Poul Madsen [916]
(Omkr 1600-Efter 1653)
Mads Poulsen [897]
(Omkr 1630-1708)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Else Nielsdatter [2014]
2. Maren Lauritsdatter Buch [896]

Mads Poulsen [897] 2

  • Født: Omkr 1630, "Håstrup Nedergård", Smidstrup sg, Vejle amt 2
  • Ægteskab (1): Else Nielsdatter [2014] 1
  • Ægteskab (2): Maren Lauritsdatter Buch [896] omkring 1661 i Smidstrup sg 2
  • Død: "Håstrup Nedergård", Smidstrup sg, Vejle amt 3
  • Begravet: 15 Apr. 1708, Smidstrup kirke 4
Billede

  Notater:

Claus' tip-6-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Fæste: Han overtog fæstet efter sin far, Omkr 1660, "Håstrup Nedergård", Smidstrup sg, Vejle amt. 3

2. Fæste: Han blev tillige fæster af gård nr. 7, Omkr 1670, Håstrup, Smidstrup sg, Vejle amt. 5


Billede

Mads blev gift med Else Nielsdatter [2014] [MRIN: 323].1 (Else Nielsdatter [2014] døde i 1661 i "Håstrup Nedergård", Smidstrup sg, Vejle amt 6.)


Billede

Mads blev derefter gift med Maren Lauritsdatter Buch [896] [MRIN: 310], datter af Laurits Nielsen Buch [898] og Wusse Nielsdatter [899], omkring 1661 i Smidstrup sg.2 (Maren Lauritsdatter Buch [896] blev født omkring 1635 i Håstrup, Smidstrup sg, Vejle amt 2 og døde før 1698 i "Håstrup Nedergård", Smidstrup sg, Vejle amt 2.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: "Håstrup Nedergård", Smidstrup sg, Vejle amt.

2. Diverse: Maren og hendes trolovede Mads gav afkald på arv efter Laurits, Marens far, 12 Jun. 1661. 7


Billede

Kilder


1 "Buch-puslespillet", Ver. 27/12 2013 s.66.
6-Maren Lauritsdatter Buch ~ Mads Poulsen, hun dt.af Wusse, han ~ 1) Else Nielsdt, søster til Peder Nielsen Klausen.
Bopæl: Haastrup
g.1661
Kilde: tc/bt.

2 Anetavle for Niels Jensen (Skovmose), # 112 og # 113.
Mads Poulsen (112) er født omkring 1630 i Haastrup, Smidstrup Sogn, og han døde efter 1698, men før 1705 samme Sted.
Han blev gift omkring 1661 med

Maren Lauritsdatter Buck (113). Hun er født omkring 1635 i Haastrup, og hun døde antagelig før 1698.
Mads Poulsen fik i 1661 Skøde fra sin tilkommende Hustru, Maren Lauritsdatter, paa den Fjerdepart af en Selvejergaard i Haastrup, som hun havde arvet efter sin Far.
(Side 36).

3 Preben Mikkelsen for Børkop Lokalhistoriske Arkiv, Smidstrup, spredte træk af sognets historie, bind I og II (Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 1997. ISBN 87-986325-0-7), Bind II s.736.
Håstrup

GÅRD nr. 6. - matr. 3a m.fl. - HÅSTRUPGÅRDSVEJ 3.
HÅSTRUP NEDERGARD.
Gård nr. 6 var af pæn jævn størrelse i 1600-tallene, hvor Povl Madtzen noteres som fæster i 1641 og 1653. Hans søn Matz Povlsen overtog fæstet omkr. 1660, og som ved et mirakel har der ikke været noget i vejen med husene efter svenskekrigenes hærgen. Der stod stadig 4 huse. - Matriklen i 1688 satte gården i hartkorn efter 5 tønder 2 skæpper 2 album.
Matz Povlsen blev begravet 15. april 1708, men havde da nogle år forinden afstået fæstet til Laurs Madsen, der var der til sin død i 1729. Efterfølgeren var en tidligere soldat, Peder Knudsen (Rode), som i 1732 giftede sig med Maren Jensdatter fra Smidstrup Mølle. Deres søn Joen Pedersen overtog gården i 1762.
….

4 Kirkebog for Smidstrup-Skærup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1704-1775 s.11h.
Aprilis 1708
D. 15. blef Mads Povelsen i Hostrup begravet.
Opslag 13. (Mads Poulsen begr).

5 Preben Mikkelsen for Børkop Lokalhistoriske Arkiv, Smidstrup, spredte træk af sognets historie, bind I og II (Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 1997. ISBN 87-986325-0-7), Bind II s.739-740.
Håstrup

GÅRD nr. 7. - delt, nu FRIFELTVEJ 11 og FRIFELTVEJ 119.
Den gamle gård nr. 7 skal have ligget nogenlunde der, hvor bygningerne til Frifeltvej 11 nu er placerede. Det var en selvejergård i perioder, men har åbenbart skiftet lidt frem og tilbage. I 1641 er Laurits Nielsen Buch fæster på gården, medens Peder Nielsen Claussen, der bor der både 1653 og til efter 1664 kaldes selvejer. Det er en af de få gårde, der ved syn efter svenskekrigene noteres at have 4 huse intakte. Nogle år senere er Mads Poulsen og Hans Buch samtidig fæstere. Det er omkr. 1670, og da matriklen i 1688 sætter gården til hartkorn 5-1-1-1-, er Jens Jensen Kring fæster. - Jordebog 1733 har Jørgen Thomisen (Buch) som fæster. Midt i 1750-erne har Iver Jørgensen overtaget fæstet. Han var født 1701, og giftede sig 9. august 1756 med kongelig tilladelse med Anna Kirstine Lauridsdatter Buch.
….

6 Tingbog, Brusk herred 1661, lbnr. 162.
Onßdagenn den 12. juni anno 1661
...
Iligemaader giorde Peder Klaußenn i Horstrop Madtz Poffuelßenn auffkald paa ald huiß arffue och guodtz hannom ehr arffueligenn tilfaldenn effter sinn søster S. Elßa Nielßdatter, bemelte Madtz Poffuelßennß høstrue, som buode och døde i Horstrop, det werre sig rørindiß eller vrørindiß wed huad naffnn det neffniß eller optenchiß kand, huorfor hand hannom quitterit effter forschr. stilß indhold. Och stod forschr. Peder Klaußen till wedermolsting. (162).
(Ovenstående er fra Peter Skautrup Centrets hjemmeside. Bjarne Nørgaard-Pedersens resumé lyder: Peder Klausen i Håstrup gav Mads Poulsen afkald for arv efter hans søster sl. Else Nielsdatter Mads Poulsens hustru, som boede og døde i Håstrup).

7 Tingbog, Brusk herred 1661, lbnr. 161.
Onßdagenn den 12. juni anno 1661
...
Huilche forschreffuene otte trofaste dannemend alle samdregtelig wonde paa deriß gode trou och rette sandhed, att di saae och hørde her i dag for domb stod Marin Lauridtzdatter i Horstrop med hindiß troloffuede festemand Madtz Poffuelßenn, som i haand toug Peder Nielßenn Klaußenn i Horstrop, gaff och giorde hannom och hindiß moder Wuysße Nielßdater enn fuldtrøg, euig och wigienkallendiß affkald paa ald, huiß arffue och guodtz bem:te Marin Lauridtzdatter arffueligen er tilfalde(n) effter sin S. fader Lauridtz Nielßenn Buch, som buode och døde i Horstrop, det werre sig wdi sølff, kleder, kre, queg, korn och kornauffling, rørindiß och wrørindiß, inden døre och vdenn døre, slett inttet wndtagenn wed huad naffnn det neffniß kand, saa att for:ne Marin Lauridtzdatter /85r/ och Madtz Poffuelßenn bekiende der for att haffue annammit och opborin deriß fulde nøye och redelig betalling effter deriß egen wilge och minde, huorfor dee nu for retten quitterit for:ne Peder Klaußenn och deriß for:ne moder Wuße Nielßdatter och deriß arffuing for dennem och alle deriß arffuinger for for:ne arffue och guodtz for ald wiider kraff, schade, bekostening och wdlegh, och tachet dennem ære och gott for god schifft och jaffning och god, redelig och reigtig betalling i alle mader. Och stod for:ne Madtz Poffuelßenn, Marin Lauridtzdatter och hindiß werge Nielß Nielßen i Fredrichß Odde samptelig till wedermolsting, der dette winde och auffkald gich beschr. (161).
(Ovenstående er fra Peter Skautrup Centrets hjemmeside. Bjarne Nørgaard-Pedersens resumé lyder: Maren Lauritsdatter i Håstrup med hendes trolovede fæstemand Mads Poulsen gav Peder Nielsen Klausen i Håstrup og hendes mor Vusse Nielsdatter afkald for arv efter hendes sl. far Laurits Nielsen Buch, som boede og døde i Håstrup).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16 Apr. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk