Ridder Ove Vincentsen Lunge til Tirsbæk og Kragerup [6746]
(Omkr 1475-1540)
Anne Henriksdatter Friis til Odden og Stolliggård [6503]
(Omkr 1480-1542)
Christence Ovesdatter Lunge [6299]
(Omkr 1515-Omkr 1583)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Peder Skram til Voldbjerg [3204]

2. Niels Juel til Åbjerg [6298]
  • Ove Juel til Kjeldgaard [6297]
  • Sophie Juel [6753]
  • Anne Juel [6751]
  • Herman Juel til Åbjerg [6755]
  • Dorthea Juel til Elin [6754]
  • Karen Juel [6752]

Christence Ovesdatter Lunge [6299] 2

  • Født: Omkr 1515 4
  • Ægteskab (1): Peder Skram til Voldbjerg [3204] 1 2
  • Ægteskab (2): Niels Juel til Åbjerg [6298] efter 1542 2 3
  • Død: Omkr 1583 i en alder omkring 68 år 3 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-12-oldemor.


Billede

Christence blev gift med Peder Skram til Voldbjerg [3204] [MRIN: 2426], søn af Erik Christiernsen Skram til Voldbjerg [3215] og Ellen Pedersdatter Skram til Voldbjerg [3216].1 2 (Peder Skram til Voldbjerg [3204] blev født omkring 1475 5 og døde i 1542 3.)


Billede

Christence blev derefter gift med Niels Juel til Åbjerg [6298] [MRIN: 2334], søn af Enevold Juel til Åbjerg [6750] og Inger Hermansdatter Flemming [6684], efter 1542.2 3 (Niels Juel til Åbjerg [6298] blev født omkring 1515 6 og døde mellem 1568 og 1573 3.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1892. Niende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.134-136.
Fasti
(Splid, Skram)

Linien Skram.

2) Erik Christiernsen, nævnes 1454 (54), var 1460 og 1470 Lehnsmand paa Silkeborg (55), skrev sig 1479 til Voldbjerg (Hind H.), men er vel næppe den Erik Christiernsen, som 1480 var Hofsinde hos Junker Hans (56), levede endnu 1487; g. (1) m. N. N. Sivertsdatter (Blaa) (57), (2) m. Elne Skram Pedersdatter til Voldbjerg, beseglede 1487 til Vitterlighed med Fru Elsebe, Godske Barsebeks Enke (58). Børn
af 1. Ægteskab:
a) Anne
b) Ingerd[hun var datter af Elne Skram iflg. rettelse i DAA 1906 s.491]
c) Ingeborg til Strandet …
d) Else til Lindbjerggaard (Ø. Horne H.) …
af 2. Ægteskab:
e) Iver Eriksen til Voldbjerg…
f) Karen
g) En Datter …
h) Peder Skram til Voldbjerg, var opkaldt efter sin Morfader, efter hvis Død han blev født, maatte 1497 bøde for et i Aarhus By begaaet Overfald (65), fik 1523 Livsbrev paa Brokornet af "Hebro" i Hardsyssel (66), levede endnu 1536, maaske endnu 1539 (67); g. (1) 1500 i Viborg m. Anne Olufsdatter (Gyrsting) til Hastrup (Nørvang H.) og Kragerup (Løve H.), som Peder Skram 1533 solgte til Hr. Ove Lunge (68), (2) m. Sophie Christensdatter (Sandberg), (3) m. Christence Lunge (Dyre) Ovesdatter, Enke 1543 og taxeres i Tyvende-Penge-Skatten til 23 Dlr. og 130 Mrk. (69) (hun g. (2) m. Niels Juel til Aaberg). Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Erik Skram til Hastrup …
(2 Jakob Skram
(3-(5 Tre Sønner, † alle smaa.
(6-(9 Fire Døtre, † alle smaa.
af 2. Ægteskab:
(10 Iver Skram til Voldbjerg og Strandbjerggaard (Skodborg H.), som han 1573 fik ved Mageskifte med Kongen (83), trættede 1548 med Iver Krabbe om Voldbjerg, levede endnu 1580 (84); g. m. Ellen Spend Jensdatter, var Enke 1582 og 1584 (85). Børn: ...
Bemærk: Iflg. ovenstående skulle Iver Skrams mor være Sophie Christensdatter (Sandberg), men iflg. DAA 2006-08 side 591 (afsnittet om Ellen Spend) er det Christence, der er mor til Iver Skram.
Bemærk: Steen Thomsen argumenterer for, at N.N. Sivertsdatter Blaa udgår som hustru til Erik Christiernsen - alle Eriks børn har Elne Skram som mor. Link, og scroll ned til s.134 Erik Christiernsen (Skram m stige)
.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1891. Ottende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s. 155-159.
Dyre.
(Lunge, Skeel, Sosadel, Taa, Todde)

B. De jydske Dyre'r.
I. Tirsbæk-Linien (Dyre - Lunge).

2. De Nye Lunge'r

2. Hr. Ove Vincentsen Lunge til Tirsbæk og Kragerup (Løve H.), som han kjøbte 1533 (7), nævnes 1511 og fik to Aar efter Brev paa Veile Byskat (8), var 1518-19 Skibshøvedsmand, ca. 1522-26 Lehnsmand paa Aalborghus, sluttede sig 1523 til Hertug Frederik og blev Rigsraad, 1524 Ridder og en af Statholderne i Jylland under Kongens Fraværelse, beseglede s. A. Forbundet mod Lutheranismen (9), 1527-34 og 1535-40 Lehnsmand paa Aastrup, 1531 tilskikket at varetage Lov og Ret i Vendsyssel (10), 1533 en af de fire i Jylland indsatte Høvedsmænd (11), 1534 en af de Rigsraader, som sendtes til Hertug Christian med Tilbud om Tronen (12), 1535 Anfører ved Kjøbenhavns og Krogens Belejring (13) og Sendebud til Sverig (14), bar 1537 Kronen ved Kong Christian III' Kroning (15), 1538-40 Lehnsmand paa Vreilev-Kloster, 1538 Sendebud til Brunsvig og 1539 til Regentinde Marie i Nederlandene (16), † 22 Febr. 1540 paa Tirsbæk (17), kaldtes for sin Karrigheds Skyld "Hr. Ove Kage" (18); g. (1) m. Karen Eriksdatter Rosenkrantz, (2) før 1515 efter indhentet pavelig Dispensation m. Anne Friis (af Haraldskjær) Henriksdatter til Odden (Vennebjerg H.) og Stolliggaard (ved Aabenraa), forlehnet med Gudum-Kloster, † 1542 (hun g. (1) m. Bjørn Andersen (Bjørn) til Stenalt), begge begr. i Vor Frue Kirke i Aalborg. Børn
af 1. Ægteskab:
a. Dorte
b. Karen
c. Anne
af 2. Ægteskab:
d. Vibeke
e. Iver Lunge til Tirsbæk og Slumstrup (Bølling H.) …
f. Tyge Lunge til Odden …
g. Christoffer Lunge til Odden …
h. Johan Lunge
i. Maren
k. Christence, levede Enke 1573, g. (1) m. Peder Skram (Fasti) til Voldbjerg (g. (1) 1500 m. Anne Olufsdatter (Gyrstinge) til Hastrup, (2) m. Sophie Sandberg Christensdatter), (2) m. Niels Juel til Aabjerg.
l. Kirsten ….
Bemærkning: Det fremgår af våbenskjolde i Ål kirke, at ovenstående "d. Vibeke" er datter af en Rosenkrantz. Ergo er hun af Ove Lunges 1. ægteskab. Kilde: Nationalmuseet: Ål Kirke (PDF-filen "Ål Kirke" s. 1320 (opslag 28)).

3 Jesper Thomassen, Danmarks Adels Aarbog 2000-02. Seksoghalvfemsindstyvende årgang. (Syddansk Universitetsforlag 2003), s.381-384.
IUEL

I
Ældre Linje

Sjette slægtled
II
Niels Juels børn med Else Mogensdatter Glob (Se nr. 14):
18 a. Enevold til Åbjerg (-1532- -1543-) - Antagelig † efter 1548 og senest 1551. - Fik 1524 m. sine søskende brev at måtte nedbryde de huse i "Thugsundt" som Eiler Bryske havde opført mod deres vilje, 1525 ansat til at stille to glavind, vidnede 1532 om Palle, Christoffer og Splid Bangs arvegods, nævnt i recessen 1536, stævnede 1537 (26. apr.) præsten i Vedersø for en eng og en toft i Vedersø som han havde fæstet til degnen og som præsten vil forholde denne, blev s.å, (30. apr.) stævnet af Albert Maltesen (Viffert) for Stråsø gårdsted, tildømte 1538 s.m, Henrik Vind et byggested "Skaffue" m. møllessted til Claus Albretsen på dennes hustrus vegne, 1539 (19. juni) sagsøgt for et ridemandstog om markskel på Fjandgrønne (Sdr. Nissum S.), svarede 1543 15 daler i skat af sit gods. - Gift m. Inger Hermansdatter Flemming (DAA 1892, 146) (F.: Herman F. til Knudstrup og Bavelse og Sophie Andersdatter (Bjørn)), stæv-nede 1553 Anders Sandberg, levede 1560. - 3 børn, Syvende slægtled I, nr. 22a-24c.

Syvende slægtled
I
Enevold Juels børn med Inger Hermansdatter Flemming (Se nr. 18):
22 a. Niels til Åbjerg (-1543- -1568-) - † mellem 1568/73 - 1551 til vitterlighed s.m. Erik Rosenkrantz, mageskiftede 1562 med kongen to gårde i Stadager på Falster mod jordegods i Vedersø S., havde s.å. en strid med Peder Gyldenstierne om skellet mellem Vedersø og Madum, havde 1567 proces med Laurids Rostrup. - Gift efter o. 1543/44 m. Christence Ovesdatter Lunge (Dyre) til Voldbjerg (-1543-) (DAA 1891, 159) (F.: Rigsråd, lensmand, hr. Ove Vincentsen L. til Tirsbæk og Kragerup og Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskjær) til Odden og Stolliggård), levede 1573 som enke, måske † o. 1583 da sønnerne d.å. havde en strid om en gård i Faldsten (Løjt S., Rise H.). (Hun gift (1) m. Peder Skram (Fasti) til Voldbjerg (-1540- †), † ultimo 1542). - 7 børn, Ottende slægtled I, nr. 35a-41g.
23 b. Sophie
24 c. Erik til Lykkesholm (1552-) (Lyngby S., Djurs Sdr. H.) …

Ottende slægtled
I
Niels Juels børn med Cristence Ovesdatter Lunge (se nr. 22)
35 a. Ove til Kjeldgård (1578-†) (Selde S., Salling Nørre H.), Åbjerg (-1574-) (medejer) og Vosnæsgård (-1583-) (Skødstrup S., Ø. Lisbjerg H.). - † i dec. 1599, begr. 1. jan. 1600 i Brande K. - 1570 ordre til at begive sig til København og ufortøvet melde sig under Peder Gyldenstiernes fane, der lå i Køge, fulgte 1576 kongen til Mecklenborg med tre heste, var 1580 til hertug Hans' begravelse, 1583-88 forlenet med Akershus og 1586-88 med Hedemarken og Østerdalen, 1588-97 med Bratsberg, Gjemsø Kloster og Tune Skibreide. - Gift før 1579 m. Dorte Clausdatter Daa (DAA 1944, II, 16) (F.: Landsdommer, lensmand Claus D. til Raunstrup og Holmegård og Anne Pedersdatter Lykke til Kærbygård), † 1600, begr. 27. apr. i Brande K, (Hun gift (1) m. Otte Clausen (Strangesen) til Nørholm, † 7. sept. 1571), ligsten over alle tre i Tistrup K.
36 b. Iver
37 c. Anne
38 d. Karen
39 e. Sophie
40 f. Dorthea til Elin (-1598- -1622-) (Onsøy S., Borgesyssel) …
41 g. Herman til Åbjerg (-1583- - 1586-) ….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lunge, Christence (ca 1515 - ca 1583).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Skram [m stige], Peder (ca 1475 - året 1542).

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Juel, Niels (ca 1515 - før 1573).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 Jul. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk