Dybe sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 15.6.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. del s. 330: Dybe Sogn

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 509: Dybe Sogn

Vort sogns historie: Hjerm, Skodborg og Vandfuld herreder side 454, Dybe - Ramme kommune.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Dybe kirke

Position:
- Legacy: N: 563038.6 Ø: 0081017.2
- GST: 449010 6263232
- Google Earth: 56 30' 38.6"N, 008 10' 17.2"E
Forklaring

Adresse: Stamphøjvej 68, Dybe, 7620 Lemvig.

Dybe kirke, 5/5 2019 Dybe kirke, 5/5 2019

Fotos 5/5 2019. Kirken er bygget i 1100 tallet.


Bl.a. er flg. begravet fra kirken: Se endvidere gravstenene herunder.

Oplysninger om kirken:

Dybe kirkes kirkegård

Gravsten. Foto 12/3 2005 Gravsten. Foto 23/4 2005 Gravsten. Foto 23/4 2005 Gravsten. Foto 12/3 2005
Lauritz Buch Bechgaard
Karen Lyhne
Jens Bechgaard
Pouline Madsen
Lorens Andreas Poulsen
Kirstine Pedersen
Karl Bechgaard
Karen Bechgaard


Gravsten. Foto 23/4 2005 Jesper Schoubo Søgaard & Johanne Chr.dtr. Husteds gravsten
Maren Skov f. Sidelmann Jesper Schoubo Søgaard
Johanne Søgaard født HustedBromsgård

Position:
- Legacy: N: 563056,9 Ø: 0080920,5
- GST: 448047 6263810
- Google Earth: 56 30' 56.9"N, 008 09' 20.5"E
Forklaring

Adresse: Stamphøjvej 32, 7620 Lemvig.

Karl Bechgaard (1862 - 1930) og Karen Bechgaard (1869 - 1932) ejede Bromsgård.

Bromsgård
Bromsgård set fra nordøst (foto 23/4 2005).
Der er luftfotos fra 1950erne af Bromsgård på Danmark set fra luften - før Google (Det kongelige Bibliotek)


J.J. Hansen, Større Danske Landbrug, VIII Bind side 75-76 (1936):
BROMSGAARD, Dybe Sogn, Dybe-Ramme Komm., Vandfuld Hrd., Lemvig Retskr., Ringkøbing A., Ejer Prpt. Evald Hjortkjær, Postfb. og nærmeste St. Bonnet, Afst. 5 km og 11 km til Lemvig, Tlf. Dybe 2.
Matr.-Nr. 12a m.fl. af den vestlige Del af Dybe, samlet Areal 59,5 ha, deraf 58 Ager og 1,5 Have og Gaardsplads, Hrtk. 10 Td. 7 Skp. 2 Fdk. 2 ¾ Alb.; Ejdskv. 78.000 Kr (86.300), Jordv. 54.300 kr. (60.300). Bygn. er fors. i Landbygn. Brandf. for 49.900 Kr., Løsøret i Skodborg-Vandfuld Hrd.s Brandf. for 65.000 Kr.; Lys og Kraft fra Dybe Elektricitesværk.
Bromsgaard ligger ved Vejen Dybe-Ferring; Jorderne, der er samlet ved Gaarden, består af god Lermuld på Lerunderlag. Terrænet er til Dels fladt, Kultur og Gødningskraft god, Jorden er drænet, og der er merglet fra ældre Tid.
Jorden dyrkes i følgende 8 Marks Drift: 1. Hvede, 2. Havre, 3. Roer, 4. Byg, 5. Havre, 6.-7.-8. Kløver og Græs. Af Kunstgødning anvendes aarlig ca. 100 Sække Superf. og 25 Sække Kvælstofg.
Kvægbesætningen, der bestaar af 28 Malkekøer, 1 Tyr og 50 Stkr. Ungkreaturer, er af Korthorns-Race, den fornyes overvejende ved eget Tillæg. Køerne græsser i Løsdrift; den gennemsnitlige Mælkeydelse pr. Ko er ca. 3500 kg aarlig. Mælken leveres til Dybe Andelsmejeri.
Der holdes som Regel 6 Arbejdsheste og for Øjeblikket 2 Plage af eget Tillæg. Der er tidligere leveret ca. 200 Slagterisvin om Aaret, Gården har Kort til 96 Svin aarlig. Der holdes 2 Faar, og Fjerkræholdet er ca. 100 Høns.
Bromsgaard har grundmurede velholdte Bygninger. Hovedbygningen, der ligger mod Nord til den gl. Have, har Frontspids mod Syd til Gaarden, takkede Gavle, Tegltag og er opført i 1911; den indeholder en god Bolig. Af de 3 sammenbyggede Avlslænger, som er tækket med Rør, er der Garage, Svinestald, Værelser til Folkene og Hestestald i den østlige Sidelænge, Kostald og Brændehus i den vestlige, Kostalden udvidet ind mod Gaarden med en Halvtagsbygning, tækket med Pandeplader, og Lade i Længen mod Syd; denne er udvidet med en Sidelænge mod Syd med Sider og Tag af Pandeplader; desuden Øst for Gaarden en Halvtagsbygning, tækket med Pandeplader; den rummer Hønsehus og Vognport, af hvilke sidstnævnte også har Vægge af Pandeplader. Gaarden har eget Vandværk med Vand fra en Kilde.
Bromsgaard ejedes i forrige Aarh. af Poul Bramsgaard, fra hvem den kom til Poul Lyhne; efter ham overtoges den af Sønnen Lorentz Lyhne Poulsen, efter hvem den i 1899 overtoges af Plejesønnen Karl Bechgaard; efter hans Død i 1930 overtoges den af Enken Fru Karen B., ved hvis død i 1932 Dødsboet solgte Gaarden til den nuværende Ejer.

E. Bülow, Danmarks Større Gårde, 6. bind side 52 (1966):
Bromsgård pr. Bonnet, i Dybe sogn, Dybe-Ramme kommune, Vandfuld herred, Ringkøbing amt. Matr. nr. 12a af Dybe. Gården ligger godt 1 km N-V for Dybe kirke. Afstand til Lemvig 11 km.
Ejer: Proprietær Evald Hjortkjær. Tlf. Dybe (077) 1 - 2.
Det samlede areal udgør 110 tdr. land (60½ ha), der fordeler sig således: Ager: 108 tdr. land (59½ ha) samt have og gårdsplads: 2 tdr. land (1 ha). Hartkorn: Ca. 11 tdr. Ejendomsværdi: 300.000 kr. Grundværdi: 136.500 kr. Brandforsikring for bygninger: 235.000 kr.
Agerjorden, der ligger samlet ved gården, består af god, dyb lermuld på lerunderlag. Terainet er dels fladt, dels let kuperet, jorden er i udmærket kultur og gødningskraft, og markerne er veldrænede.
Hovedbygningen, der ligger S for haven, er opført i 1911; den er bygget af grundmur med tegltag, har frontspids til gården, takkede gavle og indeholder en rummelig lejlighed med centralvarme og andre moderne bekvemmeligheder. Avlsbygningerne er solide, grundmurede længer med fast tag, praktisk og moderne indrettede og meget velholdte. Besætningen består af 32 køer og 50 ungkreaturer samt 14 søer, og der leveres ca. 200 svin årligt.
Bromsgård ejedes i forrige århundrede af Poul Bramsgård, der solgte til Poul Lyhne. Efter ham overtoges den af sønnen Lorentz Poulsen Lyhne, der i 1899 efterfulgtes af sin plejesøn Karl Bechgaard, af hvis dødsbo nuværende ejer købte gården i 1932.

Ertbjerg

Position:
- Legacy: N: 563030,5 Ø: 0081040,3
- GST: 449401 6262978
- Google Earth: 56 30' 30.5"N, 008 10' 40.3"E
Forklaring

Adresse: Ærtbjergvej 3, 7620 Lemvig.

Anders Højland (1771 - 1853) og Anne Marie Jensdatter (1765 - 1825) var aftægtsfolk på Ertbjerg efter at have solgt Skov i Engbjerg sogn.
Mads Christian Christensen (1790 - 1870) og Karen Marie Andersdatter (1802 - 1872) boede på gården inden de flyttede til Ertbjerghus.
Bl.a. datteren Pouline Christiane Madsen (1834 - 1923) blev født på Ertbjerg.

Ertbjerg, foto 5/5 2019

Foto 5/5 2019.


Der er luftfotos fra 1950erne af Ertbjerg på Danmark set fra luften - før Google (Det kongelige Bibliotek).

J.C.B. la Cour, Danske gårde, 2. samling, bind 1, side 681:
Ertbjerg, Dybe Sogn. Postforb. og St.: Ramme, hvortil c. 3½ Km. Tlf. 10 over Dybe Central. Gaarden ligger c. 11½ Km. fra nærmeste Købstad, Lemvig. Nuværende Ejer: Nis Peter Bech, som overtog Gaarden 1. Marts 1894, er født paa Grobsgaard i Dybe Sogn 28. Novbr. 1852 og gift med Mette Marie Christensen, født paa Vadum Møllegaard 11. April 1857.
Matr.-Nr. 4a m. fl. af Dybe ø. Del. Hartkorn 7 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. ½ Alb. Ejendomsskyld 45,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 5,500 Kr., for Avlsb. 10,500 Kr. Gaardens samlede Areal 80 Tdr. Ld., deraf Ager 75½, Eng 4, Have og Gaardsplads ½. Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Havre, Rug, Roer, Blandsæd og 3aars Græs; 5½ Td. Ld. henligger til vedvarende Græsning. Jordens Bonitet er ret ensartet, dybmuldet Jord med Lerunderlag. Besætningen bestaar af 10 Malkekøer foruden c. 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 30 Fedekreaturer, 6 Heste samt 4 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 30 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af blandet Korthornsrace, vedligeholdes hovedsagelig ved Indkøb.
E r t b j e r g er formentlig en gammel Selvejergaard. Dens ældst kendte Ejer var Mads Andersen, der omkring 1850 efterfulgtes af sin Søn, Anders Højland Madsen, en dygtig og virksom Mand, der merglede og drænede Gaarden, og som var vidt bekendt over Egnen som fremragende Heste- og Kreaturkender. Efter ham gik Ertbjerg i 1892 i Arv til hans Søn, Købmand Poul Andersen, Holstebro, der allerede 1½ Aar senere solgte Ejendommen til den nuværende Ejer.
Alle Gaardens Bygninger er af Grundmur med Undtagelse af et Gødningshus af Tømmerkonstruktion. Hovedb. er teglhængt, medens Avlsb. er tækkede med Straa, Gødningshuset dog med Tagpap. Paa den ø. Staldlænge er i 1912 lagt Tegl uden paa Straataget, og det er Hensigten efterhaanden paa den Maade at teglhænge alle Avlsb. Paa Laden er opstillet Husmølle til Drift af alle de faste Maskiner. Jorderne har en god, samlet Form med en let bakket Overflade. Engen er beliggende i Marken. Ertbjerg hører til de gamle Fedegaarde, hvor der altid har været holdt mange Fedekreaturer. Den hører til Egnens bedste Jorder og er navnlig bekendt for sine gode Græsjorder.


E. Bülow, Danmarks Større Gårde, 6. bind side 54 (1966):
Ertbjerg, Dybe pr. Ramme, i Dybe sogn, Dybe-Ramme kommune, Vandfuld herred, Ringkøbing amt. Matr. nr. 4a m.fl. af Dybe. Gården ligger ½ km Ø for Dybe kirke. Afstand til Lemvig 10 km.
Ejer: Fru K. Bech. Tlf. Dybe (077) 1 - 10.
Det samlede areal udgør 75 tdr. land (47½ ha), der fordeler sig således: Ager: 74 tdr. land (41 ha) samt have og gårdsplads: 1 tdr. land (½ ha). Hartkorn: Ca. 7 tdr. Ejendomsværdi: 220.000 kr. Grundværdi: 84.000 kr. Brandforsikring for bygninger: 184.000 kr.
Agerjorden, der ligger samlet ved gården, består af god lermuld på lerunderlag. Terainet er kuperet, jorden er i god kultur og gødningskraft, og der er drænet.
Ertbjerg har gode grundmurede bygninger. Hovedbygningen, der ligger S for haven, indeholder en rummelig bolig med nutidens komfort. Avlslængerne er solide rødstensbygninger, opført efter brand i 1934. Der er mekaniseret efter tidens krav. Besætningen består af 18 køer og 32 stk. opdræt samt 150 svin.
Ertbjerg købtes i 1891 af Nis Peter Bech og har siden været i slægtens eje. Nuværende ejer overtog gården i 1959 efter sin mand, der havde ejet den siden 1955.


Ertbjerghus

Position:
- Legacy: N: 563056.9 Ø: 0081045,1
- GST: 449493 6263793
- Google Earth: 56 30' 56.9"N, 008 10' 45.1"E
Forklaring

Adresse: Damgårdvej 5, 7620 Lemvig.

Ertbjerghus, 5/5 2019

Foto 5/5 2019.


Ertbjerghus blev opført af Mads Christian Christensen omkr. 1854.

Der er luftfotos fra 1950erne af Ertbjerghus på Danmark set fra luften - før Google (Det kongelige Bibliotek).


Kirkegård

Position:
- Legacy: N: 563030,1 Ø: 0081016,4
- GST: 448993 6262969
- Google Earth: 56 30' 30.1"N, 008 10' 16.4"E
Forklaring

Adresse: Vejbjerg 10, 7620 Lemvig.

Matrikelkort

Lauritz Buch Bechgaard (1803 - 1876) og Karen Poulsdatter Lyhne (1815 - 1858) boede på Kirkegård.
Bl.a. sønnen Jens Christian Bechgaard (1837 - 1899) blev født på Kirkegård.

Kirkegård
Kun stuehuset, der blev opført i 1847 og restaureret i 1914, er tilbage af Kirkegård (foto 23/4 2005).
Der er luftfotos fra 1950erne af Kirkegård på Danmark set fra luften - før Google (Det kongelige Bibliotek)


J.J. Hansen, Større Danske Landbrug, VIII Bind side 76-77 (1936):
KIRKEGAARD, Dybe By og Sogn, Dybe-Ramme Komm., Vandfuld Hrd., Lemvig Retskr., Ringkøbing A., Ejer Prpt. Lauge Hjortkjær, Postfb. og nærmeste St. Ramme, Afst. 4 km og 10 km til Lemvig, Tlf. Dybe 3.
Matr.-Nr. 15a m. fl. af den vestlige Del af Dybe, samlet Areal 69 ha, deraf 62 Ager, 5,5 Eng og 1,5 Have og Gaardsplads, Hrtk. 12 Td. 6 Skp. 3 Fdk. 2 1/4 Alb.; Ejdskv. 100,000 Kr. (92,600), Jordv. 70,000 Kr. (66,600); Bygn. er fors. i Landbygn. Brandf. for 55,400 Kr., Løsøret i Skodborg-Vandfuld Hrd.s Brandf. for 83,000 Kr.; Lys og Kraft fra Dybe Elektricitetsv.
Kirkegaard ligger tæt Syd for Dybe Kirke ved Vejen til Trans Kirke; Jorderne, der er samlet ved Gaarden, bestaar af god mild Lermuld, væsentlig paa Lerunderlag. Terrænet er let kuperet, Kultur og Gødningskraft god, Jorden er drænet, og der er merglet fra ældre Tid. Engen er nærmest Dyndjord.
Jorden dyrkes i alm. Vekseldrift; af Kunstgødning anvendes aarlig ca. 100 Sække Superf. og 25 Sække Kvælstofg.
Kvægbesætningen, der bestaar af 30 Malkekøer, 2 Tyre og 50 Stkr. Ungkreaturer, er overvejende af Korthorns-Race, den fornyes ved eget Tillæg, dog indkøbes der enkelte Dyr, Køerne græsser i Løsdrift; den gennemsnitlige Mælkeydelse pr. Ko var sidste Aar 3853 kg med 158 kg Smør, Mælken leveres til Dybe Andelsmejeri.
Der holdes som Regel 8 Arbejdsheste og for Øjeblikket 2 Plage og 2 Føl af eget Tillæg, Svinebesætningen er for Tiden 5 Tillægssøer; der er tidligere leveret ca. 200 Slagterisvin om Aaret, Gaarden har Kort til 102 Svin aarlig. Der holdes 2 Faar, og Fjerkræholdet er ca. 200 Høns.
Kirkegaard har grundmurede gode Bygninger, overvejende tækket med Tegl. Hovedbygningen, der ligger mod Nord til den kønne gl. Have, har Frontspids mod Syd til Gaarden; den er opført i 1847, restaureret i 1914 og rummer en stor god Beboelse. Af de 3 sammenbyggede Avlslænger er der Garage, Værelser til Folkene og Hestestald i den østlige Sidelænge, Kostald i den vestlige, som er udvidet i en Sidelænge mod Vest, og Lade i Længen mod Syd; denne er fra den østlige Ende udvidet med en Sidelænge mod Syd, og til Østsiden af denne er atter opført en Vognport, en Halvtagsbygning, der ligesom Ladeudvidelsen er opført af Træ og tækket med Pandeplader; i den vestlige Ende af Laden, der er forlænget mod Vest ud over Kostalden, er der indrettet Stald, og i Rummet mellem denne Forlængelse og Kostaldens Sidelænge, som begge har Tag af Pandeplader, er der indrettet Roehus; desuden Vest for Hovedbygningen som en kort Sidelænge mod Nord en Længe, der rummer Vadske- og Tørvehus, og Vest for denne et Hønsehus med Tag af Pandeplader. I 1934 er der opført en Ejendom (Villa), som benyttes til Telefon-Central, af hvilken Grund Ejendomsskyldværdien er steget.
Kirkegaard ejedes omkring Midten af forrige Aarh. af Laust Bechgaard; den købtes i 1866 af Chr. Christensen, efter hvem den i 1910 overtoges af Svigersønnen, den nuværende Ejer, der havde haft Gaarden i Forpagtning siden 1903.

E. Bülow, Danmarks Større Gårde, 6. bind side 53 (1966):
Kirkegård pr. Ramme, i Dybe sogn, Dybe-Ramme kommune, Vandfuld herred, Ringkøbing amt. Matr. nr. 15a m. fl. af Dybe. Gården ligger 200 m S for Dybe kirke. Afstand til Lemvig 10 km.
Ejer: Proprietær Vagn Hjortkjær. Tlf. Dybe (077) 1 - 3.
Det samlede areal udgør ca. 120 tdr. land (66 ha), der fordeler sig således: Ager: 114 tdr. land (63 ha), have, gårdsplads m.m.: 3 tdr. land (1½ ha) samt andre arealer: 3 tdr. land (1½ ha). Hartkorn: 12 3/4 tdr. Ejendomsværdi: 248.000 kr. Grundværdi: 102.000 kr. Brandforsikring for bygninger: 214.600 kr.
Agerjorden, der ligger samlet ved gården, består af god, mild lermuld på lerunderlag. Terainet er let kuperet, jorden er i udmærket kultur og gødningskraft, og markerne er veldrænede.
Hovedbygningen, der ligger S for haven, er opført i 1847 og restaureret i 1914; den rummer en god og moderne indrettet bolig med centralvarme. Avlsbygningerne er overvejende af grundmur, alle med fast tag; staldene er moderniserede, og den store trælade blev forlænget og udvidet i 1954. Samtlige bygninger er velholdte, solide og velindrettede. Besætningen består af 100 kreaturer samt 200 svin.
Kirkegård ejedes omkring midten af forrige århundrede af Laust Bechgaard. I 1866 købtes den af Christen Christensen, der i 1903 overdrog forpagtningen af gården til sin svigersøn Lauge Hjortkjær, der i 1910 overtog Kirkegård som ejendom. Han efterfulgtes i 1948 af sin søn, den nuværende ejer.

Søndergård

Position:
- Legacy: N: 563019,6 Ø: 0081015
- GST: 448964 6262645
- Google Earth: 56 30' 19.6"N, 008 10' 15"E
Forklaring

Adresse: Vølundvej 15, 7620 Lemvig.

Søndergård blev opført 1865 - 1866 på Kirkegårds jorde af Jens Christian Bechgaard. Den blev ofte kaldt Nygård. Sønnen Poul Christian Bechgaard overtog gården i 1905. Poul tvillingebror Mads Christian Bechgaard, hans kone Else samt sønnerne Leo og Kai boede kortvarigt på gården o. 1926.

Søndergård
Søndergård set fra øst (foto 23/4 2005).
Der er luftfotos fra 1950erne af Søndergård på Danmark set fra luften - før Google (Det kongelige Bibliotek)


J.C.B. la Cour, Danske gårde, 3. samling, bind 1, side 888-889:
Søndergaard, Dybe Sogn. Postforb. og St.: Ramme, hvortil c. 3 Km. Gaarden ligger c. 11 Km. fra Lemvig. Ejer: P. C. Bekgaard, som overtog Gaarden i 1905, er født paa Ejendommen 3. Juni 1871.
Matr.Nr. 15b af Dybe Kirkegaard. Hartkorn 4 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb. Ejendomsskyld 29,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne c. 18,000 Kr. Areal 47 Tdr. Ld., deraf Ager 39, Hede 7, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Havre, Roer, ½ Blandsæd ½ Rug, Roer, Havre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er lermuldet. Der holdes 10 Køer og 24 Stkr. Ungkvæg og Kalve af blandet Race og 5 Heste. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
S ø n d e r g a a r d er oprettet 1866 af Jorder fra Dybe Kirkegaard. Den ligger ved Vejen fra Dybe Kirke til Ramme og er helt af Grundmur.
Den teglhængte Hovedb. er ligesom Laden opført 1865, den ø. Længe 1876 og den v. Længe 1896. Elektrisk Lys og Kraft er indlagt. - De jævne, bekvemme Jorder ligger godt samlede omkring Gaarden.

Øster Herup

Position:
- Legacy: N: 562940,9 Ø: 0080944,9
- GST: 448435 6261453
- Google Earth: 56 29' 40.9"N, 008 09' 44.9"E
Forklaring

Adresse: Pugholmvej 23, 7620 Lemvig.

Karen Bechgaard (1869 - 1932) var husbestyrerinde for sin farbror Poul Bechgaard i Øster Herup.

Der er luftfotos fra 1950erne af Øster Herup på Danmark set fra luften - før Google (Det kongelige Bibliotek).

J.C.B. la Cour, Danske gårde, 3. samling, bind 1, side 890:
Øster Herup, Dybe Sogn. Postforb. og St.: Ramme, hvortil c. 3½ Km. Gaarden ligger c. 12 Km. fra Lemvig. Ejer: P. L. Bekgaard, som overtog Gaarden i 1872, er født paa Dybe Kirkegaard 7. Decbr. 1841.
Matr.-Nr. 17a af Dybe. Hartkorn 7 Tdr. l Skp. 3 Fdkr. 1 3/4 Alb. Ejendoms­skyld 35,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne c. 21,000 Kr. Areal 100 Tdr. Ld., deraf Ager 50, Græsningsjord 49, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 6 Marksdrift: Havre, Rug, Roer, Havre og 2aars Græs. Jordens Bo­nitet er lermuldet. Der holdes 6 Køer og 44 Stkr. Ungkvæg og Kalve af blandet Race, 5 Heste og 6 Faar. Sidste Aar solgtes c. 10 Fedesvin.
Ø s t e r H e r u p beboedes 1683 af Niels Jensen Krabbe og Christen Pedersen, og paa dens Mark nævnes da "Rammedige Fald". Oprindelig udgjorde den sammen med de andre Herupgaarde en lille Herregaard, som Hans Krabbe til Herpinggaard 1460 solgte til Jep Havel for 14 Mark og en Afgift paa 3 Tdr. Byg om Aaret. Senere tilhørte Herup Jens Puder, hvis Hustru Bodil vistnok var Hans Krabbes Datter. Hans Sønner Christen, Nis og Jep afstod den 1502 til Lehnsmanden i Vandfuld Herred, Niels Klemmensen, og fra ham kom Gaarden til Rigshovmester Mogens Gøye, hvis Datter, Elline Gøye, ejede den 1552; den gav da i Afgift 8 Tdr. Byg og 1 Skovsvin.
Gaarden ligger ved Vejen fra Ramme til Trans og er helt af Grundmur med Straa­tage. Elektrisk Kraft er installeret.
Paa Øster Herup Mark findes flere Kæmpehøje, der nu er fredlyste ligesom den Part af den gamle Vold, Ramme Dige, som gaar over Gaardens Grund.


Der er udelukkende egne fotos på denne side - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning