Åstrup sogn, Haderslev herred, Haderslev amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 17.10.2020

J. P. Trap: Slesvig 1864: Haderslev Østeramt, del 1: Aastrup Sogn (s. 33).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Åstrup kirke

Position:
- Legacy: N: 551544.9 Ø: 0093256.9
- GST: 534897 6124136
- Google Earth: 55 15' 44.9"N, 009 32' 56.9"E
Forklaring

Åstrup kirke. Foto 22/9/2020 Åstrup kirke. Foto 22/9/2020 Åstrup kirke. Foto 22/9/2020 Åstrup kirke. Foto 22/9/2020
Adresse: Aastrup alle 23, 6100 Haderslev.

Kirken er bygget i begyndelsen af 1100 tallet.

Lauritz Pors (1610 - 1691) var sognepræst ved kirken. I hans tid blev opsat et pulpitur og omstøbt en klokke.

Gertrud Justdatter Lauenstein (1644 - 1714) blev begravet fra kirken.

Kassetteloft Stoleværk Stoleværk

Kirken er kendt for sit prægtige kassetteloft i skibet, hvor den ældste del er fra 1675. Den nyere, vestlige del fra 1855 blev tilføjet, da et pulpitur blev fjernet. Indskriften på loftet lyder: "Anno 1675 den 3. May Her mag. Christofer Krahe probst hafver ladet dette loft opsette paa kirkens bekostning, der Her. Iørren Lavssen var sogne prest och Gotfred Kelsen i Gymos var kirke verger. - - Kirken restaureret 1855".
Det nu fjernede pulpitur bar indskriften "Anno 1651 haver M. Bonavent. Rehefeld Probst, og hr. Lorentz Pors Pastor ladet dette forferdige".

Stoleværket er fra 1941. De forreste med Kong Christian X og Dronning Alexandrines monogrammer vidner om kongeparrets deltagelse i gudstjenester i kirken. Pigen, som kongen tog op på hesten, da han red over grænsen, var plejedatter i præstegården.

Altertavle Sidealtertavle Døbefont korbuekrucifiks Prædikestol Pengeblok
Altertavlen er fra 1638. Sidealtertavlen er fra o. 1475. To halvbrødre i sognet ”har foræret dette Skilderi til denne Kirkes prydelse 1774”. Døbefonten er en gave til kirken, givet i 1993. Den er støbt i jern og formet af billedhuggeren Sigrid Lütken. De ældste dele af korbuekrucifikset og de to sidefigurer stammer fra o. 1525. Prædikestolen er fra 1621. Pengeblokken fra 1941 er en efterligning af én fra 1600 tallet, øverst med et maleri af en spedalsk og teksten Giver, saa skal Eder gives.


Chresten Nygaard og hustruen Maren forærede i 1614 to alterstager til kirken. Indskrifter: "Christen Nygaard forærit Aastrup Kiercke anno 1614" og "Marren Nygaards forærit" etc. Foto i Nationalmuseets værk om kirken, s. 531 (opslag 13).

Én af kirkens klokker har denne indskrift: "Gloria in excelsis deo transfusa sum præposito m. Rotlevio et pastore d. Porsio et jurato Petro Bundo - Balthasar Melchior me fecit anno 1647" ("ære være Gud i det højeste; jeg blev omstøbt, da magister Rotlev var provst, hr. Pors præst og Peder Bunde kirkeværge. B.M. gjorde mig år 1647").

Christen Nygaard lod i 1607 opsætte et epitaf over sig selv, sin hustru og ni børn (Nationalmuseet s. 536 (opslag 18)). Epitafet findes ikke længere.

Præsterækketavle Præsterækketavle Præsterækketavle

Kirkens 2 præsterækketavler. Lauritz Pors er nævnt som nr. 5 på den ældste tavle.


Mere om kirken:

Nygård

Position:
- Legacy: N: 551619.7 Ø: 0093420.7
- GST: 536368 6125226
- Google Earth: 55 16' 19.7"N, 009 34' 20.7"E
Forklaring

Nygård. Foto 22/9/2020 Nygård. Foto 22/9/2020
Adresse: Nygårdvej 4, 6100 Haderslev.

Knut Nygaard og efter ham sønnen Chresten Knutzen Nygaard (1541 - 1614) var ejere af gården.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Haderslev amt. Bind X,1 (1965). Side 246-247:
Nygård ejedes 1542 af en Knudt, hvis søn herredsfoged i Haderslev hrd. Chresten Knudsen († 1614) derefter havde den. Af sen. ejere kan nævnes Chr. Falsen, der ca. 1708 skødede den til sønnen Falle Christensen. Gden havde da udsæd 5 tdr. rug, 13 tdr. 4 skpr. byg, 42 tdr. 4 skpr. havre og 2-3 tdr. boghvede, høbjærgning 20 læs, besætning 10 køer, 16 stk. ungkvæg, 8 kalve, 23 får, 7 heste og 3 føl. Under gården hørte 3 landbol. Hans Christiansen var ejer 1739, og hans søn Chresten Hansen havde den fra 1766. 1780 overtoges den af Johann Georg Riebe, der igen overlod den til Christian Franz Schmidt (1734-1828), der havde været generalinsp. over de kgl. haver og har skrevet meget om skovbrug og havebrug. Han anlagde på N. m. kongens understøttelse en planteskole. 1802 solgtes gden til Carl Wurst, 1818 overtoges den af kongen og blev overførsterbol.; 1871 solgtes den til lensgreve Julius Wedell-Wedellsborg, der 1884 skænkede den til Charlotte Louise Rose Marie v. Buchwald, sen. g. m. kapt. v. Stechen. Fra 1903 har gden ofte skiftet ejere; 1905-20 ejedes den af Clemens Friedrich Joseph Rudolph Schlinck fra Erfurt, der 1912 udvidede arealet m. 36 ha; 1920-28 var Olaf Krøyer ejer, derefter 1928-33 svigersønnen skovrider Hjalmar Malling Lymann. Fra 1933 ejedes den da 118 ha store ejd. af konsul Chr. Eff, Kolding, der 1952 solgte den til forp. J. A. Lorenzen for 640.000 kr. PKI

Hovedbygningen, der har en landskabelig, meget smuk beliggenhed i det kuperede terræn ned mod Haderslev fjord, er et anseligt, hvidkalket, grundmuret, toetages bygningsværk (fredet i kl. B). Anlæggets nedre etage er vistnok opf. af den tidl. generalinsp. over de kgl. haver Chr. Franz Schmidt, vistnok i slutn. af 1700t., og havde opr. en kvist, men overforstmester Fr. Ferd. von Krogh lod 1837 ved murermester Paul Christiansen, Haderslev, denne bygn. føre op i to etager, m. en bekostning af 1670 rbdl. Den enkelt udformede bygn., der har høj kampestens kælder og halvt afvalmede gavle, er mod gården inddelt i ni, mod haven i elleve fag; om de i midterfaget placerede indgange er profilerede trærammer m. schabranger, og om det ret dybe hus er trukket en cordongesims. Bygn. har bev. sine opr. smårudede vinduer og har i det indre fint udskårne døre og træværk fra de to byggeperioder. En stor mølledam foran gården er dannet ved kunstig opstemning i Schlinks ejertid (1905-20). Gårdsrummet nv.f. hovedbygningen flankeres af to i nyere tid ombyggede, parallelle avlsbygninger.
Den store have, der er anl. af Chr. Franz Schmidt, rummer mange smukke og sjældne træer; den går i ét med skoven, der går ned til Haderslev fjord. FIJ

Ejerliste findes på flemmingsherregaarde.dk: Sønderjylland A - Å: 50: AASTRUP NYGAARD.

Fotos på denne side er egne fotos (fra 22/9 2020) - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning