Rårup sogn, Bjerre herred, Vejle amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 16.2.2023

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 219: Raarup Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 343: Raarup Sogn (Project Runeberg).

Trap 5 online: Rårup sogn.

Nationalmuseet: Danmarks kirker: Kort over Bjerre herred o. 1787 (PDF).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Rårup kirke

Position:
- Legacy: N: 554624.7 Ø: 0095541.9
- GST: 558233 6181265
- Google Earth: 55 46' 24.7"N, 009 55' 41.9"E
Forklaring

Rårup kirke. Foto 31/10 2014. Rårup kirke. Foto 31/10 2014. Rårup kirke. Foto 19/10 2021.
Adresse: Bakkedalsvej 25K, Rårup, 7130 Juelsminde.

Kirken er opført o. 1200.

Begravet fra kirken:

Skibet indvendigt Døbefont Korbuekrucifiks Prædikestol Pengeblok Præsterækketavle


Alter Alter Alter Alter Alter
Altertavlen er fra 1602. På siderne (hhv. N og S-siden) er beskrevet senere arbejder med tavlen. Bag altertavlen er endvidere opsat to af tavlens gamle sidepaneler (på hhv. N og S-siden af et skab).


Gravminder i våbenhuset:

Gravminde #4 Gravminde #6 Gravminde #7
Hans Jørgensen Vinter, 1719 - 1783. Forpagter Jakob Kruse af Møgelkiær, 1742 - 1794. Præst og provst Hans Frederik Plesner, 1745 - 1796.


Gravminde Gravminde Gravminde Gravminde Gravminde Gravminde


Mere om kirken:

Møgelkær

Position:
- Legacy: N: 554738.5 Ø: 0095443.6
- GST: 557187 6183533
- Google Earth: 55 47' 38.5"N, 009 54' 43.6"E
Forklaring

Adresse: Møgelkærvej 15, 7130 Juelsminde.

Herregårdens historie skrives tilbage til 1400 tallet. Gården er i dag et fængsel under Kriminalforsorgen. Den nuværende hovedbygning er fra 1861-1862.

Erik Ottesen Rosenkrantz (1427 - 1503) var ejer af herregården.

Trap 5 online: Bind 21 Vejle amt (1964) side 985-986:
Møgelkær blev 1408 skødet til Roskilde bispestol af hr. Jakob Kalf; 1432 og 1456 tilhørte den Peder Holk (Vestenie), hvis svigersøn Henneke Limbek 1459 solgte M. til hr. Erik Ottesen (Rosenkrantz) († 1503) og hr. Knud Henriksen (Gyldenstierne) († o. 1467). Førstn. blev eneejer 1463, og hovedparten af gden kom til svigersønnen Jørgen Rud († 1504), hvis søn rigsråd hr. Knud Rud († 1554) og sønnesønner rigsråd Erik Rud († 1577) og søhelten Otte Rud († 1565) derefter ejede den. Sidstn.s søn Johan Rud erhvervede 1579 en part af gden fra Karen Gyldenstierne, enke efter Holger Rosenkrantz til Boller, der nedstammede fra ovenn. Erik Ottesen. Johan Rud døde barnløs 1609, og M. arvedes af hans søstersøn Knud Gyldenstierne († 1627), hvis enke Sophie Lindenov ægtede gehejmeråd Henrik Rantzau til Schönweide († 1674). 1638 var M. 52 tdr. hartk., 1661 var gd. og gods 768 tdr. hartk.; den kom til grev Mogens Friis og fulgte som allodialgods m. grevskabet Frijsenborg til 1844, da den lagdes ind under dette. 1770 var M. 64 tdr. hartk., tiender 90 og gods 356. Ved grevskabets ophævelse 1920 afgaves en del af M.s jorder til udstykning; hpcl. solgtes 1922 til forp. Alfred Ravn for 500.000 kr., der 1927 solgte den til kgl. hofleverandør, slagterm. Anton Ovesen, Århus. 1939 købtes M. af staten, der fra 1941 anvendte den til ungdomslejr, 1945 til internat for landsforrædere og derpå som statsfængsel.
Carl Jørgensen adjunkt, cand mag

Mere om gården på

Alle fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning