Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 12.10.2021

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie, Bind 1 (1956) side 119: Vrejlev sogn (Slægtsforskernes Bibliotek)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 78: Vreilev Sogn

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 128: Vrejlev Sogn

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Vrejlev kloster

Position:
- Legacy: N: 572142.2 Ø: 0100011.4
- GST: 560346 6358098
- Google Earth: 57 21' 42.2"N, 010 00' 11.4"E
Forklaring

Adresse: Vrejlev Kloster 3, 9760 Vrå.

Vrejlev kloster. Foto 17/7 2014.
Vrejlev kloster set fra kirkegården.


Vrejlev kloster og kirke blev formentlig oprindeligt opført omkring 1160 af præmonstratenserordenen. Efter en ødelæggende brand blev kloster og kirke genopført, og fra 1220 var klostret et nonnekloster under Børglum. Ved reformationen i 1536 overgik klosteret til kronen og blev omdannet til herregård med skiftende lensmænd. I 1575 solgtes klostret til Jens Bille.

Maren Hansdatter (1735 - 1787) tjente i 1757 på Vrejlev kloster.

Se mere på Dansk Center for Herregårdsforskning og Wikipedia.

Vrejlev kirke

Position:
- Legacy: N: 572144.0 Ø: 0100010.1
- GST: 560325 6358154
- Google Earth: 57 21' 44.0"N, 010 00' 10.1"E
Forklaring

Adresse: Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå.

Vrejlev kirke. Foto 17/7 2014. Vrejlev kirke. Foto 17/7 2014. Vrejlev kirke, gl. præstetavle. Foto 17/7 2014. Vrejlev kirke, ny præstetavle. Foto 17/7 2014.
Vrejlev kirke set fra SV. Vrejlev kirke set fra NØ. Den gamle præstetavle. Den nye præstetavle.


Vrejlev kloster og kirke blev formentlig oprindeligt opført omkring 1160 af præmonstratenserordenen. Efter en ødelæggende brand blev kloster og kirke genopført, og fra 1220 var klostret et nonnekloster under Børglum. I 1400 tallet blev kirken ombygget og fik sit nuværende udseende.

Aner begravet fra Vrejlev kirke: Mere om kirken:

Bastholm

Position:
- Legacy: N: 571955.7 Ø: 0100451.1
- GST: 565073 6354875
- Google Earth: 57 19' 55.7"N, 010 04' 51.1"E
Forklaring

Adresse: Bastholm Møllevej 236, 9760 Vrå.

Nuv. stuehus er opført i 1888.

Jens Christensen Bastholm (1628 - 1707) var fæster på gården.
Christen Jensen Bastholm (1670 - 1728) blev født på gården.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 315:
Bastholm, en enestegd., lå i middelalderen under Vrejlevkloster og kom 1536 m. dette under kronen, som 1585 solgte den til Predbjørn Gyldenstierne til Vosborg, hvorved gden kom under Gl. Vrå (Ajstrup so.). Sen. kom den under hovedgden Ås; solgt til selveje herfra 1798. Jens Christensen, der o. 1666 fæstede B., blev stamfader til en slægt Bastholm, hvortil bl.a. hofpræst Chr. Bastholm († 1819) og hans søn, sgpr. i Slagelse Hans Bastholm († 1856) hørte.
Litt.: C. Klitgaard. Slægten Bastholm fra Vrejlev, AarbVends. 1930-32. 230-60. 1933. 140 f. CRH

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, III. Samling, II. Bind (1915) s. 766:
Bastholm, Vrejlev Sogn. Postforb. og St.: Vraa, hvortil c. 9 Km. Gaarden ligger c. 17 Km. fra Hjørring. Ejer: Valdemar Jensen, som overtog Gaarden i 1907, er født paa Ejendommen 24. Juli 1883 og gift med Astrid Johanne Sørensen Nørgaard, født i Torning 24. Decbr. 1886.
Matr.-Nr. 3a m. fl. af Øster Stokbro. Hartkorn 3 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. 1¾ Alb. Ejendomsskyld 29,000 Kr. Areal 76 Tdr. Ld., deraf Ager 65, Kultureng 10, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Blandsæd, Rug, Roer, Blandsæd, Havre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er sandmuldet. Der holdes 24 Køer, 21 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 2 Tyre af jysk sortbroget Race, 4 Heste, 3 Plage og Føl samt 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 45 Fedesvin.
B a s t h o l m, der ligger ved Vejen fra Poulstrup til Jerslev Sognegrænse, er af Grundmur med Paptag paa Hovedb., Tegltag paa Kostalden og Straatage paa de andre Avlsb.

Haurholm

Position:
- Legacy: N: 572302.2 Ø: 0100240.2
- GST: 562795 6360608
- Google Earth: 57 23' 02.2"N, 010 02' 40.2"E
Forklaring

Adresse: Haurholmvej 235, 9760 Vrå.

Nuv. hovedbygning er opført i 1880.

Christen Jensen Bastholm (1670 - 1728) var forpagter af gården i 1704.

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, I. Samling, Andet Bind s. 831-832 (udgivet 1908):
Haurholm i Vrejlev S., Børglum H., Hjørring A. Postforb. og nærmeste St.: Vraa. Telef.: Rønnebjerg Nr. 1. Gaarden ligger 1 1/4 Mil fra Hjørring. Dens nuv. Ejer er Hr. Christian Jensen, som købte den 1898. Hr. Chr. Jensen er født i Sindal S. 1867 og gift med Dorthea Færch, født paa Overklit 1876. Af tidl. Ejere kan nævnes Ovesen, Bruhn (til 1896) og Chr. H. Nielsen (til 1898).
Hartk.: 14 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 3/4 Alb. Der svares i Tiende c. 76 Kr. Ejendomsskylden er 90,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 26,595 Kr., for Avlsbygninger 29,180 Kr., Besætning, Inventar og Avl c. 70,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 99 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 350,42. Sidste Aars Kommuneskat 820 Kr. Bygningerne er forsikrede i "Den alm. Brandf. f. Landb."; Besætn., Inv. og Avl i "Danmark". Det samlede Areal udgør 239 Tdr. Ld., deraf Ager 135, Eng og Mose c. 50, Kær c. 50, Have og Gaardsplads 4 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren, der tidl. har været Forpagter af V.-Brønderup.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift med: 1. 6-rd. Byg, 2. Rug, 3. Roer, 4. Blandsæd, 5. Havre, 6., 7., 8. og 9. Kløver og Græs. Kærjorden drives særskilt. Mosen er permanent Græsgang; den er udgrøftet, men ikke dyrket. Jorden er god Muldjord med sandblandet Lerunderlag. Besætn. bestaar f. T. af 80 Køer, 30 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 8 Heste, 15 Plage og Føl samt 6 Faar. Sidste Aar solgtes 121 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af jydsk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. 5290 Pd. pr. Ko; den leveres til Rønnebjerg Mejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Karle, 4 Piger og 1 Daglejer samt om Sommeren 2 Polakker.
Gaardens faste Maskiner drives ved Vindmotor.
Haurholm Hovedbygning er opført 1887. Avlslængerne har muret Trimpel og Paptage.
Der sælges c. 1,000,000 Tørv aarlig.


E. Bülow: Danmarks større gårde, I. bind s. 881 - 882 (1961):
Haurholm pr. Vrå, i Vrejlev sogn, Vrejlev-Hæstrup kommune, Børglum herred, Hjørring amt. Matr. nr. 1 a m.fl. af Haurholm. Gården ligger 3½ km NØ for Vrejlev kirke. Afstand til Hjørring 10 km.
Ejer: Proprietær P. Iversen. Tlf. Rønnebjerg 1.
Det samlede areal udgør ca. 221 tdr. land (121½ ha), der fordeler sig således: Ager: 160 tdr. land (88 ha), skov: 1 td. land (½ ha), eng: 58 tdr. land (32 ha) samt have, gårdsplads m.m.: 2 tdr. land (1 ha). Hartkorn: 14 tdr. Ejendomsværdi: 390.000 kr. Grundværdi: 230.000 kr. Brandforsikring for bygninger: 520.000 kr.
Agerjorden, der er samlet ved gården, består af mild lermuld på lerunderlag. Terrainet er jævnt, kultur og gødningskraft god. Der er drænet. Skovens bevoksning er blandet. Engen er lavmose.
Hovedbygningen, der ligger N for haven, er opført i 1887. Den består af en hovedfløj med gennemgående tværfløj, har høj kælder, tegltag og rummer en stor lejlighed.
De tre, sammenbyggede, hvidpudsede avlslænger er ligeledes fra 1887. Der hører en fodermesterbolig og en lejlighed til gården.
Besætningen består af 70 køer og 80 ungkreaturer.
Haurholm er en gammel gård, der omtales i historien allerede i 1431. Senere kom den under Vrejlev Kloster, hvorfra den i 1770'erne solgtes til forvalter Hans Boelund. I 1898 købtes Haurholm af proprietær K. Jensen, der i 1941 efterfulgtes af svigersønnen, den nuværende ejer.

Mynderup

Position:
- Legacy: N: 571919.7 Ø: 0100336.4
- GST: 563841 6353742
- Google Earth: 57 19' 19.7"N, 010 03' 36.4"E
Forklaring

Adresse: Tollestrupvej 407, 9760 Vrå.

Mynderup har hørt under Vrejlev kloster. Nuv. stuehus er opført i 1880.

Link til Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 1 (1956) s. 125: Mynderupgaard.

Nørtjæret

Position:
- Legacy: N: 572444.9 Ø: 0100125.9
- GST: 561506 6363765
- Google Earth: 57 24' 44.9"N, 010 01' 25.9"E
Forklaring

Adresse: Guldagervej 582, 9800 Hjørring.

Nørtjæret (Nørtiered, Nørrekjær) var en selvejergård, ejet af Laurits Andersen (1645 - ?). Han boede dér med hustruen Karen Pedersdatter (1646 - ?). Deres børn, herunder sønnen Peder Laursen (1673 - 1731), blev født på gården.
Sønnen Anders overtog gården efter faderen.

E. Bülow: Danmarks større gårde, I. bind s. 882 - 883:
Nørretjerret pr. Hæstrup, i Vrejlev sogn, Vrejlev-Hæstrup kommune, Børglum herred, Hjørring amt. Matr. nr. 3 a af Nørretjerret. Gården ligger 1½ km SV for Ilbro station. Afstand til Hjørring 6½ km.
Ejer: Proprietær Ole Nielsen. Tlf. Ilbro 15.
Det samlede areal udgør ca. 114 tdr. land (62 3/4 ha), der fordeler sig således: Ager: 90 tdr. land (49½ ha), eng: 23 tdr. land (12 3/4 ha) samt have, gårdsplads m.m.: 1 td. land (½ ha). Hartkorn: 4 tdr. Ejendomsværdi: 191.500 kr. Grundværdi: 94.300 kr. Brandforsikring for bygninger: 250.000 kr.
Agerjorden, der er samlet ved gården, består af god, dyb sandmuld på sandblandet ler- og sandunderlag. Terrainet er fladt, kultur og gødningskraft god. Der er drænet overalt, hvor det var tiltrængt. Engen er god kultureng (humusholdig jord).
Der er en god jagt på gården.
Nørretjerret har gode, velholdte bygninger. Hovedbygningen, der ligger S for haven, er i 1942 blevet restaureret og moderniseret og rummer en stor og god bolig med nutidens bekvemmeligheder.
Avlsbygningerne, der ligesom hovedbygningen er af hvidpudset grundmur, er store og rummelige og alle med fast tag. De er velindrettede og praktisk beliggende for hverandre og meget velholdte. Der hører et hus til gården.
Besætningen består af 32 køer og 42 ungkreaturer samt 25 søer og 50 svin.
Nørretjerret var oprindelig en del større, men i 1914 frasolgte den daværende ejer Chr. Konnerup ca. 50 tdr. land, hvorved gården fik sit nuværende tilliggende. Senere ejedes Nørretjerret af Th. Petersen, der i 1924 solgte til Ejnar Jensen; denne solgte i 1930 til Johs. Jensen, af hvem nuværende ejer købte gården i 1934.

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, I. Samling, Andet Bind s. 832-833 (udgivet 1908):
Nørtjerret i Vrejlev S., Børglum H., Hjørring A. Postforb. og nærmeste St.: Hjørring, hvortil der er ¾ Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Chr. Nielsen, som købte den 1894. Hr. Chr. Nielsen er født i Vennebjerg 1855 og gift med Margrethe Marie Ovesen, født 1854. Af tidl. Ejere kan nævnes Niels Jacobsen og Niels Larsen (1888-94).
Matr-Nr. 3. Hartk.: 6 Tdr. 3 Fdkr. 2 1/4 Alb. Der svares i Tiende c. 60 Kr. Ejendomsskylden er 60,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 9280 Kr., for Avlsbygninger 24,420 Kr., Besætning, Inventar og Avl 40,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 66 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 160,12. Sidste Aars Kommuneskat c. 500 Kr. Bygningerne er forsikrede i "Den alm. Brandf. f. Landb.". Det samlede Areal udgør 170 Tdr. Ld., deraf Ager 118, Eng 30, Kær 20, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden er bortforpagtet til Ejerens Søn, Hr. Niels Chr. Nielsen, der er født 1882.
Af Agermarken drives c. 100 Tdr. Ld. i en 8 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Rug, 3. Byg, 4. Havre 5. Blandsæd, 6., 7. og 8. Kløver og Græs. C. 18 Tdr. Ld. opdyrket Kær drives i en 6 Marksdrift med: 1. Byg, 2. Roer, 3. Havre, 4., 5. og 6. Kløver og Græs. Jorden er dels Lermuld med Lerunderlag, dels god Muldjord med Sandunderlag. Besætn. bestaar f. T. af 45 Køer, 30 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 4 Tyre, 7 Heste, 6 Plage og Føl samt 6 Faar. Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af jydsk Race. Malkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko; den leveres til Broholm Fællesmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Karle og 3 Piger.
Nørtjerret Bygninger er hovedsagelig nye. Hovedbygningen, der er teglhængt, er opført 1876. Af Avlslængerne er Kostalden bygget 1898; den er forsynet med Jernbjælker og murede hvælvinger.
Til Ejendommen hører 2 jordløse Huse.

Saksager

Position:
- Legacy: N: 572002.5 Ø: 0100025.2
- GST: 560622 6355018
- Google Earth: 57 20' 02.5"N, 010 00' 25.2"E
Forklaring

Adresse: Saksagervej 190, 9760 Vrå.

Nuv. stuehus er opført i 1750.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 315:
Saksager er en gl. enestegd., der 1642 erhvervedes af fru Ide Gøye til Vrejlev Kloster; på S. boede 1682 Benedikte Margrethe Sehested († 1712), enke efter ritmester Mogens Marsvin; 1709 boede hun i et bol i Gunderup, men flyttede s.å. derfra (jf. C. Klitgaard i AarbVends. XII. 1937-38, 67). CRH

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, II. Samling, II. Bind (1914) s. 951 - 952:
Saksager, Vrejlev Sogn. Postforb. og St.: Vraa, hvortil c. 6 Km. Gaarden ligger c. 15 Km. fra nærmeste Købstad, Hjørring. Nuværende Ejer: Emil Rasmus Sørensen Saksager, som overtog Gaarden 1. Novbr. 1906, er født paa Ejendommen 17. Decbr. 1880 og gift med Else Nielsen, født paa Skarnager i Serritslev Sogn 21. Jan. 1881.
Matr.-Nr. 1 af Aarup. Hartkorn 5 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 1½ Alb. Ejendomsskyld 40,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. og Avlsb. c. 30,000 Kr. Gaardens samlede Areal 150 Tdr. Ld., deraf Ager 128, Kær 15, Mose 2, Plantage 2, Have og Gaardsplads 3. Af Agermarken drives 64 Tdr. Ld. i en 7 Marksdrift: Helbrak, Rug, Roer, Havre og 3aars Græs; 64 Tdr. Ld. i en 8 Marksdrift: Byg, Rug, Roer, Blandsæd, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er dels Lermuld paa Lerunderlag, dels Sandmuld paa Sandunderlag. Besætningen bestaar af 40 Malkekøer foruden 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 7 Heste, 2 Føl og 3 Faar. Sidste Aar solgtes c. 85 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af sortbroget Race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg.
S a k s a g e r, der ligger ret S. for Vrejlev Kirke og c. 2 Km. Ø. for Hjørring-Aalborg Landevej, har den nuværende Ejer faaet tilskødet af sin Fader, Landstingsmand Jens Sørensen Saksager, som 1872 havde købt den af Lassen, der c. 1868 havde købt af Havbro, hvis Formand, Christensen, havde taget den i Arv efter sin Hustrus Stedfader, gamle Lars Saksager.
Bygningerne er helt af Grundmur, tækkede med Straa og Pap. Hovedb., der ligger mod N., er opført c. 1840, Laden noget senere, begge Staldlængerne i 1870erne, Svinestalden 1896 og en Bygning til Gæstestald og Materialhus 1912. I 1904 er paa Laden opstillet Vindmotor. Bygningerne er mod Ø., N. og V. omgivne af den store, kønne Have.
Agermarken, der har en svagt bølgeformet Overflade, strækker sig navnlig S. for Gaarden, og her findes 3 Gravhøje, som er bevaret fra Undergang ved Ejerens Interesse. Plantagen, der bestaar af Gran, er beliggende dels mod Ø. og dels mod S.

Sønderbroen

Position:
- Legacy: N: 572448.0 Ø: 0100235.1
- GST: 562659 6363878
- Google Earth: 57 24' 48.0"N, 010 02' 35.1"E
Forklaring

Adresse: Amdalgårdsvej 60, 9800 Hjørring.

Peder Laursen (1673 - 1731) og Birgitte Sørensdatter (1670 - 1752) boede på gården Sønderbroen, mens de fik deres børn, herunder Margrethe Pedersdatter (1694 - 1767).

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, II. Samling, II. Bind (1914) s. 952 - 953:
Sønderbroen, Vrejlev Sogn. Postforb. og St.: Hjørring, hvortil c. 6 Km. Nuværende Ejer: Mads Sørensen, som overtog Gaarden 27. Maj 1888, er født i Thise 2. Maj 1850 og var gift med Maren Andersdatter, født i Sulsted 1. Juni 1848.
Matr.-Nr. 1a m. fl. af Sønder- og Nørrebroen. Hartkorn 4 Tdr. 2 Fdkr. 1 3/4 Alb. Ejendomsskyld 40,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 10,000 Kr., for Avlsb. c. 15,000 Kr. Gaardens samlede Areal 93 Tdr. Ld., deraf Ager 65, Eng 11, Mose 4, Kær 11, Have og Gaardsplads 2. Agermarken drives i en 8 Marksdrift: Havre, Rug, Roer, Byg, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er Sandmuld paa blandet Underlag. Besætningen bestaar af 30 Malkekøer foruden 19 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7 Heste, deraf 1 Hingst, 4 Plage og Føl samt 2 Faar. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af sortbroget Race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg.
S ø n d e r b r o e n er i sin nuværende Skikkelse oprettet af Christen Svendsen, der i 1881 sammenlagde to tidligere selvstændige Bøndergaarde. Af ham har den nuværende Ejer erhvervet Ejendommen ved Mageskifte.
Gaarden ligger tæt S. for Ilbro By og er helt af Grundmur. Den teglhængte Hovedb. er opført 1907 i den n. Side af Gaardspladsen. Avlsb., der er straatækkede, er opførte 1882, Laden dog ombygget i 1909. I 1905 byggedes V. for den egentlige Gaardplan en teglhængt Svinestald med muret Hvælvingsloft mellem Jernbjælker. Ved Hovedb.s Vestgavl er opført et paptækket Brændselshus. Haven omgiver Bygningerne mod N. og V.
Jordene ligger samlede omkring Gaarden og har en jævn og god Overflade. Engen, som er god Naturbund, er beliggende tæt S. for Agermarken.

Vester Dammen

Position:
- Legacy: N: 572457.4 Ø: 0100012.5
- GST: 560276 6364134
- Google Earth: 57 24' 57.4"N, 010 00' 12.5"E
Forklaring

Adresse: Dammenvej 71, 9800 Hjørring.

Nuv. stuehus er opført i 1850.

Mette Jørgensdatter (1760 - ?) boede på gården med sin første mand Jens Pedersen (1759 - 1791).

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 315:
I gden V. Dammen døde fru Abel Clausdatter Kaas (Sparre-K.) 1700, der var enke efter Niels Lange (én rose-L.) til Rønnovsholm († 1675) og 1699 havde solgt V. D. til de tre søstre Juel, som 1698-1702 i fællesskab ejede Vrejlevkloster (s.d.). CRH

J.C.B. la Cour, Danske Gaarde III. Samling II. Bind (1918), side 766-767:
Vester Dammen, Vrejlev Sogn. Postforb. og St.: Hæstrup, hvortil c. 3 Km. Gaarden ligger c. 6 Km. fra Hjørring. Ejer: Søren Th. Andersen, som overtog Gaarden i 1908, er født paa Ejendommen 8. Septbr. 1865.
Matr.-Nr. 1a m. fl. af Vester Dammen. Hartkorn 4 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. 3/4 Alb. Ejendomsskyld 36,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne c. 22,000 Kr. Areal 90 Tdr. Ld., deraf Ager 83, Eng 6, Have og Gaardsplads 1. Af Agermarken drives 50 Tdr. Ld. i en 8 Marksdrift: Helbrak, Rug, Roer, Blandsæd, Havre og 3aars Græs; 33 Tdr. Ld. i en 7 Marksdrift: Helbrak, Rug, Roer, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er dels lermuldet, dels letmuldet. Der holdes 24 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af blandet Race, 5 Heste og 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
V. Dammen ligger ved Vejen mellem Aalborg og Sæby Landeveje. Jorderne ligger bekvemt samlede over et jævnt Terræn. Bygningerne er af Grundmur med Straatage.

Åbenterp

Position:
- Legacy: N: 572208.9 Ø: 0100135.3
- GST: 561737 6358943
- Google Earth: 57 22' 8.9"N, 010 01' 35.3"E
Forklaring

Adresse: Vrejlev Klostervej 636, 9760 Vrå.

Nuv. stuehus er opført i 1916.

Åbenterp har hørt under Vrejlev kloster.

Jens Hansen (o. 1652 - 1713) var fæster på gården.
Hans søn Hans Jensen (o. 1686 - 1757) overtog fæstet.
Efter ham overtog svigersønnen Jørgen Laursen (1727 - 1806). Hans hustru Maren Hansdatter (1735 - 1787) blev født på gården.

E. Bülow: Danmarks større gårde, I. bind s. 878 - 879:
Åbenterp pr. Vrå, i Vrejlev sogn, Vrejlev-Hæstrup kommune, Børglum herred, Hjørring amt. Matr. nr. 1 a m.fl. af Høgsted. Gården ligger 1½ km NØ for Vrejlev kirke. Afstand til Hjørring 13 km.
Ejer: Proprietær H. Thomsen. Tlf. Poulstrup 40 x.
Det samlede areal udgør ca. 135 tdr. land (74 1/4 ha), der fordeler sig således: Ager: 70 tdr. land (38½ ha), skov: 10 tdr. land (5½ ha), eng: 50 tdr. land (27½ ha) samt have, gårdsplads m.m.: 5 tdr. land (2 3/4 ha). Hartkorn: 6½ td. Ejendomsværdi: 210.000 kr. Grundværdi: 95.300 kr. Brandforsikring for bygninger: 322.900 kr.
Agerjorden, der er samlet ved gården, består af sandmuld på grus og sand. Terrainet er dels jævnt, dels kuperet og bakket. Kultur og gødningskraft god. Der er drænet overalt, hvor det var tiltrængt. Skovens bevoksning er nåletræ. Engen er god kultureng.
Åbenterp har gode, velholdte bygninger. Hovedbygningen, der ligger Ø for haven, er bygget i 1916 og siden moderniseret; den rummer en god lejlighed med alle nutidens bekvemmeligheder.
Af de store, grundmurede avlsbygninger er sydlængen, der indeholder svinestald m.m., bygget i 1948. Samtlige bygninger er solide, rummelige og velindrettede. Der hører en fodermesterbolig til gården.
Besætningen består af 40 køer og 55 ungkreaturer samt 15 søer og ca. 200 svin.
Åbenterp var oprindelig langt større, før 1914 på ca. 250 tdr. land. Det er en gammel slægtsgård, som i første halvdel af forrige århundrede ejedes af Peter Poulsen, efter hvem den i 1859 overtoges af svigersønnen Thomas Chr. Jensen, der i 1889 afstod den til sønnen, Peder Thomsen, den nuværende ejers fader. I 1914 frasolgtes ca. 20 tdr. land til et husmandsbrug, og i 1928 fraskiltes ca. 80 tdr. land til oprettelse af en gård til en søn. Senere er frasolgt ca. 10 tdr. land, som lå et stykke fra gården, hvorved Åbenterp har fået sit nuværende areal. Hr. Hans Thomsen overtog gården i 1928 efter faderen.

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, I. Samling, Andet Bind s. 830 (udgivet 1908):
Aabenterp i Vrejlev S., Børglum H., Hjørring A. Postforb. og nærmeste St.: Vraa. Gaarden ligger 1 1/4 Mil fra Hjørring. Dens nuv. Ejer er Hr. Peder Thomsen, som overtog den 1889. Hr. P. Thomsen er født paa Ejendommen 1860 og gift med Karoline Hansen, født i Guldager 1856. Af tidl. Ejere kan nævnes Hastrup, Chr. Christensen, Peder Poulsen og den nuv. Ejers Fader, Th. Chr. Jensen, fra 1859.
Matr.-Nr. 1 a af Aabenterp. Hartk.: 10 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 2 3/4 Alb. Der svares i Tiende 3 Tdr. Korn. Ejendomsskylden er 60,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 5471 Kr., for Avlsbygninger 22,499 Kr., Besætning 14,500 Kr., Inventar 2700 Kr. og Avl 17,450 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 201,46. Sidste Aars Kommuneskat 760 Kr. Bygningerne er forsikrede i "Den alm. Brandf. f. Landb."; Besætn., Inv. og Avl i "Aalborg og Hjørring Amters Brandf.". Det samlede Areal udgør 248 Tdr. Ld., deraf Ager 164, Eng 24, Kær 58, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Brak med Spergel, 2. Rug, 3. ½ Roer ½ Blandsæd, 4. Havre, 5., 6. og 7. Kløver og Græs. Jorden er letmuldet til Dels med Sandunderlag. Besætn. bestaar f. T. af 45 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 3 Tyre, 8 Heste, c. 5 Plage og Føl samt 6 Faar. Sidste Aar solgtes c. 45 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af jydsk Race. Mælken leveres til Poulstrup Mejeri. Det norm. Folkehold er 1 Forkarl, 2 Karle, 1 Røgter, 3 Piger og 1 Daglejer.
Aabenterp Hovedbygning er meget gammel, hvorimod Avlsbygningerne hovedsagelig stammer fra 1870'erne.

Fotos på denne side er egne fotos, de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning