Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 28.6.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 288: Ødis Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. Bind s. 443: Ødis Sogn (Project Runeberg).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Ødis kirke

Position:
- Legacy: N: 552436.9 Ø: 0092256.4
- GST: 524208 6140511
- Google Earth: 55 24' 36.9"N, 009 22' 56.4"E
Forklaring

Ødis kirke. Foto 2/5 2022. Ødis kirke. Foto 2/5 2022. Ødis kirke. Foto 2/5 2022. Skibet indvendigt. Foto 2/5 2022. Skibet indvendigt. Foto 2/5 2022.
Adresse: Ødis Byvej 1A, Ødis, 6580 Vamdrup.

Den nuværende kirke blev bygget i 1857. Den hidtidige middelalderkirke blev revet ned, og bortset fra døbefonten blev alt inventaret solgt på auktion.

Magdalene Rantzau, Christoffer Lindenov og Margrethe Bille

I tårnrummet er opstillet en gravsten for Christoffer Lindenov og hans to første hustruer Ide Rantzau og Margrethe Bille. I den tidl. kirke lå den i kirkegulvet nær koret (iflg. Søren Abildgaard).
"Gravsten og epitafier i danske og skånske kirker" har flere fotos o.a. Direkte link: http://www.gravstenogepitafier.dk/oedis.htm.

Alter Prædikestol Døbefont Præsterækketavle


Rester af solur Jakobskampen
Rester af et solur fra den tidligere kirke ses i sydmuren. Historisk Atlas: Jakobskampen.


Oplysninger om kirken:

(Gamle) Drenderup

Position:
- Legacy: N: 552425.9 Ø: 0092058.5
- GST: 522135 6140161
- Google Earth: 55 24' 25.9"N, 009 20' 58.5"E
Forklaring

Adresse: Over for Drenderupvej 30, 6580 Vamdrup.

Siden 1920erne er kun voldstedet tilbage. Det ligger over for den nuv. Drenderupgård.

Christoffer Johansen Lindenov (1515 - 1585) var ejer af gården.

Trap Danmark, 5. udgave, Vejle amt, bind VIII, 3 (1964), side 1244:
Drenderup tilhørte 1541 Christoffer Johansen Lindenov († 1585) og blev 1584 af hans søn Hans Lindenov († 1610) mageskiftet til kronen. Sen. beboedes den bl.a. af overførsterne August Maes († 1689) og H. A. Jantzen, efter hvis død 1718 den lå under Koldinghus rytterdistr., indtil dette 1765 ophævedes; 1793 blev den udparcelleret og solgt. Hpcl. tilhørte 1796 Poul Voss († 1817), 1816 Andr. Holm, 1827 Conrad Vogel. På auktion i C. L. E. Petersens fallitbo 1868 købtes D. (18½ tdr. hartk.) for 40.070 rdl. af Chr. Bonde, som 1872 solgte den for 50.000 rdl. til Jacob Madsen. Sen. kom den til Chr. Hoppe, 1898 til Jes Clausen Jacobsen, 1904 for 123.500 kr. til Niels Fr. Finnemann, 1911 for 140.000 kr. til I. F. Mackeprang, 1913 for 171.300 kr. til N. P. Autzen, 1915 for 225.000 kr. til J. Sandager, sen. til Glibinggd.; J. Anker Ladefoged solgte den 1920 for 425.000 kr. til S. Sørensen, der 1921 for 275.000 kr. overdrog den til Vejle Amts Udstykningsforening, som udstykkede den i ca. 20 husmandslodder. Carl Jørgensen, adjunkt, Viborg.
Litt.: Johan Hvidtfeldt. D.s Bygn. og Haveanlæg i 1690, i AarbVejle. 1949.44-48. Syn over D.,smst. 1926. 258.

Umiddelbart ø.f. det anselige voldsted af Lindenov'ernes hovedgd., der i løbet af 1600t. sank i grus, rejstes der ml. 1675 og 1682 en ny hovedbygning til bol. for kgl. overførster August Maes. Hvor længe denne bygn., der var i 18 fag bindingsværk m. kviste på østre, sdr. og ndr. side, har stået, vides ikke. Den nuv. bygn. er en hvidkalket, tofløjet villa fra 1800t. og af liden anseelse. Flemming Jerk, arkivar.

Umiddelbart V.f. den nu udstykkede Drenderupgaard ligger et betydeligt, firesidet Voldsted, bestaaende af en rektangulær Borgbanke (ca. 70 x 50 m, 2 m høj), hvis ujævne Overflade bærer Præg af, at der er opbrudt Bygningsfundamenter paa Stedet. Banken omgives af nu efterhaanden udtørrede Grave. Voldstedet er anlagt ved Randen af en lav Eng, og Gravene er skaaret ind i det højereliggende Land. Uden for den vestre Grav løber en lav Vold el. Dæmning, som tidl. strakte sig tværs over hele Lavningen til det højere Terræn i S., og som har kunnet stemme Vand op i Gravene. Hans Stiesdal, museumsinspektør.

Mere om herregården:

Fovslet

Position:
- Legacy: N: 552525.4 Ø: 0092453.0
- GST: 526250 6142023
- Google Earth: 55 25' 25.4"N, 009 24' 53.0"E
Forklaring

Adresse: Fovsletgårdsvej 3, 6580 Vamdrup.

Herregården har været kendt siden 1300 tallet.

Ejere af gården var bl.a.:


Trap Danmark, 5. udgave, Vejle amt, bind VIII, 3 (1964), side 1243-1244:
Fovslet tilhørte 1390 Johan Thomesen (Lindenov), 1477 Margrethe Emmiksdatter, enke efter Johan Johansen (Lindenov) og 1525 Hans Johansen (Lindenov) († o. 1535). 1527 og 1546 tilhørte F. hans søn Anders Lindenov († 1562), fra 1560 dennes brorsøn Hans Lindenov († 1596), der 1584 skødede gden til kronen, som før 1595 afbrød F. by. 1593 blev Henrik Ramel forlenet m. F., sen. blev F. ryttergods og beboedes bl.a. af regimentskvarterm. Claus Beenfeldt 1678, overførster Hans Bachmann 1710, major Joh. G. v. Rehder 1726, oberst Samuel Ludvig v. Kalckreuth 1734 og oberst Chr. Nørck, sen. adlet under navnet Nørckencrone, 1735. Efter Koldinghus rytterdistr.s ophævelse blev F. 1797 udstykket og solgt. Hpcl. tilhørte 1799 Morten Sommer; C. Fr. Martens solgte den 1836 for 22.400 rdl. til G. F. V. A. Hänichen († 1849), hvis enke Conradine Vilhelmine Veiner 1851 solgte den for 27.680 rdl. til J. C. G. Lorenzen. Han forbedrede ejd. meget og solgte den (39 tdr. hartk.) 1890 for 250.000 kr. til A. E. Bloch, som 1900 for 200.000 kr. solgte den til Hans Bech; 1911 kom den for 340.000 kr. til J. Helletoft Skafte, 1912 for 350.000 kr. til J. Petersen, 1934 ved tvangsauktion til A. Ellemann, 1941 til S. A. Egemose Nielsen for 512.000 kr. og 1943 til A. Høyer. (tidl. til Dronninglund) og svigersønnen K. C. Dybbroe for 490.000 kr.; den sidstn. er nu eneejer. Carl Jørgensen, adjunkt, Viborg.
Litt.: DLandbr. V. 418-20.

Den nuv. hovedbygning og ladegård udgør et ganske vidtløftigt anlæg, der til dels ligger umiddelbart på det opr. meget anselige 1500t.s dobbeltvoldsted af Lindenov'ernes hovedgd. Dennes hovedbygn., der har ligget på den vestl., højere borgbanke, der i dag står ubebygget, henlå sikkert allr. som ruin 1650, da provsten i Haderslev, magister Bonaventura Rehefeld af Fr. III fik tilladelse til her at tage sten til reparation af egnens brøstfældige kirker, og må vistnok snart herefter være gået helt til grunde. Den nuv. hovedbygn. er et tofløjet, grundmuret, hvidkalket anlæg, der vistnok er opf. o. 1800; det vestre, dybere hus blev dog gennemgribende omb. 1861 m. kamgavle og atter 1892; 1957 er kamgavlene dog fjernet og taget omlagt af den nuv. ejer. Flemming Jerk, arkivar.

Umiddelbart V.f. Fovslets Lade ligger det meget udjævnede Voldsted, der nu bestaar af et mod S. skraanende Plateau, ca. 25 m i Tværmaal, mod V. begrænset af en vandfyldt Grav, mod N. og Ø. af Gravsænkninger. Begrænsningen mod S. er udflydende. Plateauet, hvorpaa ses Munkestensbrokker, hæver sig indtil ca. 3 m over Gravens Vand. Voldstedet har opr. haft to Borgbanker. Dets nuv. Tilstand giver intet Indtryk af dets opr. Karakter.
I den sydl. Udkant af Fovslet Skov, ca. én km V.f. Fovslet, ligger et middelald. Voldsted af usædvanlig smaa Dimensioner, bestaaende af to runde Banker, omgivet af og indbyrdes adskilte ved Grave, der nu er tørlagte, men som opr. har været vandfyldte. I V. slutter der sig hertil et større Plateau, hvorpaa Ladegaarden maa formodes at have haft Plads, og som er omgivet af mere el. mindre naturlige Sænkninger og langs den Side, der vender ind mod Borgbankerne, har en lav Kronvold med en indenfor (V.f.) beliggende tør Grav, som dog ikke træder tydeligt frem mere, men hvis Eksistens blev fastslaaet ved en Undersøgelse 1951 (ved Vilh. la Cour). Ved sa. Lejlighed konstateredes, at den sydl., godt 2 m høje Banke, hvis Topflades Tværmaal kun er ca. 6 m, har baaret en Træbygn., som er gaaet til Grunde ved Ildsvaade, mens det ikke paa den nordl., lidt lavere Banke lykkedes at finde Bygningsspor. Hans Stiesdal, museumsinspektør.

Mere om herregården:

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning