Peder Pedersen [1719]
(Omkr 1751-)
Anne Margarethe Elisabeth Andersdatter [1718]
(Omkr 1756-)
Jørgen Kryger [389]
(Omkr 1794-1828)
Wilhelmine Augusta Pedersdatter [390]
(1790-1857)
Anna Christine Kryger [349]
(1825-1890)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Hans Peter Guldberg [1716]

  • Berta Oline Kryger [830]
2. Ole Carlsen [811]
  • Ole Wilhelm Kryger [812]+
3. Carl Oscar Bergmann [348]

Anna Christine Kryger [349] 2

  • Født: 18 apr. 1825, Horsens 3
  • Dåb: 3 maj 1825, Horsens 3
  • Ugift (1): Hans Peter Guldberg [1716]
  • Ugift (2): Ole Carlsen [811]
  • Ægteskab (3): Carl Oscar Bergmann [348] den 5 nov. 1852 i Vor Frelsers kirke, Horsens 1
  • Død: 14 feb. 1890, Horsens i en alder af 64 år 4
  • Begravet: 20 feb. 1890, Vor Frelsers kirke, Horsens 4

punkttegn   Et andet navn for Anna var Ane Kirstine Kryger.5

Billede

punkttegn  Notater:

Claus' tipoldemor.

punkttegn  Dåbsnotater:

Hjemmedøbt.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

• Fremstillet i kirken, 27 jul. 1825, Vor Frelsers kirke, Horsens. 3

• Bopæl, 1834, Horsens. 6 Smedegade 307. Bor hos moderen og stedfaderen.

• Konfirmation, 7 apr. 1839, Vor Frelsers kirke, Horsens. 7

• Bopæl, 1840 til 1850, Horsens. 5 8 Killegaden, Nordre side, Hus nr. 358. Bor hos moderen.


Billede

Anna havde et forhold til Hans Peter Guldberg [1716] [MRIN: 283].


Billede

Anna havde derefter et forhold til Ole Carlsen [811] [MRIN: 277].


Billede

Anna blev derefter gift med Carl Oscar Bergmann [348] [MRIN: 126], søn af Isak Hoff [377] og Catharina Westerdahl [378], den 5 nov. 1852 i Vor Frelsers kirke, Horsens.1 (Carl Oscar Bergmann [348] blev født den 4 aug. 1823 i Andrarum, Sverige,9 10 døde den 20 dec. 1895 i Horsens 11 og blev begravet den 23 dec. 1895 i Vor Frelsers kirke, Horsens 11.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Forlovelse, 8 okt. 1852. 1

• Bopæl, 1854 til 1860, Horsens. 12 13 Kildegade 358

• Bopæl, 1866 til 1880, Horsens. 14 15 16 17 18 Nørretorv 700 / 959 / 17

• Var faddere: Ved barnebarnet Ane Marie Olga Larsens dåb (Floras datter), 18 sep. 1878, Bjerre kirke. 19

• Bopæl, 1890, Horsens. 20 Smedegade 12


Billede

Kilder


1 Kirkebog for Horsens Vor Frelsers sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1847-1852 s.154.
Copulerede
Aar 1852
No. 30.
Ungkarl Skomagersvend Carl Oscar Bergmann 29 Aar
Jomfru Ane Christine Kryger 27 Aar
Trolovelse: 8de October
Forlovere: Skomagermester C.F. Warncke og Skomager N. Jensen
5te November
i Kirken.
Opslag 156. (Carl Oscar Bergmann & Ane Christine Kryger viet).

2 Kirkebog for Horsens Vor Frelsers sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1852-1857 s.135.
Opslag 140. (Flora Elisabeth Caroline Bergmann dåb).

3 Kirkebog for Horsens Vor Frelsers sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1819-1829 s.99.
Fødte Qvindekjøn
Aar 1825
No. 27
Ægte
F'ødt den 18. April, hjemmedøbt den 3. Maj
Anna Christine
Skomagermester Jørgen Kryger og Hustru Wilhelmine Augusta Pedersdatter.
Onsdagen den 27. Juli
Faddere:
Brændevinsbrænder Jens Christian Slotts hustru og jomfruen Anna Catharine Winther. Skomagermesteren Mads Christensen, Ole Poulsen og garver Morten Møller.
Opslag 96. (Anna Christine Kryger dåb).

4 Kirkebog for Horsens Vor Frelsers sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1886-1891 s.205.
Døde Qvindekjøn
Aar 1890
Februar
Nr. 29.
Dødsdagen: 14.
Begravelsesdagen: 20.
Ane Christine Bergmann f. Kryger
Skomager Carl Oscar Bergmanns Hustru. Gift.
62 Aar.
Opslag 156. (Ane Christine Bergmann f. Kryger begr.).

5 Folketælling 1850 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Horsens s.136.
Opslag 140. (Wilhelmine Andersens husstand).

6 Folketælling 1834 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Horsens, Smedegade s.302.
Opslag 2. (Niels Andersens husstand, Horsens).

7 Kirkebog for Horsens Vor Frelsers sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1838-1863 s.71.
Opslag 74. (Anna Christine Kryger konf.).

8 Folketælling 1840 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Horsens s.267.
Opslag 109. (Vilhelmine Augusta Mathiesens husstand).

9 Breve fra Lunds Landsarkiv, Bouppteckning i Albo häradsrätts arkiv, 1846-47 nr. 121.

10 Dokument, Ansøgning om indfødsret, Carl Oscar Bergmann.
Horsens d. 25. Juni 1891.
Til Indenrigsministeriet.

Skomager Carl Oscar Bergman ansøger om, at der må meddeles ham dansk Indfødsret.

Undertegnede Skomager i Horsens Carl Oscar Bergman ansøger herved om, at der maa blive meddelt mig dansk Indfødsret, i hvilken Henseende jeg tillader mig at oplyse:
1) Mit fulde Navn er som anført, jeg er født i Andrarum i Sverrig d. 4" August 1823 (jf. min Vandrebog og Flytningsattest).
2) Jeg kom til Danmark i 1849 og arbejdede som Svend i Kjøbenhavn indtil jeg i 1850 flyttede til Horsens, hvor jeg siden uafbrudt har opholdt mig og ernæret mig som Skomager, jf. vedlagte Attest fra fhv. Boghandler I.C. Halvorsen og Fabrikant J. Stallknecht hersteds, til hvilken Attest jeg også tillader mig at henvise angaaende min Vandel.
3) Jeg har været gift med Ane Christine Kryger, født i Horsens d. 18" April 1825, død sammesteds d. 14" Februar f. A.
4) Vi have fire Børn, nemlig: Flora Caroline Bergman, født 1855, gift med Skræder Larsen i Bjerge, Hans Carl Bergman, født 1856, Fyrbøder ved Statsbanerne, Hans Peter Bergman, født 1860, Faktor i Aarhus og Mine Laurine Caroline Bergman, født 1867, i Tjeneste i Horsens.
At mine børn have nydt dansk Opdragelse fremgaar af den fornævnte Attest fra DHr. Halvorsen og Stallknecht.
5) Jeg ejer ikke nogen fast Ejendom.

Allerærbødigst
C.O. Bergman
===

Andrageren har siden 1850 uafbrudt haft Ophold i Horsens og stedse ført en i enhver Henseende agtværdig Vandel. Fra Byraadets Side er der derfor Intet til Hinder for , at nærværende Ansøgning bevilges og kan Byraadet anbefale samme paa det Bedste.
Horsens Byraad den 21. Juli 1891
P.B.V.
(sign.)
===

Carl Oscar Bergman, Skomager af Horsens, født i Kongeriget Sverrig.
Bergman, Carl Oscar, Skomager af Horsens, født 1823 i Andrarum i Kongeriget Sverrig, har siden 1850 uafbrudt opholdt sig i Horsens. Andrageren, der er Enkemand, har været gift med en dansk Kvinde; af dette Ægteskab har han 4 Børn. Kan anbefales af Horsens Byraad.
(sign.)
===

Tilstilles med Bilag tjenstlig Byfogeden i Horsens til behagelig Erklæring, idet det derhos bedes tilkjendegivet Andrageren, at han vil have at tilvejebringe nærmere dokumenteret Oplysning om, hvor han havde Ophold her i Landet, og hvorledes hans Vandel var inden han tog Bopæl i Horsens.
Om hvad der herefter passerer, imødeses Underretning med dette og Bilagene tilbage.
Aarhus Stiftamthus, d. 28 Juli 1891.
(sign.)
===

Under Remittering af Sagens Akter skal jeg tjenstligen bemærke, at Bergmann har for mig erklæret, at det er ham en ren Umulighed at tilvejebringe en Vandelsattest for den Tid, han har været her i Landet før han kom til Horsens. Som det i Ansøgningen er anført har han kun opholdt sig omtrent 1 Aar her i Landet før han kom til Horsens. Han kom til Kjøbenhavn i Foraaret 1849 og forlod Kjøbenhavn i August Maaned 1850, og tog da til Horsens.
Han arbejdede dengang hos Skomager Holberg, der boede i Store Kannikestræde på venstre Haand naar man kommer fra Store Kjøbmagergade. Denne Mand er død 3 Aar efterat han kom her til Horsens og han kjender ingen i Kjøbenhavn. Det eneste han vil kunne skaffe tilvejs er en Straffeattest, men da han er en fattig Mand, beder han sig forskaanet herfor, og beder om, at man vil nøjes med hans Forsikring om, at han aldrig har gjort sig skyldig i nogen Lovovertrædelse. Til denne Bøn føjer han ogsaa en Bøn om at blive forskaanet for Udgifter i Anledning af den attraaede Indfødsret.
Jeg skal for mit Vedkommende tillade mig meget at anbefale denne Bergmanns Ansøgning. Næst at attestere, at han ikke hersteds nogensinde har gjort sig skyldig i noget Forhold, der har givet Anledning til offentlig Paatale skal jeg tilføje, at de Oplysninger, jeg har indhentet om Manden, fuldstændig stadfæster de Vidnesbyrd om god og hæderlig Vandel, som den Ansøgningen paategnede Attest indeholder.
Horsens Byfogedkontor d. 5. August 1891
(sign.)

Til Det kongelige Aarhus Stiftamt.
===
AARHUS STIFTAMT
Skanderborg, den 7. August 1891

Ved at indsende det med Bilag hosfølgende, hvori Skomager Carl O. Bergmann af Horsens anholder om, at der maa blive ham meddelt dansk Indfødsret, skal jeg under Henvisning til de Andragendet paategnede Erklæringer fra Horsens Byraad og Byfogeden i Horsens ærbødigst tillade mig at anbefale, at den ansøgte Indfødsret meddeles.
(sign.)

Til Indenrigsministeriet.

11 Kirkebog for Horsens Vor Frelsers sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1892-1897 s.102.
Opslag 103. (Carl Oscar Bergmann begr.).

12 Horsens Vejviser (Findes på Horsensbilleder.dk), 1854 s.4.
Bergmann, C.O., Skomagermester, Kildeg. 358.

13 Folketælling 1860 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Horsens del II, s.181.
Opslag 194 (Carl Oskar Bergmannns husstand i Kildegaden, hus nr. 358).

14 Horsens Vejviser (Findes på Horsensbilleder.dk), 1866 s.6.
Bergmann, C.O., Skomager, Nørretorv 700.

15 Horsens Vejviser (Findes på Horsensbilleder.dk), 1872 s.6.
Bergmann, P., Skomagermester, Nørretorv 700.

16 Horsens Vejviser (Findes på Horsensbilleder.dk), 1878 s.79.
Bergmann, C.O., Skomagermester, Nørretorv 959.

17 Folketælling 1880 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Horsens Nørretorv s.128.
Opslag 21. (Karl Oscar Bergmanns husstand i Nørretorv 17, stuen).

18 Horsens Vejviser (Findes på Horsensbilleder.dk), 1880 s.84.
Bergmann, C.O., Skomagerm., Nørretorv 17.

19 Kirkebog for Bjerre sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1868-1883 s.50.
Fødte Qvindekjøn
1878
Nr. 7
23. Juli
Ane Marie Olga Larsen
Døbt i Kirken d. 8. Sept. s.A.
Skræder Lars Larsen og Hstr. Flora Elisabeth Karoline Bergmann af N. Bjerre, 27
Faddere:
Niels P. Larsens Hstr. af Nørre Bjerre
Skomager C.O. Bergmanns Hustru af Horsens
Skomager C.O. Bergmann af ibd.
Skræder Lars Olesen af Neder Bjerre.
Opslag 51. (Ane Marie Olga Larsen dåb).

20 Horsens Vejviser (Findes på Horsensbilleder.dk), 1890 s.197.
Bergmann, C.O., Skomager, Smedeg. 12.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 jul. 2016 med Legacy 8.0 fra Millennia