Niels Buch [900]
Laurits Nielsen Buch [898]
(Omkr 1600-Efter 1642)
Wusse Nielsdatter [899]
Maren Lauritsdatter Buch [896]
(Omkr 1635-Før 1698)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Mads Poulsen [897]

Maren Lauritsdatter Buch [896] 1

  • Født: Omkr 1635, Håstrup, Smidstrup sg, Vejle amt 1
  • Ægteskab (1): Mads Poulsen [897] omkring 1661 i Smidstrup sg 1
  • Død: Før 1698, "Håstrup Nedergård", Smidstrup sg, Vejle amt 1
Billede

  Notater:

Claus' tip-6-oldemor.


Billede

Maren blev gift med Mads Poulsen [897] [MRIN: 310], søn af Poul Madsen [916] og Ukendt, omkring 1661 i Smidstrup sg.1 (Mads Poulsen [897] blev født omkring 1630 i "Håstrup Nedergård", Smidstrup sg, Vejle amt,1 døde i "Håstrup Nedergård", Smidstrup sg, Vejle amt 2 og blev begravet den 15 Apr. 1708 i Smidstrup kirke 3.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: "Håstrup Nedergård", Smidstrup sg, Vejle amt.

2. Diverse: Maren og hendes trolovede Mads gav afkald på arv efter Laurits, Marens far, 12 Jun. 1661. 4


Billede

Kilder


1 Anetavle for Niels Jensen (Skovmose), # 112 og # 113.
Mads Poulsen (112) er født omkring 1630 i Haastrup, Smidstrup Sogn, og han døde efter 1698, men før 1705 samme Sted.
Han blev gift omkring 1661 med

Maren Lauritsdatter Buck (113). Hun er født omkring 1635 i Haastrup, og hun døde antagelig før 1698.
Mads Poulsen fik i 1661 Skøde fra sin tilkommende Hustru, Maren Lauritsdatter, paa den Fjerdepart af en Selvejergaard i Haastrup, som hun havde arvet efter sin Far.
(Side 36).

2 Preben Mikkelsen for Børkop Lokalhistoriske Arkiv, Smidstrup, spredte træk af sognets historie, bind I og II (Børkop Lokalhistoriske Arkiv, 1997. ISBN 87-986325-0-7), Bind II s.736.
Håstrup

GÅRD nr. 6. - matr. 3a m.fl. - HÅSTRUPGÅRDSVEJ 3.
HÅSTRUP NEDERGARD.
Gård nr. 6 var af pæn jævn størrelse i 1600-tallene, hvor Povl Madtzen noteres som fæster i 1641 og 1653. Hans søn Matz Povlsen overtog fæstet omkr. 1660, og som ved et mirakel har der ikke været noget i vejen med husene efter svenskekrigenes hærgen. Der stod stadig 4 huse. - Matriklen i 1688 satte gården i hartkorn efter 5 tønder 2 skæpper 2 album.
Matz Povlsen blev begravet 15. april 1708, men havde da nogle år forinden afstået fæstet til Laurs Madsen, der var der til sin død i 1729. Efterfølgeren var en tidligere soldat, Peder Knudsen (Rode), som i 1732 giftede sig med Maren Jensdatter fra Smidstrup Mølle. Deres søn Joen Pedersen overtog gården i 1762.
….

3 Kirkebog for Smidstrup-Skærup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1704-1775 s.11h.
Aprilis 1708
D. 15. blef Mads Povelsen i Hostrup begravet.
Opslag 13. (Mads Poulsen begr).

4 Tingbog, Brusk herred 1661, lbnr. 161.
Onßdagenn den 12. juni anno 1661
...
Huilche forschreffuene otte trofaste dannemend alle samdregtelig wonde paa deriß gode trou och rette sandhed, att di saae och hørde her i dag for domb stod Marin Lauridtzdatter i Horstrop med hindiß troloffuede festemand Madtz Poffuelßenn, som i haand toug Peder Nielßenn Klaußenn i Horstrop, gaff och giorde hannom och hindiß moder Wuysße Nielßdater enn fuldtrøg, euig och wigienkallendiß affkald paa ald, huiß arffue och guodtz bem:te Marin Lauridtzdatter arffueligen er tilfalde(n) effter sin S. fader Lauridtz Nielßenn Buch, som buode och døde i Horstrop, det werre sig wdi sølff, kleder, kre, queg, korn och kornauffling, rørindiß och wrørindiß, inden døre och vdenn døre, slett inttet wndtagenn wed huad naffnn det neffniß kand, saa att for:ne Marin Lauridtzdatter /85r/ och Madtz Poffuelßenn bekiende der for att haffue annammit och opborin deriß fulde nøye och redelig betalling effter deriß egen wilge och minde, huorfor dee nu for retten quitterit for:ne Peder Klaußenn och deriß for:ne moder Wuße Nielßdatter och deriß arffuing for dennem och alle deriß arffuinger for for:ne arffue och guodtz for ald wiider kraff, schade, bekostening och wdlegh, och tachet dennem ære och gott for god schifft och jaffning och god, redelig och reigtig betalling i alle mader. Och stod for:ne Madtz Poffuelßenn, Marin Lauridtzdatter och hindiß werge Nielß Nielßen i Fredrichß Odde samptelig till wedermolsting, der dette winde och auffkald gich beschr. (161).
(Ovenstående er fra Peter Skautrup Centrets hjemmeside. Bjarne Nørgaard-Pedersens resumé lyder: Maren Lauritsdatter i Håstrup med hendes trolovede fæstemand Mads Poulsen gav Peder Nielsen Klausen i Håstrup og hendes mor Vusse Nielsdatter afkald for arv efter hendes sl. far Laurits Nielsen Buch, som boede og døde i Håstrup).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16 Apr. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk