Ridder Christen Nielsen Lange til Bramminge [3078]
(Omkr 1540-1604)
Barbara Iversdatter Vind [3079]
(Omkr 1550-1609)
Claus Strangesen til Nørholm [3080]
(1553-1596)
Anne Iversdatter Skram [3081]
(Omkr 1560-Efter 1632)
Hans Christensen Lange til Lunderup [3065]
(Omkr 1580-Før 1649)
Karen Clausdatter Strangesen til Nørholm og Brandholm [3066]
(Omkr 1580-1607)
Dorte Hansdatter Lange til Lunderup [3047]
(ansl 1600-Før 1643)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Bendix Norby til Urup [3044]

Dorte Hansdatter Lange til Lunderup [3047] 1

  • Født: ansl 1600
  • Ægteskab (1): Bendix Norby til Urup [3044]
  • Død: Før 1643 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-8-oldemor.

  Dødsnotater:

Hun døde måske ved datteren Dorthes fødsel i 1637.


Billede

Dorte blev gift med Bendix Norby til Urup [3044] [MRIN: 1014], søn af Peder Norby til Urup [3053] og Dorothea Rosenkrantz til Urup [3054]. (Bendix Norby til Urup [3044] blev født ansl 1595, døde efter 1665 2 og blev begravet i Grindsted kirke 2.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Grindsted sogn.

Link til siden om Hejnsvig sogn.

Link til siden om Varde.

Link til siden om Søby sogn (Båg herred).

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.222.
...
3. Hans Lange til Lunderup (V. Horne H.), kom 1587 i Sorø Skole (21), blev 1601 immatr. ved Universitetet i Leyden (22), solgte 1608 Brandholm (Nørvang H.), til Bendix Rantzow (23), blev 1625 sammen med en Borger i Viborg taxeret til 600 Td. Hk., men 1638 alene til 2002 Td. (!) (24), pantsatte 1625 Nørholm til Christen Krag og Lunderup til Iver og Christen Lange, solgte 1631 Nørholm til Iver Vind (25), var død 25 Mai 1649 (26); g. m. Karen Clausdatter Strangesen (Bild) til Nørholm (Ø. Horne H.) og Brandholm (Nørvang H.), der "skikkede sig ilde", død 14 April 1607. Børn:
a. Iver Lange, f. 1604, kom 1614 i Sorø Skole (27), flygtede af Landet 1627, fordi han havde bedrevet Blodskam med sin efternævnte Søster. [Rettelse ved DAA 1915 s.606 er inkluderet]
b. Ellen, f. 1605, avlede Børn med sin Broder før 1626, blev derfor 1627 arresteret (28), dømt fra Livet og halshugget 14 Jan. 1628 i Kjøbenhavn. [Tilføjelse DAA 1937 s.174: Ellen synes at have været meget svagt begavet, nærmest aandssvag. Hun stod 16 Aar gl. i Forhold til sin 17aarige Broder Iver og samtidig til en Skytte. Hun fik i Haderslev et navnløst Barn, hvis Skæbne ikke omtales i Dommen. 1627 havde hun et Forhold til sin Faders Tjenestedreng, var igen gravid og blev af en Tjenestepige kraftigt opfordret til Selvmord. Hendes Fader Hans Lange synes ret ligegyldig overfor det hele, og hun virker underlig afstumpet. Hun slap for Baalet og blev benaadet med Henrettelse med Sværd. (Hd. Db. XXXII, f. 292 b.) (F.)]
c. Dorte til Lunderup, var død 1643; g. m. Bendix Norby til Urup, levede 1661.
...

2 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914.), s.40-43.
...
Peder Norbys Børn vare: Oluf, Bendix og Maren. Oluf Norby, som ejede Skovgaarde, kjøbte 1600 Turup Mølle og en Anpart i Skovgaarde af Oluf Bager i Odense [note: Engelstoft, Odense, 2. Udg., S. 207, Note.]. Han levede ugift og døde 1637. Bendix Norby, som fik Urup, var gift med Dorthe Lange, Datter af Hans Lange til Lunderup, hvilken Gaard Norby ogsaa kom til at eje - han nævnes 1655 til Lunderup [note: Suhm, Saml. t. den danske Hist. II, 2, 151] -, ligesom han ogsaa i mange Aar ejede Herregaarden Donslund. 1610 trættede han sammen med sin Broder Oluf mod deres Stiffader Christen Munk, skrev sig da til Skovgaarde, taxeredes 1625 selvfjerde til 314 Td. Htk., men 1638 af Urup og Donslund alene til 144½ Td. Htk. [note: Adelsaarb. 1906, S. 321]. … I Præstens Indberetn. 1638 hedder det: "En stor Miill vester fraa Grensted Kierche ligger en Herregaardt y forne: [Grenstedt] Sogen, som kaldis Wrup, hører Welb. Bendix Norby till." … 26/1 1642 var Bendix Norby blandt de 12 Adelsmænd, som paa Viborg Landsting svore Niels Arenfeldt til Ullerup fri i Anledning af den Sag, hans Frue havde anlagt imod ham, fordi han havde villet forgive hende. Da det befandtes, at Arenfeldt var skyldig, bleve de tolv landsforviste paa 20 Aar [note: Arenfeldt blev dømt til at rømme Landet, men blev 1648 benaadet og kom tilbage (Adelsaarb, 1893, S. 21 f.). Norby maatte saa bort fra sit Hjem og sine Børn - hans Hustru var død; men 1645 fik han Tilladelse til at vende tilbage mod at give 2000 Rdl. til et Børnehus i Viborg. 10/12 1652 gav han Børnehuset Gjældsbrev paa 1400 enkende Rdl. til Mowritj 1653 at betale, og pantsatte derfor: 1 G. i Risbøl, 2 G. i Nør Urup, 1 G. i Skarrild, kaldet Hesselvig, 1 G. i Gilbjerg, 1 G. i Trølund. Betaltes Pengene ikke, maatte Børnehuset lade annamme Godset. I Hr. Haagens Indberetn. 1766 hedder det saaledes: "Der forefaldt en Sag med en Herremand Galth ved Navn, som blev beskyldt for at have aflivet sin Frue. Der gik 12 andre Herremænd i Kaution for denne Galth, men Sagen ved Herredagen blev tabt for Galth, og de andre 12 Herremænd maatte rømme Riget, siden de ikke kunde betale, en for alle og alle for en, den Summa, de bleve tildømte til. Bendix Norrenbye var rømt med de andre, men han fik Forlov at komme ind igjen og skulde give en svar Summa Penge. Han solgte dertil Nørholm og en Del af Urupgaards Gods og Dunslundgaards Bøndergods, som blev lagt til Wiborg Hospital, hvorfra det siden i min Tid er solgt; men Bendix Norrenbye havde dog reserveret Urupgaards Eyere Reluitionsrettighed til alt Godset, ifald de vilde have løst det; men Monsr. Jens Pedersen - - - kunde ikke løse det for den høje Summa, det var udlagt for; ved denne Maade ere disse Gaarde først bleven inkomplette." Om sine Trængsler under Krigen 1657 - 59 skrev Bendix Norby 11/10 1660 fra Urup: ... "maa jeg gamle Mand med største Sorg udi al Sandhed give tilkjende, at min Nød og Elendighed udi disse 3 Aar har været alt for stor og udgivet og fra mig taget, hvis jeg havde; thi først kom Fjenderne og overfaldt mig, og maatte være dem undergivne et Aar og 10 Uger, maatte give dem mer end et halv tusind Rdl. i Penge, desforuden tog de bort alt mit Korn og Hø og det bortførte til Lejren med meget mer af mit Gods. Der jeg da blev dem kvit, og de blev jagne af Jylland, kom til mig Brandenborgere, som var mig haarde og ubarmhjertige Gjæster, af hvad Regiment de var, det véd jeg ikke, de samme bandt og pinte mig uden al Naade, for jeg skulde give og vise de Penge og Sølv, hvilke jeg da ikke havde, hvorfor jeg da om Nattetide tilfods maatte rømme min Gaard og til Varde og maatte lade blive tilbage alt det jeg havde, saa tog de bort af min Gaard alt det jeg havde, Heste og Faar og alt levende Kvæg, Korn og alt andet Gods og alt Boskab deri. Og eftersom jeg da havde intet i Gaarden og ikke heller der kunde holde Hus, for det var øde og nedbrudt, maatte jeg da være paa andre Steder meget mer end et ganske Aar, saa jeg nu har ikke fanget en Kjærv Korn enten Sæd eller Høst, siden Fjenderne kom i Landet, eftersom meste Part af mit Gods stander øde og de faa, som sidder med Gaarde, er forarmede, saa jeg ingen Hjælp kan faa af mine Tjenere i nogen Maade." Han fortæller dog ikke, at Urup blev afbrændt; i Præstens Indberetning 4/6 1766 hedder det, at Urupgaard i Fjendetid blev rent afbrændt. I sin Jordebog, som han indgav efter Krigen, opgiver han sit Gods saaledes: "Først min Hovedgaard Urup, som jeg i Søskendeskifte har taget for 16 Tdr. Hartkorn, nok fire Byggesteder eller Bol paa Gaardens Mark, 1 kaldes Kjærhus, 1 kaldes Dyels Recke, 1 kaldes Lamborg, 1 kaldes Vandbol, tilsammen 6 Td. Htk., deraf 1½ Bol øde og ubesat; 1 Gaard kaldes Nørre Urup, 3 Gaarde i Eg By, hvoraf 1 øde, Eg Mølle, yder 8 Tdr. Mel, Dal By 2½ Gaarde, deraf 2 øde og ubesatte, 1 Gaard kaldes Gilbjerg, ganske øde og ubesat, 1 Gaard kaldes Trølund, de 3 Parter øde og ubesatte, 1 Gaard i Vorbasse Sogn, kaldes Risbøl, ganske øde og ubesat, 1 Gaard i Tyrild Herred kaldes Langlund, 1 Gaard i Skarild Sogn, kaldes Hesselvig, ialt 77 Tdr. 2 Skpr. Hartkorn Bøndergods [note: Nielsen S. 27 f.]."
15/9 1660 havde Bendix Norby afstaaet Donslund m.m. (se under Donslund), og 24/9 1663 afstod han Hovedgaarden Urup m. m. til Christen Norby til Lunderup, Peder Norby til Donslund og Enevold Munch til Urup [note: Landstingets Skj.- og Panteprotok.] - Bendix Norby, som levede endnu 1665, blev begravet i Grindsted Kirkes Kor i en Urup tilhørende muret Begravelse, hvor han endnu ca. 1769 laa "heel i sin Kiste" [note: D. Atl. V. 974. Jvf. Jydske Saml. III, 415].


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Apr. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk