Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 29.11.2023

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 4. Deel s. 7: Odense, s. 60: St. Hans Landsogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 3. Bind s. 309: Odense, s. 400: Odense St. Hans Landdistrikt (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Sankt Hans kirke

Position:
- Legacy: N: 552357.0 Ø: 0102315.3
- GST: 587876 6140087
- Google Earth: 55 23' 57.0"N, 010 23' 15.3"E
Forklaring

Adresse: Skt. Hans Plads 2, 5000 Odense C.

Oplysniger om kirken:
Carsten Lorentzen / Lauritsen (1596 - 1670) var sognekapellan ved kirken.

Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz (1465 - 1506) blev begravet i det daværende nærliggende korsbrødrekloster. I kirken findes et gravminde for hende, se nederst på siden.

Kirken udvendig, 17/6 2019 Kirken udvendig, 17/6 2019 Kirken indvendig, 17/6 2019Trappe til udvendig prædikestol, 17/6 2019 Den udvendige prædikestol set udefra, 17/6 2019

Mod sydvest findes "den udvendige prædikestol", der måske er blevet benyttet til fremvisning af relikvier eller afholdelse af prædikener for spedalske og andre, der ikke havde adgang til kirken. Under Besættelsen blev den benyttet ved friluftsgudstjenester. Foto tv. viser adgangen til prædikestolen, th. prædikestolen set udefra.


Koret, 17/6 2019 Døbefont, 17/6 2019 Korbuekrucifiks, 17/6 2019
Koret. Altertavlens oliemaleri er af Carl Bloch fra 1879. Romansk døbefont, kirkens ældste inventar. Korbuekrucifikset er fra 1400 tallet og over 5 m højt.


Prædikestol, 17/6 2019 Trappe til prædikestol, 17/6 2019 Mindetavkle for H.C. Andersen, 17/6 2019
Prædikestolen er fra 1600tallet. Trappen er udsmykket med de fem uforstandige og de fem kloge brudejomfruer, sidstnævnte med olielamper. I våbenhuset hænger en mindetavle for H.C. Andersen.


Herunder præste- og kapellanrækketavler. På grund af lysrefleksioner har det været nødvendigt at opdele de to tavler i hver tre bidder.

"Sognepræster ved Sct. Hans kirke siden reformationen"
Præsterækketavle, 17/6 2019 Præsterækketavle, 17/6 2019 Præsterækketavle, 17/6 2019

"Sognekapellaner og residerende kapellaner ved Sct. Hans kirke siden reformationen"
Kapellanrækketavle, 17/6 2019 Kapellanrækketavle, 17/6 2019 Kapellanrækketavle, 17/6 2019


Gravminder på søndre korsarms væg (ved prædikestolen):

Gravsten 17/6 2019 Mindetavle 17/6 2019
Nederst gravsten over rigsråd Predbjørn Podebusk († 1541) og hans to hustruer, Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz († 1506) og Anna Mouridsdatter Gyldenstjerne († 1545). Tekst fra Danmarks Kirker, s. 1442-1443: ”An(n)o d(omi)ni md?? hic e(st) sepult(us) miles aurat(us) d(omi)n(us) prebiørn podebwsk cu(m) duab(us) uxo(ri)b(us) d(omi)na vibicke (e)t d(omi)na an(n)a q(uo)r(um) a(n)i(m)e viw(un)t” (I det Herrens år 15?? blev her begravet den gyldne ridder, hr. Predbjørn Podebusk med sine to hustruer, fru Vibeke og fru Anna. Deres sjæle lever).

Link til tegning af gravstenen (Nationalmuseets online samlinger).

Kun fru Vibeke blev dog begravet i Odense (i det daværende korsbrødrekloster).
Øverst mindetavle over slægten Podebusk, opsat 1674. Tekst fra Danmarks Kirker, s. 1425: Mindetavle over Pridborus Podebusch/Predbiørn, friherre von Pvtbusch (Predbjørn Podebusk), †1500 (1541) med hustruerne Vibica (Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz, †1506) og Anna (Mouridsdatter Gyldenstjerne, †1545), opsat af Rudolph Abraham, friherre von Pvtbvsch (Putbus) og Anna Catharina Krag, friherreinde til Kørup til minde om forfaderen, Predbjørn Podebusk, ridder og rigsråd. Hans forældre var Niclavs, friherre von Pvtbvsch (Claus Podebusk) og Birgitta Ebenhardt von Molchen (Jytte Evertsdattter Moltke), hans farfar var Pridborius Tertius, friherre von Pvtbvsch (Predbjørn III Podebusk), kong Eriks råd, der 1376 fornyede ”det Freds-Foredrag” med svenskerne; hans farfars forældre var Henningius Secundus, friherre von Pvtbvsch (Henning II Podebusk), kong Olufs ”geheime raad og drost”, og Gisela von der Svndt (von dem Sunde); hans farfars farforældre (dvs. hans tipoldeforældre) var Henningius Primus (Henning I Podebusk), friherre von Pvtbvsch, søn af Stoislaus I, landråd (landfoged) og en grevinde af Gvtschow (Gützkow); hans bedstefaders fars far var Baronthos Primus, friherre von Pvtbvsch (Borante von Putbusse), søn af Vizlai (Tetzlaw), fyrste på Rygen, der ikke ville føre sin fyrstelige titel ”formedelst wed store krigers besveringer og krigers armatvrer hans førstelige midel blefve svek(k)ede(,) lod sig derfore kvn kalde friherre von Pvtbvsch, som endnu hans efterkom(m)ere kaldis”. Vizlaus far var Raze (Ratze), fyrste af Rygen, der bekrigede og tvang lybækkerne og deres by, som var bygget af hans fætter, Critone, fyrste på Rügen, i Mecklenborg og Holsten.

Herunder fladovalt, ophøjet felt med rimet mindevers, gengivet med reliefversaler:
”Førstelig stamme af rvnden rod
for øyen her seis af hver mand
ey optengt men gef og god
som gamle schrifte wise for sand
kek af dyd og mandigt mod
med skel det ey negtis kand
vaar det ey saa det ey her stod
successorer baroner nefner mand”


Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning