Wusse Nielsdatter [899]
(ansl 1610-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Laurits Nielsen Buch [898]

2. Peder Nielsen Klausen [1984]
3. Hans Madsen Buhl [1985]

Wusse Nielsdatter [899] 1

  • Født: ansl 1610
  • Ægteskab (1): Laurits Nielsen Buch [898] 1
  • Ægteskab (2): Peder Nielsen Klausen [1984] 1
  • Ægteskab (3): Hans Madsen Buhl [1985] 1
Billede

  Notater:

Claus' tip-7-oldemor.


Billede

Wusse blev gift med Laurits Nielsen Buch [898] [MRIN: 311], søn af Niels Buch [900] og Ukendt.1 (Laurits Nielsen Buch [898] blev født omkring 1600 2 og døde efter 1642 i Håstrup, Smidstrup sg, Vejle amt 1 2.)


Billede

Wusse blev derefter gift med Peder Nielsen Klausen [1984] [MRIN: 697].1 (Peder Nielsen Klausen [1984] blev født ansl 1610 og døde ansl 1665.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Diverse: Wusses datter Maren og hendes trolovede Mads gav afkald på arv efter Laurits, Marens far, 12 Jun. 1661. 3


Billede

Wusse blev derefter gift med Hans Madsen Buhl [1985] [MRIN: 698].1 (Hans Madsen Buhl [1985] blev født ansl 1610.)


Billede

Kilder


1 "Buch-puslespillet", Ver. 27/12 2013 s.66.
5-Laurits Niels.Buch (o.1600-eft.1642)~1)Maren Jensdt Ravn,2)Wusse Nielsdt, hun ~2) Peder N.Klausen 3)Hans Mads.Buhl
Bopæl: Smidstrup s
Nævnt: 1642
Kilde: 400/sb/nj.

2 Anetavle for Niels Jensen (Skovmose), # 226 og # 227.
Laurits Nielsen Buck (226) er født omkring 1600, antagelig i Eltang, og han døde mellem 1653 og 1661.
Han var gift med

Maren Jensdatter (227), der efter Laurits Nielsen Bucks Død giftede sig anden Gang med Peder Clausen.
Laurits Nielsen Buck staar opført i Koldinghus Slots Jordebog 1634 som Besidder af en Selvejergaard i Haastrup, hvoraf han aarligt svarer til Lensmanden: 1 Ørtug Byg, 1 Ørtug og 5 Skp. Havre, 4 Sk. i Penge, 1 Sk. Leding, 1 Brændsvin, 1 Mk. Haar, 1 Mk. Garn, 16 Sommer- og Vinterheste eller 1 Rdlr. 16 Skp Gæsterihavre samt 2 Jægerheste eller derfor 21 Sk. 1 Alb.
Den 14. Maj 1642 faar Laurits Nielsen Buck Skøde paa Gaarden i Haastrup. Skødet er udstedt af Peder Thomassen i Velling paa sin Mor og øvrige Medarvingers Vegne.
(Side 42).

3 Tingbog, Brusk herred 1661, lbnr. 161.
Onßdagenn den 12. juni anno 1661
...
Huilche forschreffuene otte trofaste dannemend alle samdregtelig wonde paa deriß gode trou och rette sandhed, att di saae och hørde her i dag for domb stod Marin Lauridtzdatter i Horstrop med hindiß troloffuede festemand Madtz Poffuelßenn, som i haand toug Peder Nielßenn Klaußenn i Horstrop, gaff och giorde hannom och hindiß moder Wuysße Nielßdater enn fuldtrøg, euig och wigienkallendiß affkald paa ald, huiß arffue och guodtz bem:te Marin Lauridtzdatter arffueligen er tilfalde(n) effter sin S. fader Lauridtz Nielßenn Buch, som buode och døde i Horstrop, det werre sig wdi sølff, kleder, kre, queg, korn och kornauffling, rørindiß och wrørindiß, inden døre och vdenn døre, slett inttet wndtagenn wed huad naffnn det neffniß kand, saa att for:ne Marin Lauridtzdatter /85r/ och Madtz Poffuelßenn bekiende der for att haffue annammit och opborin deriß fulde nøye och redelig betalling effter deriß egen wilge och minde, huorfor dee nu for retten quitterit for:ne Peder Klaußenn och deriß for:ne moder Wuße Nielßdatter och deriß arffuing for dennem och alle deriß arffuinger for for:ne arffue och guodtz for ald wiider kraff, schade, bekostening och wdlegh, och tachet dennem ære och gott for god schifft och jaffning och god, redelig och reigtig betalling i alle mader. Och stod for:ne Madtz Poffuelßenn, Marin Lauridtzdatter och hindiß werge Nielß Nielßen i Fredrichß Odde samptelig till wedermolsting, der dette winde och auffkald gich beschr. (161).
(Ovenstående er fra Peter Skautrup Centrets hjemmeside. Bjarne Nørgaard-Pedersens resumé lyder: Maren Lauritsdatter i Håstrup med hendes trolovede fæstemand Mads Poulsen gav Peder Nielsen Klausen i Håstrup og hendes mor Vusse Nielsdatter afkald for arv efter hendes sl. far Laurits Nielsen Buch, som boede og døde i Håstrup).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 Apr. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk