Sankt Peders landsogn, Slagelse herred, Sorø amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 17.3.2024

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 3. Deel s. 382: St. Peders Landsogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 2. Bind s. 673: St. Peders Landsogn (Project Runeberg).

Trap 5 online: Skt. Peders landsogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFI kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Antvorskov kloster

Position:
- Legacy: N: 5523427.5 Ø: 0112145.0
- GST: 649637 6140840
- Google Earth: 55 23' 27.5"N, 011 21' 45.0"E
Forklaring

Adresse: (Nær) Grønningen 25, 4200 Slagelse.

Siden 1997 har klosterruinen ligget i Antvorskov sogn.

Torbern Bentsen Bille (1400 - 1464) og Sidsel Ovesdatter Lunge (1410 - 1503) blev begravet i klosterkirken.
I 1503 gav enken en kalk og en disk (forgyldte) til det alter, foran hvilket hun blev begravet.

Gravsten over parret:

Gravsten over Torbern Bille og Sidsel Ovesdatter

Søren Abildgaard aftegnede den nu forsvundne sten i 1756. Tegningen ledsages af teksten: Denne Grav-Steen, af rødagtig Ølansk Fliis Marmor, ligger i Gangen i Antvorskou Slots-Kirke. blev aftegnet 1756 af S: A: (Kreditering: CC-BY-SA, Søren Abildgaard, Nationalmuseet. Link).
Teksten på stenen er iflg. Nationalmuseets beskrivelse af klosterkirken (side 623 f.): "Hic iacet nobilis vir d(omi)n(u)s Thorbern(us) Bille, miles, de Syøholm, q(u)i obiit anno D(omi)ni mcdlxviii die b(ea)te Katrine virgi(ni)s cu(m) uxo(r)e sua p(er)dilecta d(omi)na Cecilia Auesdotter" ("Her hviler den ædelbaarne Mand, Hr. Thorbern Bille, Ridder, til Søholm, som døde i Herrens Aar 1468 paa den hellige Jomfru Katrines Dag [25. Nov.], med sin højtelskede Hustru, Fru Cecilie Ovesdatter").


Klostret blev anlagt af Johaniterordenen o. 1165. Efter reformationen blev dele af bygningerne anvendt som bl.a. kongebolig. I 1816 blev de sidste rester af klostret revet ned.

Mere om Antvorskov kloster:

Brorup

Position:
- Legacy: N: 552620.9 Ø: 0111911.7
- GST: 646762 6146109
- Google Earth: 55 26' 20.9"N, 011 19' 11.7"E
Forklaring

Adresse: Kalundborgvej 115, 4200 Slagelse.

Før 1989 lå gården i Skt. Mikkels landsogn.

Bent Jonsen Bille (1365 - 1441) skrev sig 1395 - 98 til Brorup.

Trap Danmark, 5. udgave, Sorø amt, bind III, 3 (1954), side 818:
I Brorup lå i middelalderen en hovedgd., som if. Roskildebispens jordebog tilhørte denne. 1352 nævnes Peder Nielsen "de Brothorp", 1365–66 hr. Niels Pedersen. Det er vel sandsynligt, at allr. disse var Roskildebispens lensmænd. Denne stilling indtog i hvert fald væbn. Bent Bille, der nævnes til B. 1395–98. 1435 bekender Clement Griis at have B. med sine gårdsæder, en tilhørende mølle samt hele Havrebjerg m.m. i leje af bisp Jens i Roskilde. 1454 mageskiftede bisp Oluf Daa B. til Antvorskov kloster mod hovedgden Svenstrup i Ramsø hrd. - Godt 200 år sen. opstod B. igen som selvstændig hovedgd., idet sekr. i da. kancelli, sen. justits- og kancelliråd Povl Nielsen (1679 adlet under navn af Rosenpalm, † 1688) 1674 dels som betaling, dels som gave af Chr. V fik skøde på Jernbjerg og Brorup byers øde marker og B. mølle, af hvilket gods han 1679 fik bevilling til at oprette en hoved- og sædegd. med alle friheder og kalde den Brorupgård (75 tdr. hartk., hovedgdstakst). 1684 forøgede han sine herligheder med jus patronatus til Stillinge, Sorterup og Ottestrup kirker for sig og sine arvinger. Hans enke Anne Andersd. († 1713) skødede 1708 B. (nu hovedgdstakst 88, med bønder- og kirkegods i alt 535 tdr. hartk.) til sønnen kaptajnløjtn., sen. admiral Andreas Rosenpalm († 1754), der snart (senest 10/3 1712) måtte overlade den til generalløjtn. Niels Rosenkrantz’ enke fru Berte Skeel til Selsø († 1720) på det af hende stiftede Roskilde adelige jomfruklosters vegne som ufyldestgjort panthaver. 1714 solgtes B. ved auktion for 19.500 rdl. kroner til Andreas Rosenpalms svoger, kancellisekr. Johan (el. Jochum) Severin Benzon († 1741), sen. til Estvadgd. Fra 1735 lånte han penge af prof. Ludvig Holberg († 1754), der 1740 måtte overtage B. for 16.000 rdl. el. ca. 37 rdl. pr. td. hartk. B., som Holberg bortforpagtede, kom til at udgøre en del af det H.ske baroni, som han testamenterede til Sorø Akademi (se ovf. s. 638). 1805 afhændede Akademiet B. som arvefæste til Mads Jensen Westergaard mod en årl. afg. af ca. 200 tdr. af hver af de tre hovedkornsorter samt 64 sk. sølv. 1834 ejedes gden af Heinrich Vorbech, 1840–55 af Lauritz Christopher Worsøe († 1861), der solgte den til hofjægerm. A. W. Bech til Valbygård (s.d.), i hvis slægt den siden er forblevet.
Jens Holmgaard arkivar, cand. mag.

Mere om Brorup:


Til Slægtsforskning