våben var delt, i første felt en halv ørn, andet felt tværdelt. Med hans datter Mette Pedersdatter kom S. til Niels Strangesen (Bild), og dette ægtepar skødede den 1408 til dronn. Margrete. Niels Strangesens anden hustru og efterleverske Ingeborg Dosenrode havde den i forlening 1424. 1494 fik Anders Friis brev på at måtte nyde og beholde S. som vederlag og pant for Lønborg birk og fiskegård m.m. …
Knud Prange.

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Høg), Barbara Bosdatter (caca 1360 - 1408).

9 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Peder Nielsens), Mette Pedersdatter (caca 1360 - 1408 -).

10 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Dosenrode, Ingeborg Folradsdatter (ca 1380 - 1440).

11 Louis Bobé og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1943. Tresindstyvende Aargang. (København. A/S J.H. Schultz Forlagsboghandel.), s.35.
Dosenrode. †

Stamrække.

Volrad, medbeseglede i 1393 et af Grev Claus udstedt Brev om at Segebod Krummendiek i sin Tid med Ære udløstes af dansk fangenskab. - Datter:
Ingeborg, bevidner 1424 at have til Laans af Kong Erik og Dronning Filippa Smerupgaard (Refs H.) og alt det Gods i Thy og Mors, hendes Husbond og hun havde tilskødet Dronning Margrethe, og besegler da med det Dosenrodeske Vaaben † 1440. Gift (1) med Henrik Qvitzow (D. A. A. 1910, 328); (2) m. Henrik (?) Stampe af Klarupgaard og havde vel med ham den efter hendes fader opkaldte Søn Folrad (D. A. A. 1920, 486); (3) m. Rigsraad Hr. Niels (Jens) Strangesøn (Bild) til Norringtoft (Hundborg H.) † 1424. Paa hans og hans Husfrue Ingeborgs Ligsten i Vestervig Kirke læses: Hic iacet d[omi]n[u]s Nicola[u]s Stra[n]ges[en] miles qui obiit an[n]o D[omi]ni mcdxxiiii cu[m] uxore sua d[omin]a Ingeburg Filia Folradi Duse[n]rades, q[ue] [obiit] an[n]o xl cu[m] utroru[m]q[ue] proge[n]ie, or[a]te p[ro] eis. (D. A. A. 1910, 328). Han gift (1) m. Barbara Bosdatter Høeg; (2) m. Mette Pedersdatter til Smerupgaard (D. A. A. V, 64).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Jan. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk