Ridder Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørnholm [3749]
(Omkr 1395-1477)
Else Holgersdatter Krognos [3750]
(1379-1470)
Ridder Henrik Knudsen Gyldenstierne til Store Restrup [6089]
(Omkr 1380-1456)
Anne Mogensdatter Munk til Boller [6090]
(Omkr 1390-Omkr 1462)
Ridder Erik Ottesen Rosenkrantz til Bjørnholm, Møgelkær og Skjern [6070]
(Omkr 1427-1503)
Sophie Henriksdatter Gyldenstierne til Boller [6071]
(Omkr 1425-1477)

Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup [5974]
(Omkr 1465-1506)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Predbjørn Podebusk til Vosborg og Kørup [5973]

Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup [5974] 3

  • Født: Omkr 1465 4
  • Ægteskab (1): Ridder Predbjørn Podebusk til Vosborg og Kørup [5973] omkring 1486 1 2 3
  • Død: 1506 i en alder af ca. 41 år 3
  • Begravet: Sct. Hans kloster, Odense 3
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldemor.

Øverst foto af en ligsten for Predbjørn Podebusk og hans to hustruer (Vibeke til venstre). Den hænger i Sankt Hans kirke i Odense. (Eget foto, det må frit benyttes).

  Begravelsesnotater:

Klostret blev tidligere kaldet Korsbrødreklostret eller Johanniterklostret. Den opr. Skt. Hans kirke blev givet til Johanniterordenen som klosterkirke.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Bidstrup", Granslev sg, Viborg amt. 1


Billede

Vibeke blev gift med Ridder Predbjørn Podebusk til Vosborg og Kørup [5973] [MRIN: 2286], søn af Claus Podebusk til Vosborg [6065] og Jutta Cortsdatter Moltke [6066], omkring 1486.1 2 3 (Ridder Predbjørn Podebusk til Vosborg og Kørup [5973] blev født omkring 1460,5 døde den 11 Dec. 1541 i "Gl. Estrup", Fausing sg, Djursland 1 og blev begravet i Aarhus domkirke 1.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1908. Femogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.362-363, 366-371.
Putbus - Podebusk. †

Den ældre danske Linie.
...
b. Claus Podebusk til Vosborg, nævnes 1431, fik 1435 Egholm overdraget af sin Fætter Hr. Henning, solgte 1443 Godset Vilmnitz paa Rygen og beseglede da hans Svigerfader Hr. Evert Moltke, solgte s. A. Bolbroholtgaard (Holmans H.) til Hr. Claus Rønnow og 1461 Brødbæk (Hjerm H.) til sin kjære "Oem" hr. Niels Eriksen (Gyldenstierne) (50), solgte 1468 Gods til sin Svigersøn Erasmus Steenwege, levede 1474, men var † 20. April 1477 (51); g. (1) før 1443 m. Jytte Evertsdatter Moltke, (2) m. Anna Grevinde af Reppin. Børn (af 1. Ægteskab):
1) Hippolyta
2) Brigitte
3) Gisele
4) Valdemar Podebusk …
5) Hr. Predbjørn Podebusk, jf. den nyere danske Linie.
6) Jens Clausen
[Ved rettelse i DAA 2015-17 s. 663 er bl.a. anført, at Claus Podebusk kun var gift én gang og det med Jutta Cortsdatter Moltke, at deres børn var Hippolyte, Predbjørn, Waldemar og Gisela (ingen Brigitte), samt at Jens Clausen var en uægte søn af Claus Podebusk.]
...
Den nyere danske Linie.
Hr. Predbjørn Podebusk (jf. S. 363) til Vosborg og Kjørup, nævnes 1477, da han solgte Brødbæk til Hr. Niels Eriksen (Gyldenstierne) (59), var 1484 Ridder (60), deltog 1487 i Hyldingen i Lund, 1494 og 1496 Lehnsmand paa Skjoldenæs, fik 1497 Rinds Herred i Pant (61) og havde det til sin Død, 1499-1536 Lehnsmand paa Riberhus, var 1502 Rigsraad og en af Dommerne over Hr. Poul Laxmand, skrives 1503 til Bidstrup, arvede s. A. Pantelehnet Øster Velling Birk efter sin Svigerfader, tog 1513 Vidne af Jerslev Herredsthing, at Hammelmose var Hr. Vendelbos rette Arvegods (62), eiede 1516 Skjærumgaard (63), en af Hovedmændene for Oprøret mod Kong Christiern II og har 1522 egenhændig underskrevet Hertug Frederiks Kongevalg (64), fik 1523 Livsbrev paa Han Herred, 1523-25 Lehnsmand paa Lundenæs, beseglede 1524 Forbundet mod Lutheranismen (65), var 1525 Sendebud til Lybæk (66), fik 1529 Lysgaard og Hids Herreder i Pant, var i Reformationstiden en af Førerne i Rigsraadets katholske Parti, deltog dog 1534 i Møderne i Ry og i Christian IIIs Hylding i Horsens, 1536-41 Lehnsmand paa Tranekjær, bar Rigsæblet ved Kongens Kroning 1537, † 11 Dec. 1541 paa Estrup, begr. i Aarhus Domkirke, Skifte efter ham holdtes 1548 (67); g. (1) m. Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup, † i Slutningen af Aaret 1506, begr. i Korsbrødre Kloster i Odense (68), (2) før 1513 m. Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Aagaard (V. Han H.) og Bregentved (Ringsted H.) † før Paaske 1545 paa Skjoldenæs, begr. i Ringsted Kirke (g. (1) m. Hr. Oluf Stigsen Krognos til Krapperup, Bollerup og Karsholm). Børn
af 1. Ægteskab:
1. Jytte
2. Holger Podebusk …
3. Otte Podebusk …
4. Henrik Podebusk …
5. Hr. Claus Podebusk til Kjørup og Krapperup …
6. Sophie
7. Ingeborg, † mellem 26 Marts og 1 April 1542 i Horsens, begr. i Aarhus Domkirke; g. m. Hr. Tønne Parsberg til Harrested, levede 21 Juli 1520, var † 13 Jan. 1523 (g. (1) m. Maren Knudsdatter Has til Ørtofte).
8. Hr. Jørgen Podebusk til Krapperup og Bidstrup …
9. Anne til Vosborg, † ved Helligkorsdag 1521 paa Varberg; g. ved 29 Sept. 1520 i Ystad m. Rigsraad Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, † 16 Dec 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke (g. (2) m. Helle Nielsdatter Hak til Hikkebjerg).
af 2. Ægteskab:
10. Jytte til Vosborg ….

2 lex.dk, Bruun, Henry: Predbjørn Podebusk i Dansk Biografisk Leksikon. Hentet 13. januar 2021.
Predbjørn Podebusk, 1460-11.12.1541, til Vosborg, rigsråd. Død på Estrup, begravet i Århus domk. P. var en af sin tids rigeste godsejere. Efter faderen arvede han Vosborg i Vestjylland og Kørup (Einsiedelsborg) på Fyn. Ved sit første giftermål fik han Bidstrup på Randersegnen foruden forskellige pantelen, ved det andet Ågård i Vendsyssel, Bregentved på Sjælland og Karsholm i Skåne. Han var dog ikke alene heldig med sine ægteskaber, men forstod også med tidstypisk hensynsløshed, som hans talrige ejendomstrætter grelt belyser, at værne og udvide det vundne. Særlig søgte han at udnytte sin afstamning i fjerde led fra Niels Bugge; Hald fik han dog ikke fravristet Viborgbisperne.

Godssamlervirksomheden synes at have været hans hovedinteresse. Først ret sent skabte han sig en politisk position der endda aldrig rigtig kom til at svare til hans rigdom. Som ridder deltog han 1487 i hyldningen af den senere Christian II i Lund, 1494 var han lensmand på Skjoldenæs, og ca. 1498 fik han Riberhus som han beholdt gennem en lang årrække. Som rigsråd nævnes han første gang i dommen over Poul Laxmand 1502; i de følgende år deltog han i forskellige krigstog og forhandlinger med svenskerne. Medfødt selvrådighed i forening med Vosborgtraditionen fra Niels Bugges tid anviste ham en naturlig plads inden for den fløj af rådet der kraftigst modsatte sig kongemagtens ekspansion. Ved tronskiftet 1513 hørte han til den gruppe af jyske råder som kun efter fornyet hylding ville anerkende Christian II som konge, ja, som allerede dengang hemmeligt tilbød hertug Frederik kronen. Ikke des mindre savnes vidnesbyrd om et direkte dårligt forhold mellem den nye konge og P. der ikke alene beholdt Riberhus, men fra 1517 havde det i pant for gentagne større lån til kongen. I opstanden 1522-23 tog han virksom del; hans lensslot var en tid lang oprørspartiets hovedsæde. Marts 1523 hyldede han Frederik I på Viborg landsting. Som belønning modtog han kort efter i tilgift til sine hidtidige forleninger både Lundenæs som han selv under borgerkrigen med magt havde frataget Eiler Bryske, og Han herred hvori han fra 1525 fik pant. 1529 fik han yderligere Lysgård og Hids herreder i pant.

Gennem hele Frederik Is regeringstid deltog P. flittigt i rigsrådets arbejde. Politisk stod han sin svoger Tyge Krabbe meget nær. Mest af alt frygtede han at Christian II skulle komme til magten igen. Som god katolik af den gamle skole måtte han, der gennem årene skænkede adskilligt gods til sjælemesser for sig selv og sine hustruer, dog tillige føle sig skuffet og foruroliget over Frederik Is tilnærmelser til lutheranismen. Betegnende også for hans egen holdning er et brev fra hans hustru til Anders Bille der stammer fra foråret 1532 da Christian II beherskede store dele af Norge, og hun giver deri svigersønnen følgende råd: "Flyr messer og gudstjenester op igen og processioner, at den evige Gud vil hjælpe os fra den umilde Mand". På den vigtige herredag i Kbh. 1533 fulgte P. bispepartiet selv i dets dristigste skridt; han beseglede ikke blot recessen af 3.7., men også det såkaldte "enigheds-brev" af 13.7. hvorved kongevalget søgtes udsat, og han deltog i dommen over Hans Tausen. Ligesom sine meningsfæller blandt de jyske råder måtte han n.å. sadle fuldstændig om; på møderne i Ry juni og juli nødtes han til at anerkende hertug Christian (III), og i aug. hyldede han ham i Horsens. Under Clementsfejden hærgedes hans ejendomme nord for Limfjorden, og i slaget ved Svendstrup faldt hans svigersøn Niels Brock. Med kirkeforandringen var tilmed hans politiske rolle i virkeligheden udspillet. Inden marts 1536 måtte han afgive Riberhus til Johan Rantzau mod i stedet at få Tranekær. I forhold til al denne modgang betød det mindre at han som ældste ridder fik lov til at bære rigsæblet ved Christian IIIs kroning; formelt bevarede han også sit sæde i rigsrådet og gjorde trods sin høje alderdom ikke sjældent brug af sin ret til at deltage i dets møder.

Familie
Forældre: Claus P. (død ca. 1475) og Jytte Evertsdatter Moltke. Gift 1. gang ca. 1486 med Vibeke Rosenkrantz, død mellem 23.8. og 27.12.1506, d. af Erik Ottesen R. (1427-1503) og Sophie Gyldenstierne (død 1477). Gift 2. gang senest 1513 med Anne Gyldenstierne, død 1545 på Skjoldenæs (gift 1. gang med Oluf Stigsen Krognos, død ca. 1505), d. af Mourits Nielsen G. (død ca. 1503) og Margareta Bielke (død 1507).- Far til Claus P.

Ikonografi
Relief på ligsten fra Claus Bergs værksted (Skt. Hans k., Odense), afstøbning (Fr.borg), gengivet i stik fra 1600-tallet og i tegn. af S. Abildgaard, 1760 (Nat.mus.).

Bibliografi
Det kgl. rettertings domme og rigens forfølgninger, udg. Troels Dahlerup I-II, 1959-69. - Chr. H. Brasch: Gamle ejere af Bregentved, 1873 100-09. A. Heise: Familien Rosenkrantz's hist. II, 1882 især 48-56 68-74 125-27 198-200.

3 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.681, 685-686.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE (HEVRINGHOLM-LINJEN)

...
Sjette slægtled
I.
Rigshofmester, hr. Otte Nielsens børn med Else Holgersdatter Krognos (se nr. 14):
25 a. Anne
26 b. Erik Ottesen til Bjørnholm, Møgelkær (Bjerre h.), købt 1459 af Henneke Limbek, og Skjern (Middelsom h.) - f. ca. 1427, nævnes i en pavelig bulle 1449 som ridder, 1452 rigsråd, lensmand på Skanderborg, 1456-1481 sin fars eftermand som rigshofmester, 1460 medbeseglede han Ribeprivilegiet, deltog som rigshofmester i utallige forhandlinger og diplomatiske missioner, bl.a. 1477 til Sachsen for at færdiggøre ægteskabskontrakten mellem Christine af Sachsen og den senere kong Hans, havde af kronen Middelsom, Slet og Sønderlyng samt Rinds h. i pant, ca. 1468 overtog han Bjørnholm efter faderen, ejede o. 1499 800 bøndergårde og var formentlig landets rigeste godsejer efter Poul Laxmand, ved kong Hans' tronbestigelse blev han afsk. som hofmester, men blev fortsat benyttet i diplomatiske missioner, 1494 medbeseglede han udelelighedsbrevet, † 7. jan. 1503, begr. i et kapel ved Mariagerkloster, 1589 ført herfra til Hornslet k. (Portræt DAA 1910). - G. før 13. jan. 1456 m. Sophie Henriksdatter Gyldenstierne til Boller (Bjerre h.) (F.: rigsråd hr. Henrik Knudsen G. og Anne Mogensdatter Munk til Boller) (DAA 1926,II,9,13), † 1477. - 17 børn: Syvende slægtled I, nr. 53-69.

Syvende slægtled
I.
Rigshofmester Erik Ottesens børn med Sophie Henriksdatter Gyldenstierne (se nr. 26):
53 a. Otte Eriksen
54 b. Mogens Eriksen
55 c. Henrik Eriksen
56 d. Knud Eriksen
57 e. Hr. Niels Eriksen til Bjørnholm, Skjern hovedgård og Vallø …
58 f. Hr. Jørgen Eriksen
59 g. Hr. Henrik Eriksen til Bidstrup (Houlbjerg h.) …
60 h. Holger Eriksen til Boller …
61 i. Tønne Eriksen
62 j. Anne
63 k. Karen
64 l. Elsebe
65 m. Vibeke til Bidstrup - † i slutningen af 1506, begr. i Korsbrødre kloster i Odense. - G.m. rigsråd hr. Predbjørn Podebusk til Kørup og Vosborg (F.: Claus P. til Vosborg og Jytte Evertsdatter Moltke), † 11. dec. 1541 på Estrup, begr. i Århus Domk., skifte efter ham holdtes 1548 (g. (2) før 1513 m. Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Ågård, † før påske 1545, begr. i Ringsted k. (hun g. (1) m. hr. Oluf Stigsen Krognos til Krapperup, Bollerup og Karsholm) (DAA 1908,362f.,366f.).
66 n. Mette til Skærsø …
67 o. Dorothea
68 p. Else
69 q. Kirstine til Møgelkær (Bjerre h.) og Elvedgård (Skovby h.) ….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rosenkrantz), Vibeke Eriksdatter (ca 1465 - 1506).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Podebusk, Predbjørn II (ca 1460 - 1541).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Feb. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk