Nørre Søby sogn, Åsum herred, Odense amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 1.12.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 4. Deel s. 85: Nørre-Søby Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 3. Bind s. 437: Nørre-Søby Sogn (Project Runeberg)

Trap 5 online: Nørre Søby sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Nørre Søby kirke

Position:
- Legacy: N: 551715.4 Ø: 0102230.0
- GST: 587323 6127658
- Google Earth: 55 17' 15.4"N, 010 22' 30.0"E
Forklaring
Nørre Søby kirke. Foto 18/9 2020 Nørre Søby kirke. Foto 18/9 2020 Nørre Søby kirke. Foto 27/4 2022 Nørre Søby kirke. Foto 27/4 2022
Adresse: Kirkesøvej 20A, 5792 Årslev.

Jørgen Urnes gravsten

I koret står en gravsten over Jørgen Urne (1410 - 1480), kirkeejer på Søbysøgård. (Et bedre foto kan ses i Nationalmuseets beskrivelse af kirken s. 4052).


Altertavle Romansk døbefont Døbefont af træ Dåbskande Prædikestol
Nederlandsk fløjaltertavle fra 1551?, skænket af Axel Urne til Søbysøgård. En romansk døbefont, opr. fra Allerup kirke, henstår i tårnrummet. Døbefonten af træ fra 1656, der er skænket af Christian Urne og Anne Sophie Krabbe, er i brug. En dåbskande af tin fra o. 1900 står i skibets sydvæg. Prædikestol fra 1655, skænket af Christian Urne og Anne Sophie Krabbe


Herskabsstole Salmenummertavle Præsterækketavle Koret
Herskabsstole fra 1654 for Christian Urne og Anne Sophie Krabbe. Salmenummertavle fra 1918, skåret af sognepræst Victor Robert Harder. Præsterækketavlen er ligeledes skåret af Harder. Altertavlen flankeres af apostlene Johannes og Peter, malet af Sophus Schack i 1848.


Indvielseskors og krucifiks Dåbskande, indvielseskors og salmenummertavle på skibets nordvæg. Lighue
Indvielseskors og krucifiks i skibet ved indgangen. Dåbskande (Kgl. Porcelænsfabrik o. 1880) samt indvielseskors og salmenummertavle på skibets nordvæg. Lighue fra o. 1600, udstillet i tårnrummet.


Gravsten og kisteplader:

Knud Urne og Inger Walckendorf Knud Urne Erik Urne Christian Urne Christophersen Iver Urne m.fl. Christopher Urne Anne Sophie Krabbe
Knud Urne og Inger Walckendorf, o. 1543 Knud Urne, o. 1552 Erik Urne, o. 1631 Christian Urne Christophersen, o. 1689 Hofjunker Wulf Sivert Rosenkrantz † 1755, Iver Urne † 1688 og Ide Rosenkrantz † 1797 Christopher Urne † 1689 Anne Sophie Krabbe † 1700


Mere om kirken:

Søbysøgård

Position:
- Legacy: N: 551723.6 Ø: 0102201.3
- GST: 586813 6127903
- Google Earth: 55 17' 23.6"N, 010 22' 01.3"E
Forklaring
Søbysøgård. Foto 18/9 2020 Søbysøgård. Foto 18/9 2020
Adresse: Søbysøgaard, Søvej 27, 5792 Årslev.

Søbysøgårds historie kan skrives tilbage til 1400 tallet. Den var i mange år ejet af adelsslægten Urne, bl.a. Jørgen Urne (1410 - 1480). Herregården tjener i dag som fængsel under Kriminalforsorgen

Trap Danmark, 5. udgave, Odense amt, bind V, 1 (1956), side 266-268:
Søby Søgård ejedes gennem flere generationer af slægten Urne. Den ældst kendte på S. var hr. Jørgen Urne, p.gr.af sin rigdom kaldet "store" († 1480), der fulgtes af sønnen Knud Urne († 1543), som 1512 fremlagde tingsvidne om, at S. m. sø, fiskevand og mølle tilhørte ham m. rette, dels som arv og dels som købt af søskende og medarvinger. Om en 1477 nævnt Borkvard Rantzau i Siøgard skal henføres hertil, er uvist. Knud Urne fulgtes af sønnen, kancellisekretær, sen. rigskansler Axel Urne († 1577), der forøgede godset betydeligt og efterlod S. til sønnerne Erik († 1631) og Otto Urne († 1620), af hvilke førstn. 1610 købte broderens part. 1616 skødede han derpå S. til rigsråd Breide Rantzau til Rantzausholm (nu Brahetrolleborg) († 1618), som efterlod den til svigersønnen Hans Johansen Lindenov "den rige" til Gavnø († 1642), der 1641 opf. en ny hovedbygn. Hans datter Sophie Lindenov († 1652) bragte ved ægteskab S. til rigskansler Christoffer Urne til Årsmarke († 1663), som fulgtes af sønnen Chr. Urne († 1669). Efter hans død ejedes S. i fællesskab af hans 2 sønner Christoffer († 1689) og Iver Urne († 1688), som begge døde unge, hvorefter deres moder fru Anne Sofie Iversdatter Krabbe († 1700) ejede S. (1688: ca. 67 tdr. hartk. hovedgdstakst) til sin død. ...
...
Jens Holmgaard arkivar, cand. mag.

Hovedbygn. består af tre sammenbyggede fløje med et tårn m. spir på den ene sidefløj. Bygn. havde opr. takkede gavle; de blev nedrevet o. 1800, opsattes igen i 1880erne og forsvandt på ny ved rest. 1931. Ældst er midtfløjen, opf. 1641 som et selvstændigt hus af Hans Lindenov. Det er bygget af røde sten i renæssancestil i to stokv. m. hvælvede kældere. Mod n. er der to karnapagtige udbygninger, midt for s.siden, mod borggården, anbragtes et rundt trappetårn m. kegleformet spir (over tårnets hovedindgang var en sandstensplade, nu i v.fløjens gavl, der bærer årst. 1641 og Hans Lindenovs og hans hustruers våben). O. 1700 opførtes ø.fløjen, den nordl. del i to og den sydl. del i eet stokv. 1768 opførte Axel Rosenkrantz v.fløjen (over indgangsdøren anbragtes en stentavle, nu over døren til n.fløjen, med hans og hans hustrus forbogstaver). I beg. af 1800t. nedreves tårnet, og gravene blev tilkastede. O. 1850 blev bygn. rest., murene hvidkalkede og v.fløjens tårn opf. En ny rest. foretoges ved ungdomsfængslets oprettelse af arkt. Thorvald Andersen. Den af Christian Urne og Anne Sofie Krabbe 1664 opførte ladegård brændte 1910.
A. F. Blomberg lektor, cand. mag.

Mere om herregården:

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning