Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 23.7.2015

Vort sogns historie, Bind 1 side 119: Vrejlev sogn
J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 4. bind s. 128: Vrejlev sogn

Sognegrænse iflg. Kort til kirken.

Denne side indeholder egne fotos, de må gerne kopieres.


Vrejlev kloster

Position:
- Legacy: N: 572141,815 Ø: 0100012.531
- K&M: N: 6358108 E: 560275
- Google Earth: 57 21' 42.41"N, 010 00' 11.47"E
Forklaring

Adresse: Vrejlev Kloster 3, 9760 Vrå.

Vrejlev kloster. Foto 17/7 2014.
Vrejlev kloster set fra kirkegården.


Vrejlev kloster og kirke blev formentlig oprindeligt opført omkring 1160 af præmonstratenserordenen. Efter en ødelæggende brand blev kloster og kirke genopført, og fra 1220 var klostret et nonnekloster under Børglum. Ved reformationen i 1536 overgik klosteret til kronen og blev omdannet til herregård med skiftende lensmænd. I 1575 solgtes klostret til Jens Bille.

Maren Hansdatter (1735 - 1787) tjente i 1757 på Vrejlev kloster.

Se mere på Dansk Center for Herregårdsforskning og Wikipedia.


Vrejlev kirke

Position:
- Legacy: N: 572143,898 Ø: 0100009.325
- K&M: N: 6358159 E: 560308
- Google Earth: 57 21' 44.21"N, 010 00' 10.8"E
Forklaring

Adresse: Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå.

Vrejlev kirke. Foto 17/7 2014. Vrejlev kirke. Foto 17/7 2014. Vrejlev kirke, gl. præstetavle. Foto 17/7 2014. Vrejlev kirke, ny præstetavle. Foto 17/7 2014.
Vrejlev kirke set fra SV. Vrejlev kirke set fra NØ. Den gamle præstetavle. Den nye præstetavle.


Vrejlev kloster og kirke blev formentlig oprindeligt opført omkring 1160 af præmonstratenserordenen. Efter en ødelæggende brand blev kloster og kirke genopført, og fra 1220 var klostret et nonnekloster under Børglum. I 1400 tallet blev kirken ombygget og fik sit nuværende udseende.

Aner begravet fra Vrejlev kirke: Se mere om kirken på Vrejlev og Hæstrup sognes hjemmeside.


Mynderup

Position:
- Legacy: N: 571919 Ø: 0100334.7
- K&M: N: 6353722 E: 563812
- Google Earth: 57 19' 19.0"N, 010 03' 34.7"E
Forklaring

Adresse: Tollestrupvej 407, 9760 Vrå.

Mynderup har hørt under Vrejlev kloster.

Link til Vort sogns historie, Bind 1 side 125: Mynderupgaard


Nørtjæret

Position:
- Legacy: N: 572445.7 Ø: 0100127.3
- K&M: N: 6363790 E: 561529
- Google Earth: 57 24' 45.7"N, 010 01' 27.3"E
Forklaring

Adresse: Guldagervej 582, 9800 Hjørring.

Nørtjæret (Nørtiered, Nørrekjær) var en selvejergård, ejet af Laurits Andersen (1645 - ?). Han boede dér med hustruen Karen Pedersdatter (1646 - ?). Deres børn, herunder sønnen Peder Laursen (1673 - 1731), blev født på gården.
Sønnen Anders overtog gården efter faderen.

E. Bülow: Danmarks større gårde, I. bind s. 882 - 883:
Nørretjerret pr. Hæstrup, i Vrejlev sogn, Vrejlev-Hæstrup kommune, Børglum herred, Hjørring amt. Matr. nr. 3 a af Nørretjerret. Gården ligger 1½ km SV for Ilbro station. Afstand til Hjørring 6½ km.
Ejer: Proprietær Ole Nielsen. Tlf. Ilbro 15.
Det samlede areal udgør ca. 114 tdr. land (62 3/4 ha), der fordeler sig således: Ager: 90 tdr. land (49½ ha), eng: 23 tdr. land (12 3/4 ha) samt have, gårdsplads m.m.: 1 td. land (½ ha). Hartkorn: 4 tdr. Ejendomsværdi: 191.500 kr. Grundværdi: 94.300 kr. Brandforsikring for bygninger: 250.000 kr.
Agerjorden, der er samlet ved gården, består af god, dyb sandmuld på sandblandet ler- og sandunderlag. Terrainet er fladt, kultur og gødningskraft god. Der er drænet overalt, hvor det var tiltrængt. Engen er god kultureng (humusholdig jord).
Der er en god jagt på gården.
Nørretjerret har gode, velholdte bygninger. Hovedbygningen, der ligger S for haven, er i 1942 blevet restaureret og moderniseret og rummer en stor og god bolig med nutidens bekvemmeligheder.
Avlsbygningerne, der ligesom hovedbygningen er af hvidpudset grundmur, er store og rummelige og alle med fast tag. De er velindrettede og praktisk beliggende for hverandre og meget velholdte. Der hører et hus til gården.
Besætningen består af 32 køer og 42 ungkreaturer samt 25 søer og 50 svin.
Nørretjerret var oprindelig en del større, men i 1914 frasolgte den daværende ejer Chr. Konnerup ca. 50 tdr. land, hvorved gården fik sit nuværende tilliggende. Senere ejedes Nørretjerret af Th. Petersen, der i 1924 solgte til Ejnar Jensen; denne solgte i 1930 til Johs. Jensen, af hvem nuværende ejer købte gården i 1934.

Mere om gården på familiekrøniken.


Saksager

Position:
- Legacy: N: 572002.1 Ø: 0100024.4
- K&M: N: 6355005 E: 560609
- Google Earth: 57 20' 02.1"N, 010 00' 24.4"E
Forklaring

Adresse: Saksagervej 190, 9760 Vrå.

Saksager har hørt under Vrejlev kloster.

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, II. Samling, II. Bind s. 951 - 952:
Saksager, Vrejlev Sogn. Postforb. og St.: Vraa, hvortil c. 6 Km. Gaarden ligger c. 15 Km. fra nærmeste Købstad, Hjørring. Nuværende Ejer: Emil Rasmus Sørensen Saksager, som overtog Gaarden 1. Novbr. 1906, er født paa Ejendommen 17. Decbr. 1880 og gift med Else Nielsen, født paa Skarnager i Serritslev Sogn 21. Jan. 1881.
Matr.-Nr. 1 af Aarup. Hartkorn 5 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 1½ Alb. Ejendomsskyld 40,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. og Avlsb. c. 30,000 Kr. Gaardens samlede Areal 150 Tdr. Ld., deraf Ager 128, Kær 15, Mose 2, Plantage 2, Have og Gaardsplads 3. Af Agermarken drives 64 Tdr. Ld. i en 7 Marksdrift: Helbrak, Rug, Roer, Havre og 3aars Græs; 64 Tdr. Ld. i en 8 Marksdrift: Byg, Rug, Roer, Blandsæd, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er dels Lermuld paa Lerunderlag, dels Sandmuld paa Sandunderlag. Besætningen bestaar af 40 Malkekøer foruden 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 7 Heste, 2 Føl og 3 Faar. Sidste Aar solgtes c. 85 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af sortbroget Race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg.
S a k s a g e r, der ligger ret S. for Vrejlev Kirke og c. 2 Km. Ø. for Hjørring-Aalborg Landevej, har den nuværende Ejer faaet tilskødet af sin Fader, Landstingsmand Jens Sørensen Saksager, som 1872 havde købt den af Lassen, der c. 1868 havde købt af Havbro, hvis Formand, Christensen, havde taget den i Arv efter sin Hustrus Stedfader, gamle Lars Saksager.
Bygningerne er helt af Grundmur, tækkede med Straa og Pap. Hovedb., der ligger mod N., er opført c. 1840, Laden noget senere, begge Staldlængerne i 1870erne, Svinestalden 1896 og en Bygning til Gæstestald og Materialhus 1912. I 1904 er paa Laden opstillet Vindmotor. Bygningerne er mod Ø., N. og V. omgivne af den store, kønne Have.
Agermarken, der har en svagt bølgeformet Overflade, strækker sig navnlig S. for Gaarden, og her findes 3 Gravhøje, som er bevaret fra Undergang ved Ejerens Interesse. Plantagen, der bestaar af Gran, er beliggende dels mod Ø. og dels mod S.


Sønderbroen

Position:
- Legacy: N: 572447,3 Ø: 0100235.8
- K&M: N: 6363857 E: 562672
- Google Earth: 57 24' 47.3"N, 010 02' 35.8"E
Forklaring

Adresse: Amdalgårdsvej 60, 9800 Hjørring.

Peder Laursen (1673 - 1731) og Birgitte Sørensdatter (1670 - 1752) boede på gården Sønderbroen, mens de fik deres børn, herunder Margrethe Pedersdatter (1694 - 1767).

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, II. Samling, II. Bind s. 952 - 953:
Sønderbroen, Vrejlev Sogn. Postforb. og St.: Hjørring, hvortil c. 6 Km. Nuværende Ejer: Mads Sørensen, som overtog Gaarden 27. Maj 1888, er født i Thise 2. Maj 1850 og var gift med Maren Andersdatter, født i Sulsted 1. Juni 1848.
Matr.-Nr. 1a m. fl. af Sønder- og Nørrebroen. Hartkorn 4 Tdr. 2 Fdkr. 1 3/4 Alb. Ejendomsskyld 40,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 10,000 Kr., for Avlsb. c. 15,000 Kr. Gaardens samlede Areal 93 Tdr. Ld., deraf Ager 65, Eng 11, Mose 4, Kær 11, Have og Gaardsplads 2. Agermarken drives i en 8 Marksdrift: Havre, Rug, Roer, Byg, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er Sandmuld paa blandet Underlag. Besætningen bestaar af 30 Malkekøer foruden 19 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7 Heste, deraf 1 Hingst, 4 Plage og Føl samt 2 Faar. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af sortbroget Race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg.
S ø n d e r b r o e n er i sin nuværende Skikkelse oprettet af Christen Svendsen, der i 1881 sammenlagde to tidligere selvstændige Bøndergaarde. Af ham har den nuværende Ejer erhvervet Ejendommen ved Mageskifte.
Gaarden ligger tæt S. for Ilbro By og er helt af Grundmur. Den teglhængte Hovedb. er opført 1907 i den n. Side af Gaardspladsen. Avlsb., der er straatækkede, er opførte 1882, Laden dog ombygget i 1909. I 1905 byggedes V. for den egentlige Gaardplan en teglhængt Svinestald med muret Hvælvingsloft mellem Jernbjælker. Ved Hovedb.s Vestgavl er opført et paptækket Brændselshus. Haven omgiver Bygningerne mod N. og V.
Jordene ligger samlede omkring Gaarden og har en jævn og god Overflade. Engen, som er god Naturbund, er beliggende tæt S. for Agermarken.


Åbenterp

Position:
- Legacy: N: 572208.52 Ø: 0100137.3
- K&M: N: 6358932 E: 561770
- Google Earth: 57 22' 8.29"N, 010 01' 37.69"E
Forklaring

Adresse: Vrejlev Klostervej 636, 9760 Vrå.

Åbenterp har hørt under Vrejlev kloster.

Jens Hansen (o. 1652 - 1713) var fæster på gården.
Hans søn Hans Jensen (o. 1686 - 1757) overtog fæstet.
Efter ham overtog svigersønnen Jørgen Laursen (1727 - efter 1804). Hans hustru Maren Hansdatter (1735 - 1787) blev født på gården.

E. Bülow: Danmarks større gårde, I. bind s. 878 - 879:
Åbenterp pr. Vrå, i Vrejlev sogn, Vrejlev-Hæstrup kommune, Børglum herred, Hjørring amt. Matr. nr. 1 a m.fl. af Høgsted. Gården ligger 1½ km NØ for Vrejlev kirke. Afstand til Hjørring 13 km.
Ejer: Proprietær H. Thomsen. Tlf. Poulstrup 40 x.
Det samlede areal udgør ca. 135 tdr. land (74 1/4 ha), der fordeler sig således: Ager: 70 tdr. land (38½ ha), skov: 10 tdr. land (5½ ha), eng: 50 tdr. land (27½ ha) samt have, gårdsplads m.m.: 5 tdr. land (2 3/4 ha). Hartkorn: 6½ td. Ejendomsværdi: 210.000 kr. Grundværdi: 95.300 kr. Brandforsikring for bygninger: 322.900 kr.
Agerjorden, der er samlet ved gården, består af sandmuld på grus og sand. Terrainet er dels jævnt, dels kuperet og bakket. Kultur og gødningskraft god. Der er drænet overalt, hvor det var tiltrængt. Skovens bevoksning er nåletræ. Engen er god kultureng.
Åbenterp har gode, velholdte bygninger. Hovedbygningen, der ligger Ø for haven, er bygget i 1916 og siden moderniseret; den rummer en god lejlighed med alle nutidens bekvemmeligheder.
Af de store, grundmurede avlsbygninger er sydlængen, der indeholder svinestald m.m., bygget i 1948. Samtlige bygninger er solide, rummelige og velindrettede. Der hører en fodermesterbolig til gården.
Besætningen består af 40 køer og 55 ungkreaturer samt 15 søer og ca. 200 svin.
Åbenterp var oprindelig langt større, før 1914 på ca. 250 tdr. land. Det er en gammel slægtsgård, som i første halvdel af forrige århundrede ejedes af Peter Poulsen, efter hvem den i 1859 overtoges af svigersønnen Thomas Chr. Jensen, der i 1889 afstod den til sønnen, Peder Thomsen, den nuværende ejers fader. I 1914 frasolgtes ca. 20 tdr. land til et husmandsbrug, og i 1928 fraskiltes ca. 80 tdr. land til oprettelse af en gård til en søn. Senere er frasolgt ca. 10 tdr. land, som lå et stykke fra gården, hvorved Åbenterp har fået sit nuværende areal. Hr. Hans Thomsen overtog gården i 1928 efter faderen.


Til Slægtsforskning