Ridder Erik Thomsen Banner til Vinstrup [3759]
(-Efter 1410)
Ingegerd Pedersdatter Krabbe [3760]
Anders Nielsen Panter til Asdal og Knivholt [3765]
(Omkr 1350-Før 1406)
Ide Lydersdatter Holck [3766]
(Omkr 1370-Efter 1426)
Niels Eriksen Banner til Vinstrup og Asdal [3744]
(Omkr 1395-Efter 1444)
Johanne Andersdatter Panter til Asdal [3745]
(Omkr 1395-1477)
Ide Nielsdatter Banner [3185]
(Omkr 1425-Efter 1452)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Niels Nielsen Rosenkrantz til Tanggård [3184]

Ide Nielsdatter Banner [3185] 2

  • Født: Omkr 1425 3
  • Ægteskab (1): Ridder Niels Nielsen Rosenkrantz til Tanggård [3184] 1 2
  • Død: Efter 1452 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldemor.


Billede

Ide blev gift med Ridder Niels Nielsen Rosenkrantz til Tanggård [3184] [MRIN: 1085], søn af Ridder Niels Jensen Rosenkrantz til Hevringholm og Tanggård [3742] og Rantzau [3743].1 2 (Ridder Niels Nielsen Rosenkrantz til Tanggård [3184] blev født omkring 1410,4 døde før 25 Apr. 1452 i København 1 og blev begravet i Skt. Nikolaj kirke, København 1.). Årsagen til hans død var Død efter fjernelse af en pil, der havde ramt ham i hovedet.


Billede

Kilder


1 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.677-680, 681, 683-684.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE (HEVRINGHOLM-LINJEN)

...
Fjerde slægtled

II.
Hr. Jens Nielsens børn med Margrethe Timmesdatter Hvitkop (se nr. 4):
8 a. Hr. Niels Jensen til Hevringholm og Tange (Gudme h.), som han 1391 m. Øksendrup s. indløste fra Otte Strangesen Bild - 1391 beseglede til vitterlighed m. Albert Andersen Eberstein og var da ridder, 1399 ligeledes m. hr. Niels Iversen Rosenkrantz og fører skaktavlevåbnet, 1405 m. denne og sin bror forlover for de Brock'er ved Orfeiden i Helsingborg, 1411 beseglede forliget i Kolding, 1412 skrev sig til Tange, nævnes endnu i holstenernes klageskrift ved processen 1424. - G. (1) m. Anne Ottesdatter Skinkel. (2) m. Birgitte Limbek (DAA 1902,274). (3) m. N.N. Rantzau. - 10 børn: Femte slægtled I, nr. 13-22.
9 b. Erik Jensen
10 c. Elsebe
...
Femte slægtled
I.
Hr. Niels Jensens børn (se nr.8)
af første ægteskab med Anne Ottesdatter Skinkel:
13 a. Jens Nielsen
14 b. Hr. Otte Nielsen til Bjørnholm - f. ca. 1395, 1420 såret i slaget ved Immervad, var 1434 rigsråd, 1435 beseglede forliget i Vordingborg som den første blandt væbnerne, 1436 synes han at have været m. kongen i Stockholm, 1438 deltog i opsigelsen af kong Erik og indkaldelsen af Christoffer af Bayern, 1438 slotshøvedsmand på Ålborghus, 1439-1477 høvedsmand på Kalø, ridder enten 1441 i Uppsala eller 1443 i Ribe, o. 1444 rigshofmester, 1441 fik af Christoffer af Bayern den i oprøret faldne Henrik Tagesen Reventlows anpart i Bjørnholm og 1459 gav Christian 1. ham birkeret, 1446 fik af bispen i Slesvig kvittering for al dennes tilgodehavende hos hr. Niels Iversen Rosenkrantz som høvedsmand på Schwabstedt, synes at have spillet en fremtrædende rolle ved forhandlingerne, der førte til valget at Christian 1., den første oldenborger, 1449 m. kongen til Norge, hvor han medbeseglede hans norske håndfæstning, 1449 deltog i forhandlingerne m. svenskerne i Visby, hvor der blev afsluttet et foreløbigt forlig om Gotland, 1450 blandt de danske råder, der tiltrådte Halmstadforliget, 1451 fik beføjelse til i Jylland at gengive fredløse mænd deres fred, 1452 blev han fritaget for al personlig tjeneste, herunder også hofmesterembedet, førte en langvarig og forbitret proces m. Lage Brock til Estrup, 1466 tilskødede sin bror, hr. Stygge Nielsen (Anders Nielsen Stygge) sin broderpart i Hevringholm, deltog endnu efter sin afgang som rigshofmester i mange vigtige statsakter, som 1460 i udstedelsen af Hertugdømmernes privilegier (Ribeprivilegiet), 1465 i forliget mellem Christian 1. og ærkebispen af Uppsala, byggede Marie Magdalene k. på Djursland, medstifter af Birgittinerklosteret i Mariager, var † i okt. 1477, begr. i Randers Gråbrødrek., 1562 overført til Hornslet k. (Portræt DAA 1910). - G. før 10. jan. 1426 m. Else Holgersdatter Krognos (F.: Holger Gregersen K. til Hejreholm og Vidskøfle og Karen Eriksdatter Saltensee), f. ca. 1380, † 1470) (g. (1) m. hr. Anders Ovesen Hvide til Bjørnholm, † ca. 1420, begge begr. ved Gråbrødreklostret i Randers, hvorfra de senere er ført til Hornslet k. (DAA 1893,272f.) - 2 børn: Sjette slægtled I, nr. 25-26.
15 c. Skarsow Nielsen
16 d. Hr. Timme Nielsen til Engelsholm (Tørrild h.) og Stensballegård (Voer h.) …
af andet ægteskab med Birgitte Limbek:
17 e. Mette
18 f. Hr. Anders Nielsen Stygge til Hevringholm …
af tredje ægteskab med N.N. Rantzau:
19 g. Susanne til Nørgård (Hellum h.) …
20 h. Hr. Niels Nielsen til Tange - var 1447 ridder og afstod da m. sine brødre deres andel i Gudumlund til Viborg bispestol, blev under Elfsborgs belejring såret af en pil i hovedet, begav sig til Kbh., anordnede sjælemesser og sit gravsted i (N), lod så pilen trække ud og døde deraf, før 25. april 1452. - G.m. Ide Nielsdatter Banner (F.: rigsråd hr. Niels Eriksen B. og Johanne Andersdatter til Asdal), var 1452 enke (DAA 1949,II,8ff.). - 3 børn: Sjette slægtled IV, nr. 38-40.
21 i. Dorte
22 j. Hr. Ludvig Nielsen til Tange og Palsgård (Bjerre h.) …
...
Sjette slægtled
I.
Rigshofmester, hr. Otte Nielsens børn med Else Holgersdatter Krognos (se nr. 14):
25 a. Anne
26 b. Erik Ottesen til Bjørnholm, Møgelkær (Bjerre h.), købt 1459 af Henneke Limbek, og Skjern (Middelsom h.) - f. ca. 1427, nævnes i en pavelig bulle 1449 som ridder, 1452 rigsråd, lensmand på Skanderborg, 1456-1481 sin fars eftermand som rigshofmester, 1460 medbeseglede han Ribeprivilegiet, deltog som rigshofmester i utallige forhandlinger og diplomatiske missioner, bl.a. 1477 til Sachsen for at færdiggøre ægteskabskontrakten mellem Christine af Sachsen og den senere kong Hans, havde af kronen Middelsom, Slet og Sønderlyng samt Rinds h. i pant, ca. 1468 overtog han Bjørnholm efter faderen, ejede o. 1499 800 bøndergårde og var formentlig landets rigeste godsejer efter Poul Laxmand, ved kong Hans' tronbestigelse blev han afsk. som hofmester, men blev fortsat benyttet i diplomatiske missioner, 1494 medbeseglede han udelelighedsbrevet, † 7. jan. 1503, begr. i et kapel ved Mariagerkloster, 1589 ført herfra til Hornslet k. (Portræt DAA 1910). - G. før 13. jan. 1456 m. Sophie Henriksdatter Gyldenstierne til Boller (Bjerre h.) (F.: rigsråd hr. Henrik Knudsen G. og Anne Mogensdatter Munk til Boller) (DAA 1926,II,9,13), † 1477. - 17 børn: Syvende slægtled I, nr. 53-69.

IV.
Hr. Niels Nielsens børn med Ide Nielsdatter Banner (se nr. 20):
38 a. Erik Nielsen
39 b. Anne - f. 1443, havde til 1522 og igen 1523-1528 Vilstedgård i pant af kronen, † 1535 (92 år gammel), begr. i Varde. - G.m. rigsråd hr. Niels Gundesen Lange til Lydum og Hennegård (V. Horne h.) (F.: rigsråd hr. Gunde Nielsen L. til Lydum og Bege Madsdatter Gjordsen) (DAA 1901,248), † 28. okt. 1511, begr. 1. nov. i Gråbrødrekloster i Ribe.
40 c. Tale ….

2 Louis Bobé og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1949. Seks og tresindstyvende Aargang. (København. J.H. Schultz Forlag. 1949.), s.8-10.
Banner.

Første Slægtled.
Niels Eriksen Banner
til Vinstrup og Asdal; nævnes tidligst 1421, atter 1423 (Nicolaus Erici de Vinstrup), l425 (Nicolaus Erichsson de Asdal), var 1438 Rigsråd og Lensmand paa Skivehus, da han deltog i Opstanden mod Erik af Pommern, var blandt dem, der indkaldte Christoffer af Bayern, var 1442 Høvedsmand paa Aalborghus og Ridder, nærværende ved Kongens Kroning i Ribe, skrives 1443 til Asdal, † tidligst 1444. Gift med Johanne Andersdatter til Asdal (F.: Anders Nielsen (Panter) til Asdal og Knivholt og Ide Lydersdatter Holk), f. o. 1400; gift med Hr. Bonde Due til Thorp (Hillerslev H.), der endnu levede 1430, og som ifølge Slægtebøgerne skal have bortført hende voldelig til Aalborg, "der hun var hans Fæstemø, og hendes Fader var død; da hendes Familie modsatte sig hendes frieri, fordi hun var eneste Barn og Arving til store Rigdomme"; med ham havde hun Sønnen Mikkel, der nævnes 1455 som hendes Søn, med hvem hun da beseglede; havde med Hr. Niels Eriksen 14 Børn, der maa være født i Aarene før 1440. Fru Johanne nævnes 1439; om hendes Anseelse og Myndighed vidner, at hun 1462-63 var kongelig Lensmand i Vendsyssel, hvorimod hun sikkert ikke, som angivet, har siddet i Kongens Raad; 1473 oplod hun (til Asdal) til Dueholm Kloster to Gaarde i Vendsyssel i Sejlstrup Sogn, hvilket bekræftes af hendes Børn, Hr. Niels Nielsen, Hr. Anders Nielsen af Kokkedal og fru Anne Skrams samt af Svigersønnerne Hr. Eske Nielsen (Høeg) af Lyngholm, Peder Rud, Peder Friis af Irup, Jens Mortensen (Sefeld) og Anders Munk af Torp. Hun udstedte 1476 Kvittering til sin Svigersøn Jens Mortensen af Refsnæs, døde Aaret efter og er begravet i Dueholm Klosterkirke; det i D. A. A. 1892, 109 meddelte Portræt af hende har vist sig at være et Falsum. I 1479 indgik hendes Arvinger - Børnene Erik Nielsen, Erkedegn i Viborg, og de fornævnte Svigersønner Eskild Nielsen, Peder Rud, Jens Mortensen samt Vil Thomesen (Galskyt) og Henrik Aagesen (Sparre) paa sin afdøde Faders Hr. Aage Tullesen og Moders Vegne et Forlig med Hr. Anders Nielsen af Brotsgaard, hvorefter denne fik udlagt Asdal og Vinstrup. 1485 afholdtes Søskendeskifte efter Fru Johanne af Dr. Erik Nielsen, Anders Nielsen, Hr. Niels Gundesen (Lange), Hr. Oluf Petersen (Gyldenstierne) i Nygaard, Anders Munch i Brusgaard, Per Rud, Jens Mortensen, Fru Anne Peder Skrams, Fru Kirsten (Christine), Per Friis, Karin Nielsdatter Vil Thomsens, Henrik Aagesen, Hr. Niels Nielsen, Prior i Vrejlev undtagen.

Andet Slægtled.
Hr. Niels Eriksen Børn med Johanne Andersdatter:
1. Ove Nielsen
2. Erik Nielsen
3. Hr. Anders Nielsen til Vinstrup og Asdal (1479), Kokkedal (1456), Højriis paa Mors, Aasendrup og Drivsholm (Børglum H.) …
4. Niels Nielsen
5. Karen "paa Kærsgaard" …
6. Anne
7. Kirsten
8. Eline
9. Ide, levede 1452 som Enke; g. m. Hr. Niels Nielsen Rosenkrantz til Tange (D. A. A. 1910, 387).
10. Johanne
11. Birgitte
12. Mette
13. Ingeborg
14. Karen ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Banner), Ide Nielsdatter (ca 1425 - 1442 -).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rosenkrantz), Niels Nielsen (ca 1410 - før 1452).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Jan. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk