Folrad Dosenrode [6322]
(ansl 1350-Efter 1393)
Ingeborg Folradsdatter Dosenrode [3819]
(Omkr 1380-1440)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Henrik Qvitzow [3820]
2. Folrad Stampe [3821]
3. Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219]

Ingeborg Folradsdatter Dosenrode [3819] 4

  • Født: Omkr 1380 5
  • Ægteskab (1): Henrik Qvitzow [3820] 1
  • Ægteskab (2): Folrad Stampe [3821] 2
  • Ægteskab (3): Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219] 3
  • Død: 1440 i en alder af ca. 60 år 4
  • Begravet: Vestervig kirke 4 6

   Et andet navn for Ingeborg var Ingeborg Folradsdatter.

Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldemor.

Uddrag af DAA 1888:
[Niels Strangesen gift 3. gang med] Ingeborg Follertsdatter (Dosenrode), Enke efter Henrik Qvitzov og Follert Stampe; hun udgav 1424 sit Gjenbrev til Kronen, der havde forlehnet hende med Smerup og alt det Gods i Thy og Mors, som Hr. „Jens Strangesen" havde tilskjødet Kronen.


Billede

Ingeborg blev gift med Henrik Qvitzow [3820] [MRIN: 1381].1 (Henrik Qvitzow [3820] blev født ansl 1370 7 og døde efter 1405 1.)


Billede

Ingeborg blev derefter gift med Folrad Stampe [3821] [MRIN: 1382].2 (Folrad Stampe [3821] blev født ansl 1370 8 og døde efter 1401 8.)


  Ægteskabsnotater:

Steen Thomsen argumenterer i bemærkningerne til DAA 1920 Stampe af Klarupgård (s 486 nr b.) for, at den her citerede Folrad Stampe er en sammenblanding af far og søn.

Billede

Ingeborg blev derefter gift med Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219] [MRIN: 1380], søn af Væbner Strange Ebbesen Bild [3816] og Mette Olufsdatter Glob [3817].3 (Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219] blev født omkring 1350,9 døde i 1424 3 og blev begravet i Vestervig kirke 3 6.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Vestervig sogn.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1910. Syvogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.327-328.
Qvitzow. †
En bekjendt, i Brandenborg, Sachsen og Schlesien udbredt Slægt, hvis Vaaben var et skraadelt, i Danmark et tværdelt Skjold af Sølv og Rødt, i hvert Felt en sexoddet Stjerne af modsat Farve, paa Hjælmen en mellem to Kvædetræer staaende Ræv, i Danmark dog kun to af Sølv og Rødt delte Vesselhorn.
Efter Sigillerne at dømme er Slægten alt før Midten af det 14. Aarh. kommen til Danmark, ja var alt da saa hjemme her, at den ganske havde bortkastet sit tydske Slægtnavn, som den først gjenoptog ca. 1523. De før den Tid spredt forekommende Bærere af Qvitzow-Navnet maa derfor antages ikke at høre til den danske Linie, men at være særskilt fra Tyskland indkomne Medlemmer af Slægten. Saaledes nævnes en Henrik Qvitzow 1405 som nærværende ved Forliget i Flensborg mellem Dronning Margrethe og Kong Albrecht, men rigtignok som denne sidstes meklenborgske Raad (1), dog er han vist identisk med den Henrik Qvitzow, der var g. m. Ingeborg Henriksdatter Dosenrode, der ogsaa havde Follert Stampe og Hr. Niels Strangesen (Bild). Omtrent samtidig nævnes en Diderik Qvitzow, der skal være bleven fordreven til Danmark af Markgreve Frederik af Brandenborg (2). En Nicolaus Qvitzow var 1451 Kannik i Slesvig (3).
Slægten uddøde i Danmark paa Mandslinien 1678.

2 G.O.A. von Irgens-Bergh og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1920. Syv og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.486.
Stampe af Klarupgaard. †

b. Folrad Stampe, udstedte 1401 en Forpligtelse til Vestervig Kloster, siges 1445 at være Ridder og nærværende i Kapitelshuset i Vor Frue Kirke i Viborg, da Erkedegn, Kantor og Kapitel tilbød Provsten Hr. Hans Pape Prokuratoriet for Læsø, gav paa sit yderste tre Gaarde i Eierslev paa Mors til Vestervig Kloster, hvilket Testamente Hr. Strange Nielsen fuldbyrdede; han kaldes da Hr. Wellertt Stampe. G. m. Ingeborg Henriksdatter Dosenrode, levede 1424 (g. (1) m. Henrik Qvitzow, (3) m. Hr. Niels Strangesen (Bild) til Norringtoft † 1424 (g. (1) m. Barbara Bosdatter Høg, (2) m. Mette Pedersdatter af Smerup). Søn:
….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1888. Femte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.63-65.
Bild.
Frost, Strangesen.

2) Strange Ebbesen nævnes 1340 i den efter Grev Gerts Drab afsluttede Forhandling i Sønderborg mellem Grevens Sønner og Hertug Valdemar, idet det her fastsættes, at Hertug Albert af Sachsen skal afgjøre, om Strange Ebbesen skal have sit Gods tilbage eller ikke (20), forsegler 1341 Kong Valdemars Haandfæstning i Roskilde (13), var 1360 endnu kun Væbner og forseglede Haandfæstningen i Kalundborg (16): hans Sigil under et Brev fra 1355 viser det tværdelte Skjold (19); g. m. „Mette sorte Hr. Oluf Globs Datter". Børn:
a) Hr. Ebbe Strangesen til Rolstrup paa Mors …
b) Christine
c) Hr. Niels Strangesen til Norringtoft (Hundborg H.), forseglede 1389 et Vidne af Nørre Herredsthing paa Mors angaaende Hr. Ebbe Strangesens Kjøb af Rolstrup (21), gav 1395 Gods til Vestervig Kloster (27), kaldes 1401 Jens Strangesen og forseglede da til Vitterlighed med Fru Elne Bugge (28), fik 1406 Hillerslev faste Gaard i Thy som et Pantelehn af Kronen (29) og 1408 tillige Ørum Lehn og var da Ridder (30), men tilskjødede s. A. Kronen en stor Del af sit og sin Frue Fru Mettes Gods i Mors og Thy, som han dog beholdt i Forlehning for Livstid (31), forseglede 1411 Vaabenstilstanden i Kolding (32), var 1418 en af de Rigsraader, som sendtes til det med Holstenerne berammede Møde i Slesvig (33), forseglede 1421 et Vidne af Viborg Landsthing om, at Sønder-Jylland hører til Danmark (34) og Aaret efter til Vitterlighed med Fru Cecilie Esgesdatter (Strangesen) (35), samt Hyldingen 1423 (36) og forseglede endnu 1424 til Vitterlighed med Hr. Jens Skram (37), † 1424, begr. i Vestervig Kirke, hvor hans Ligsten med Slægtvaabenet endnu findes; g. (1) Barbara Bosdatter Høeg (?), (2) før 1408 m. Mette Pedersdatter til Smerup (Refs H.), hvis Vaaben var et delt Skjold, i 1. Felt en halv Ørn, 2. Felt tværdelt; (3) m. Ingeborg Follertsdatter (Dosenrode), Enke efter Henrik Qvitzov og Follert Stampe; hun udgav 1424 sit Gjenbrev til Kronen, der havde forlehnet hende med Smerup og alt det Gods i Thy og Mors, som Hr. „Jens Strangesen" havde tilskjødet Kronen (38). Børn:
(1 Margrethe ...
(2 Kirsten
(3 Hr. Strange Nielsen til Nørholm (Øster Horne H.) gav 1440 Gods til Vestervig Kloster (40), Lehnsmand paa Ørum, deltog 1449 i Gullandstoget og var da Rigsraad og Ridder (41), var 1450 nærværende paa Mødet i Bergen (42), 1472- 74 Sendebud til de aarlige Møder i Kalmar (43), var 1474 Lehnsmand i Thy (44), 1480 Rigshovmester og nærværende paa Landemøde i Odense (45), forseglede Haandfæstningen 1483 (46) og var nærværende ved Mødet i Halmstad (47), forseglede Hyldingen 1487 (48), levede endnu 1498 [skal være 1488 iflg. rettelse i DAA 1897 s. 489] og forseglede da til Vitterlighed med Axel Olufsen (49) [tilføjelse i DAA 1923 s. 64: Skifte efter ham holdtes 1490]; g. m. Anne Clausdatter (Lange) til Nørholm. Børn: ...
d) Otte Strangesen til Tange (Gudme H.) ….

4 Louis Bobé og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1943. Tresindstyvende Aargang. (København. A/S J.H. Schultz Forlagsboghandel.), s.35.
Dosenrode. †

Stamrække.

Volrad, medbeseglede i 1393 et af Grev Claus udstedt Brev om at Segebod Krummendiek i sin Tid med Ære udløstes af dansk fangenskab. - Datter:
Ingeborg, bevidner 1424 at have til Laans af Kong Erik og Dronning Filippa Smerupgaard (Refs H.) og alt det Gods i Thy og Mors, hendes Husbond og hun havde tilskødet Dronning Margrethe, og besegler da med det Dosenrodeske Vaaben † 1440. Gift (1) med Henrik Qvitzow (D. A. A. 1910, 328); (2) m. Henrik (?) Stampe af Klarupgaard og havde vel med ham den efter hendes fader opkaldte Søn Folrad (D. A. A. 1920, 486); (3) m. Rigsraad Hr. Niels (Jens) Strangesøn (Bild) til Norringtoft (Hundborg H.) † 1424. Paa hans og hans Husfrue Ingeborgs Ligsten i Vestervig Kirke læses: Hic iacet d[omi]n[u]s Nicola[u]s Stra[n]ges[en] miles qui obiit an[n]o D[omi]ni mcdxxiiii cu[m] uxore sua d[omin]a Ingeburg Filia Folradi Duse[n]rades, q[ue] [obiit] an[n]o xl cu[m] utroru[m]q[ue] proge[n]ie, or[a]te p[ro] eis. (D. A. A. 1910, 328). Han gift (1) m. Barbara Bosdatter Høeg; (2) m. Mette Pedersdatter til Smerupgaard (D. A. A. V, 64).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Dosenrode, Ingeborg Folradsdatter (ca 1380 - 1440).

6 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Vestervig Kirke s.651 (opslag 43).

7 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Qvitzow, Henrik von (caca 1370 - 1405 -).

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Stampe, Folrad (senior) (caca 1370 - 1401 -).

9 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bild), Niels el Jens el Johannes Strangesen (ca 1350 - 1423).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Jan. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk