Tånum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 13.8.2020

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 440: Tanum Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 716: Taanum Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.Tånum kirke

Position:
- Legacy: N: 562738.8 Ø: 0095514.6
- GST: 556737 6257743
- Google Earth: 56 27' 38.8"N, 009 55' 14.6"E
Forklaring

Adresse: Tånum Bygade 39, 8920 Randers NV.
Tånum kirke Tånum kirke Tånum kirke


Signe Nielsen (1899 - 1959) blev døbt i kirken.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Viborg amt. Bind VII, 1 (1962). Side 365:
Den anselige, bly tækkede kirke består af apsis, kor og skib, alle fra romansk tid af granitkvadre på skråkantsokkel, samt våbenhus mod s. og et smalt tårn mod v. På n.siden er tre romanske vinduer bev. (to i skibet, ét i koret). Begge skibets romanske døre er tilmuret; heraf har den sydl. et tympanonrelief m. fremstilling af kongernes tilbedelse og flugten til Ægypten (Mackeprang. JG. 141 f.). Skibet er i sen. middelalder forlænget mod v., delvis m. genanvendte kvadre, blandet m. tegl. I v.forlængelsen er der to døre m. teglstensindfatninger, den ndr. tilmuret, den sdr., der endnu er i brug, rundbuet i spidsbuet spejl. Foran denne er i sengotisk tid opf. et anseligt våbenhus af munkesten i munkeskifte, m. fladbuefriser og m. nogen anvendelse af kvadre, bl.a. på s.siden en romansk vinduesoverligger. Det ligeledes sengotiske tårn fra o. 1500 er forneden af kvadre, foroven af munkesten, m. små murede søjler i glamhullerne under de n.-s. vendte gavle. I det indre, der dækkes af bjælkelofter, er korbuen udvidet i sen. tid. Apsis har halvkuppelhvælv. På korets s.side er fremdraget rester af en senmiddelald. kalkmalet rankedekoration. På det murede alterbord, der har forsidepanel m. tætstribet mønster og Chr. V.s malede navnetræk, står en udskåret renæssancetavle, der if. en sen. fornyet indskr. på bagsiden er udf. 1609, stokværkdelt m. topstykke og sidevinger samt hovedstykke fagdelt ved ioniske prydbæltesøjler; i midtfeltet et maleri, Kristus i Emaus, sign. Anker Lund 1889. Lille romansk font af granit. Prædikestolen bærer skåret årst. 1634 samt forbogstaverne for sgpr. Hans Andersen; den har koblede ioniske prydbæltesøjler og rundbuede felter m. evangelistfigurer. På skibets n.væg hænger et 1951 genfundet korbuekrucifiks, på nyt korstræ. Ml. skib og våbenhus en senmiddelald. jernbundet dørfløj. - Kirken blev 1950-51 rest. ved arkt. Edv. Thomsen; murværket blev istandsat m. moderne gule sten ved vinduer og s.portal, alterbordspanelet blev genfremdraget, ny knæfaldsskranke og ny opgang til prædikestolen. Series pastorum i våbenhuset. Nyt ligkapel på kgd. JSt

Mere om kirken:

Agentoftgård

Position:
- Legacy: N: 562818.1 Ø: 0095702.6
- GST: 558570 6258984
- Google Earth: 56 28' 18.1"N, 009 57' 02.6"E
Forklaring

Adresse: Klørupvej 67, 6920 Randers NV.J.C.B. la Cour, Danske Gaarde, II. Samling II. Bind (1912-15), side 419:
Agentoftgaard, Taanum Sogn. Postforb. og St.: Randers, hvortil c. 4 Km. Nuværende Ejer: Martin Kjeldsen, som overtog Gaarden 1. Juni 1902, er født i Uggelhuse 23. Maj 1865 og gift med Mette Marie Madsen, født i Skørpinge 22. Aug. 1864.
Matr.-Nr. 11 m. fl. af Taanum. Hartkorn 6 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. ½ Alb. Ejendomsskyld 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 11,000 Kr., for Avlsb. 18,603 Kr. Gaardens samlede Areal 108 Tdr. Ld., deraf Ager 96, Eng 5, Mose 3, Have, Plantage og Gaardsplads 4. Af Agermarken drives 70 Tdr. Ld. i en 6 Marksdrift: Havre, ½ Rug ½ Byg, Roer, Havre og 2aars Græs; 23 Tdr. Ld. i en 7 Marksdrift: Havre, Rug, Roer, Byg, Havre og 2aars Græs; 3 Tdr. Ld. henligger indhegnet til vedvarende Græs. Jordens Bonitet er hovedsagelig let Muld, dels paa Ler-, dels paa Grusunderlag. Besætningen bestaar af 24 Malkeøer foruden c. 33 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7 Heste, 5 Plage og Føl samt 2 Faar. Sidste Aar solgtes c. 20 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af blandet Race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg.
Agentoftgaard's ældst kendte Ejer var Vølk, som 1896 solgte til Nielsen Kjærgaard, der atter 1899 solgte Ejendommen til Bagermester Josefsen i Randers. Han solgte atter i Decbr. 1901 til Martinus Rasmussen, af hvem den nuværende Ejer har købt. Gaarden ligger umiddelbart S. for Randers-Viborg Landevej, venlig omgiven mod S. af Frugt- og Blomsterhaven og mod V. af en køn, lille Lund, hvis væsentligste Bestand er Gran, Elm og Birk. Den anselige Hovedb. er opført over høj Sokkel af Grundmur med Tegltag; den bærer Kvist mod begge Facader. Ligeledes af Grundmur, men tækket med Rør, er Kostalden, der er bygget i 1909; i den findes muret Hvælvingsloft mellem Jernbjælker. Laden og Hestestalden er derimod af Bindingsværk med Straatage. NV. for den egentlige Gaardplan ligger en paptækket Bræddelade, mod SV. en grundmuret, straatækket Svinestald. Og endelig ligger i den sv. Udkant af Lunden en teglhængt Fodermesterbolig. Engen er fraliggende ved Gudenaa. Mosen ligger c. 700 M. N. for Gaardens øvrige Mark. - I Hestebesætningen findes tre Avlshopper, der er kaarede i 1. Klasse og optagne i Statsstambogen.

Fotos på denne side er egne fotos - de kan frit kopieres.

Til Slægtsforskning