Grene sogn, Slavs herred, Ribe amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 15.9.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 509: Grene Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 772: Grene Sogn (Project Runeberg).

Slavs herred.

Danske Fortidsminder: Grene gamle kirke: Litteratur: Pastor Johs. Brus' optegnelser om Grene sogns og kirkes historie (PDF).

Nationalmuseet: Danmarks kirker: Kort over Slavs herred o. 1800.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Grene gamle kirke

Position:
- Legacy: N: 554318.9 Ø: 0090312.5
- GST: 503358 6175132
- Google Earth: 55 43' 18.9"N, 009 03' 12.5"E
Forklaring

Adresse: Annexvej 1B, 7190 Billund.

Jens Madsen Dal (1692 - 1755) og Johanne Marie Hansdatter (1696 - 1755) blev begravet fra kirken.

Kirken blev revet ned i 1891. Fundamentet af kirken er i dag markeret, og på kirkegården findes flere gravminder.

Grene gamle kirkegård Grene gamle kirkegård Grene gamle kirkegårdBondegravsten Smedejernsmonument Marmorblok og to støbejernskors ?
Bondegravsten. Smedejernsmonument. Marmorblok og to støbejernskors. ?

De tre gravminder til venstre er omtalt i Nationalmuseets beskrivelse af Grene gamle kirke, s. 2289. Bondegravstenen endvidere i John M. Møllers beskrivelse af Slaugs Herred, side 190f.

Grenes nye kirke - beliggende Kirkevej 3, 7190 Billund - blev indviet 1891. Her findes flere effekter fra den gamle kirke (kilde til billedforklaringerne er folderen om Grene kirke):

Tegning af den gamle kirke Den gamle kirkes spir
Hans Agersnaps tegning af den gamle kirke hænger inden for indgangen. Den gamle kirkes spir er bevaret og placeret på kirkegården.


Døbefont Prædikestol Alterbillede Alterkalk
Den romanske døbefont. Prædikestolen fra 1584, dog restaureret og med tilføjelser. Alterbilledet er formentlig fra 1854. Alterkalken med indskriften: Hafuer Niels Clemmedsen i Leflund sampt hans kiere hustru Sophia Christensdatter foræret denne kalck og disk til Green kiercke 1691.


Mere om den gamle kirke:

Silkeborg

Flg. boede på gården:
Trap Danmark, 5. udgave, Ribe amt, bind IX, 2 (1965), side 917-918:
Silkeborg var en bondegd., der tilhørte Preben Brahe til Engelsholm († 1708). 1685 fik Helle Mormand, enke efter Christen Norby til Lunderup, skøde på S. (1695: 3½ tdr. hartk.), hvor hun længe boede. 1722 og 1732 solgte hendes datter Christine Norby på Modvig den i to halvparter, men 1740 boede hun som enke selv på S.

Hans Grue: Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s. 21-22:
Silkeborggårde: Silkeborg er oprindelig kun én gård, og vel en af de ældste gårde i Grene sogn. Den havde et jordtilliggende på 354 ha og nævnes allerede i 1510 ved navnet "Silkyborigh" og var da krongods.
Men i 1585 købte Peder Gyldenstiern til Thim den af kronen. Fra 1651 til 1685 tilhørte "Silkeborg" først Jørgen Brahe og senere Preben Brahe til Engelsholm, og var da beboet af en mand ved navn Matisz Pederszen. 1685 fik Helle Mormand skøde på "Silkeborg", hun flyttede dertil og beboede selv gården.

Helle Mormand var datter af Christhopder Mormand til Esperød. Helle Mormand havde været gift med Bendix Nordbys søn fra herregården i Urup, Christen Nordby. De havde dog ikke boet på Urupgård, men på Lunderup ved Varde.

Det ses i de gamle beretninger, at ægteparret ikke havde haft velstand på Lunderupgård, da Helle Mormand efter Christen Norbys død i 1667 sendte en bønskrivelse til kongen om moderation af deres gæld, hvilket hun bl.a. begrunder med, at hun har tre mindre og uforsøgede børn efter sin salig mand, Christen Norby, og anmoder i bønskrivelsen om, at kongen vil beskikke tvende gode mænd nemlig Christian Wind til Nørholm og Christopher Phillip Kurtzer til Mølbygård, til at være sig behjælpelig med en ordning med hendes kreditorer. Denne bønskrivelse var dateret 17. juni 1667, og kongens svar foreligger allerede 3. juli 1667, og indstævner de to mænd med ordre til at lade alle Helle Mormands kreditorer indstævne og søge en ordning af Helle Mormands gæld.

Helle Mormand stod, trods sin fattigdom, dog som ejer af flere gårde, men for dem alle gælder, at de var hårdt pantsatte. Hun fik heller ingen velstand på Silkeborg. 1716 nedbrændte gården og alt, hvad hun ejede, ved en ulykkelig ildsvåde. Det må være omkring den tid, hun har afstået gården til sin datter, Christine Nordby, da denne står som ejer i 1722.
Gården er formentlig efter branden opført i to halvgårde, da det af et skøde fra 1722 fremgår, at ejeren, Christine Nordby, og hendes mand sælger gårdens østre part.
Af skødets indhold kan man se, at Christine Nordbys første mand, Hans Mortensen, havde pantsat gården til rådmand Sr. Laurids Erichsen fra Horsens. I 1722 opsiger Sr. Laurids Erichsens enke pantet, og Christine Nordby og hendes mand, Mads Jensen Dal, ser da ingen anden udvej end at sælge det halve af gården. De sælger da den østre halve gård til Hans Poulsen, som han allerede da påbor. I slutningen af skødet hedder det: "At vi hermed vitterliggør, at vi have solgt og afhændet til Hans Poulsen hans påboede halve gård, som er den østre part, med ald dens tillæg og rettighed af det som skift er til hver part til gården og herefter skift vorder. Men må Hans Poulsen nyde den halve gårds herlighed som dertil ligger. Christine Nordby har fået fyldest og fuld værd udi rede penge 100 rdl."
Den 4. april 1722. Christine Nordby. Mads Jensen Dal.

Senere ejer af den østre halvgård er Kristen Knudsen. Han var gift med Kirsten Jensdatter, som menes at være datter af Jens Madsen. Kristen Knudsen døde i 1758 og Kirsten Jensdatter giftede sig anden gang med en mand ved navn Niels Lauridsen. Efter Niels Lauridsens død sælger Kirsten Jensdatter gården til sin svigersøn, Morten Lauridsen, og det var ham, der var ejer af den i 1790. Christine Nordby og Mads Jensen Dal flyttede fra Silkeborg i Grene sogn til Grindsted sogn. I 1732, 10 år efter de havde solgt den østre halve gård, sælges også den vestre part til en mand, der hed Niels Madsen fra Dal.
Af dette skøde fremgår det, at Christine Nordby og Mads Jensen Dal da boede i Modvig i Grindsted sogn. Efter Mads Jensens Dals død i 1733 er Christine Nordby igen flyttet til Silkeborg, idet det fremgår af et skøde, hun undertegnede i 1740, at hun da igen boede i Silkeborg. Senere ejer af den vestre halvgård er en mand, der hed Chritian Pedersen. Han var fra Hovborg. Efterkommere af slægten mener, at han giftede sig ind i gården, og siden har den været i samme slægts eje.

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit anvendes.

Til Slægtsforskning