Peder Christiernsen Skram til Ørregård [3838]
(ansl 1350-)
Gunner Thomesen Lange [6546]
(Omkr 1350-Efter 1392)
Christiern Pedersen Skram til Ørregård [3223]
(ansl 1380-Efter 1422)
Johanne Gundesdatter Lange [3224]
(ansl 1390-)
Erik Christiernsen Skram til Voldbjerg [3215]
(Omkr 1420-Før 1485)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ellen Pedersdatter Skram til Voldbjerg [3216]

 • Ingeborg Eriksdatter Skram til Strandet [6741]
 • Else Eriksdatter Skram til Lindbjerggård [6742]
 • Anne Eriksdatter Skram [6739]
 • Iver Eriksen Skram til Voldbjerg [6743]
 • Karen Eriksdatter Skram [6744]
 • Ingerd Eriksdatter Skram [6740]
 • Eriksdatter Skram [6745]
 • Peder Skram til Voldbjerg [3204]+

Erik Christiernsen Skram til Voldbjerg [3215] 2

 • Født: Omkr 1420 3
 • Ægteskab (1): Ellen Pedersdatter Skram til Voldbjerg [3216] 1 2
 • Død: Før 1485 3

   Et andet navn for Erik var Erik Christiernsen (Skram) til Voldbjerg.

Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af gården, 1473-1484, "Voldbjerg", Hee sg, Ringkøbing amt. 4 Han overtog gården fra sin svigermor Ellen Krag. Efter hans død overtog hustruen Ellen Skram

2. Ejendom: Ejer af gården: "Lindbjerg", Ølgod sg, Ribe amt. 5

3. Ejer af gården: "Urup", Østrbirk sg, Skanderborg amt. 6


Billede

Erik blev gift med Ellen Pedersdatter Skram til Voldbjerg [3216] [MRIN: 1099], datter af Ridder Peder Skram til Voldbjerg, Urup, Stovgaard, Hammergaard og Ris [3226] og Ellen Iversdatter Krag [3227].1 2 (Ellen Pedersdatter Skram til Voldbjerg [3216] blev født omkring 1425 7 og døde efter 1489 7.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1916. Tre og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.465-470 (opslag 495-501).
Skram. †

II. Linien Skram

a. Hr. Peder Skram til Voldbjerg, Urup (Vor H.), Stovgaard og Hammergaard (Vrads H.) samt Risager, nævnes 1423 i et Vidne af Viborg Landsthing (56), var 1429 paa Hvidding Herredsthing (57), skrives 1433 til Voldbjerg og fik da med sin Hustru pavelig Bevilling paa at have Reisealter (58), nævnes 1435 som Forlover ved Forliget i Vordingborg (59), deltog 1439 i Opsigelsen til Kong Erik af Pommern (60), beseglede 1440 Lehnsbrevet til Hertug Adolf (61), siges ellers at have ihjelslaaet Ebbe Mogensen (Galt) ved Handsted Hule paa Veien fra Horsens til Urup, maatte derfor rømme Landet efter at have betroet sin Broder! Hr. Jens Skram sit Gods, kom ukjendt som Fører for nogle Landsknægte tilbage i Kong Christoffer af Bayerns Følge, reddede ved Landstigningen i Gjedser Kongen fra at drukne, hvorfor Kongen skaffede ham hans Fred (62), var 1443 Ridder (63), holdt 1453 Skifte med sin Broder Niels efter deres Moder, gav 1461 en Gaard i Birknæs i Hvidding Herred til Prædikebrødre-Klostret i Ribe for Sjælemesser for sig, sine Husfruer Anne og Elle, sine Forældre Hr. Christiern Skram og Fru Kirstine, Hr. Jens Skram, Erik Persen og Fru Karine og Jens Bosen, skal 1463 have været Marsk, levede 28 Juli 1465 (64), var vistnok † 1473, da ikke han, men Fru Anne Skrams med sine Svogre beseglede til Vitterlighed med sin Moder (65); g. (1) m. Ellen Iversdatter Krag, deres Vaaben star i Hee Kirke, (2) m. Anne Nielsdatter Banner, pantsatte 1494 til sin Søn Christiern Skram sex Gaarde i Næraa og Ryslinge, hvilket Pantebrev hendes Sønner Niels og Ove har beseglet (66). Børn
af 1. Ægteskab:
1) Bege
2) Ellen til Voldbjerg, fik tildømt fire Gaarde i Huseby efter sin "Oldefader" Hr. Iver "Krabe" (67); g. m. Erik Christiernsen (Fasti) til Ørredsgaard. Deres Børn optog de Skram'ers Navn (jvf. D. A. A. 1892, S. 130 ff.).
af 2. Ægteskab:
3) Christiern Skram til Urup …
4) Ellen
5) Niels Skram til Stovgaard (Vrads H.) …
6) Ove Skram til Hammergaard (Vrads H.), Deibjerglund (Bølling H.) og Varhod (Gjørding H.) ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1892. Niende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.133-134.
Fasti
(Splid, Skram)

Linien Skram.

Christiern Pedersen til Ørregaard, beseglede 1416 et Vidne af Vardsyssel Thing, hvorunder hans Segl er bevaret (48); g. m. Johanne Gundesdatter (Lange). Børn:
1) Iver Christiernsen til Ørregaard …
2) Erik Christiernsen, nævnes 1454 (54), var 1460 og 1470 Lehnsmand paa Silkeborg (55), skrev sig 1479 til Voldbjerg (Hind H.), men er vel næppe den Erik Christiernsen, som 1480 var Hofsinde hos Junker Hans (56), levede endnu 1487; g. (1) m. N. N. Sivertsdatter (Blaa) (57), (2) m. Elne Skram Pedersdatter til Voldbjerg, beseglede 1487 til Vitterlighed med Fru Elsebe, Godske Barsebeks Enke (58). Børn
af 1. Ægteskab:
a) Anne
b) Ingerd[hun var datter af Elne Skram iflg. rettelse i DAA 1906 s.491]
c) Ingeborg til Strandet …
d) Else til Lindbjerggaard (Ø. Horne H.) …
af 2. Ægteskab:
e) Iver Eriksen til Voldbjerg…
f) Karen
g) En Datter …
h) Peder Skram til Voldbjerg, var opkaldt efter sin Morfader, efter hvis Død han blev født, maatte 1497 bøde for et i Aarhus By begaaet Overfald (65), fik 1523 Livsbrev paa Brokornet af "Hebro" i Hardsyssel (66), levede endnu 1536, maaske endnu 1539 (67); g. (1) 1500 i Viborg m. Anne Olufsdatter (Gyrsting) til Hastrup (Nørvang H.) og Kragerup (Løve H.), som Peder Skram 1533 solgte til Hr. Ove Lunge (68), (2) m. Sophie Christensdatter (Sandberg), (3) m. Christence Lunge (Dyre) Ovesdatter, Enke 1543 og taxeres i Tyvende-Penge-Skatten til 23 Dlr. og 130 Mrk. (69) (hun g. (2) m. Niels Juel til Aaberg). Børn ...
Bemærk: Steen Thomsen argumenterer for, at N.N. Sivertsdatter Blaa udgår som hustru til Erik Christiernsen - alle Eriks børn har Elne Skram som mor. Link, og scroll ned til s.134 Erik Christiernsen (Skram m stige).
Bemærk: Tilføjelse i DAA 1906: Christiern Pedersen af "Oreth", nævnes 19 Marts 1422 i et Vidne af Ginding Herredsting (Lgb. Dipl.).
.

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Skram m stige), Erik Christiernsen (ca 1420 - før 1485).

4 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Voldbjerg.
Ejerrække
(1433-1465) Peder Skram
(Før 1474) Iver Krag
(Før 1474) Johan Bjørnsen
(Før 1474) Ellen Iversdatter Krag
(1473-1484) Erik Christensen Fasti
(1484-1489) Ellen Skram gift Fasti
(1485-1494) Iver Eriksen
(1497- ) Peder Skram
( -1548) Christence Lunge gift Skram
(1548-1580) Erik Skram
(1548-1580) Iver Skram
(1580- ) Peder Skram
(1580- ) Erik Skram
(1580- ) Spend Skram
( -1606) Joland Jespersdatter Vognsen gift 1) Skram og 2) Lange
...

5 Trap 5 online (Trap 5 er udgivet 1953-1972), Bind 23 Ribe amt (1965), side 845.
Lindbjerggård har været en hovedgd., der tilhørte Else Eriksdatter (Fasti), Niels Ruds, der havde arvet den efter sine forældre og 1527 oplod den til sin søsterdatter fru Magdalene Spend, g. m. Mogens Kaas. Fra 1562 skrives Erik Kaas († 1578) til L., som kom til hans søn Peder Kaas og dennes broder Jørgen, der 1595 skrev sig til L. 1609 tilhørte den (1638: 45 tdr. hartk.) Margrethe Ulfstand († 1612), enke efter Peder Juel til Alsted († 1604), derefter deres søn Jens Juel († 1636) og hans enke Ide Gøye til Vrejlevkloster († 1654). Deres søn Henrik Juel († 1707) ejede den 1663 (62 og bøndergods 550 tdr. hartk.) og skødede den 1705 m. gods (45 og 244 tdr. hartk.) til Laurids Christensen Vesterhof til Skerrildgd. († 1729), efter hvis hustru Dorte Elisabeth Brønsdorphs død 1724 L. (45 og 250 tdr. hartk.) blev købt på auktion 1726 for 10.330 rdl. af sønnen kapt. Christian Brønsdorph, der s.å. pantsatte den til Henrik Lichtenberg og hans svoger Hans Christensen i Horsens, hvis søn Gerhard Hansen de Lichtenberg til Engelsholm efter dom og indførsel hos Brønsdorph 1731 fik gden overdraget af faderen og onklen. ...
Helle Linde arkivar, cand. mag..

6 Trap 5 online (Trap 5 er udgivet 1953-1972), Bind 20 Skanderborg amt (1964), side 676.
Urup ejedes 1448 af Henrik Madsen, 1450 af hr. Peder Skram, hvis svigersøn Erik Christensen (Fasti) skrives til den 1466-71, mens svogeren Christen Skram besad den 1487 og endnu ved sin død 1512. Gden arvedes af hans søn, rigsadmiral hr. Peder Skram († 1581) og dennes søn Niels Skram († 1601), hvis eneste barn Elsebe Skram, der var g. m. Eske Bille til Svanholm († 1608), forødte alt sit jordegods. U. tilhørte senest fra 1616 rigskansler Jacob Ulfeld, der var g. m. hendes søskendebarn Birgitte Brockenhuus. Da hun 1630 blev enke, skiftede hun med børnene, hvoraf flere blev parthavere i U. (1638: 108 tdr. hartk.). Ved hendes død 1656 overtog sønnen rigsgreve Corfitz Ulfeld U.s bygn. for 3000 rdl; 1663 kom den til kronen, der 1670 mageskiftede den til handelsmand Peter Hansen i Hamborg. Denne havde tidl. arbejdet på at samle godset; 1664 var store dele købt af Jacob Ulfelds svigerdatter Anna Elisabeth v. d. Groeben, 1668 købtes 29 tdr. hartk. i U. af Otte Krags enke Anne Rosenkrantz. 1678 afstod han for 22.000 mark lybsk U. m. gods til sin datter Anna Elisabeth Hansen, enke efter Poul Gerbrandt, som 1680 skødede den (108 tdr. hartk.) m. en del gods til baron Vilhelm Gyldencrone til Vilhelmsborg. 1701 overtoges den af hans søn baron Jørgen Gyldencrone († 1714), hvis enke Vibeke Dorothea Gersdorff († 1720) 1715 ægtede stiftamtmand Gotfred v. Pentz, der 1720 overdrog U. til sin svigerfar, generalløjtn., gehejmeråd Frederik Gersdorff til Kærgd. († 1724), hvis enke Edel Margrethe Krag 1726 skødede U. (44) m. skov (1), tiender (68), gods i Skanderborg (310) og Stjernholm (167 tdr. hartk.) amter til konferensråd Jørgen Grabow († 1728). ...
Carl Jørgensen adjunkt, cand mag..

7 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Skram, Ellen (ca 1425 - 1489 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 31 Jul. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk