Drost Peder Vendelbo til Skjern, Kragelund og Korup [6893]
(ansl 1280-1346)
Arine [6894]
(ansl 1290-Efter 1347)
Ridder Niels Bugge til Hald, Spøttrup, Lund, Højris, Stokkebrogård, Tranholm, Vosborg, Støvringgård og Lunholm [4143]
(Omkr 1300-1358)
Rigsråd Kristian Vendelbo til Skjern, Vosborg, Støvringgård, Lunholm og Trudsholm [6820]
(Omkr 1335-Mellem 1400/1401)
Ellen Buggesdatter Bugge til Vosborg og Støvringgård [6822]
(Omkr 1335-Efter 1406)
Ingeborg Kristiansdatter Vendelbo til Vosborg [6808]
(Omkr 1380-Efter 1459)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Pritbern van Podebusk til Putbus, Egholm, Kørup og Vosborg [6807]

Ingeborg Kristiansdatter Vendelbo til Vosborg [6808] 1

  • Født: Omkr 1380 3
  • Ægteskab (1): Ridder Pritbern van Podebusk til Putbus, Egholm, Kørup og Vosborg [6807] før 7 Jul. 1401 1 2
  • Død: Efter 15 Jul. 1459

   Et andet navn for Ingeborg var Ingeborg Kristiansdatter (Vendelbo).

Billede

  Notater:

Ullas tip-15-oldemor.

Uddrag af DAA 2015-2017:
Ingeborg til Vosborg - 1424 må hun anerkende, at det tidligere omtalte Fjandhus med tilliggende, trods forskellige tidligere krumspring, var et pant, og acceptere, at det indløses, 1436 skænkede hun to gårde i Ringe til Sankt Hans Kloster i Odense, 1438 havde "Ingeborg Kristiansdatter" pantsat en gård i Engbjerg til domkapitlet i Ribe, 1459 deltog "Ingeborg af Vosborg" med sin søn Claus i afregningen med en bygmester. 1


Billede

Ingeborg blev gift med Ridder Pritbern van Podebusk til Putbus, Egholm, Kørup og Vosborg [6807] [MRIN: 2439], søn af Ridder Henning II van Podebusk til Putbus [6815] og Gisela von dem Sunde Putbus [6819], før 7 Jul. 1401.1 2 (Ridder Pritbern van Podebusk til Putbus, Egholm, Kørup og Vosborg [6807] blev født omkring 1360 4 og døde i Apr. 1426 1.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Ejendom: Ejer af herregården, som Ingeborg arvede efter sin far, og som hun beholdt efter sin mand Pritberns død, 1406-1459, "Vosborg", Ulfborg sg, Ringkøbing amt. 5 6


Billede

Kilder


1 Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog 2015-2017. 101. årgang (Udgivet af Dansk Adelsforening. Syddansk Universitetsforlag. 2018), Side 636-639, 639-640 (artiklen "Vendelbo. Nyt lys på en uddød middelalderlig højaristokratisk slægt" af Anders Bøgh).
VENDELBO

Andet slægtled
1.
Drost, Herr Peder Vendelbos børn (se nr. 1):

af første ægteskab med NN:
(?) 4. Datter
5. Cecilie
6. Datter
7. Datter
af andet ægteskab med Arine NN [Saltensee af Linde]:
8. Peder Pedersen Vendelbo til Skjern …
9. Herr Jens Vendelbo
10. Herr Kristian Vendelbo (-1363- -1400/01) - til Skjern (Skjern S., Middelsom H.) (? -1400/01), Korup (Solbjerg S., Hellum H.) først som ejendom, siden som forlening af kronen (fra 1374/5) (? -1400/01), Vosborg (Ulfborg S. og H.) (? - 1400/01), Støvringgård (Støvring S. og H.) (? - 1400/01), Lunholm, forsvundet herregård ved Skagen (? - 1400/01), Trudsholm (Kastbjerg S., Gjerlev H.) (1381-1400/01), havde Fjandhus (Sdr. Nissum S., Ulfborg H.) med et tilliggende på en del mere end 35 gårde i pant fra tidligst 1367-1400/01 samt formentlig noget gods i Salling også stammende fra herr Bo Høg. Videre må han have besiddet ti gårde i Hillerslev Herred i Thy, arvet efter hans far, som omtalt i forbindelse med herr Peder Vendelbo. Dertil kommer, at han må antages at have ejet Hammelmose i Vendsyssel, dog vel kun i en periode? En del af hans godserhvervelser havde som formål eller konsekvens at øge tilliggendet til hans hovedgårde … Det gods, som han og hans hustru kunne lade gå i arv udover de anførte (ejede) hovedgårde, har været anslået til at have omfattet som minimum, hvad der svarer til 560 bondegårde o. 1500. Derudover besad han midlertidigt forskelligt gods, som må antages erhvervet på kongedømmets vegne, hvorfor det måtte afleveres efter hans død …
Med arven af Skjern Gods fulgte efter alt at dømme panteherredømmet på kronens rettigheder i Sønderlyng, Middelsom, og det hele eller halve Gjern Herred. Han var kronens lensmand på Skanderborg fra før 1369 (30. nov.), og vel til han overtog Aalborghus 1374/75, hvor han sad til sin død. Endelig var han kronens lensmand på Ørum i Thy, måske fra 1367 til sin død. I denne egenskab beskyldes han længe efter sin død at have foranlediget, at en Jens Langdal med vold blev tvunget til at udstede et pantebrev på sit gods Årup (Snedsted S., Hassing H.). Hans politiske karriere kulminerede, da han 1396 blev udnævnt til "høvedsmand og dommer på kongens vegne her i Jylland", dvs. for alle praktiske formåls skyld kongens stedfortræder i Nørrejylland; et embede, han beholdt til sin død.
Optræder første gang i bevaret kildemateriale i 1363 (18. marts) og er da allerede ridder. Året efter er han kong Valdemars Atterdags råd, da han s.å. (9. marts) får pavelig syndsforladelse for alle synder i dødsstunden. Da imod sædvanen ingen hustru nævnes, var han da formentlig endnu ugift. …
… Gift fra senest 1394 med Elene/Ellen Buggesdatter [Bugge] (DAA 1890, 135; 2012-14, 778) (F.: Herr Niels Bugge til Hald, Vosborg etc. og vel Ingeborg NN) omtalt 1394 (16. nov.) og 1395 (15. dec.) som arving til Lunholm efter sin fader, 1401 og 1406 omtales hun i forbindelse med 'godsoprydningen' efter mandens død. Den kom også i 1401 (9. juni) til at ramme hendes arvegods Lunholm ved Skagen med tilliggende samt Galgebjerg. Også i 1401 (25. juli) skøder hun sit efter faderen arvede gods i Hyllested Sogn (Djurs Sdr. H.) til Aarhus Domkirke for sjælemesser for bl.a. herr Kristian og sig selv, og s.å. (29. aug.) medbesegler hun for sin nevø, herr Johan Skarpenberg, da denne overdrager gods til hendes svigersøn herr Predbjørn Podebusk på Lolland, 1402 (14. maj) oplader hun hovedgården Rolstrup på Mors, som allerede var overdraget af hendes fader, og pantsætter (24. juni) en øde gård med tilliggende på Hastrup Mark (Nørhald H.) til Mads Nielsen samt overdrager gods på ukendt lokalitet til Børglum Kloster. Gården på Hastrup Mark skøder hun 1404 til Mads Nielsen. Og 1406 skøder hun som nævnt "Kronens Gård" i Randers til dronning Margrete. - 3 døtre: Tredje slægtled 1, nr. 14-16.
11. Søn
12. Søn

Tredje slægtled
1.
Jyllands høvedsmand, herr Kristian Vendelbos døtre med Elene Buggesdatter (se nr. 10):

14. Arine til Skjern …
15. Ingeborg til Vosborg (1400/01 - tidligst 1459). - 1424 må hun anerkende, at det tidligere omtalte Fjandhus med tilliggende, trods forskellige tidligere krumspring, var et pant, og acceptere, at det indløses, 1436 skænkede hun to gårde i Ringe til Sankt Hans Kloster i Odense, 1438 havde "Ingeborg Kristiansdatter" pantsat en gård i Engbjerg til domkapitlet i Ribe, 1459 deltog "Ingeborg af Vosborg" med sin søn Claus i afregningen med en bygmester. - Gift senest 7. juli 1401 med herr Predbjørn Podebusk til Putbus, Egholm, Kørup og Vosborg (DAA 1908, 362) (F.: Drost, herr Henning Podebusk, † 1387/88, og Gisela Podebusk). (Gift (1) med Sofie af ukendt slægt nævnt 27. maj 1396). Nævnes første gang 1380 (18. aug.), var ridder 1389 (ca. 1. maj), 1398 (28. jan.) rigsrådsmedlem og omtales sidste gang som levende i april 1426.
16. Else/Elsif til Støvringgård (1400/01-tidligst 1442) og Trudsholm (1400/01-tidligst 1442). - Nægtede 1419 (1. juli) at møde for Det kongelige Retterting, da kongen var hendes værge, fordi hun da var enke, skænker 1434 sammen med sin (tredje) mand, Lyder Holck/Holk, gods i Lemming Sogn (Hids H.) til Alling Kloster, bekræfter 1438 og muligvis 1413 med sin (anden) mand, herr Niels Brok, forældrenes gave til franciscanerklosteret i Randers, får, "fru Else af Støvring", 1440 (14. maj og 20. okt.) vidimeret to breve af hhv. 6. og 27. febr. 1328 vedrørende farfaderens gods i Gjerlev Herred, giver 1442 (20. marts og 26. marts), "Else Kristiansdatter af Støvring", dels Kalstrup Gård og Mølle (Veggerby S., Hornum H.) til Helligåndshuset i Aalborg for sjælemesser og dels en gård i Kastbjerg (Trudsholm hjemsogn, Gjerlev H.) til Hellig Kors' Lav i Randers til styrkelse af den daglige Korsmesse, foranlediger s.å. (26. okt.) vidimering af Lyder Holcks/Holks lavhævd af 1429 (13. juli), jf. nedenfor. - Gift (l) inden 9. juni 1401 med Aksel Jakobsen [Thott] til Sørup i Ljunits H., Skåne (DAA 1900, 415) (F.: Herr Jakob Akselsen til Sørup Margrete Bondesdatter [Due], ved skifte 1419 var arven efter ham ca. 100 bondegårde. Omtalt første gang 1401 (9. juni), sidste gang 1407 (6. april). - Gift (2) med herr Niels Brok af Häckeberga (Bara H., Skåne, DAA 1889, 100) (F.: Esge Brok og Cecilie NN), omtales som dennes (med ham barnløse) enke 1419 (1. juli) og som ægtepar, jf. ovenfor. Han er kendt første gang 1392 (8. juli), sidste gang 1413 (14. okt.). - Gift (3) med Lyder Holck/Holk (DAA 1925, 426), der skriver sig af Støvring, da han 1429 (13. juli) tager lavhævd på det ovennævnte gods i Veggerby Sogn samt Vestergård i Klæstrup i Vokslev Sogn (Hornum H.) samt i 1432 (22. aug.) ved Erik af Pommerns indgåelse af en femårig våbenstilstand med greverne af Holsten, hvor han omtales som en af dennes rådgivere og mænd, altså formentlig medlem af rigsrådet. Men Støvring nævnes ikke, da han 1417 (14. nov.) besegler en våbenstilstand mellem Erik af Pommern og de holstenske grever. Han er vistnok nævnt første gang 1400 (12. juli) og seneste gang i live i forbindelse med ovennævnte skødning sammen med hustruen i 1434.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1908. Femogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.360-363.
Putbus - Podebusk. †

Den ældre danske Linie.
Hr. Henning van Podebusk (jf. S. 359), var 1350 med Kong Valdemar i Spremberg, 1360 nærværende paa Danehoffet i Kalundborg, deltog 1361 i Gullandstoget, var 1365 Gjældkjær i Skaane, deltog 1369 i Forhandlingerne i Stralsund med Hansestæderne, var da Drost og Rigets Høvedsmand i Kongens Fraværelse, kaldes 1373 Henningus Puddebusk senior (21), deltog 1374 i Forhandlingerne i Lybæk, siges 1375 at bo i Roskilde Stift og fik da pavelig Bevilling paa at holde Gudstjeneste under Interdiktet (22), 1375 Høvedsmand paa Holbæk med Merløse Herred og Rigsforstander efter Kong Valdemars Død, kjøbte 1380 Dronningholm af Hennike Preen og Fru Beke (23), var atter 1384 nærværende ved Forhandlingerne i Stralsund, beseglede i August 1387 Dronning Margrethes Hyldingsakter fra Skaane og Sjællands Landsthing (24), var † 4 Okt. 1388, begr. i Sorø, hvor hans 1873 ved Kirkens Reparation fundne Sværd hænger; g. m. sit Næstsøskendebarn Gisela (Henningsdatter van Podebusk) von dem Sunde, der 1388 kalder sig "Dacie dapifera dicta drostinne" og da med sine fire Sønner udstedte en Kvittering til Dronning Margrethe (25). Sønner:
1. Tetz van Putbuske …
2. Hr. Hans van Putbuske …
3. Hr. Pritbern van Podebusk til Egholm (Voldborg H.), nævnes 1376, beseglede 1395 som Ridder Forliget paa Lindholm (16) og 1397 Kongevalget i Kalmar, solgte s. A. Dronningholm til Dronning Margrethe (28), havde 1396 med sin Broder Hans og med sin Moders Fru Giseles og sin Fætter Hennings Raad, restaureret et øde Kapel "auf dem Vilm" paa Rygen, holdt s. A. Skifte og Deling med nævnte sin Broder om deres rygiske Godser, beseglede 1398 som Rigsraad Forbundet med Hærmesteren (29), solgte 1401 med sin Hustrus Moder Fru Elne Bugge Gods til Kronen (30), kjøbte 1409 Holmegaard (siden Kjørup) af Erik Nielsen (46), pantsatte 1410 Grevskabet Strey til Biskop Peder af Roskilde, overdrog 1416 Stralsunds Raad Slottet Putbus i Slotslov, til hans Børn blev voxne, men indløste det atter 1425, skrev sig 1419 til Vosborg og beseglede da Forbundet med Kongen af Polen (47); g. (1) m. Helle Brostrup [ved rettelse i DAA 2015-17 s. 663 erstattet af Sofie NN.], (2) m. Ingeborg Christiernsdatter (Vendelbo) til Vosborg (Ulvborg H.), der 1436 som Enke gav Gods til St. Hans Kloster i Odense (48) og levede 15 Juli 1459 (49). Børn:
a. Reimburgis[udgår ved rettelse i DAA 2015-17 s. 663.]
b. Claus Podebusk til Vosborg, nævnes 1431, fik 1435 Egholm overdraget af sin Fætter Hr. Henning, solgte 1443 Godset Vilmnitz paa Rygen og beseglede da hans Svigerfader Hr. Evert Moltke, solgte s. A. Bolbroholtgaard (Holmans H.) til Hr. Claus Rønnow og 1461 Brødbæk (Hjerm H.) til sin kjære "Oem" hr. Niels Eriksen (Gyldenstierne) (50), solgte 1468 Gods til sin Svigersøn Erasmus Steenwege, levede 1474, men var † 20. April 1477 (51); g. (1) før 1443 m. Jytte Evertsdatter Moltke, (2) m. Anna Grevinde af Reppin. Børn (af 1. Ægteskab): ...
4. Boranto van Podebusk ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Vendelbo), Ingeborg Christiernsdatter (ca 1380 - 1459 -).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Podebusk, Predbjørn (Pritbern) I (ca 1360 - før 1430).

5 Trap 5 online (Trap 5 er udgivet 1953-1972), Bind 22 Ringkøbing amt (1965), side 417.
Nørre Vosborg, nær ved Storåens munding, hed opr. Osborg (borgen ved (å) mundingen). En del af den må have tilhørt Erik Menved, der 1299 tilbød at afstå 1/8 af den til Jens Grand. Sen. tilhørte den hr. Niels Bugge († 1359), m. hvis datter Ellen den kom til marsken Christiern Vendelbo († o. 1400), hvis datter Ingeborg var g. m. Predbjørn Podebusk, der ejede V. 1407. Fru Ingeborg skrives til V. endnu 1459, og hendes søn Claus P. († o. 1475) nævnes 1444. Dog nævnes 1422 en Peder Krabbe til V. 1477 tilhørte den Claus Podebusks søn rigsråd Predbjørn P., efter hvis død 1541 den tilfaldt hans svigersøn biskop Knud Gyldenstierne til Ågd., g. m. Jytte P., og hans afdøde datter Anne P.s søn Gregers Holgersen Ulfstand til Vosborg, der ved skifte 1551 delte jorderne (se ndf. under Sdr. V.), således at Knud Gyldenstierne († 1560) beholdt det opr. V. (kaldet Store el. Nørre V.), som han forøgede bl.a. med Skærumgd. (se ndf.). Så fulgte hans søn rigsråd Predbjørn Gyldenstierne († 1616), hvis søn Knud Gyldenstierne († 1638) 1626 skødede V. til sin svoger statholder Jens Juel († 1634). Hans enke Ide Lange døde på V. (1638: 72 tdr. hartk.) 1649, hvorefter svigersønnen Ove Bielke til Østråt, g. første gang m. Maren Juel († 1644), arvede V., som efter hans død 1674 tilfaldt hans datter af andet ægteskab Maren Bielke, hvis mand amtmand, kancelliråd Joachim Frederik Vind til Gunderup kort før sin død 1687 solgte Nr. V. m. gods (i alt over 700 tdr. hartk.) for 10.000 rdl. til oberst Herman Frans von Schwanewede til Sdr. Vosborg († 1697). Da hans enke Christence Dyre var død 1705, skødede arvingerne 1707 gden til Niels Leth til Lindtorp (adlet 1708, † 1711), hvis enke Maren Linde († 1755) 1746 skødede den m. gods (66 og 210 tdr. hartk.) til sin søn Henrik Johan Leth († 1754). ...
Helle Linde arkivar, cand. mag.

6 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Nørre Vosborg.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 14 Jan. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk