Østermarie sogn, Bornholms Øster herred, Bornholms amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 12.7.2018

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 3. Deel s. 634: Øster-Mariæ Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 3. Bind s. 87: Øster-Mariæ Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.Østermarie kirke

Position:
- Legacy: N: 550817,8 Ø: 0150058,0
- GST: 883272 6126716
- Google Earth: 55 08' 17.8"N, 015 00' 58.0"E
Forklaring

Adresse: Svanekevej 6, 3751 Østermarie.

Den nuværende kirke er fra 1891. Umiddelbart syd for kirken findes ruinen efter middelalderkirken.
Peder Kofoed (1548 - 1616) lod i 1604 den ene af kirkens nuv. to klokker støbe.

Link til Nationalmuseet: Danmarks kirker (Østermarie Kirke).

Link til Bornholmske Kirker (Østermarie kirke)

Poul Kofoed (1512 - 1584) blev formodentlig begravet fra kirken.
Peder Kofoed (1548 - 1616) og Inger Pedersdatter (1560 - 1640) blev begravet fra kirken.Gadebygård, tidl. Store Halsegård

Position:
- Legacy: N: 550733,5 Ø: 0150232,4
- GST: 885060 6125492
- Google Earth: 55 07' 33.5"N, 015 02' 32.4"E
Forklaring

Adresse: Gadebyvej 1, 3751 Østermarie.

Gadebygård var en proprietærgård.

Peder Hals (1350 - 1407) og Marine Clausdatter (1350 - 1407) boede på gården.
Sønnen Ødbern Hals (1375 - 1419) blev født på gården.

Aage Kure: Bornholmske gårde med oplysninger af historisk art, findes ved wp.conrad-larsen.dk (Halsegårdene på s. 33-35). Link (PDF)

Bornholmske bondegårde findes også oplysninger om gården.E. Bülow: Danmarks større gårde, 5. bind (1965) s. 784 - 785:
Gadebygård pr. Østermarie, i Østermarie sogn og kommune, Ø. herred, Bornholms amt. Matr. nr. 1a af Østermarie. Gården ligger ca. 3 km S-Ø for Østermarie.
Ejer: Fru Sigrid Bøgeskov. Tlf. Østermarie (03) 987 - 61y.
Det samlede areal udgør 146 tdr. land (80 ½ ha), der fordeler sig således: Ager: 110 tdr. land (60 3/4 ha), skov: 14 tdr. land (7 3/4 ha), eng: 20 tdr. land (11 ha) samt have og gårdsplads: 2 tdr. land (1 ha). Hartkorn: 17 ½ td. Ejendomsværdi: 330.500 kr. Grundværdi: 130.500 kr. Brandforsikring for bygninger: 400.000 kr.
Agerjorden, der er samlet ved gården, består overvejende af lermuld på lerunderlag i god kultur og gødningskraft. Terrainet er jævnt, og der er drænet. Skovens bevoksning er løvtræ. Engen er god græsningseng.
Gadebygård har gode, velholdte bygninger, dels af hvidpudset grundmur, dels af egebindingsværk. Hovedbygningen, der har frontspids til begge sider, indeholder en god og rummelig lejlighed. Der hører 1 hus til gården. Besætningen består af 25 stk. fedekvæg og 300 svin.
Gadebygård er en af øens såkaldte proprietærgårde. Det er en gl. frimandsgård, der nævnes allerede i middelalderen under navnet ”Store Halsegård” og ejedes inden for slægten Hals. I nyere tid er gården en slægtsgård, som i forrige århundrede ejedes af Niels Thorsen, der i 1885 overdrog den til sin svigersøn Johan Bøgeskov; denne efterfulgtes i 1918 af sin søn Thor Bøgeskov, og efter ham fulgte sønnen Hjørvad Bøgeskov, der i 1954 efterfulgtes af sin søster, den nuværende ejer.Halsegård, tidl. Lille Halsegård

Position:
- Legacy: N: 550836,3 Ø: 0150110,4
- GST: 883441 6127304
- Google Earth: 55 08' 36.3"N, 015 01' 10.4"E
Forklaring

Adresse: Kirkebyvej 20, 3751 Østermarie.

Halsegård var en proprietærgård.

Ødbern Hals (1375 - 1419) boede på gården.

Aage Kure: Bornholmske gårde med oplysninger af historisk art, findes ved wp.conrad-larsen.dk (Halsegårdene på s. 33-35). Link (PDF)

Bornholmske bondegårde findes foto af gården.Kofoedgård

Position:
- Legacy: N: 550907,3 Ø: 0150251,2
- GST: 885140 6128416
- Google Earth: 55 09' 07.3"N, 015 02' 51.2"E
Forklaring

Adresse: Heroldsvej 5, 3751 Østermarie.

Kofoedgård var en proprietærgård.

Poul Kofoed (1512 - 1584) og NN Ibsdatter (1520 - 1548) boede på gården.
Sønnen Peder Kofoed (1548 - 1616) og hustru Inger Pedersdatter (1560 - 1640) boede dér.
Sønnen Peder Kofoed (1589 - 1637) blev født dér.

Karl M. Kofod: Koefoedgaard i Østermarie, findes ved Bornholms Historiske Samfund i Bornholmske Samlinger, 1. række bind 13 s. 148. Link (PDF)

Aage Kure: Bornholmske gårde med oplysninger af historisk art, findes ved wp.conrad-larsen.dk (Kofoedgaard på s. 24-25). Link (PDF)

J. Bulmer: Bemærkninger om Bornholms Bøndergaarde, findes ved Bornholms Historiske Samfund i Bornholmske Samlinger, 1. række bind 4 s. 41. Link (PDF)

Bornholmske bondegårde findes også oplysninger om gården.J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, fjerde Bind (1907) s. 1316 - 1317:
Koefoedgaard i Øster-Mariæ S., Øster H., Bornholms A. Postforb.: Svaneke. Nærmeste St.: Neksø. Gaarden ligger 1 Mil fra Svaneke. Dens nuv. Ejer er Hr. Ritmester Herman C. Koefoed, som overtog den 1890 efter sin Fader. Hr. H. C. Koefoed er født paa Ejendommen 1860 og gift med Nanny C. J. Jørgensen, født i Maribo 1868.
Matr.-Nr. 3 a m. fl. Hartk.: 23 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 2 Alb. Der svares i Tiende c. 4 Tdr. Korn og i Jordebogsafgift Kr. 26,20. Ejendomsskylden er 95,000 Kr. Brandassuranse for Hovedbygning 10,000 Kr., for Avlsbygninger 30,000 Kr., Besætning 14,000 Kr., Inventar 6000 Kr. og Avl 11,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 104,50. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 247,98. Sidste Aars Kommuneskat 300 Kr. Det samlede Areal udgør 217 Tdr. Ld., deraf Ager 143, Eng 3, Mose ½, Skov 67½, Have og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives dels i en 10 Marksdrift med: 1. Grønjordshavre, 2. Brak, 3. Hvede, 4 Blandsæd, 5. Rug, 6. Roer, 7. 2 rd. Byg, 8. 9. og 10. Kløver og Græs; dels i en 6 Marksdrift med: 1. Halvbrak, 2. Rug, 3. Kartofler, 4. Havre, 5. og 6. Kløver og Græs. Besætn. bestaar f. T. af 35 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 12 Heste, 8 Plage og Føl samt 8 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes 66 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rod dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5500 Pd. pr. Ko; den leveres til Broholm Mejeri. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Piger og 2 Daglejere samt i Høsten 4 Mand ekstra.
Koefoedgaard Hovedbygning, der er 64 Alen lang, er opført 1755 af Egebindingsværk med Tegltag. Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage med Undtagelse af Kostalden, der er af Beton med Spaantag; alle rummelige og velindrettede.
Gaarden forsynes med Vand fra en Kilde, der ligger saa højt, at Vandet ved eget Tryk presses op de forskellige Steder, hvor det skal benyttes.
Koefoedgaard (Proprietærgaard) ligger meget smukt, omgiven af Skov og med en vid Udsigt mod Svaneke og Søen. I en meget lang Aarrække har den været i Slægten Koefoeds Besiddelse, nedarvet i lige Linie. Allerede Aar 1572 er den nævnt, idet de kgl. Kommissærer, der af Frederik II sendtes til Bornholm for at tage imod Øen, som Lybekkerne havde haft i 50 Aar, holdt deres Møde paa Koefoedgaard den 1. December dette Aar. Gaarden ejedes da af Poul Koefoed, Oldermand i Østermarker Sogn. Hans Søn, Peder K. (f. 1548, d. 1616), betegnes som ”Frimand”. De følgende Ejere er: Oluf K., Borgmester i Ystad, solgte Gaarden til Broderen, Mads K., d. 1646, Kaptajn Hans Madsen K. (1634 1704), Jørgen Hansen K., d. 1737, Jørgen K., d. 1778, Jeppe Jørgen K. (1751-1836), Kapt. Jørgen K. (1782-1837), J. Jørgen K., f. 1819, d. 1895, og nuv. Ejer: Ritmester Herman C. Koefoed, f. 1860.
Fra den paa Gaardens Grund liggende ”Egeshøj” (304 Fod) er en meget vid Udsigt.
Med Hensyn til Kirketienden er at bemærke, at denne Gaard, som de øvrige Proprietærgaarde, har varet fri for Kirketiende. I Kirkens Regnskab for 1686 staar: ”Koefoedgaard er ej sædvanlig at give nogen Tiende til Kirken, men forhjælper undertiden med Træ til Kirkens Bygning”
”1690 haver dog Velbrne Capit. Hans Koefoed, af Kærlighed til Gud og hans Tempel, lovet frivillig at ville forære Kirken en ny Messe-Hagel samt yde 1 Td. Byg aarlig.”E. Bülow: Danmarks større gårde, 5. bind (1965) s. 785 - 786:
Koefoedgård pr. Østermarie, i Østermarie sogn og kommune, Ø. herred, Bornholms amt. Matr. nr. 3a m. fl. af Østermarie. Gården ligger ca. 3 km N-Ø for Østermarie. Afstand til Svaneke 7 ½ km.
Ejer: Proprietær C. Munch-Christensen. Tlf. Østermarie (03) 987 - 264.
Det samlede areal udgør 202 tdr. land (111 ha), der fordeler sig således: Ager: 166 tdr. land (91 1/4 ha), skov: 30 tdr. land (16 ½ ha) samt have, gårdsplads, veje og hegn: 6 tdr. land (3 1/4 ha). Hartkorn: 24 tdr. Ejendomsværdi: 389.200 kr. Grundværdi: 184.800 kr. Brandforsikring for bygninger: 523.990 kr.
Agerjorden, der er samlet ved gården, består af god lermuld på lerunderlag. Terrainet er jævnt, kultur, gødningskraft og dræning god. Skovens bevoksning er overvejende løvtræ, den er beliggende ca. 6 km fra gården.
Hovedbygningen, der ligger S for haven, er opført i 1756 af egebindingsværk med malede stolper; den er godt 40 m lang og rummer en stor bolig med moderne bekvemmeligheder. Avlsbygningerne er opført efter en brand i 1944, de er af grundmur med tag af eternitplader. Der hører 3 huse til gården. Der holdes 30 søer og leveres årligt ca. 400 slagterisvin samt 65.000 slagtekyllinger.
Koefoedgård er en af øens proprietærgårde. Den ejedes omkring midten af det 16. århundrede af frimanden Poul Koefoed, i hvis efterkommeres besiddelse den forblev indtil ritmester Koefoed i 1918 solgte den til O. M. Kirketerp. Denne solgte i 1926 til Anker Jensen, og i 1954 købtes gården af nuværende ejer.Til Slægtsforskning