Hertug Knud Lavard af Sønderjylland [4396]
(Omkr 1096-1131)
Ingeborg Mstislavna af Kiev [4397]
(Omkr 1100-Efter 1131)
Prins Volodar af Minsk [4419]
(-Efter 1178)
Richiza af Polen [4420]
(Før 1108-Efter 1155)
Kong Valdemar I den Store af Danmark [4286]
(1131-1182)
Sofia Volodarsdatter [4287]
(Omkr 1141-1198)

Kong Valdemar II Sejr af Danmark [3419]
(1170-1241)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt [4302]

 • Grev Niels af Halland [4303]
2. Helene Guttormsdatter [3400]
3. Dagmar af Bøhmen [4288]
 • Valdemar den Unge [4291]
4. Berengária af Portugal [4195]
 • Kong Erik IV Plovpenning af Danmark [4293]
 • Markgrevinde Sophie Valdemarsdatter [4297]
 • Kong Abel af Danmark [4185]+
 • Kong Christoffer I af Danmark [4299]

Kong Valdemar II Sejr af Danmark [3419] 2 5 7 8

 • Født: 21 Jun. 1170 8
 • Parforhold (1): Ukendt [4302] 1
 • Parforhold (2): Helene Guttormsdatter [3400] 2 3
 • Ægteskab (3): Dagmar af Bøhmen [4288] i 1205 i Lübeck, Slesvig-Holsten 4 5
 • Ægteskab (4): Berengária af Portugal [4195] mellem 18 Maj 1214 og 24 Maj 1214 6
 • Død: 28 Mar. 1241, Vordingborg i en alder af 70 år 8
 • Begravet: Sct. Bendts kirke, Ringsted 8
Billede

  Notater:

Ullas tip-20-oldefar.

Billedet øverst viser Valdemar i Jim Lyngvilds fortolkning, fotograferet på Koldinghus den 20/9 2020 (eget foto, må frit benyttes).
---
Uddrag af Den Store Danske:
Valdemar 2. Sejr, 1170-1241, konge af Danmark fra 1202, søn af Valdemar 1. den Store og Sophie, gift 1205 med Dagmar, gift 2. gang i 1214 med Berengaria. Valdemar blev i 1187 af sin bror Knud 6. udnævnt til hertug i Sønderjylland. Her kom han i strid med biskop Valdemar Knudsen af Slesvig, som kom i fængsel, men striden blev indledningen til et opgør med grev Adolf 3. af Holsten, og i 1201 erobredes Holsten og Lauenburg.

Ved Knud 6.s død i 1202 blev Valdemar konge af Danmark. Forholdene i Tyskland muliggjorde fortsat dansk ekspansion, dels fordi flere fyrstehuse stredes om kejsermagten, dels fordi de nordtyske lande var små og endnu ikke tilstrækkelig organiserede. Samtidig fungerede Valdemar som allieret for pave Innocens 3., der i 1214 fik Frederik 2. indsat som tysk-romersk kejser. Denne godkendte Valdemars erobringer, herunder Lübeck og Mecklenburg, og hele det nordtyske kystområde til øst for Oder var nu behersket af den danske konge.

Længere østpå gjaldt ekspansionen de hedenske lande i Baltikum og førtes derfor som korstog kulminerende med erobringen af Estland i 1219. ... 9

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Titel: Hertug af Slesvig, fra 1187. 8

2. Titel: Konge af Danmark, fra 1202. 83. Begravelse, 1241, Sct. Bendts kirke, Ringsted.
Valdemar Sejrs gravsten. Eget foto (7/5 2015), må frit benyttes.


Billede

Valdemar havde et forhold til Ukendt [4302] [MRIN: 1630].1


Billede

Valdemar havde et forhold til Helene Guttormsdatter [3400] [MRIN: 1189], datter af Jarl Guttorm Austmannsson [3412] og Ingrid Guttormsdatter på Rein [3421].2 3 (Helene Guttormsdatter [3400] blev født omkring 1170 i Östergötland, Sverige,10 døde efter 1211 10 og blev begravet i Linköpings domkyrka, Östergötland, Sverige 3.)


Billede

Valdemar blev derefter gift med Dagmar af Bøhmen [4288] [MRIN: 1622], datter af Kong Ottokar I af Böhmen [4289] og Adelheid af Meissen [4290], i 1205 i Lübeck, Slesvig-Holsten.4 5 (Dagmar af Bøhmen [4288] blev født omkring 1186,11 døde den 24 Maj 1212 i "Riberhus", Ribe 4 og blev begravet i Sct. Bendts kirke, Ringsted 4.)


Billede

Valdemar blev derefter gift med Berengária af Portugal [4195] [MRIN: 1570], datter af Kong Sancho I af Portugal [6193] og Dulce af Aragonien [6194], mellem 18 Maj 1214 og 24 Maj 1214.6 (Berengária af Portugal [4195] blev født omkring 1180,12 døde den 27 Mar. 1221 6 og blev begravet i Sct. Bendts kirke, Ringsted 6.)


Billede

Kilder


1 lex.dk, Hørby, Kai: Niels - greve i Dansk Biografisk Leksikon. Hentet 11. maj 2021.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1916. Tre og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.422-424.
Skarsholm Slægten.

Valdemar Seirs Linie.
Kong Valdemar Seir havde med Hr. Esbern Snares Enke Helene, Hertug Guttorms Datter, to Børn:
1. Knud, blev 1216 Hertug af Laaland (9), 1219 Hertug af Estland, blev 1222-23 beleiret i Lyndanise af Esterne, 1227 fordrevet fra Estland, 1232 Hertug af Bleking, deltog 1246 i Oprøret mod Kong Erik Plovpenning, blev 1247 sat i Fængsel på Stegehus, men blev Aaret efter befriet af Lybækkerne, stadfæstede 1250 sin Halvsøster Fru Ingeborgs Gaver til Sorø Kloster, hvortil han selv s. A. gav Gods i Sørninge, ombyttede atter sit blekingske Hertugdømme med Laaland, † 15 Okt. 1260, begr. i Ringsted Kirke; g. m. Hedevig, Hertug Svantepolk af Pommerns Datter. Børn: …
2. En Datter ….

3 lex.dk, Olrik, Jørgen: Helene - kongelig elskerinde i Dansk Biografisk Leksikon. Hentet 11. maj 2021.
Helene (kongelig elskerinde)

Helene, levede 1204, formentlig begr. i Linköping domk. H.s far havde danske forbindelser; han havde 1163 hentet kong Karl Sverkesøns danske brud og stået fadder til Valdemar I's søn Knud. H. har rimeligvis været opkaldt efter den hellige Elin (Helene) av Skovde der kanoniseredes 1164, og hvis dyrkelse også lokaliseredes i Tisvilde i Nordsjælland. Da Esbern Snare havde mistet sin anden hustru ægtede han, skønt til års, den unge svenske jarledatter. I dette ægteskab fødtes Ingeborg "af Kalundborg" og måske flere andre børn. Kort efter Esberns død 1204 stod H. i forhold til kong Valdemar Sejr og fødte ham sønnen Knud. Men da Valdemar ægtede Dagmar 1204 ophørte vistnok dette slegfredforhold, og H. synes at have forladt Danmark. I hvert fald blev hun ikke som Esberns to andre hustruer jordfæstet i Sorø, og af diplomer fra 1300-tallet fremgår at hun ved Linkdping domkirke stiftede Vor Frue kapel med tilhørende præbende; her har hun da rimeligvis valgt sit gravsted, og hendes gave øgedes senere af hendes sønnesøn Sventopolk Knudsen og hans æt. Valdemar Sejr gjorde sin og H.s søn til hertug og skænkede ham sit gods i Sverige hvor også H. må have efterladt ham en betydelig arv. - En i nyere tid fremsat gætning gående ud på at identificere H. med den i Tisvilde dyrkede helgen af samme navn må anses for aldeles forfejlet.

Familie
Forældre: jarl (el. hertug) Gudorm af Sverige og hustru. Gift Esbeni Snare, født ca. 1127 i Fjenneslev, død 1204 på Sæby gård (?), s. af Asser Rig (død sidst i 1140erne) og Inge. - Mor til Ingeborg (død 1267) og Knud (ca. 1205-60).

Bibliografi
P. F. Suhm: Hist. af Danm. IX, 1808 192-95. Johs. Steenstrup: Vore folkeviser, 1891 248-51. H. C. Bering Liisberg: Domina Helena, 1919 64-74 (anm. af H. Olrik i Nord. t., 1919 332-42 og af J. Olrik i Danske studier, 1919 158-60).

4 lex.dk, Damsholt, Nanna; Steenstrup, Johannes: Dagmar - dronning i Dansk Biografisk Leksikon. Hentet 12. maj 2021.

5 Charles Cawley, Medieval Lands: Denmark, Kings (Udgivet af Foundation for Medieval Genealogy), 3. B. KINGS of DENMARK 1047-1412: VALDEMAR Valdemarsen.

6 lex.dk, Damsholt, Nanna; Jensen, Erik Lund: Berengaria i Dansk Biografisk Leksikon. Hentet 12. maj 2021.
Berengaria, Bengierd, d. 27.3.1221, dronning. Begravet i Ringsted k. B. er utvivlsomt kommet til Danmark fra Flandern. Hendes bryllup omtales af en nederlandsk kilde, Reineri Annales, og i Valdemarårbogen benævnes hun ved samme lejlighed "grev Ferrando af Flanderns søster". Da B.s bror Alphonso (II) havde overtaget kongemagten 1211 forsøgte han at fratage sine søskende fædrenearven, og dette kan måske forklare at hun kom til Flandern hvor grev Ferrando var Philip II August af Frankrigs vasal. B.s ægteskab med kong Valdemar er formodentlig et træk i broderens diplomatiske spil idet han indgik forbund med England og Tyskland mod Frankrig og ønskede støtte fra Valdemar. Om B.s liv vides meget lidt. Hendes morgengave stadfæstedes af paverne Innocens III og Honorius III. I et kongeligt diplom udstedt på kongsgården på Samsø 1216 optræder hun som brevvidne. Ved løskøbelsen af Valdemar fra fangenskabet 1225 indgik i løsesummen "alt det guld som havde hørt til dronningens pryd med undtagelse af kronen og det hun før sin død havde givet kirker og klostre". Hun fødte Erik, Abel og Christoffer, senere konger, og datteren Sophie. Ved åbningen af kongegravene i Ringsted fandtes B.s grav forstyrret, i den lå resterne af en ca. 160 cm høj kvinde. B. er den almindelige latinske form for det portugisiske Berenguela, men Rydårbogen tilføjer at hun kaldtes Bringenilæ, i de middelalderlige danske bearbejdelser af årbøger og krøniker blev det bl. a. til Bengierd, den form der forekommer i folkeviserne om hende og dronning Dagmar. Her skildres B. som hård og ond i modsætning til den milde og gode Dagmar. Folkevisernes kildeværdi til vurdering af B.s person er tvivlsom, bl. a. fordi viserne først er nedskrevet i 1500-tallet. Men de har været bestemmende for den traditionelle opfattelse af B. der hos Arild Huitfeldt formuleredes således: "Hun var ond og rådede til at skatte bønder og almue. Fik skyld for alt det, ilde var gjort. Så nu har vi det ordsprog, at vi kalder en ond kvinde Bengierdt".

Familie
Forældre: Sancho I af Portugal (1154-1211) og Dulce (død ca. 1198). Gift mellem 18. og 24.5.1214 med Valdemar (II) Sejr, født omkring Skt. Hans 1170,død 28.3.1241 i Vordingborg, s. af Valdemar (I) den Store (1131-82) og Sophie (ca. 1141-98). - Mor til Erik Plovpenning, Abel (død 1252) og Christoffer I.

Ikonografi
Kalkmal., malet om ca. 1550 (Ringsted k.), kopi af Mads Henriksen (Fr.borg). Stik af M. Haas, 1771. Mal., idealt hoved, af Mariane Stub, 1828. Mal., med Valdemar Sejr og sønner, af P. Raadsig, 1850, og mal. med Valdemar Sejr af Agnes Slott-Møller, 1931, akvarel af samme.

Bibliografi
Script, minores, udg. M. Cl. Gertz, II 1922 85. Monumenta germaniae historica, script. XVI, udg. G. H. Pertz, Hann. 1859 671. Ellen Jørgensen: Annales danici, 1920 100f 104f. Diplomatarium dan., l.r.V., udg. Niels Skyum-Nielsen, 1957 nr. 82, 95, 113; l.r.VI 1979 nr. 17 og 42. Danmarks kirker V, Sorø amt 1, 1936 162-68. Danmarks gamle folkeviser, udg. Svend Grundtvig, III, 1862 279-82. A. Huitfeldt: Danm.s riges krønike. Chronol. I 1600 94 (fot. optr. 1977).

7 Bent Hansen, Dalum Hjallese Debatklub, Danmarkshistorien. 36. Valdemar Sejr.

8 lex.dk, Hørby, Kai: Valdemar 2. Sejr i Dansk Biografisk Leksikon. Hentet 12. maj 2021.
Valdemar 2. Sejr, 24.6.1170-28.3.1241, konge. Valdemars imponerende erobring af Nordalbingien (grevskaberne Holsten og Ratzeburg, byerne Lübeck og Hamburg) var i det væsentlige tilendebragt da han blev konge. Den er resultat af en politik han havde ført som hertug af Slesvig, måske siden tiltrædelsen 1187, men særlig efter kejser Henrik 6.s død 1197 hvor det lykkedes ham at udnytte heldige konjunkturer i tidens forviklede tyske konge- og kejserpolitik til fuldstændig at berøve grev Adolf af Holsten hans magtområde. Efter kroningen i Lund juledag 1202 drog han straks tilbage til Nordtyskland for at tilendebringe ordningen af sine erobringer og det er karakteristisk at han til sine titler som konge af Danmark og hertug af Jylland føjer betegnelsen herre over Nordalbingien (dominus Nordalbingie), en titel han først opgav at føre da han 1214 havde fået en kejserlig accept af sit overherredømme over landene nord for Elben og Elde (og dermed for alvor kunne opfatte det erobrede som en del af sit eget magtområde, også da kejsermagten til sin tid søgte at trække sin godkendelse tilbage).

Valdemar efterfulgte sin barnløse bror Knud 6. på tronen uden på forhånd at være designeret eller hyldet. Dette sammen med den betydelige udvidelse af det danske kongeriges magtsfære, som gennemførtes i hans regeringstid, tillod ham efter kroningen i Lund 1202 (ved den tidligere kongelige kansler, den da nytiltrådte ærkebiskop Anders Sunesen, og velsagtens i forståelse med denne) at gennemføre en selvstændig videre udvikling af den danske kongemagts selvforståelse der blev af største betydning for de næste ca. 200 års regeringsudøvelse. Valdemar understregede, endnu stærkere end sin far, hvorledes kongemagten stod som øverste myndighed i hans kristent opbyggede stat. Dette fandt et (måske outreret) udtryk i den procedure der fulgtes da Valdemars ældste søn af samme navn gjordes til medkonge i faderens levetid og dermed udpegedes til hans efterfølger. 1215 svor "rigets bedste mænd" ham troskabsed ved et møde på Samsø og samme år hyldedes han af folket på Viborg landsting. 1216 toges Valdemar den Unge under særlig pavelig beskyttelse og 1218 kronedes han af kongen selv (der satte diademet på hans hoved) midt i en strålende fyrstelig forsamling i Slesvig med femten biskopper og seks hertuger og grever til stede. Valdemar den Unge var eneste søn i det ægteskab Valdemar indgik 1205 med den böhmiske prinsesse Dagmar der imidlertid døde allerede 1212. Valdemars andet ægteskab, med Berengaria af Portugal, den flanderske greves søster, blev indgået 1214 og dette forhold er sikkert baggrunden for at spørgsmålet om successionen efter Valdemar straks søgtes løst på en endegyldig måde. 1231 døde imidlertid denne medkonge og tronfølger (ved et vådeskud under jagt på Refsnæs), og det blev Berengarias sønner Erik, Abel og Christoffer der i alders rækkefølge succederede. Til kongehusets nøje afstemte familiepolitik hører det at Valdemar den Unge 1229 (otte år efter Berengarias død) var blevet gift med Eleonora af Portugal, der var Berengarias brordatter, og at Valdemars tre efterfølgere til sin tid knyttedes i ægteskabsforbindelse til henholdsvis Sachsen, Holsten og Pommern. To sønner uden for ægteskab, Niels og Knud, gjorde Valdemar til henholdsvis greve af Halland og hertug først af Reval siden af Blekinge. Den førstes ægtefælle var prinsesse af Schwerin, den andens er ukendt hvad angår hendes herkomst.

Valdemar gjorde straks ved sin tronbestigelse sin søstersøn Albrecht af Orlamünde til greve over Holsten og Ratzeburg, mens han placerede sig selv i den tyske konges rettigheder over de vigtigste bispedømmer og ikke mindst over for den rigs-umiddelbare by Lübeck. Det gjaldt for ham fortsat at udnytte de tyske fyrsters brydninger omkring konge- og kejserværdigheden, uden at tabe pavestolens gode vilje. Da pave Innocens 3. 1212 gjorde Henrik 6.s søn Frederik 2. til tyskromersk kejser mod welferen Otto af Braunschweig var Valdemar blandt dem der straks støttede Frederik 2. Valdemar fik til gengæld 1214 dennes afståelse af de kejserlige højhedsrettigheder over landene nord for Elben og Elde (en ret hverken Valdemar selv eller hans nærmeste efterfølgere nogen sinde gav fra sig) og 1215 gjorde kejser Otto angreb på Danmark (støttet af flere tyske fyrster og bl.a. ærkebiskop Valdemar af Bremen, den danske kongeætling), men Valdemar vandt over dem.

I de første tyve år af sin regeringstid var Valdemar til stadighed med hæren i Nordtyskland med det formål at sikre sit magtområde uden at være nødt til at udvide det. 1205 havde han gjort et fremstød mod Pommern og 1210 ved et nyt togt underlagt sig Pommerellen, med pavelig støtte som forberedelse til at bruge Valdemar i et stort missionsfremstød i den østlige del af Østersøegnene. Dette kulminerede 1219 i erobringen af Estland hvorved Valdemar blev hertug af Estland, og en del af de erobrede områder lagdes ind under sværdridderne (den kristne ridderorden der 1237 gik op i den tyske orden Mariaridderne). Valdemar besad nu forskellige former for overhøjhed over et område der gik fra Holsten i vest til Estland i øst, en hel bræmme af landskaber og fyrstendømmer der udgjorde et bolværk mod tysk ekspansion mod Danmark.

Men 1223 gik det galt. Natten til 7.5.1223 fangedes Valdemar og hans søn Valdemar den Unge under en jagt på Lyø af grev Henrik af Schwerin, under påskud af et mellemværende om ejendomsdispositionerne i forbindelse med prinsesse Oda af Schwerins ægteskab med grev Niels, men i virkeligheden en aktion der havde støtte i en koalition af tyske fyrster som havde kejser Frederik 2.s tilslutning. De mecklenburgske og pommerske vasaller faldt fra Valdemar og Nordalbingien gik tabt, selv om Albrecht af Orlamünde tappert forsvarede besiddelsen på Valdemars vegne. 25.12.1225 kom Valdemar fri af fangenskabet mod en stor løsesum (if. traktaten skulle det være i alt 45.000 mark sølv, og den tilvejebragtes under store danske ofre, den nylig afdøde dronnings guldsmykker undtagen kronen indgik deri). 19.4.1226 løslodes Valdemar den Unge.

Valdemars umiddelbare reaktion var et stort forsøg på i et enkelt fremstød at vinde alt det tabte tilbage, eller det meste deraf. Det mislykkedes med hans nederlag i slaget ved Bornhøved i juli 1227 og kongen opgav ethvert videre forsøg. Han koncentrerede sig i den sidste del af sin regeringstid om magtens konsolidering indadtil. Alt var heller ikke tabt; først og fremmest var det lykkedes Valdemar at modsætte sig det stadig tilbagevendende krav om at tage riget i len af kejseren. Og pavens sympati for Danmark var ikke sat over styr.

Den stærke kraft bag kongens indenrigspolitik var det harmoniske samarbejde med kirkens ledere, blandt dem den lærde ærkebiskop Anders Sunesen indtil dennes død 1228. Anders Sunesens parafrase på latin af Skånske lov er et udtryk for det højt kvalificerede juridisk-videnskabelige arbejde der med kongens billigelse foregik for at indpasse det nedarvede danske retssystem i tidens civiliserede europæiske juridiske normer. Den af kongen selv i hans sidste leveår højtideligt udstedte Jyske lov er et vidnesbyrd om samme aktivitet, nedskriften i tidssvarende form og under hensyn til samtidens livsvilkår af retsregler der enten var eller opfattedes som nedarvede fra ældre generationers danske retsliv på tinge. Intet under at den senere middelalder henviser til ældre danske retstilstande med betegnelsen "Kong Valdemars Love" uden at gøre det helt klart om der foruden Valdemar 2. tillige tænkes på Valdemar 1. Valdemar synes tillige at have gennemført omfattende administrative reformer dels af finansvæsenet, dels af rigets forsvar. Forholdet mellem lokalforvaltningen og centralstyret synes at være blevet lagt i faste rammer (bryderne på kongsgårdene, fogederne på de kongelige borge over for marsk, drost, e ventuelt gældker, kansler og kammermester), selv om mange enkeltheder i forvaltningens opbygning og i skattesystemets indretning er gådefulde. Især ledingssystemet synes at være blevet reorganiseret således som det bl.a. fremgår af den såkaldte Kong Valdemars jordebog. Denne er et middelalderligt blandingshåndskrift (nu i det danske rigsarkiv) som er udarbejdet i Sorø kloster omkring 1300 men indeholdende afskrifter af autentiske optegnelser fra den kongelige finansforvaltning under Valdemars regeringstid. Dens såkaldte hovedstykke stammer fra 1231. Sammenholdt med Jyske lovs ledingsbestemmelser giver jordebogen et interessant indblik i ledingsvæsenets indretning i perioden, men som helhed vidner jordebogen om den kvalitet den danske centraladministration havde nået i Valdemars regeringstid. En kvalitet der svarer til tidens europæiske standard og til Valdemarernes ideologi om det teokratiske kongedømme der kulminerede under Valdemar for at gå en krisetid i møde under hans efterfølgere.

Familie
Valdemar døde i Vordingborg og er begravet i Ringsted Skt. Bendts kirke.

Forældre: kong Valdemar den Store (1131-82) og Sophie (ca. 1141-98). Gift 1. gang 1205 med Dagmar, død 24.5.1212 i Ribe, d. af Ottokar 1. af Bohmen (død 1230) og Adela af Meissen (død 1211). Gift 2. gang maj 1214 med Berengaria, død 27.3.1221, d. af Sancho 1. af Portugal (1154-1211) og Dulce (død ca. 1198).

Med Dagmar far til Valdemar den Unge. Med Berengaria far til Erik Plovpenning, Abel (død 1252), Christoffer 1. og Sophie (død 1247). Desuden far til Knud (ca. 1205-60) og Niels (død 1218). Bror til Ingeborg (ca. 1175-1237), Knud den Sjette og Richiza (død 1220).

Ikonografi
Relief på kathoveddørens tympanon fra 1100-tallet (Ribe domk.) har været antaget at forestille Valdemar. Kalkmal. fra beg. af 1300-tallet (Ringsted Skt. Bendts k.). Fremstillet på vævet tapet af H. Knieper 1581-84 (Nat.mus.) og på stik og tegn. fra 1600-tallet (Kgl. bibl; Kgl. bibl. i Sth.), bl.a. på titelblad til Saxoudgaven 1644. Tegn. af Crispin de Pas ca. 1640 (kobberstiksaml.) og mal. af G. Honthorst s.å. (Drottningholm) forestillende slaget 1219. Fremstillet på stik af Meno Haas, 1771, på C. A. Lorentzens mal., 1809, af slaget i Estland (St. mus.), efter dette stik af J. J. G. Haas. Mal. af Valdemar i fangeskab af A. A. Müller udst. 1835, tegn. deraf af Muller selv (Fr.borg). Afbildet på mal. af Emil Andersen udst. 1836 og på flere tegn. af samme (Vejle mus.). Valdemar med sin døde søn på mal. af samme, 1843 (Fr.borg), litograferet af A. Kittendorff. Afbildet på litografi 1840 efter tegn. af V. Bing. Litografi af L. Lehmann af Valdemar i fangenskab. Afbildet på mal. af P. Raadsig udst. 1850. Afbildet på flere tegn. af L. Frølich, bl.a. ca. 1853, skitse til mal. 1856: Valdemar giver Jyske lov (retssalen i Flensborg), og på radering af Frølich, 1863, af dronning Dagmars ankomst. Afbildet på litografi af P. Klæstrup. Afbildet på mal. af dronning Dagmars død af Th. Wegener og af G.v. Rosen, 1879 (Fr.borg, dep. i Ribe amtsråd). Statue af Th. Stein (folketinget, hidrørende fra Fr.borg). Illustrationer af Rasmus Christiansen på en ramme. Flere scener af Valdemars liv på mal. af Agnes Slott-Møller udst. 1927, 1932 og 1934 (bl.a. Nyborg slot). - Tegn. af nu ikke synlig gravsten (Fr.borg).

Bibliografi
Erik Kroman: Kong Valdemars jordebog, 1936. N. G. Heine i Østersøproblemer omkr. 1200, 1941 = Humanistiske studier II 9-85. Aksel E. Christensen: Kongemagt og aristokrati, 1945 (fot. optr. 1976). Samme i Danm.s hist. I, 1977 373-99. Hal Koch i Den danske kirkes hist. I, 1950. Anne K. G. Kristensen: Danm.s ældste annalistik, 1969. N. Skyum-Nielsen: Kvinde og slave, 1971. Thomas Riis: Les institutions politiques centrales du Danemark 1100-1332, 1977 = Odense univ. studies in history and social sciences XLVI.

9 lex.dk, Ulsig, Erik: Valdemar 2. Sejr i Den Store Danske. Hentet 16. maj 2021.

10 Sigvard Mahler Dams Slægtsside, Hvideslægten: Esbern Snare & Helene Guttormsdatter.

11 Kendtes Gravsted, Dagmar af Böhmen.

12 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Berenguela (Berengaria - Bengerd) (caca 1180 - 1221).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 21 Maj 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk