Knut Nygaard [5591]
(-Efter 1542)
Citzel Nygaards [5592]
(-1581)
Christen Knutzen Nygaard [5590]
(Omkr 1541-1614)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Maren Nygaard [5593]

Christen Knutzen Nygaard [5590]

  • Født: Omkr 1541 2
  • Ægteskab (1): Maren Nygaard [5593] før 1563 1
  • Død: 16 Aug. 1614 i en alder af ca. 73 år 1 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-8-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer, 1564, "Nygård", Åstrup sg, Haderslev hd. 1

2. Titel: Delefoged, 1595-1596. 1

3. Titel: Herredfoged, 1598, Haderslev herred. 1 2

4. Diverse: Han lod et (nu forsvundet) epitafium udføre til minde om sig selv, hustruen Maren, den afdøde datter Anna og 9 afdøde børn, 1607, Åstrup kirke, Haderslev amt. 2


Billede

Christen blev gift med Maren Nygaard [5593] [MRIN: 2189] før 1563.1 (Maren Nygaard [5593] blev født omkring 1541 2 og døde den 21 Jan. 1616 1 2.)

  Begivenheder i deres ægteskab:1. Diverse: Parret skænkede to alterstager til kirken, 1614, Åstrup kirke, Maribo amt. 3 (Foto stammer fra kilden)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Åstrup sogn

Billede

Kilder


1 Bodil Clausen, Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753 (Skrifter, udgivet af Historisk samfund for Sønderjylland nr. 76. ISSN 0109-9264. ISBN 87-7406-092-9.), s.169-171.
Aastrup sogn og by.

Nr. 1 en hel ejendomsgård, "Nygård".

1511 26. august Christen Termansen på "Gymoes" i Vonsbæk køber gården til selveje. Det var tidl. fæstegods.
Der er to kirkeagre ved navn "Mockertoft" og "Kirketoft" som der stadig skal svares pligt af. (kilde: Repetorium diplomaticum regi Daniæ: nr. 11893).
1539 Knut Nigardt, 1½ mark i plovskat, 1540 9 mark i overskat, 1542 4 mark i overskat, 19 sk. og 1 svin i landgilde/"lansterskat" incl. Svennis otting.
Gift med Citzel ?, + 1581. Hun ses i perioden 1576-81, 5 gange t.alters sammen m. sønnen Chr. Nygaard og hustru, der står udtrykkeligt "moder". Er hun alene kaldes hun Citzel "Nygaards", hun bærer tilnavnet til sin død. Svigerdatteren ses først ved navn, Maren, og med tilnavnet, 3 uger senere. Citzel må have været sognets førstedame.
1554 bekræfter hertug Hans en aftale mellem Knud Nygaard og pastor Johan Krüger i Aastrup, om en kirkeskov, årlig landgilde 8 sk. Præsten skal på livstid have lov til at samle brændsel, som de andre naboer, og have 6 svin på olden, når det er muligt. (kilde. LA: Haderslev Amt Setzungsakten XXIV, Åstrup sogn. nr. 1267.litra B).
1564 sønnen Christen Knudtzen til Niugard betaler "erdheur", 3 örtig korn til Åstrup Kirke for de to kirkeagre, samt 8 sk. for noget skov.
10/5 1567 fører C.K. sag mod Iver Matzen, Lunding nr. 5 om arvegods (DHD p. 596).
6/8 1569 ses C.K. og broderen Jep på moderen Sidsels vegne i sag m. præsten i Åstrup (DHD p. 1249).
1574 aflægger C.K. sandemandsed i Åstrup Kirke.
1580 12 sk. i pengeydelse og for Svennis otting 7 sk., han har også en del af Peter Petersens grd., nr. 26, men er "fri" p.gr.af sit embede.
1595/96 nævnes han som delfoged, 1598 som herredsfoged. 1598 benådes han med kirketiendet af Sillerup, "i hans livstid imod tilbørlig betaling samt 14 örtig havre". Ses 1596-1631, 1635-36 og 1639/40 i jordebøgerne.
Christen Knudtzen + 1614, < 1563 g.m. Maren ?, + 1616. Af deres børn kendes flg.: 1) Arret/Anna er t.alters 12/7 1579, d.v.s. hun må være født <= 1563, hun ses t.a. for sidste gang i Åstrup 1/1 1603 sammen m. søsteren Elle. Anna er sikkert ident. med Johanne, der 1604 bliver g.m. Jens Iversen Ravn i Nørby Vilstrup, hun dør 1607. 2) Elsa/Elle er t.a. 1/1 1590 m. forældrene, gift 1604. 3) 6/1 1575 døbes et barn ...tud (måske Gertrud), nævnes ikke mere. 4) 21/11 1578 døbes sønnen Lauritz, ses heller ikke mere. 5) 25/5 1580 bliver dtr. Wolburg hjemmedøbt, fremstilles 5/6 s.år.
En noget kryptisk kirkebogsindførsel, en trolovelse, skal her medtages i sin helhed. Gåden om Anna Falles tilhørsforhold til "Nygård" skjuler sig måske her. "6/1 1604 Ella Christ: Nygardj aurilla Jepeto Johannis (tjenende hos Jep Hansen) desponsabatur, in psenia (in absentia) Valentine Hopman, Friderici Husfoguet #) Fallonis."
#) her er skrevet et stort C, med en lang nedstreg, et tegn jeg desværre ikke kender betydningen af, hvis det da ikke ganske enkelt betyder "cum" (lat. med). Brylluppet ses ikke i kirkebogen, der findes mange lakuner i Åstrups længst bevarede kirkebog.
1615 Anna Falles fæster en kirketoft og et stykke skov, ejet af Aastrup Kirke.
1619 forlig mellem "Chr. Nygaards efterleverske" (dette betyder almindeligvis enken, men da hun jo er død 3 år tidl., må det være Anna Falles, der jo netop har fæstet kirkegodset "hørende" til Nygård, der menes) og Herr Statholder Giert Rantzau på Kongl Maÿtt: vegne fastsætter gierningspenge af Nygaards "affuelsfangh" med 3 forbittels (landboler), som hører dertil, at give årligt 6 daller.
(kilde: Haderslev Amts regnskab 1619-20, film: S 2657).
Anna Falles nævnes i jordebøgerne 1632-34 og 1637/38. 1646 betaler Anna Falles 2½ mark på skriverstuen i Haderslev, som betaling for kongens anpart af tiende-kornet af Sillerup, Fjelstrup sogn. Hun må have haft retten til det, som Chr. Knudtzen tidligere har haft det.
1631 Jørgen Pedersen, herredsfoged 1617-44, får landgilden for "Nygård" m. Svennes otting samt "sin del" af Lauritz Hansens eller Peder Pedersens grd. (nr.26) og "sin del" af Peder Paulsens grd. i Vonsbæk (nr.3 og 10), eftergivet p.gr.af "sin bestilling", herredsfogedembedet. Nævnes 1627 jordebog som "rettelse"/àjourføring og "dukker op" 1662 jordebog.
1631 er landgilden af "Nygård": 19 sk. og 1 svin, arbejdspenge 6 daler, af nr. 26: 9 sk. og 1 svin, af Vonsbækgårdene: 1 ört. rug.
At J.P. svarer landgilde af en del af Peder Paulsens gårde i Vonsbæk, kunne betyde at han er søn/svigersøn herfra og har arvet en del.
1610 Georgii Petri (Jørgen Petersen) Kornschriffuers, Vandling, gift i Åstrup Kirke, samme år fødes tvil-linger, døbes i Åstrup.
Nævnes 1637 og 1647 i Starup kirkebog i forbindelse med en datters og en søns vielser.
1642 Jørgen Persen plovskat af "Nygard", med den ½ gård i Åstrup (nr. 26) 4 daler.
Nævnes bl. de 12 fordelingsmænd i stolestadereg. 1643.
1647 betales 6 mark til Åstrup Kirke for begravelse af Jørgen Pedersen.
Det hævdes almindeligvis at han gifter sig med Anna Falles, og på den måde erhverver "Nygård", men da hun 1646, mens J.P. endnu lever, kaldes A.F., se ovenfor, kan det ikke passe, det strider mod navnereglerne.
Hun skulle rettelig være kaldt "Anna Jørgens", hvis hun var gift med Jørgen Pedersen.
1649 Anna Falles køber iflg. skovregistret for 1½ mark en eg. 1650 betaler hun "erdheur" til Åstrup Kirke af den toft og skov hun fæstede 1615.
1652 Fall Christensen Nygaard, skovregister, 1660 contrib., 1663 jordebog. * 1629, + 1715, ca. 1660 g.m. Maren ?, * 1641, + 1680; 1686 g.m. Dorthea, Jens Nielsens enke, * 1623, + 1697. 1683/89 plovskat, "erdheur" til Åstrup Kirke. Også nr. 24,
1716 sønnen Christen Fallesen Nygaard, jordebog. * 1666, + 1750, 1703 g.m. Kirsten Simonsdtr. fra "Langmoes", * 1676, + 1762. "Erdheur" til Åstrup Kirke.
1736 brorsønnen Hans Christiansen, iflg. kontrakt dat. 3/9 (tingb: 199 fol.30b). 1743 jordebog. * 1705 på nr. 24, + 1761, 1732 g.m. Marie Hansdtr., * 1709 i Hierndrup, + 1796.
[slut med Nygård]
...

2 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Åstrup kirke (Haderslev herred) s.536.
Epitaf. 1607. Opsat af Christen Nygaard, "Hardesvoigt in Hadersief Harde, neben seine lewe Hustruw Mari Christens 1607", da begge var 66 år. Han døde <16. aug. 1614>, hun <21. jan. 1616>, "mit Ihrer leven dochter Anna", død i sin alders 31. år. Indskriften er gengivet efter præsteindberetningen 1754, og præsten meddeler, at "paa en tafl (dvs. storfeltet) staar afconterfaiet Herritzfogden self, hans Frue og daater i deres sædvanlige gamle habit, og ved siden 9 børn udi svøb, som dem ved døden er afgangne"; foroven til venstre var afbildet den fugl Fønix, som sigselv opbrænder, til højre pelikanen, som udhakker sit blod til sine unger, begge med latinske sentenser under. Øverst stod Es. 53,7: Hand bar vor Sygdom etc. Epitafiet er opsat ved datterens død.
Note: 1607. "Die lunae erigebatur monumentum Christierni Nigardii in templo nostro". Gravstenen anbragtes først 1615 og lå endnu 1918, ifølge udgiveren, i temmelig defekt stand foran kirkedøren. (Th. Matthiesen: Das älteste Aastruper Kirchenbuch, i Schriften des Vereins f. schles.-holst. Kirchengeschichte, 2. rk. VII, 1918, p. 455 og 458).

3 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Åstrup kirke (Haderslev herred) s.532.
Alterstager 1614 (fig. 12), 39-40 cm høje, svære og rigt profilerede, med tre rundstave på fod og lyseskål samt midtdelt knop. På lyseskålen indslåede versaler: "Christen Nygaard forærit Aastrup Kiercke anno 1614" og "Marren Nygaards forærit" etc. Stagerne blev stjålet 1905, men fandtes o. 1920 i jorden ved udgravning til en byggegrund i Haderslev.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 30 Jan. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk