Ridder Henrik Sandberg til Kvelstrup [3134]
(-Omkr 1470)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Birgitte [5502]

Ridder Henrik Sandberg til Kvelstrup [3134] 1 2

  • Ægteskab (1): Birgitte [5502]
  • Død: Omkr 1470 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Ejendom: Ejer, 1420 - o.1470, "Kvelstrup", Tved sg, Mols hd. 2 3 4


Billede

Henrik blev gift med Birgitte [5502] [MRIN: 1055]. (Birgitte [5502] døde efter 1470 2.)


Billede

Kilder


1 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.53, #88458.

2 L.J. Bøttiger, Æbeltoft og Omegn (Mols) nærmest til c. 1814 (Aarhus. I Kommission hos Boghandler Th. Køster. Lauritz Bechs Bogtrykkeri. 1893. (Findes ved Slægtsforskernes Bibliotek)), s.335-336.
Kvelstrup.
----
Dansk Atl. 1768: "Quelstrup er en liden, men gammel Herregaard og har længe været i den Sandbergske Families Eje (fra senest 1430 til 1692). Den har før været i meget smuk Stand, med Graver omkring Borgegaarden, hvilken nu alene er en Bindingsværks Bygning, og som en god Ladegaard, af 4 Længder . . . . . Hovedgaardstaxt: c. 21½ Td.".
Om Henrik Sandberg, som s. m. Fl. 1354 vedkjendte sig ingen ret at have til noget Gods i Arsherred, hvilket Niels Eyesøn solgte til Kong Valdemar (efter "Ældste Arkivreg."), ejede Kv., er ubekjendt. Men sikkert vides det om en yngre, af Trap ikke anført Henrik Sandberg, [note: Han maa - efter Tiden - være forskjellig fra en tredje Henrik S., som var gift med Berthe Emiksd., og hvis Sønner vare Eggert S. til Vestergaard og Niels S., der oprettede Tøjstrup i Fyen af to Bøndergaarde og blev begraven i Ryslinge Kirke 1577. Mikkel Nielsen S. til Tøjstrup 1581.] Ridder, gift med Fru Birgitte. Han forligtes Onsdag før Knudsmesse (2/1 el. 9/7) 1432 paa Graabrødre-Kirkegaard i Horsens med Henning Pors og Mads Adtzersens Frænder og Venner, der havde beskyldt ham for Delagtighed i Mordet paa Mads (S. 80), men forpligtedes til "hannem at holde it Alvor Venskab uden Arge". 1430 (38) fik han ved Skjøde en Gaard i Hads Herred, 1440 el. 46 Dougby Mark og Gods smsteds (paa Biskop Ulriks Vegne) og 1449 en Gaard i Skjold af Lange Schiell og Hans Rostrup; - 1446 mageskiftede han med Abbeden i Emkloster (S. 16, Note 3), og 1468 gav han en Gaard i Mørke Sogn til Mariager Kloster; - 1438 solgte han Gaarde i Hundslund til Biskop Ulrik i Aarhus, 1452 Gods i Sejling, Sinding, Traaslund og Resendal til Biskop Jens smsteds og 1468 3 Gaarde i Hads Herred til Erik O. Rosenkrantz. 1446 gaves ham Fuldmagt af Biskop Ulrik (som efter Nogles Mening var af den Sandbergske Familie, og med hvem Henriks Søn havde fælleds Fornavn) til at skjøde Peder Reff noget Gods i Torrild; han var nemlig Biskoppens Lehnsmand paa Aakjær: som saadan havde han, ifølge et Thingsvidne 1441, "i 15 Aar haft sin Brofjæl (dvs. -pæl) der". (1458 er Christen Steen til Hovedstrup dvs. Rodstenseje, bisk. Foged p. Gaarden; - 1476-88 Tyge Jensen). - Maj 1441 udlejede H. S. sin Gaard Kvelstrup til Jens Ibesen - el. Jonsen, som Beckers "Bondekrigen" har, hvor der fortælles, at Jens fik Gaarden afgiftsfri paa Livstid, fordi han havde frelst sin Herres Liv i Vendsyssel. Den hos Trap førstnævnte Ejer kaldes "Anders Sandberg 1462" (maaske Henriks Søn og = Anders Henriksen, der 1457 bortskjødede til Niels Sørensen Jul al sin Lod i "Hoffuit Skov og Ris"); - men Henrik kaldes endnu 1468 "af Kvelstrup", og 1470 tog hans Enke Fru Birgitte Sønnen Ulrik til sin Værge og "befalede ham sin Hovedgaard Kvelstrup med al dens Tilliggende, hvorimod han skulde give sin Moder godt Regnskab, og hun derimod Intet forpante etc. uden hans Vidende".
….

3 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Kvelstrup.

4 Trap Danmark (Project Runeberg), 3. Udgave 4. Bind s.1004.
Kvelstrup er Sandbergernes gamle Familiesæde. Af Ejerne af denne Slægt nævnes 1420 Hr. Henrik S., dennes Søn Ulrik S., saa 1462 Anders Christiernsen, hvis Efterkommere ogsaa antoge Navnet Sandberg, saa Søn efter Fader: Christen Andersen, † 1517, Anders Christensen, † 1567, Hr. Ulrik S. til Løjstrup, † 1636, Generalmajor Anders S. († 1677 som Slægtens sidste Mand), hans Enke Ingeborg Krabbe, † 1692. Senere tilhørte K. fra omtr. 1692 Chr. Gersdorff († 1725), Jochum Gersdorff († 1745), hans Søn Konferensr. og Amtmd. Chr. G. († 1757), dennes Søn Ritmester Jochum G. († 1781), dernæst Kammerr. Ole Marcussen, som 1795 solgte K. (13, Tiender 9 Td. H.) for 13,990 Rd. til Ole Nic. Hansen paa Kalø, † 1799, hvis Dødsbo 1799 ved Aukt. solgte den (22, 8 og 5 Td. H.) for 20,530 Rd. til Købmand i Randers Hans Chr. Hansen, der 1804 solgte den for 28,000 Rd. til Kystbefalingsmand Erik Rugaard; han solgte den for 12,000 Rd. 1834 til Niels Pedersen paa Isgd., som forøgede Jordtilligg. og 1839 for 22,000 Rd. solgte den til Jens Risager Poulsen, hvis Søn, Chr. S. P., den nuv. Ejer, overtog den 1873. - Hovedbygningen er opf. 1794 og bestaar af 2 Fløje i 1 Stokv. Den gamle Gaard har ligget S. V. for den nuv., i Haven; der ses Spor af to vinkelret sammenstødende Grave, der udgaa fra en Lavning mod S.; paa den lille aflang-firkantede Plads er der truffet Murlevninger.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 10 Apr. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia