Carl Oscar Bergmann, 1823 - 1893

Til forsiden
Opdateret d. 10.7.2016

ID: 348

Udelukkende egne fotos, de må gerne kopieres.


Carl Oscar Bergmann blev født i 1823 i Andrarum i Skåne som søn af en klokker med efternavnet Hoff. Det er rimeligt at antage, at da Carl Oscar i 1849 flyttede til Danmark og kaldte sig for Bergmann (fasterens efternavn), var det for at lægge afstand til sit fædrene ophav. Efter et par år i København som skomager (samme metier som hans farfars), flyttede han til Horsens, blev gift med en datter af en skomagermester og blev selv skomagermester. I 1891 ansøgte han som enkemand om indfødsret, hvilket blev ham tilstået året efter. Herunder ses hans ansøgning.

1 2 3 4 5 6


Horsens d. 25. Juni 1891.
Til Indenrigsministeriet.

Skomager Carl Oscar Bergman ansøger om, at der må meddeles ham dansk Indfødsret.

Undertegnede Skomager i Horsens Carl Oscar Bergman ansøger herved om, at der maa blive meddelt mig dansk Indfødsret, i hvilken Henseende jeg tillader mig at oplyse:
1) Mit fulde Navn er som anført, jeg er født i Andrarum i Sverrig d. 4" August 1823 (jf. min Vandrebog og Flytningsattest).
2) Jeg kom til Danmark i 1849 og arbejdede som Svend i Kjøbenhavn indtil jeg i 1850 flyttede til Horsens, hvor jeg siden uafbrudt har opholdt mig og ernæret mig som Skomager, jf. vedlagte Attest fra fhv. Boghandler I.C. Halvorsen og Fabrikant J. Stallknecht hersteds, til hvilken Attest jeg også tillader mig at henvise angaaende min Vandel.
3) Jeg har været gift med Ane Christine Kryger, født i Horsens d. 18" April 1825, død sammesteds d. 14" Februar f. A.
4) Vi have fire Børn, nemlig: Flora Caroline Bergman, født 1855, gift med Skræder Larsen i Bjerge, Hans Carl Bergman, født 1856, Fyrbøder ved Statsbanerne, Hans Peter Bergman, født 1860, Faktor i Aarhus og Mine Laurine Caroline Bergman, født 1867, i Tjeneste i Horsens.
At mine børn have nydt dansk Opdragelse fremgaar af den fornævnte Attest fra DHr. Halvorsen og Stallknecht.
5) Jeg ejer ikke nogen fast Ejendom.

Allerærbødigst
C.O. Bergman
===

Andrageren har siden 1850 uafbrudt haft Ophold i Horsens og stedse ført en i enhver Henseende agtværdig Vandel. Fra Byraadets Side er der derfor Intet til Hinder for , at nærværende Ansøgning bevilges og kan Byraadet anbefale samme paa det Bedste.
Horsens Byraad den 21. Juli 1891
P.B.V.
(sign.)
===

Carl Oscar Bergman, Skomager af Horsens, født i Kongeriget Sverrig.
Bergman, Carl Oscar, Skomager af Horsens, født 1823 i Andrarum i Kongeriget Sverrig, har siden 1850 uafbrudt opholdt sig i Horsens. Andrageren, der er Enkemand, har været gift med en dansk Kvinde; af dette Ægteskab har han 4 Børn. Kan anbefales af Horsens Byraad.
(sign.)
===

Tilstilles med Bilag tjenstlig Byfogeden i Horsens til behagelig Erklæring, idet det derhos bedes tilkjendegivet Andrageren, at han vil have at tilvejebringe nærmere dokumenteret Oplysning om, hvor han havde Ophold her i Landet, og hvorledes hans Vandel var inden han tog Bopæl i Horsens.
Om hvad der herefter passerer, imødeses Underretning med dette og Bilagene tilbage.
Aarhus Stiftamthus, d. 28 Juli 1891.
(sign.)
===

Under Remittering af Sagens Akter skal jeg tjenstligen bemærke, at Bergmann har for mig erklæret, at det er ham en ren Umulighed at tilvejebringe en Vandelsattest for den Tid, han har været her i Landet før han kom til Horsens. Som det i Ansøgningen er anført har han kun opholdt sig omtrent 1 Aar her i Landet før han kom til Horsens. Han kom til Kjøbenhavn i Foraaret 1849 og forlod Kjøbenhavn i August Maaned 1850, og tog da til Horsens.
Han arbejdede dengang hos Skomager Holberg, der boede i Store Kannikestræde på venstre Haand naar man kommer fra Store Kjøbmagergade. Denne Mand er død 3 Aar efterat han kom her til Horsens og han kjender ingen i Kjøbenhavn. Det eneste han vil kunne skaffe tilvejs er en Straffeattest, men da han er en fattig Mand, beder han sig forskaanet herfor, og beder om, at man vil nøjes med hans Forsikring om, at han aldrig har gjort sig skyldig i nogen Lovovertrædelse. Til denne Bøn føjer han ogsaa en Bøn om at blive forskaanet for Udgifter i Anledning af den attraaede Indfødsret.
Jeg skal for mit Vedkommende tillade mig meget at anbefale denne Bergmanns Ansøgning. Næst at attestere, at han ikke hersteds nogensinde har gjort sig skyldig i noget Forhold, der har givet Anledning til offentlig Paatale skal jeg tilføje, at de Oplysninger, jeg har indhentet om Manden, fuldstændig stadfæster de Vidnesbyrd om god og hæderlig Vandel, som den Ansøgningen paategnede Attest indeholder.
Horsens Byfogedkontor d. 5. August 1891
(sign.)

Til Det kongelige Aarhus Stiftamt.
===

AARHUS STIFTAMT
Skanderborg, den 7. August 1891

Ved at indsende det med Bilag hosfølgende, hvori Skomager Carl O. Bergmann af Horsens anholder om, at der maa blive ham meddelt dansk Indfødsret, skal jeg under Henvisning til de Andragendet paategnede Erklæringer fra Horsens Byraad og Byfogeden i Horsens ærbødigst tillade mig at anbefale, at den ansøgte Indfødsret meddeles.
(sign.)

Til Indenrigsministeriet

Til forsiden