Johan Johansen Lindenov [3466]
(ansl 1430-Før 1477)
Margrethe Emmikesdatter Emmiksen [3467]
(ansl 1430-Efter 1477)
Erik Styggesen Rosenkrantz til Mattrup [6507]
(Omkr 1455-Før 1536)
Kirsten Nielsdatter Skram [6508]
(Omkr 1455-Efter 1477)
Hans Johansen Lindenov til Fovslet [3459]
(Omkr 1460-Omkr 1536)
Berete Eriksdatter Rosenkrantz til Frøslevgård [3460]
(Omkr 1480-Før 1537)
Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet, Drenderup, Østrupgård, Valbygård og Örtofta [3457]
(ansl 1515-1585)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ide Rantzau [3464]

  • Magdalene Lindenov [6483]
2. Margrethe Bille [3461]
  • Hans Lindenov til Drenderup [6482]
  • Dorte Lindenov til Aggersvold [6484]
3. Anne Johansdatter Bjørn til Valbygård og Örtofta [3458]

Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet, Drenderup, Østrupgård, Valbygård og Örtofta [3457] 1

  • Født: ansl 1515 3
  • Ægteskab (1): Ide Rantzau [3464] 1
  • Ægteskab (2): Margrethe Bille [3461] 2
  • Ægteskab (3): Anne Johansdatter Bjørn til Valbygård og Örtofta [3458] 1
  • Død: 11 Apr. 1585, "Drenderup", Ødis sg, Vejle amt about age 70 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldefar.

Link til siden om Ødis sogn.

Uddrag af Dansk Biografisk Leksikon:
Lindenov, Christoffer Johansen, -1585, … synes efter sine Forældre at have arvet stor Rigdom i rede Penge; han kunde i alt Fald gjentagne Gange forstrække Kongen med store Summer efter den Tids Forhold. Herfor havde han 1539-41 Holme Kloster i Fyn i Pant, 1553-69 Kirkeby Len sammesteds og 1560-64 Hindsgavl. Desuden var han fra 1542 i nogle Aar Embedsmand paa Koldinghus. Ved Hove var han følgelig ikke fremmed, han tilsagdes til at ledsage Kongen paa Rejser i Fyrstendømmerne, og 1561 vare han og hans Broder Hans blandt de Adelsmænd, som skulde følge Dronningen og Frøken Dorothea til sidstnævntes Bryllup i Celle med Hertug Vilhelm af Lyneborg. C. J. skrev sig Tid efter anden til forskjellige Hovedgaarde: Fovslet og Drenderup i Jylland, Østrupgaard i Fyn (Salling Herred), Valbygaard (nu Juellinge) i Sjælland og Ørtofte i Skaane. C. J., der døde 11. April 1585 paa Drenderup, var 3 Gange gift … 4

  Forskningsnotater:

Steen Thomsen påpeger, at rækkefølgen for Christoffer Johansen Lindenovs to første hustruer er forkert i DAA. Ligstenen over dem i Ødis kirke viser, at Ide Rantzau var hans første hustru, og at hun døde i 1539. Margrethe Bille var hans anden hustru, hun døde 1546.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Fovslet", Ødis sg, Vejle amt. 1

2. Ejendom: Ejer af herregården: "Drenderup", Ødis sg, Vejle amt. 1

3. Ejendom: Ejer af herregården: "Østrupgård", Håstrup sg, Svendborg amt. 1

4. Ejendom: Ejer af herregården: "Valbygård", Hellested sg, Præstø amt. 1 5 6 Gården kaldes nu Juellinge. Hustruen Anne bragte gården ind i ægteskabet.

5. Ejendom: Ejer af herregården: "Örtofta", Harjagers härad, Skåne. 1 7 Hustruen Anne bragte gården ind i ægteskabet.


Billede

Christoffer blev gift med Ide Rantzau [3464] [MRIN: 1205].1 (Ide Rantzau [3464] blev født ansl 1515,8 døde i 1539 9 og blev begravet i Ødis kirke, Vejle amt 9.)


Billede

Christoffer blev derefter gift med Margrethe Bille [3461] [MRIN: 1203], datter af Ridder Claus Bille til Allinde, Lyngsgård, Råbelev og Vandås [3462] og Lisbeth Jensdatter Ulfstand [3463].2 (Margrethe Bille [3461] blev født den 28 Feb. 1525 i Lyngsgaard, Luggude herred, Malmöhus, Sverige,2 døde i 1546 9 og blev begravet i Ødis kirke, Vejle amt 9.)


Billede

Christoffer blev derefter gift med Anne Johansdatter Bjørn til Valbygård og Örtofta [3458] [MRIN: 1201], datter af Ridder Johan Bjørnsen Bjørn til Nielstrup, Stensgaard og Østrup [6504] og Gertrud Tønnesdatter Parsberg [5869].1 (Anne Johansdatter Bjørn til Valbygård og Örtofta [3458] blev født omkring 1520 10.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Örtofta.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.278-288.
Lindenov.

Hans Johansen til Fovslet, var 1486 Hofsinde, 1493 Amtmand paa Flensborg, 1506-10 paa Sønderborg (14), havde 1514-15 Ørum i Pant (15), var 1518 Amtmand paa Flensborg (16), 1519 Lehnsmand paa Hundsbæk (17), beseglede 1533 Forbundet i Rendsborg (18), var vist † 7 Febr. 1536, da Fru Berete kvitterede Eiler Hardenberg for sin Del i Tranholm, som hendes Fader havde haft i Forlehning (19); g. m. Berete Eriksdatter (Rosenkrantz), var vistnok † før 15 Oct. 1537 (20). Børn:
1. Hans Johansen til Fovslet …
2. Anders Hansen til Fovslet, Sellerup (Holmans H.) og Rørbæk (Nørvanf H.) …
3. Birgitte
4. Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet, Drenderup (N. Tyrstrup H.), Østrupgaard (Salling H.), Valbygaard (nu Juellinge, Stevns H.) og Ørtofte (Haragers H.), beseglede 1536 til Vitterlighed med Moderen, havde 1539-41 Holme Kloster i Pant, 1542-47 Lehnsmand paa Koldinghus, havde 1553-69 Kirkeby Lehn og 1560-64 Hindsgavl, afslog 1559 at modtage det ham af Kongen tilbudte Ridderslag (21), skulde 1561 ledsage Dronningen til Celle, † 11 April 1585 paa Drenderup; g. (1) m. en af Dronningens Jomfruer (88) Margrethe Clausdatter Bille, f. 28 Febr. 1525 paa Lyngsgaard, (2) m. Ide Rantzow, (3) før 30 Mai 1558 (45) m. Anne Johansdatter Biørn til Østrupgaard (g. (l) m. Henrik Bjørnsen til Stenalt, † ca. 1541). Børn
af 1. Ægteskab:
a. Dorte til Aggersvold (Tudse H.) ...
af 2. Ægteskab:
b. Hans Lindenov til Drenderup … [Rettelse i DAA 1956 s. 36: Hans L. maa have været Søn af Christopher L.s første Ægteskab med Margrethe Clausdatter Bille, idet hendes Søstersøn Tyge Brahe har dediceret et Samlingsbind (som i 1954 har været tilbudt Det kgl. Bibl. fra Amerika) til "Johanni Lindenov consubrino suo".]
c. Magdalene
af 3. Ægteskab:
d. Christoffer Lindenov til Valbygaard og Lindersvold, 1573 immatr. i Leipzig (108), sad 1592 i Fængsel for Overfald og Optøier, begaaede i Kjøbenhavn (109), † 28 Febr. 1593 i Kjøge; g. m. Sophie Hartvigsdatter Pless, bisat 23 Mai 1602 i Kjøge Kirke. Børn: ...

2 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.541-543.
BILLE.

LINJE V
ALLINDE- LINJEN
Første slægtled
1 a. Hr. Claus Bille (se linje 1,92) til Allinde, Lyngsgård (Luggude h.) (arvet 1520 efter faderen), Råbelev (Villands h.), Vandås (Øster Gynge h.), som han 1525 fik tilskødet af kronen - f. 1490, 1519 kommandant på Elfsborg, deltog 1520 i toget mod Sverige, deltog i Uppsalaforliget og lå i slotslov i Stockholm, blev s.å. (4. nov.) ridder, s.å. (7. nov.) foretog han sammen m. Søren Norby fængslingen af de svenske bisper og adelsmænd, efter kongeskiftet tro mod Frederik 1., 1523 sendt til Gotland for at forhandle m. Søren Norby, da denne 1525 landede i Skåne, mødtes de atter som fjender og Lyngsgård afbrændtes, havde til 1527 Nederby len og fik efter sin fader Vesterstad len, som han 1556 afstod til sin ældste søn, 1527 lensmand på Båhus, norsk og dansk rigsråd, forsvarede 1531-1532 lenet og arbejdede på en genoprettelse af unionen, mødte 1533 i Gottorp m. overenskomsten af 1532 (7. nov.), der fastslog Danmarks og Norges forening, sluttede sig til Christian 3. under fejden, 1532 (aug.) sendtes han til Norge på kongens og rigsrådets vegne at få de frafaldne til at underkaste sig og forny traktaten af 1450, 1535 sendtes atter til Norge til forhandling m. ærkebispen i Trondheim, men blev fanget under det efterfølgende oprør, deltog 1539 i udarbejdelsen af den norske reces sammen m. sin gamle fælle Truid Ulfstand, ledsagede 1548 hertug Frederik til Norge, var på grund af sin dygtighed og rigdom en af sin tids indflydelsesrigeste mænd i Danmark og Norge, som vogter af grænsen lå han i bestandig strid m. Gustav Vasa og den svenske adel, † 4. jan. 1558 på Lyngsgård. (Portræt DAA 1898). - G. 31. jan. 1524 på Lyngsgård m. Lisbet Jensdatter Ulfstand (F.: Jens Holgersen U. og Margrethe Arvidsdatter Trolle), † 5. april 1540 på Båhus, begge begr. i Vram k. (DAA 1896,437,439) -11 børn: Andet slægtled, nr. 2-12.

Andet slægtled
Rigsråd Claus Billes børn med Lisbet Jensdatter Ulfstand (se nr. 1):

2 a. Margrethe Bille - f. 28. febr. 1525 på Lyngsgård. - G. m. Christoffer Johansen Lindenov til Drenderup (F.: Hans J. L. til Fovslet og Berete Eriksdatter Rosenkrantz), † 11. april 1585 på Drenderup (DAA 1902,278) (g. (2) m. Ide Rantzau, (3) m. Anne Bjørn (DAA 1887, 108)).
3 b. Beate Bille
4 c. Steen Bille til Råbelev, Vandås og Næsbyholm (Vemmenhøg h.) …
5 d. Sidsel Bille
6 e. Sophie Bille
7 f. Jens Bille til Lyngsgård og Vram (Luggude h.), af hvilke han oprettede Billesholm, Gammel Køgegård (Ramsø h.) og Vrejlevkloster (Børglum h.) …
8 g. Holger Bille
9 h. Birte Bille til Ydernæs (Ø. Flakkebjerg h.) …
10 i. Erik Bille
11 j. Maren Bille
12 k. Lisbet Bille ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lindenov, Christopher Johansen (caca 1515 - 1585).

4 Dansk biografisk Leksikon (1. udgave, 19 bind, 1887-1905, redigeret af C.F. Bricka. Digitaliseret ved Project Runeberg.), X. Bind (1896) s.316.

5 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Præstø amt, Bind IV, 1 (1955) s. 174-175.
Juellinge , tidligere Valbygård (1492 Valbygaard, af en nedlagt landsby, 1256 Wolby, 1257 Waldby, i hvilken der 1651 var 14 gde, hvoraf 13 var nedbrudt 1657, og som 1662-63 kun nævnes med 1 gd., der forsvandt før 1686), er en gl. hovedgd., som i sidste halvdel af 1300t. ejedes af den rige hr. Jakob Olufsen Lunge og på skiftet efter ham 1387 m. andet gods blev udlagt til hans døtre Sophie (g.m. Jens Andersen i Vindeby) og Regitze (g.m. Anders Nielsen (Panter) til Asdal og Knivholt). 1419-20 skrev væbn. Jep Knudsen sig til Valby el. Volby; hans fader Knud Nielsen Lille († før 1415) havde 1383 skrevet sig til Arnøje. Jep Knudsens søn væbn. Knud Jepsen boede 1437-70 i V., men dennes søn Jep Knudsen skrev sig 1479 til Arnøje. V. synes slægten, der førte en akeleje i sit våben - ligesom Akeleje-slægten - at have afhændet til rigsråden hr. Johan Bjørnsen (Bjørn) til Nielstrup († ml. 1472-75), som 1463 kaldes af Voldby. Hans søn hr. Bjørn Johansen (Bjørn) skrev sig 1474-1502 til V. Hans søn igen hr. Johan Bjørnsen (Bjørn) († 1534) har formentlig også ejet V., som hans datter Anne vel ved sit 2. ægteskab senest 1558 bragte til ægtefællen Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet († 1585 ). Gden erhvervedes derefter - vist ved køb - af fru Elsebe Svave til Gjorslev, der 1606 ejede den, og da ønskede at skifte den og andet gods i levende live. Ved dette skifte må den være kommet til datteren Ellen Juel til Gjorslev († 1619) og hendes ægtefælle Jens Bille til Vrejlevkloster († 1617 på Valbygd). …
C. Rise Hansen.

6 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Juellinges ejerhistorie og ejerrække.

7 Gustaf Ljunggren, illustreret af Ferdinand Richardt, Skånska Herregårdar (Lund, på Bokhandleren C.W.K. Gleerups Förlag. Tryckte uti Berlingska Boktryckeriet, 1852-1863. (Findes på Project Runeberg), Örtofta, opslag 129.

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Rantzau, Ide (caca 1515 - 1539).

9 Gravsten, Ide Rantzau og Margrethe Clausdatter Bille i Ødisk kirke.
Foto.

10 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bjørn), Anne Johansdatter (ca 1520 - ).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 22 Jun. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk