Ridder Ove Steeg [6924]
(ansl 1320-Før 1371)
Inger Stigsdatter Hak til Skærsø [6925]
(Omkr 1320-Før 1392)
Ridder Holger Gregersen Krognos til Heireholm og Vittskövle [3751]
(ansl 1330-1383)
Margrethe Ovesdatter Steeg [6926]
(ansl 1350-Efter 1407)
Else Holgersdatter Krognos [3750]
(1379-1470)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Anders Ovesen Hvide til Bjørnholm og Eskebjerg [6095]

  • Margrethe Andersdatter Hvide [3649]
  • Inger Andersdatter Hvide til Møllerup og Bjørnholm [3648]
2. Ridder Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørnholm [3749]

Else Holgersdatter Krognos [3750] 2

  • Født: 1379 2
  • Ægteskab (1): Ridder Anders Ovesen Hvide til Bjørnholm og Eskebjerg [6095] før 1408 1 2
  • Ægteskab (2): Ridder Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørnholm [3749] før 10 Jan. 1426 2 3
  • Død: 1470 i en alder af 91 år 2
  • Begravet: Randers gråbrødrekirke 3
Billede

  Notater:

Ullas tip-15-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Begravelse: Hendes jordiske rester blev senere overført til kirken: Hornslet kirke, Ø. Lisbjerg hd, Randers amt. 3


Billede

Else blev gift med Ridder Anders Ovesen Hvide til Bjørnholm og Eskebjerg [6095] [MRIN: 1761] før 1408.1 2 (Ridder Anders Ovesen Hvide til Bjørnholm og Eskebjerg [6095] blev født omkring 1355,4 døde omkring 1420 1 og blev begravet i Randers gråbrødrekirke 3.)


  Ægteskabsnotater:

Anders Ovesens ægteskab med Else Holgersdatter var formentlig ikke hans første.

Billede

Else blev derefter gift med Ridder Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørnholm [3749] [MRIN: 1338], søn af Ridder Niels Jensen Rosenkrantz til Hevringholm og Tanggård [3742] og Anne Ottesdatter Skinkel [3748], før 10 Jan. 1426.2 3 (Ridder Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørnholm [3749] blev født omkring 1395,3 døde i 1477 3 og blev begravet i Randers gråbrødrekirke 3.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Tirstrup sogn.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1898. Femtende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.228-229.
Hvide †.
...
2) Hr. Offe Stigsen til Eskebjerg, var 1353 Ridder, men da i holstensk Fangenskab (32), var 1355-56 Kammermester (33), blev 1359 dræbt i Middelfart sammen med Hr. Niels Bugge (34); g. m. Maren Jensdatter (Munk). Børn:
a) Jens Offesen til Bjørnholm …
b) Hr. Anders Offesen til Bjørnholm og Eskebjerg, var umyndig 1362, beseglede 1377 Kong Olufs Haandfæstning (36), nævnes 1395 blandt Forloverne ved Forliget paa Lindholm, var da endnu kun Væbner (37), førte 1396 Bevis, at Hr. Palne Jensen, Marsk, og hans Søster Marine, Hr. Offe Stigsens Efterleverske, vare Hr. Torbern Palnesens rette Arvinger (38), beseglede 1401 som Ridder og Rigsraad i Helsingborg Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente (39), gav 1418 de to Brødre Svenning og Mikkel Andersen, der ved hans Hjælp havde erhvervet Frihed af Herskabet, Brev for Frændskabs og Troskabs Skyld paa at føre hans Moders Skjold og Hjelm med ham (40), † ved 1420; g. før 1408 (41) m. Else Krognos Holgersdatter, f. 1379 † 1470, begr. i Hornslet Kirke (g. (2) før 1426 m. Rigshofmester Hr. Otte Nielsen (Rosenkrantz) til Hevringholm, † 1477). Børn:
(1 Tove
(2 Offe Andersen
(3 Inger til Bjørnholm og Møllerup …
(4 Margrethe
c) Offe Offesen
d) Henrik Offesen
e) Christoffer Offesen
f) Tove
g) En Datter.
...

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.272-273.
Krognos. †

(1 Hr. Holger Gregersen til Heireholm (Færs H.?) og Vidskøfle, nævnes 1355 (34), var 1363 Ridder (35), beseglede 1376 den skaanske Adels Fuldmagt til Kong Olufs Hylding (36) og Kongens Haandfæstninger 1376-77 (37), levede endnu 1381 (38), skal være bleven snigmyrdet af Henrik Sankepil, der havde tjent ham og var bleven "adlet" af Dronning Margrethe og forlehnet med Helsingborg Slot; efter Nogle havde Dronningen selv anstiftet Drabet, efter Andre lod hun Morderen henrette; maaske skete Drabet 1382 ved Tustrupsøs Indtagelse (39); g. (1) m. Margrethe, hvem der tillægges Skarsholm-Slægtens Vaaben, (2) m. Karen Eriksdatter (Saltensee). Døtre
af 1. Ægteskab:
(a Else
(b Kirsten
af 2. Ægteskab:
(c Else, f. 1379 † 1470, begr. i Hornslet Kirke, g. (1) m. Hr. Anders Ovesen (Hvide) til Bjørnsholm, † ca. 1420, (2) før 1426 m. Rigshofmester, Hr. Otte Nielsen (Rosenkrantz) til Hevringholm, † 1477, begr. i Hornslet Kirke.
(d Holger ….

3 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.677-680, 681, 683-684.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE (HEVRINGHOLM-LINJEN)

...
Fjerde slægtled

II.
Hr. Jens Nielsens børn med Margrethe Timmesdatter Hvitkop (se nr. 4):
8 a. Hr. Niels Jensen til Hevringholm og Tange (Gudme h.), som han 1391 m. Øksendrup s. indløste fra Otte Strangesen Bild - 1391 beseglede til vitterlighed m. Albert Andersen Eberstein og var da ridder, 1399 ligeledes m. hr. Niels Iversen Rosenkrantz og fører skaktavlevåbnet, 1405 m. denne og sin bror forlover for de Brock'er ved Orfeiden i Helsingborg, 1411 beseglede forliget i Kolding, 1412 skrev sig til Tange, nævnes endnu i holstenernes klageskrift ved processen 1424. - G. (1) m. Anne Ottesdatter Skinkel. (2) m. Birgitte Limbek (DAA 1902,274). (3) m. N.N. Rantzau. - 10 børn: Femte slægtled I, nr. 13-22.
9 b. Erik Jensen
10 c. Elsebe
...
Femte slægtled
I.
Hr. Niels Jensens børn (se nr.8)
af første ægteskab med Anne Ottesdatter Skinkel:
13 a. Jens Nielsen
14 b. Hr. Otte Nielsen til Bjørnholm - f. ca. 1395, 1420 såret i slaget ved Immervad, var 1434 rigsråd, 1435 beseglede forliget i Vordingborg som den første blandt væbnerne, 1436 synes han at have været m. kongen i Stockholm, 1438 deltog i opsigelsen af kong Erik og indkaldelsen af Christoffer af Bayern, 1438 slotshøvedsmand på Ålborghus, 1439-1477 høvedsmand på Kalø, ridder enten 1441 i Uppsala eller 1443 i Ribe, o. 1444 rigshofmester, 1441 fik af Christoffer af Bayern den i oprøret faldne Henrik Tagesen Reventlows anpart i Bjørnholm og 1459 gav Christian 1. ham birkeret, 1446 fik af bispen i Slesvig kvittering for al dennes tilgodehavende hos hr. Niels Iversen Rosenkrantz som høvedsmand på Schwabstedt, synes at have spillet en fremtrædende rolle ved forhandlingerne, der førte til valget at Christian 1., den første oldenborger, 1449 m. kongen til Norge, hvor han medbeseglede hans norske håndfæstning, 1449 deltog i forhandlingerne m. svenskerne i Visby, hvor der blev afsluttet et foreløbigt forlig om Gotland, 1450 blandt de danske råder, der tiltrådte Halmstadforliget, 1451 fik beføjelse til i Jylland at gengive fredløse mænd deres fred, 1452 blev han fritaget for al personlig tjeneste, herunder også hofmesterembedet, førte en langvarig og forbitret proces m. Lage Brock til Estrup, 1466 tilskødede sin bror, hr. Stygge Nielsen (Anders Nielsen Stygge) sin broderpart i Hevringholm, deltog endnu efter sin afgang som rigshofmester i mange vigtige statsakter, som 1460 i udstedelsen af Hertugdømmernes privilegier (Ribeprivilegiet), 1465 i forliget mellem Christian 1. og ærkebispen af Uppsala, byggede Marie Magdalene k. på Djursland, medstifter af Birgittinerklosteret i Mariager, var † i okt. 1477, begr. i Randers Gråbrødrek., 1562 overført til Hornslet k. (Portræt DAA 1910). - G. før 10. jan. 1426 m. Else Holgersdatter Krognos (F.: Holger Gregersen K. til Hejreholm og Vidskøfle og Karen Eriksdatter Saltensee), f. ca. 1380, † 1470) (g. (1) m. hr. Anders Ovesen Hvide til Bjørnholm, † ca. 1420, begge begr. ved Gråbrødreklostret i Randers, hvorfra de senere er ført til Hornslet k. (DAA 1893,272f.) - 2 børn: Sjette slægtled I, nr. 25-26.
15 c. Skarsow Nielsen
16 d. Hr. Timme Nielsen til Engelsholm (Tørrild h.) og Stensballegård (Voer h.) …
af andet ægteskab med Birgitte Limbek:
17 e. Mette
18 f. Hr. Anders Nielsen Stygge til Hevringholm …
af tredje ægteskab med N.N. Rantzau:
19 g. Susanne til Nørgård (Hellum h.) …
20 h. Hr. Niels Nielsen til Tange - var 1447 ridder og afstod da m. sine brødre deres andel i Gudumlund til Viborg bispestol, blev under Elfsborgs belejring såret af en pil i hovedet, begav sig til Kbh., anordnede sjælemesser og sit gravsted i (N), lod så pilen trække ud og døde deraf, før 25. april 1452. - G.m. Ide Nielsdatter Banner (F.: rigsråd hr. Niels Eriksen B. og Johanne Andersdatter til Asdal), var 1452 enke (DAA 1949,II,8ff.). - 3 børn: Sjette slægtled IV, nr. 38-40.
21 i. Dorte
22 j. Hr. Ludvig Nielsen til Tange og Palsgård (Bjerre h.) …
...
Sjette slægtled
I.
Rigshofmester, hr. Otte Nielsens børn med Else Holgersdatter Krognos (se nr. 14):
25 a. Anne
26 b. Erik Ottesen til Bjørnholm, Møgelkær (Bjerre h.), købt 1459 af Henneke Limbek, og Skjern (Middelsom h.) - f. ca. 1427, nævnes i en pavelig bulle 1449 som ridder, 1452 rigsråd, lensmand på Skanderborg, 1456-1481 sin fars eftermand som rigshofmester, 1460 medbeseglede han Ribeprivilegiet, deltog som rigshofmester i utallige forhandlinger og diplomatiske missioner, bl.a. 1477 til Sachsen for at færdiggøre ægteskabskontrakten mellem Christine af Sachsen og den senere kong Hans, havde af kronen Middelsom, Slet og Sønderlyng samt Rinds h. i pant, ca. 1468 overtog han Bjørnholm efter faderen, ejede o. 1499 800 bøndergårde og var formentlig landets rigeste godsejer efter Poul Laxmand, ved kong Hans' tronbestigelse blev han afsk. som hofmester, men blev fortsat benyttet i diplomatiske missioner, 1494 medbeseglede han udelelighedsbrevet, † 7. jan. 1503, begr. i et kapel ved Mariagerkloster, 1589 ført herfra til Hornslet k. (Portræt DAA 1910). - G. før 13. jan. 1456 m. Sophie Henriksdatter Gyldenstierne til Boller (Bjerre h.) (F.: rigsråd hr. Henrik Knudsen G. og Anne Mogensdatter Munk til Boller) (DAA 1926,II,9,13), † 1477. - 17 børn: Syvende slægtled I, nr. 53-69.

IV.
Hr. Niels Nielsens børn med Ide Nielsdatter Banner (se nr. 20):
38 a. Erik Nielsen
39 b. Anne - f. 1443, havde til 1522 og igen 1523-1528 Vilstedgård i pant af kronen, † 1535 (92 år gammel), begr. i Varde. - G.m. rigsråd hr. Niels Gundesen Lange til Lydum og Hennegård (V. Horne h.) (F.: rigsråd hr. Gunde Nielsen L. til Lydum og Bege Madsdatter Gjordsen) (DAA 1901,248), † 28. okt. 1511, begr. 1. nov. i Gråbrødrekloster i Ribe.
40 c. Tale ….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Hvide), Anders Ovesen (ca 1355 - ca 1420).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 20 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk