Skærum sogn, Horns herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 15.3.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 42: Skjærum Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 60: Skjærum Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Skærum kirke

Position:
- Legacy: N: 572532.3 Ø: 0102112.9
- GST: 581283 6365577
- Google Earth: 57 25' 32.3"N, 010 21' 12.9"E
Forklaring

Adresse: Slustrupvej 3, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn.
Skærum kirke Skærum kirke Skærum kirke Romanske gravsten


Peder Rasmussen (1621 - 1711) blev begravet fra kirken.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 165-166:
Den lille kirke, fordum viet til Skt. Jørgen, der ligger lavt ved byen i nærheden af åen, på en kgd., der hegnes af gl. kampestensdiger, består af skib, kor og våbenhus mod s. Den ældste del, skib og kor, er opf. af tilhugne kvadersten på skråkantsokkel. Kvadrene er delvis omsat, hertil hentyder mul. årst. i murankre 1790 på korgavlen. Adgangen er gennem den firkantede s.dør; den tilsvarende n.dør, der nu er tilmuret, kan spores ud- og indvendig. Ingen spor af opr. vinduer; de nuv. sidder formentlig på de opr.s plads, om end udvidet m. karme af tegl. Våbenhuset er opf. 1884 (arkt. Fr. Uldall) i st.f. et ældre. Altertavlen er et ældre maleri, Hyrdernes tilbedelse, mul. fra slutn. af 1600t., i nyere ramme; den gl. kat. skabaltertavle, tidl. i Ålborg Museum, er 1939 overført til Vendsyssels hist. Museum i Hjørring. Romansk granitfont. Nyere prædikestol; en ældre fra 1585 m. bibelske relieffer er 1913 overført til Nationalmuseet. Kirkens gl. sengotiske korbuekrucifiks, rest. 1954, hænger nu på n.væggen. Rester af stolestader fra 1500t.s slutn. er opstillet som panel ved degnestolen og prædikestolsopgangen. Brudstykker af bruskbarokt inventar af uvis oprindelse er bl.a. anvendt ved knæfaldsskranken. Nyt orgel 1954. På kgd. findes en del romanske gravsten og fire romanske granitkors; Nø.f. kirken er opstillet en ny klokkestabel 1950, arkt. E. Packness. Jst

Mere om kirken:

Eget

Position:
- Legacy: N: 572401.7 Ø: 0102040.2
- GST: 580793 6362764
- Google Earth: 57 24' 01.7"N, 010 20' 40.2"E
Forklaring

Adresse: Egetsvej 15, Stenhøj, 9900 Frederikshavn.
Eget


Jens Pedersen (1652 - 1702) var forpagter på Eget.

Nuværende stuehus er opført i 1850. Flere oplysniger om gården:
J.C.B. la Cour, Danske Gaarde, 1. samling II. Bind (1908), side 741-742:
Eget i Skjærum S., Horns H., Hjørring A. Postforb.: Frederikshavn. Nærmeste St.: Kvissel. Gaarden ligger c. 2 Mil fra Frederikshavn. Dens nuv. Ejer er Hr. Frederik Nielsen, som købte den 1904. Hr. Fr. Nielsen er født paa Albertinesminde i Voer S. 1875 og gift med Eleonora Fabricius, født paa Nørre-Elkjær 1883. Af tidl. Ejere kan nævnes Hans Chr. Poulsen, af hvem den nuv. Ejer købte Gaarden.
Matr.-Nr. 1 a m. fl. af Skjærum. Hartk.: 14 Tdr. 6 Skpr. ½ Alb. Tiendefri Hovedgaardsjord. Ejendomsskylden er 64,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 15,555 Kr., for Avlsbygninger 30,045 Kr., Besætning 25,500 Kr., Inventar 8000 Kr. og Avl 25,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 70,40. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 270,02. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 502,48. Bygningerne er forsikrede i "Den alm. Brandf. f. Landb."; Besætn., Inv. og Avl i "Danmark". Det samlede Areal udgør 400 Tdr. Ld., deraf Ager 326, Eng Mose og Kær c. 50, Skov 20, Have og Gaardsplads 4 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Rug, 3. Roer. 4. Blandsæd, 5. Havre, 6., 7. og 8. Kløver og Græs. To Trediedele af Agermarken er Lermuld, Resten Sandmuld. Engen er under Kultivering. Besætn. bestaar f. T. af 70 Køer, 40 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 4 Tyre, 14 Heste, c. 12 Plage og Føl samt 7 Faar. Sidste Aar solgtes c. 100 Fedesvin. Kvægbesætn. er af jydsk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 4500 Pd. pr. Ko; den leveres til Stenhøj Mejeri. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 2 Elever, 4 Karle, 3 Piger og 2 Daglejere.
Eget Hovedbygning er opført 1897 af Grundmur i 1 Stokværk. En Del af Avlslængerne er byggede af Kampesten med svært Egetømmer, tækkede med Straa.
Til Ejendommen hører 1 Hus med 3 Tdr. Ld.
Eget eller Jeget ejedes 1478 af Mads Orne, som havde overtaget den efter sine Forfædre, der havde ejet Gaarden i over 100 Aar. Derefter tilhørte den fremdeles denne Slægt i en lang Aarrække indtil 1689, da den blev købt af Præsten i Vraa, Laurids Nielsen Dall, som 1691 afhændede den til Præsten i Flade, Jens Olufsen Vang, hvis Hustrus Arvinger 1716 solgte den til Magister Chrf. Mumme, af hvem den 1730 blev afhændet til Peder Bloch Eilersen Stampe, der 1755 solgte den til Anders Christensen Brønnum. Denne solgte 1758 Gaarden til sin Svoger, Jens Jensen Todbjerg, som 1765 solgte den til Johannes Andersen Gleerup, der 1774 afhændede den til Laurids Egeriis. 1783 solgtes Eget ved Auktion til Mathias Bering, efter hvem den flere Gange har skiftet Ejer. Af senere Ejere kan navnes Hasselbalch og Hans Chr. Poulsen, af hvem den nuv. Ejer købte Gaarden.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 166:
Eget (også skrevet Jeget) har været en af de mindste herregde i Vendsyssel; den tilhørte 1478 Mads Svendsen Orne (Orning) († senest 1482), der havde arvet den efter sine forfædre, som før ham havde haft hævd på den i over 100 år. Hans søn Svend Madsen Orning († tidligst 1556) skrev sig til E. 1500-53. Siden kom gden til hans søn Søren Svendsen Orning († før 1556?), g. m. Ellen Vilsdatter Galskyt († tidligst 1587), som 1567 skrev sig til E. Deres søn Vil Sørensen Orning ejede gden, hvor han døde 1602 (jf. PersonalhistT. 2. R. IV. 252), derefter dennes søn Søren Orning, efter hvis død - senest 1658 - enken Sofie Jensdatter Orning († 1673) optræder som ejerinde. Sønnen Vil Orning († 1694) skrev sig dog allr. 1650 til E. og afkøbte 1680 broderen Christoffer Orning, der 1662-63 skrev sig til E., den halvdel af E., denne havde arvet efter forældrene, men solgte 1689 gden (24 tdr. glt. hartk.) (i 1688-matriklen 12,10 tdr. hartk. med 99,9 tdr. land under plov) for 570 rdl. til sognepræst i Vrå hr. Laurids Nielsen Dall († 1694), som 1691 videresolgte den til sognepræsten i Flade mag. Jens Olufsen Vang († 1731) el. mul. dennes ægtefælle Anna Pedersdatter Hemmet, efter hvis død 1716 hendes arvinger s.å. solgte den (18 5/8 tdr. hartk.) til mag. Christoffer Mumme, sgpr. i Åsted og Skærum, sen. biskop i Ålborg. Denne afstod E. (m. 44 1/8 tdr. hartk. gods) til Peder Bloch Eilersen Stampe († 1767), som 1755 videresolgte gden (m. 34 1/8 tdr. hartk. gods) til Anders Christensen Brønnum til Hørbylund († 1774). Fra ham overgik E. 1758 til svogeren, forp. Jens Jensen Todberg, der 1765 solgte den (18½ tdr. hartk.) m. 19½ tdr. hartk. fæstegods for 4100 rdl. til Johs. Andersen Gleerup († 1815), som videresolgte den 1774 for 4050 rdl. til Laurids Egeriis, der 1783 (skøde n.å.) på auktion lod den overgå til Mathias Bering († 1817) som højestbydende for 3150 rdl. På auktion efter ham købtes E. 1818 for 4750 rbdl. n.v. af fuldmægtig Jørgen Christensens († 1804) enke Christine Ilum Klitgaard, der 1823 solgte gden for 2700 rbdl. til "herregårdsslagteren", godsejer Arent Hassel Rasmussen, der fortsatte det af Bering påbegyndte bortsalg af fæstegodset og udparcellerede hovedgdsjorderne (kgl. bev. af 1827). På tvangsauktion 1830 kom E. (11½ tdr. hartk.) for 1100 rbdl. sedler til enkeprovstinde Sophie Cathrine Fibiger, f. Worm († 1859), der siden (skøde 1831) ved transport overdrog sin ret til kammerjunker, amtsforv, Ludvig Chr. Brinck-Seidelin, Hjørring († 1865). Han solgte 1838 E. for 8000 rbdl. sølv til propr. Fr. Ferdinand Meilbye, som videresolgte gden 1842 for 19.000 rbdl. til propr. Peter Andreas Qvistgaard († 1882). Hans fallitbo skødede den 1871 for 56.000 rdl. til forp. Johan Charles Hasselbalch, Vestergård (Hellum so.), der 1882 afhændede gden for 200.000 kr. til fabr. Wilhelm Reichert, Stockholm. Allr. n.å. kom den dog for 175.000 kr. til svenskeren patron H. Lenschau. 1886 overdrages gden ved tvangsauktion for 61.000 kr. til godsejer Barfred Pedersen, Rådegård, der transporterede den til propr. Hans Chr. Poulsen for 62.000 kr.; han solgte gden (14 3/4 tdr. hartk.) til propr. Fr. Nielsen, Albertinesminde, der 1913 videresolgte den for 135.000 kr. til godsejer Niels Mellergaard, Vrejlevkloster, til udstykning. Sen. havde hovedparcellen (9 1/4 tdr. hartk.) skiftende ejere: P. Højbjerre, dyrlæge Therkild Peter Therkildsen, Brønderslev, Brønderslev Bank og propr. Monrad. Sidstnævnte frasolgte 1920-21 jord til 13 statshusmandsbrug (à 7-8 ha) og en tillægsparcel (27,5 ha) til en nabogård, men beholdt selv en hovedparcel (30 ha). Nuv. ejer V. Christensen. - 1662 bestod borgegden af et hus, "mesten forfalden"; på ladegden var tre små huse. 1760 bestod borgegden - efter Pont.Atlas. V. 1769. 346 - af 3 teglhængte længer af mur- og bindingsværk, ladegden ligeledes af 3 længer m. stråtag, F. F. Meilbye opførte o. 1840 nyt stuehus, Hans Chr. Poulsen 1897 en ny hovedbygn. Efter udstykningen 1920-21 er en del af avlsbygn. nedrevet. CRH
Litt.: Anton Gaardboe. Bidrag til Skærum Sogns Hist. og Topografi. 1902. 11-24. DLandbr. VII. 1935. 223 f.

Sludstrup

Position:
- Legacy: N: 572434.0 Ø: 0102128.0
- GST: 581572 6363780
- Google Earth: 57 24' 34.0"N, 010 21' 28.0"E
Forklaring

Adresse: Rydalvej 74, 9900 Frederikshavn.
Slustrup


Peder Rasmussen (1621 - 1711) var fæster på Sludstrup.

Nuværende stuehus (bl.a.) er opført i 1850.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 167:
Sludstrup var i første halvdel af 1600t. to fæstegde, hvoraf Niels Enevoldsen Harbou († 1675) 1658 ejede den ene. 1661-62 omtales S. som en hovedgd. (16 ¼ tdr. hartk.), hvorpå ovenn. ejer boede (men der fandtes kun "bondehuse" på den 1662). Kort efter solgte Harbou sit gods i Vendsyssel, og gden fik to fæstere, således allr. 1664, og deltes i to gde, indtil de 1857 samledes igen til én gd. 1892 arvede propr. Niels Larssen S. efter sine forældre; han solgte 1916 gden til brødrene H., P. og C. C. Calundan; sidstn. var eneejer fra 1929 og afstod n.å. jord til to mindre gde (à 19,3 ha) samt 1934 9,5 ha tillægsjord til en gd. og 10-11 ha til to statshusmandsbrug.
Litt.: Anton Gaardboe. Bidrag til Skærum Sogns Hist. og Topografi. 1902. 24 f. Vendsyssel Folk og Land. II. 1910. 182 f. DLandbr. VII. 1935. 222 f.

Trap Danmark, 3. Udgave 4. Bind s.61:
Sludstrup var 1635 en Bondegaard, men beboedes 1660 af Niels Enevoldsen Harbou og var da en Hovedgaard; 1662 fandtes dog kun „Bondehuse“ paa den. Den blev 1696 af Ritmester Oluf Krabbe solgt til Otte Arenfeldt til Lerbæk og havde da 13 5/8 Td. Hrtk. 1728 og endnu 1792 var S. to Bøndergaarde under Lerbæk.

J.C.B. la Cour, Danske Gaarde, 1. samling II. Bind (1908), side 743-744:
Sludstrup i Skjærum S., Horns H., Hjørring A. Postforb. og nærmeste St.: Frederikshavn, hvortil der er 2 Mil. Telef.: Lendum Nr. 4. Dens nuv. Ejer er Hr. Niels Larssen, som overtog den 1892. Hr. N. Larssen er født paa Ejendommen 1864 og gift med Martine Jensen, født paa Donsted 1871.
Matr.-Nr. 40 a m. fl. af Skjærum. Hartk.: 10 Tdr. 7 Skpr. Der svares i Tiende 16½ Td. Byg. Ejendomsskylden er 62,800 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 6500 Kr., for Avlsbygninger 26,258 Kr., Besætning 16,700 Kr., Inventar 4100 Kr. og Avl 20,700 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 69,08. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 207,30. Sidste Aars Kommuneskat 442 Kr. Andre Afgifter 10 Kr. Bygningerne er forsikrede i "Den alm. Brandf. f. Landb."; Besætn., Inv. og Avl i "Aalborg og Hjørring Amters Brandf.". Det samlede Areal udgør 335 Tdr. Ld., deraf Ager 260, Eng 30, Skov og Plantage 20, Hede c. 20, Have og Gaardsplads 5 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Brak med Spergel, 2. Rug, 3. Roer, 4. Havre, 5., 6. og 7. Kløver og Græs. Engen er under Kultivering. Besætn. bestaar f. T. af 70 Køer, 25 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 3 Tyre, 10 Heste, c. 4 Plage og Føl samt 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af jydsk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko; den leveres til Rydal Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Forkarl, 4 Karle, 2 Røgtere og 5 Piger.
Sludstrup Bygninger er helt eller delvis opførte af Kampesten med Straatage.
Til Ejendommen hører 2 Arbejderboliger, brandforsikrede for 1940 Kr. - Et Vandværk forsyner hele Gaarden med Vand.
Af Skovarealet er 10 Tdr. Ld. Løvskov, Resten Naaletræs-Plantage; Plantningen paabegyndtes 1894.
Sludstrup var 1635 en Bondegaard; 1660 beboedes den af Niels Enevoldsen Harbou og var da en Hovedgaard. 1696 solgte Ritmester Oluf Krabbe Sludstrup til Otte Arenfeldt til Lerbæk.

Fotos på denne side er egne fotos (6/8 2020) - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning