Niels Thomesen Lange [3716]
(Omkr 1375-Efter 1416)
Anne Henriksdatter Reventlow [3717]
(Omkr 1385-)
Ridder Mads Gjordsen den Ældre til Solvig [3718]
(Omkr 1385-Efter 1442)
Anna Pedersdatter Sappi til Solvig [3719]
(Omkr 1390-)
Ridder Gunde Nielsen Lange til Lydum [3178]
(Omkr 1410-1477)
Bege Madsdatter Gjordsen [3179]
(Omkr 1415-1477)
Ridder Niels Gundesen Lange til Lydum og Hennegård [3167]
(Omkr 1440-1511)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Nielsdatter Rosenkrantz [3168]

 • Ridder Thomes Nielsen Lange til Lydum [3180]
 • Karen Nielsdatter Lange [6170]
 • Hans Nielsen Lange til Lydum og Kærgård [3160]+
 • Niels Nielsen Lange [6168]
 • Gunde Nielsen Lange til Tornumgård [6169]
 • Anne Nielsdatter Lange [6171]
 • Ide Nielsdatter Lange [6172]

Ridder Niels Gundesen Lange til Lydum og Hennegård [3167] 2

 • Født: Omkr 1440 3
 • Ægteskab (1): Anne Nielsdatter Rosenkrantz [3168] 1 2
 • Død: 28 Okt. 1511 i en alder af ca. 71 år 2
 • Begravet: 1 Nov. 1511, Gråbrødrekloster i Ribe 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldefar.

Uddrag af DAA 1901:
Hr. Niels Gundesen til Lydum og Hennesgaard, var 1467 Ridder, blev 1471 fangen af de Svenske i Slaget paa Brunkebjerg, havde 1474 Hind Herred i Pant og fik vistnok Aakjær efter Faderens Død, thi han havde det 1479 og 1486, havde ogsaa for Livstid Varde By og Vester Herred i Pant, ... † 28 Okt. 1511, begr. i Graabrødrekirke i Ribe

Link til siden om Lydum sogn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af hovedgården: "Lydumgård", V. Horne hd. 2

2. Ejendom: Ejer af hovedgården: "Hennegård", V. Horne hd. 2


Billede

Niels blev gift med Anne Nielsdatter Rosenkrantz [3168] [MRIN: 1075], datter af Ridder Niels Nielsen Rosenkrantz til Tanggård [3184] og Ide Nielsdatter Banner [3185].1 2 (Anne Nielsdatter Rosenkrantz [3168] blev født i 1443,1 døde i 1535 1 og blev begravet i Varde Skt. Jacobi kirke 1.)


Billede

Kilder


1 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.678-680, 681, 683-684, 685-686.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE (HEVRINGHOLM-LINJEN)

...
Femte slægtled
I.
Hr. Niels Jensens børn (se nr.8)
af første ægteskab med Anne Ottesdatter Skinkel:
13 a. Jens Nielsen
14 b. Hr. Otte Nielsen til Bjørnholm - f. ca. 1395, 1420 såret i slaget ved Immervad, var 1434 rigsråd, 1435 beseglede forliget i Vordingborg som den første blandt væbnerne, 1436 synes han at have været m. kongen i Stockholm, 1438 deltog i opsigelsen af kong Erik og indkaldelsen af Christoffer af Bayern, 1438 slotshøvedsmand på Ålborghus, 1439-1477 høvedsmand på Kalø, ridder enten 1441 i Uppsala eller 1443 i Ribe, o. 1444 rigshofmester, 1441 fik af Christoffer af Bayern den i oprøret faldne Henrik Tagesen Reventlows anpart i Bjørnholm og 1459 gav Christian 1. ham birkeret, 1446 fik af bispen i Slesvig kvittering for al dennes tilgodehavende hos hr. Niels Iversen Rosenkrantz som høvedsmand på Schwabstedt, synes at have spillet en fremtrædende rolle ved forhandlingerne, der førte til valget at Christian 1., den første oldenborger, 1449 m. kongen til Norge, hvor han medbeseglede hans norske håndfæstning, 1449 deltog i forhandlingerne m. svenskerne i Visby, hvor der blev afsluttet et foreløbigt forlig om Gotland, 1450 blandt de danske råder, der tiltrådte Halmstadforliget, 1451 fik beføjelse til i Jylland at gengive fredløse mænd deres fred, 1452 blev han fritaget for al personlig tjeneste, herunder også hofmesterembedet, førte en langvarig og forbitret proces m. Lage Brock til Estrup, 1466 tilskødede sin bror, hr. Stygge Nielsen (Anders Nielsen Stygge) sin broderpart i Hevringholm, deltog endnu efter sin afgang som rigshofmester i mange vigtige statsakter, som 1460 i udstedelsen af Hertugdømmernes privilegier (Ribeprivilegiet), 1465 i forliget mellem Christian 1. og ærkebispen af Uppsala, byggede Marie Magdalene k. på Djursland, medstifter af Birgittinerklosteret i Mariager, var † i okt. 1477, begr. i Randers Gråbrødrek., 1562 overført til Hornslet k. (Portræt DAA 1910). - G. før 10. jan. 1426 m. Else Holgersdatter Krognos (F.: Holger Gregersen K. til Hejreholm og Vidskøfle og Karen Eriksdatter Saltensee), f. ca. 1380, † 1470) (g. (1) m. hr. Anders Ovesen Hvide til Bjørnholm, † ca. 1420, begge begr. ved Gråbrødreklostret i Randers, hvorfra de senere er ført til Hornslet k. (DAA 1893,272f.) - 2 børn: Sjette slægtled I, nr. 25-26.
15 c. Skarsow Nielsen
16 d. Hr. Timme Nielsen til Engelsholm (Tørrild h.) og Stensballegård (Voer h.) …
af andet ægteskab med Birgitte Limbek:
17 e. Mette
18 f. Hr. Anders Nielsen Stygge til Hevringholm …
af tredje ægteskab med N.N. Rantzau:
19 g. Susanne til Nørgård (Hellum h.) …
20 h. Hr. Niels Nielsen til Tange - var 1447 ridder og afstod da m. sine brødre deres andel i Gudumlund til Viborg bispestol, blev under Elfsborgs belejring såret af en pil i hovedet, begav sig til Kbh., anordnede sjælemesser og sit gravsted i (N), lod så pilen trække ud og døde deraf, før 25. april 1452. - G.m. Ide Nielsdatter Banner (F.: rigsråd hr. Niels Eriksen B. og Johanne Andersdatter til Asdal), var 1452 enke (DAA 1949,II,8ff.). - 3 børn: Sjette slægtled IV, nr. 38-40.
21 i. Dorte
22 j. Hr. Ludvig Nielsen til Tange og Palsgård (Bjerre h.) …
...
Sjette slægtled
I.
Rigshofmester, hr. Otte Nielsens børn med Else Holgersdatter Krognos (se nr. 14):
25 a. Anne
26 b. Erik Ottesen til Bjørnholm, Møgelkær (Bjerre h.), købt 1459 af Henneke Limbek, og Skjern (Middelsom h.) - f. ca. 1427, nævnes i en pavelig bulle 1449 som ridder, 1452 rigsråd, lensmand på Skanderborg, 1456-1481 sin fars eftermand som rigshofmester, 1460 medbeseglede han Ribeprivilegiet, deltog som rigshofmester i utallige forhandlinger og diplomatiske missioner, bl.a. 1477 til Sachsen for at færdiggøre ægteskabskontrakten mellem Christine af Sachsen og den senere kong Hans, havde af kronen Middelsom, Slet og Sønderlyng samt Rinds h. i pant, ca. 1468 overtog han Bjørnholm efter faderen, ejede o. 1499 800 bøndergårde og var formentlig landets rigeste godsejer efter Poul Laxmand, ved kong Hans' tronbestigelse blev han afsk. som hofmester, men blev fortsat benyttet i diplomatiske missioner, 1494 medbeseglede han udelelighedsbrevet, † 7. jan. 1503, begr. i et kapel ved Mariagerkloster, 1589 ført herfra til Hornslet k. (Portræt DAA 1910). - G. før 13. jan. 1456 m. Sophie Henriksdatter Gyldenstierne til Boller (Bjerre h.) (F.: rigsråd hr. Henrik Knudsen G. og Anne Mogensdatter Munk til Boller) (DAA 1926,II,9,13), † 1477. - 17 børn: Syvende slægtled I, nr. 53-69.

IV.
Hr. Niels Nielsens børn med Ide Nielsdatter Banner (se nr. 20):
38 a. Erik Nielsen
39 b. Anne - f. 1443, havde til 1522 og igen 1523-1528 Vilstedgård i pant af kronen, † 1535 (92 år gammel), begr. i Varde. - G.m. rigsråd hr. Niels Gundesen Lange til Lydum og Hennegård (V. Horne h.) (F.: rigsråd hr. Gunde Nielsen L. til Lydum og Bege Madsdatter Gjordsen) (DAA 1901,248), † 28. okt. 1511, begr. 1. nov. i Gråbrødrekloster i Ribe.
40 c. Tale
...
Syvende slægtled
I.
Rigshofmester Erik Ottesens børn med Sophie Henriksdatter Gyldenstierne (se nr. 26):
53 a. Otte Eriksen
54 b. Mogens Eriksen
55 c. Henrik Eriksen
56 d. Knud Eriksen
57 e. Hr. Niels Eriksen til Bjørnholm, Skjern hovedgård og Vallø …
58 f. Hr. Jørgen Eriksen
59 g. Hr. Henrik Eriksen til Bidstrup (Houlbjerg h.) …
60 h. Holger Eriksen til Boller …
61 i. Tønne Eriksen
62 j. Anne
63 k. Karen
64 l. Elsebe
65 m. Vibeke til Bidstrup - † i slutningen af 1506, begr. i Korsbrødre kloster i Odense. - G.m. rigsråd hr. Predbjørn Podebusk til Kørup og Vosborg (F.: Claus P. til Vosborg og Jytte Evertsdatter Moltke), † 11. dec. 1541 på Estrup, begr. i Århus Domk., skifte efter ham holdtes 1548 (g. (2) før 1513 m. Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Ågård, † før påske 1545, begr. i Ringsted k. (hun g. (1) m. hr. Oluf Stigsen Krognos til Krapperup, Bollerup og Karsholm) (DAA 1908,362f.,366f.).
66 n. Mette til Skærsø …
67 o. Dorothea
68 p. Else
69 q. Kirstine til Møgelkær (Bjerre h.) og Elvedgård (Skovby h.) ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1901. Attende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.248-250.
Lange - Munk.
(Frost - Bomøve - Friis).

5) Hr. Gunde Nielsen til Lydum, blev 1442 af Biskop Christiern af Ribe forlehnet med Trøjborg Slot, var 31 Marts 1443 Ridder og beseglede da til Vitterlighed med sin Broder Esge, var siden vistnok Høvedsmand paa Riberhus, men 1460 og 1470 (sit Søskendebarn) Biskop Jens Iversens Høvedsmand paa Aakjær (102), var 1468 Rigsraad, havde Varde og Vester Herred i Pant for Livstid, † 1477, begr. i Varde Kirke; g. m. Bege Madsdatter Gjordsen. Sønner:

a) Hr. Niels Gundesen til Lydum og Hennesgaard (V. Horne H.), var 1467 Ridder, blev 1471 fangen af de Svenske i Slaget paa Brunkebjerg, havde 1474 Hind Herred i Pant (103) og fik vistnok Aakjær efter Faderens Død, thi han havde det 1479 og 1486, havde ogsaa for Livstid Varde By og Vester Herred i Pant, Rigsraad [rettelse i DAA 1911 s. 574: Angivelsen om, at han var Rigsraad, er neppe helt paalidelig], † 28 Okt. 1511, begr. i Graabrødrekirke i Ribe; g. m. Anne Nielsdatter (Rosenkrantz), der til 1522 og paany 1523-28 havde Vilstedgaard i Pant af Kronen, † 1535, 92 Aar gl., begr. i Varde Kirke (104). Børn:

(1 Hr. Thomes Nielsen til Lydum …
(2 Niels Lange
(3 Claus Nielsen, † lille.
(4 Jørgen Nielsen, † lille.
(5 Hans Nielsen til Lydum og Kjærgaard, var 1504 og 1518 af sin Frænde Bisp Iver Munk forlehnet med Trøiborg, † mellem 10 og 17 Febr. 1535 (107); g. m. Maren Christensdatter Spend, boede 1552 paa Partbo ved Varde; Skifte efter hende holdtes 1562 (108). Børn: ...
(6 Otte Nielsen, † lille.
(7 Gunde Lange til Tornumgaard (Kalslund H.) …
(8 Karen
(9 Anne
(10 Ide

b) Hans Gundesen ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Lange), Niels Gundesen (ca 1440 - 1511).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 18 Apr. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk