Jep Lagesen [3787]
(Omkr 1355-Efter 1410)
Edel Christiernsdatter Munk [3788]
(-Efter 1481)
Iver Juel til Øgelstrup og Astrup [3789]
(Omkr 1395-1468)
Mette Hvas [3790]
(Omkr 1395-ansl 1450)
Lage Jepsen Saltensee til Stårupgård [3188]
(ansl 1415-Efter 1456)
Ide Iversdatter Juel til Daugbjerggård [3189]
(ansl 1430-Efter 1456)
Edel Lagesdatter Saltensee til Stårupgård [3174]
(Omkr 1460-Før 1538)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Christen Spend til Mindstrup [3173]

2. Jens Kaas til Tårupgård og Volstrup [3190]
  • Niels Kaas til Stårupgård og Tårupgård [3195]
  • Erik Kaas [3804]
  • Mogens Kaas til Tårupgård [3194]
  • Christen Kaas [3192]
  • Eline Kaas [3193]

Edel Lagesdatter Saltensee til Stårupgård [3174] 2

  • Født: Omkr 1460 4
  • Ægteskab (1): Christen Spend til Mindstrup [3173] 1 2
  • Ægteskab (2): Jens Kaas til Tårupgård og Volstrup [3190] 2 3
  • Død: Før 1538 1

   Et andet navn for Edel var Edel Lagesdatter (Saltensee).

Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldemor.


Billede

Edel blev gift med Christen Spend til Mindstrup [3173] [MRIN: 1078], søn af Anders Spend til Rammegaard [3186] og Mette Christensdatter [3187].1 2 (Christen Spend til Mindstrup [3173] blev født omkring 1445 5 og døde efter 1483 1.)


Billede

Edel blev derefter gift med Jens Kaas til Tårupgård og Volstrup [3190] [MRIN: 1088], søn af Ridder Niels Kaas til Kås og Tårupgård [3855] og Ellen Pedersdatter Skram [3854].2 3 (Jens Kaas til Tårupgård og Volstrup [3190] blev født omkring 1455 6 og døde efter 1519 3.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Ejendom: Edel bragte gården til Kaas-slægten: "Stårupgård", Højslev sg, Viborg amt. 7


Billede

Kilder


1 Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog. 2006-08. Otteoghalvfemsindstyvende årgang. (Syddansk Universitetsforlag. 2009. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.585-588 (opslag 573-576).
Spend.

Første slægtled
1. Anders Spend til Rammegård (Ramme S., Vandfuld H.) (-1483-†). Beseglede 1440 (20. dec.) til vitterlighed med Jes Pedersen Hjul af Tanggård dennes skøde til Grib af Olstrup, og står efter beseglerne biskop Christiern i Ribe og Niels Henriksen [Prip], fik 1479 (23. april) i bispegarden i Århus i overværelse af kongen et forlig med biskop Peder i Ribe angående den skade, han havde lidt, da hans harnisk og kiste var brændt med rådhuset i Lemvig, den tid han fulgte os (d.v.s. kongen) i vor og rigens tjeneste til Norge. (Kongen besøgte kun Norge en enkelt gang, i sommeren 1450, da han 2. aug. blev kronet i Trondheim Kirke). Anders Spend kaldes heri: vor elskelige mand og tjener. Det drejede sig foruden skaden om en gård, han havde af kirken i Ramme S. i Vandfuld H. (beboet af Peder Simonsen), samt om Bomer mark, nu Bommerhede i samme sogn. Han skulle beholde begge dele (i sin og sin hustrus levetid ?) efter et gammelt forligelsesbrev. Var 1482 (13. maj) på Skodborg herredsting medudsteder af vidne om Ulvsund. Var 1483 (i Rammegård) med flere adelige og bønder udmeldt som dommer i trætte om fiskeri ved Låstrup Sogn (Rinds H.). Havde et pantebrev af Simon Spend på en gård i Vejrum S. og en gård i Gimsing. Var antagelig død 1493 (28. okt.), da Jens Spend af Rammegård havde en gård i Vandborg S. i Vandfuld H. i pant af Palle Kirt for 60 rhinske gylden. - Gift med Mette Christensdatter, der som hans enke (i Rammegård) 1501 (18. jan.) pantsatte til Niels Clementsen en gård i Sønderlund, (Måbjerg S., Hjerm H.) for 120 mark. - 2 sønner, Andet slægtled, nr. 2-3.

Andet slægtled
Anders Spends sønner med Mette Christensdatter (se nr. 1):
2. Jens Spend til Udstrup? (-1473-) og Rammegård (-1491- -1498-) …
3. ? Christen Spend. Var 1476 (22. juni) medudsteder af erklæring af Viborg landsting om ulovligheden af at hugge i kapitlets skove på Læsø. Var 1483 (5. jan.) sammen med Peder Nielsen Gyldenstierne og Johannes Qvie medbesegler af hr. Niels Eriksen [Gyldenstiernes] brev til Ribe kapitel på dennes pant på Pilegård og Østergård i Stadil sogn. † før ca. 1490. - Gift med Edel Lauesdatter Saltensee [af Linde] til Stårupgård (Højslev S., Fjends H.) (DAA 1914, 388) (F: Laue Jepsen Saltensee [af Linde] til Stårupgård og Ide Iversdatter Juel [Stjerne-Juel] til Daugbjerggård). (Hun gift (2) med Jens Nielsen Kaas [Sparre-Kaas] til Tårupgård (Fjends H.) (-1490-) (F: hr. Niels Jensen Kaas til Kås og Tårupgård og Ellen Pedersdatter Skram), lensmand på Bøvling, der endnu levede 1516, men var død, da hun 1525 takseredes til at stille en skytte (fru Edel af Bøvling). Havde brev af Anders Kynde (fru Edel, Christen Spends) på jorden Kyndes ejendom, men 1516 (6. aug.) fik hr. Peder Kynde, præst i Holstebro kongens brev på, at hun og hendes børn ikke havde opfyldt forpligtelserne knyttet til godset, hvorfor han blev frikendt for at skulle opfylde dem. Da hendes sønnesøn Jens Nielsen Kaas er født 1516, må hans far Niels, der vel ifølge sit navn var ældste søn, være født senest omkring 1490. I 1537 tiltalte fru Edels arvinger sammen med Kjeld Iversen Juels og Thomas Iversen Juels arvinger Ribebispen for arv, som han havde hos sig og forholdt dem. - 2 døtre, Tredje slægtled II, 9-10.

Tredje slægtled
II
Christen Spends døtre med Edel Lauesdatter [Saltensee af Linde] (se nr. 3):

9. Marine Spend. Fik 1532 (13. juli) (fru Marine, Hans Nielsens) med sin søster og deres medarvinger ejendomsbrev på kongens del af ydelser på kronens vegne i Kyndes ejendom, og de fik samtidig stadfæstelse på et brev af Anders Kyndes i Holstebro, som han har givet fru Edel, Christen Spends, på samme jord, Kyndes ejendom. S.å. fik hendes søn Niels Lange kongelig stadfæstelse på dette brev efter han havde været for kongen med et skødebrev, at en hans "forældre", Mogens Spend, købte noget jord, kaldet Kyndeseje, af nogle af "vor og Kronens" bønder, som var Anders Kynde i Holstebro og hans fader, og at samme jord hidtil har ydet til Lundenæs. Kgl. Maj. har givet fru Marine og hendes medarvinger det for evigt. Nævnt ca. 1543 i halvbroderen mester Mogens Kaas' testamente: mine tre søstre fru Marynn Spendsdatter, Hans Nielsens efterleverske, fru Marynn Spendsdatter, Hans Munks efterleverske, og fru Elne Kaasdatter. Sagsøgte 1549 (efter 25. jan.) (fru Marine, Hans Langes efterleverske) borgmester, råd og menige borgere i Varde til at møde i Kolding tirsdag efter kyndelmisse, fordi de graver ind i hendes mark, en eng og hendes forte, fælled og grønne jord med urette, og har opgravet hende et byggested, og for ikke at have ydet hende deres faldsmål (sagsomkostninger) som hun har landstingsdom på. 1551 takseret til en skytte (Fru Marine i "Parto"), en nu nedlagt gård Partbo, der tilhørte Ribe domkapitel og lå ved Varde. Boede i gården 1552 (21. maj), da hun fik forelæst en stævning angående arv efter halvbroderen mester Mogens Kaas, en arv, som arvingerne forholdt Viborg Domkirke. - Gift ca. 1510 med Hans Nielsen Lange [Munk] (DAA 1901, 249) (F: hr. Niels Gundesen Lange til Lydum og Anne Nielsdatter Rosenkrantz), † mellem 10. og 17. feb. 1535. Ifølge DAA havde ægteparret 13 børn, hvoraf de otte døde som små. Da sønnen hr. Niels Lange gifter sig i okt. 1535, må han være født senest ca. 1515. Marine Spend må da vare blevet gift næsten samtidig med søsteren af samme navn (13. jan. 1513). Måske er søstrene tvillinger og har af den grund faet samme navn. Det er set før; man har måske regnet med, at kun en af dem ville overleve. Datteren Ide Langes og dennes mand Christen Splid [Fastis] nu forsvundne sten i Hvejsel Kirke viser hendes mødrene spænd-våben.
10. Marine Spend ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1914. En og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.388 (opslag 427).
Saltensee †
af Linde

(2 Lage Jepsen til Starupgaard, gjorde 1434 Mageskifte med Vestervig Kloster om en Gaard i Odby (Refs H.) (41), beseglede 1438 et Vidne af Hjerm Herredsthing og fører Mursnittet (42), mødte s. A. paa Fjends Herredsthing paa Niels Eriksen (Banner)s Vegne (43); g. m. Ide Iversdatter Juel af Davbjerggaard. Døtre:
(a Edel til Starupgaard, g. (1) m. Jakob Breide til Hindsvadgaard, (2) m. Jens Kaas (Sparre K.), † 1499, (3) m. Christen Spend til Mindstrup.
(b Mette ….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1899. Sextende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.197-206.
Kaas †
(De Sparre-Kaas'er)

Den ældste Slægt.

1) Hr. Niels Kaas til Kaas og Thaarupgaard (Fjends H.), gav 1446 med sine Brødre Gods til Viborg Stift og Dueholm Kloster (47), var 1457 Ridder (48) og 1467 Landsdommer i Nørrejylland (49), 1468 Rigsraad og Sendebud til Mødet med de Svenske i Halmstad (50), levede 1471 (51), begr. i Viborg Domkirke (52); g. (1) m. Ellen Pedersdatter (Skram), (2) m. Else Mogensdatter (Due-Glob). Børn
af 1. Ægteskab:
a) Jens Kaas, se Starupgaard-Linien.
b) Christen Kaas
c) Niels Kaas, se Ørndrup Linien.
d) Ellen
af 2. Ægteskab:
e) Erik Kaas
f) Gjertrud


Starupgaard-Linien.
Jens Kaas (se S. 197) til Thaarupgaard, skrev sig 1477 til Votborge (Sønder H. Mors), var 1478 sammen med Thomes Jensen (Mur-Kaas) nærværende paa Mors' Sønder Herreds Thing, beseglede 1487 Hyldingen i Lund (2), fik 1490 paa Skifte med sine Brødre Erik og Niels Kaas samt Las Rostrup udlagt Thaarupgaard (3), skrev sig 1492 til Volstrup og afsagde da sammen med Christen Hvas til Kaas en Dom i Sal Kirke (4), var 1493 vistnok Forstander for Stubberkloster (5), 1500 Lehnsmand paa Bøvling (6), levede endnu 1519 (7); g. m. Edel Lagesdatter (Saltensee) til Starupgaard (Fjends H.) (g. (1) m. Jakob Breide til Hindsvadgaard, (3) m. Christen Spend til Mindstrup). Børn:
1. Niels Kaas til Starupgaard og Thaarupgaard …
2. Erik Kaas
3. Mogens Kaas til Thaarupgaard …
4. Christen Kaas
5. Eline ….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Saltensee Linde), Edel Lagesdatter (ca 1460 - senest 1537).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Spend, Christen (ca 1445 - 1483 -).

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Kaas, Jens (ca 1455 - 1519 -).

7 Trap 5 online (Trap 5 er udgivet 1953-1972), Bind 17 Viborg amt (1962), side 223.
Stårupgård ejedes 1364 af hr. Jep Lagesen (Saltensee af Linde) († 1410), 1438 og 1456 af sønnen Lage Jepsen og dennes hustru Ide Juel; deres datter Edel bragte den til sin 2. mand, Jens Nielsen Kaas (Sparre-K.) († 1499), hvis søn landsdommer Niels Kaas († 1535) derefter ejede S., hvoraf han 1531 udkøbte sin bror mag. Mogens Kaas (skødet dømt magtesløst 1551). Derpå fulgte enken Anne Bjørnsdatter (Bjørn) († 1539), sønnen rigsråd Bjørn Kaas († 1581), der 1564 af Fr. II fik birkeret for S. (Højslev el. Stårupgd. birk, nedlagt 1821), hans søn Niels Kaas († 1597) og dennes svigersøn Albert Rostrup († 1638), der 1615 fik kongens tilladelse til at sælge af sin hustrus gods for at dække hendes gæld. Måske som følge heraf fik hans bror Gunde Rostrup part i S., hvortil han skrives 1616. Albert Rostrup solgte imidlertid S. til fru Helvig Kaas (søster til ovenn. Niels Kaas), og 1637 måtte Gunde Rostrup pantsætte sin del til Hans Lindenov og atter 1648 til Elsebe Juel. 1653 ejedes S. af Hans Juul til Mejlgd., hvis mor var søster til Gunde Rostrup. Han skødede den 1682 til sin svigersøn Henrik Friis (af Hesselager) til Ørbæklunde († 1715), fra hvem den kom til datteren Elsebe Friis († 1745), g. m. friherre Frederik Christian Holck til Holckenhavn; hun solgte den 1708 til sin søster Lisbeth Friis, priorinde ved Roskilde adelige Jomfrukloster, der 1747 solgte S. (39, 71 og 270 tdr. hartk.) til kmh. Frederik Berregaard til Ørslevkloster († 1757); hans enke rigsgrevinde Frederikke Henriette v. Bünau (da g. m. David Murray viscount of Stormont) solgte 1760 S. med Ørslevkloster og Strandet for 58.000 rdl. til borgmester Jakob Lerche, som 1763 skødede S. (39, 71 og 222 tdr. hartk.) for 21.500 rdl. til sin svigersøn Hans Henrik Jørgensen (sen. til Strandet), der 1768 afhændede den til major Hans Christian Moldrup, som 1782 solgte S. til grev Jørgen Ditlev Trampe († 1793), af hvis opbudsbo den 1786 blev købt på auktion for 32.100 rdl. af Chr. Kondrup († 1816), der 1794 solgte den for 39.000 rdl. til Bagge Lihme (sen. til Kollerup), som 1804 afhændede den (31, 71 og 4 tdr. hartk.) for 32.850 rdl. til Christen Friis († 1809). ...
Carl Jørgensen adjunkt, cand mag..


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Sep. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk