Peder Laxmand [3957]
(Omkr 1350-Før 1402)
Taleke Gotskalksdatter Degn [3958]
(Omkr 1355-Før 1401)
Ridder Erik Krummedige til Rundhof [3960]
(Omkr 1360-1439)
Beate von Thienen [3961]
(Omkr 1370-Efter 1397)
Poul Laxmand til Vallen og Knabstrup [3934]
(Omkr 1390-Efter 1439)
Elisabet Eriksdatter Krummedige [3935]
(Omkr 1395-)
Margrethe Poulsdatter Laxmand til Knabstrup [3283]
(Omkr 1420-Før 1464)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Iver Axelsen Thott til Lillö [3282]

Margrethe Poulsdatter Laxmand til Knabstrup [3283] 1

  • Født: Omkr 1420 3
  • Ægteskab (1): Ridder Iver Axelsen Thott til Lillö [3282] 1 2
  • Død: Før 1464 3 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Ejendom: Ejer af gården, der ved giftermålet kom i Iver Thotts eje: "Knabstrup", Sdr. Jenrløse sg. 1


Billede

Margrethe blev gift med Ridder Iver Axelsen Thott til Lillö [3282] [MRIN: 1135], søn af Axel Pedersen Thott til Härlöv [3924] og Ingeborg Ifversdotter Nilsson [3925].1 2 (Ridder Iver Axelsen Thott til Lillö [3282] blev født omkring 1420 på "Varberg", Hallands län 2 5 og døde den 1 Okt. 1487 på Gotland, Sverige 2.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.227-228.
Laxmand †

4) Poul Laxmand (af 1 Ægteskab) til Valden og Knabstrup (Merløse H.), var 1423 Hofsinde og ledsagede da Kong Erik af Pommern udenlands, solgte 1433 til Peder Oxe Gods i Slagelse Herred, som han havde arvet efter sin Morfader Gotskalk Degn (15), var 1434 Rigsraad og skulde have været en af de 4 Raader, til hvem Stridighederne mellem Rigerne skulde voldgives paa Mødet i Stockholm, men kom dog ikke til at udføre dette Hverv, var 1435 Forlover for Kong Erik ved Forliget i Vordingborg (16), beseglede 1439 Opsigelsen til Kongen (17), kaldes af Fru Lisbet Bryske, "rige Poul L."; g. m. Lisbet Eriksdatter Krummedige. Børn:
a) Peder Laxmand
b) Else
c) Anne
d) Margrethe til Knabstrup, levede 1467; g. m. Rigsraad Hr. Iver Axelsen (Thott) til Lillø, f. ca. 1420 † 1 Okt. 1487 paa Gulland (g. 2' m. Maren Torbernsdatter Bille, 3' 22 Sept. 1466 m. Magdalene Karlsdatter Bonde, † 24 Aug. 1495.
….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog. 1900. Syttende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Linket henviser til bogen på Project Runeberg. Den findes endvidere på Open Library)), s.416-431.
Thott.

2) Hr. Axel Pedersen til Herlev og Lillø, gav 1390 Gods i Skalkendrup til Dominikanerne i Odense(129), var 1395 Forlover ved Forliget paa Lindholm (25), gjorde 1396 paa Hr. Jep Mus's Børns Vegne Mageskifte med Mogens Munk om Gods i Skaane (130), beseglede s. A. et Pantebrev fra Søsteren Fru Kirsten til Svogeren Niels Svendsen (131), beseglede i Juli 1397 som Ridder Kongevalgsakten i Kalmar (26), overlod s. A. med sine Svogre til Hr. Johan Olsen (Bjørn) al deres Arv efter deres Mormoder Fru Ingeborg Saxesdatter af Skullerup (132), beseglede 1401 Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente (30), var vel da alt Rigsraad, beseglede 1409 til Vitterlighed med sin Husfrues Moder Fru Catharina Eriksdatter (133), havde 1410-30 Elleholm i Pant af Erkebispen (134), fik 1413 Ordrup og Nyrup i Pant af Jep Jensen (Godov) og hans Husfrue, Jens Grubbe's Enke, bl. A. som Vederlag for hans Arv efter sin Mormoder (135), var 1114 Høvedsmand paa Helsingborg (136), 1415 paa Varbjerg (137), afkjøbte 1417 Anders Jepsen Stygge al hans Ret i Jens Eskildsen Falks Gods (Vallø) (138), var s. A. Voldgiftsmand i Striden mellem Kongen og Bispen om Kjøbenhavn (139), var 1419 Høvedsmand paa Varbjerg, Falkenbjerg, Skanør og Falsterbo (140), fik s. A. halv Vallø i Pant af Hr. Henning Podebusk (141), trættede 1421 med Jørgen Rud og Hr. Anders Jepsen Lunge, der fik Indførsel i Ordrup (142), holdt s. A. Skifte med Hr. Oluf Stigsen, Fru Merete Truidsdatter paa hendes Børns, Hr. Axels Sønnebørns Vegne, Hr. Peder, Oluf, Aage og Kjeld Axelsen efter deres Moders Forældre Axel Kjeldsen og Fru Catharina Eriksdatter(143), skiftede s. A. paa sin Søn Olufs Vegne med Hr. Henning Podebusk om Vallø (144), beseglede 1423 Forbundet med Hansestæderne (145), ledsagede s. A. Kongen udenlands, benyttedes til Sendelser til Keiseren (146), var 1424 med Hofmesteren og Kansleren Kongens Sagførere i Flensborg mod Hertugdømmerne (147), trættede 1425 med Hr. Anders Jepsen Lunge om Ordrup (148), førte 1426 Processen om det bekjendte Sandbarn (149), førte 1428 en Flaade mod Hansestæderne, var 1430 med Kongen i Sverig, forhandlede 1433 i Kalundborg med engelske Gesandter (150), erhvervede s .A. og 1435 Andele i Ordrup (151), overgav 1434 Varbjerg til Engelbrecht mod at faae den halve Indtægt (152), deltog 1435 i Forhandlingerne i Halmstad med de Svenske og var med Kongen i Stockholm, var s. A. nærværende ved Forliget i Vordingborg (153) og 1436 ved Mødet i Kalmar(154), opsagde først 1441 Kong Erik Huldskab og Troskab, fik s. A. Livsbrev paa Varbjerg m. m.(155), sluttede 1442 med sine ni Sønner en Overenskomst om Varbjerg (90), var 1443 sammen med Hr. Eggert Frille Høvedsmand paa Kjøbenhavn (150), var 31 Dec. 1445 nærværende paa Kongens Retterthing i Kjøbenhavn(157), levede 24 Nov. 1446, men var † 25 Jan. 1447 (158), begr. i Gammelby Kirke; siges at have efterladt sig Slegfred-afkom, der førte Thott-Vaabnet, men Sort og Hvidt; g. (1) m. Cathrine Axelsdatter (Krognos) til Hjulebjerg (Aarstad H.), levede 1409, (2) før 26 Marts 1419 m. Ingeborg Iversdatter (Rød el. Hak), skiftede 3 Marts 1447 med sine Stifbørn Hr. Peder, Hr. Oluf, Aage og Kjeld Axelsen, Stig Olsen samt sine Børn Hr. Erik, Hr. Iver, Anders, Philip og Laurens Axelsen (90), levede 18 Aug. 1457, men var † 26 Juli 1466 (39). Børn

af 1. Ægteskab:
a) Hr. Peder Axelsen
b) Hr. Oluf Axelsen til Vallø …
c) Hr. Aage Axelsen til Hjulebjerg …
d) Hr.Kjeld Axelsen til Grubbeordrup …
e) Ellen
f) Karen
g) Beate

af 2. Ægteskab:
h) Hr. Erik Axelsen til Lagnø (Nyköpings Lehn) …
i) Hr. Iver Axelsen til Lillø, f. ca. 1420 paa Varbjerg, nævnes ved Skifterne 1442 og 1447, var 1444 Ridder, skrev sig 1447 i Herlev (255), var 1449 Rigsraad (256), havde paa sin Hustrus Vegne stor Trætte med Erkebisp Tue om Arven efter Erkebisp Johannes Laxmand (90), men da Kong Karl 1452 faldt ind i Skaane og bl. A. afbrændte Herlev, sluttede Hr. Iver strax Fred med Erkebispen og de kæmpede saa i Forening tappert mod de Svenske (257), forhandlede 1453 som Sendebud sammen med Hr. Claus Rønnow i Vadstena og Stockholm med Kong Karl, 1454 atter Sendebud til et Møde i Rønneby (258), solgte 1457 sin Part i Grubbeordrup til Hr. Philip Axelsen (249), forpagtede 1458 Ellinge af Fru Karine Claus Nielsens (259), deltog 1459 i Arvetrætten efter Hr. Kjeld Axelsen (181), trættede 1460 med Erkebisp Tue om Aasum Lehn, som hans "Forældre" gav til Domkirken (260), overtog 1464 Gulland efter Hr. Philip Axelsens Død, var 1465 nærværende i Kjøbenhavn ved Forhandlingerne mellem Kongen og Erkebisp Jøns (41), 1466 dansk Sendebud til et Møde i Kalmar, skiftede s. A. i Lund mod sin Broder Hr. Aage efter deres Fader (261), var 1467 dansk Sendebud til et Møde med de Svenske i Nyköping (262), opsagde s. A. Kong Christiern Huldskab og Troskab, dels af Forbitrelse over Inddragelsen af Hr. Philip Axelsens Børns Lehn, dels ogsaa under Indflydelse af sit anseelige svenske Svogerskab, gjorde fra Gulland Indfald i Sverig og undsatte sin paa Stockholm beleirede Broder Hr. Erik, hvorimod Kongen i Sept. indtog hans Lehn Sølvitsborg og beleirede Lillø, som Hr. Iver 1468 undsatte efter at have slaaet en af Hr. Johan Oxe og Hr. Oluf Ged anført dansk Hær, sluttede derefter i Tofte et Forlig med Anførerne for Beleiringshæren Hr. Ture Turesson og Hr. Mogens Gren, hvilket dog ikke blev godkjendt af Kongen (263); ved et Møde i Halmstad vedtoges, at Hr. Iver skulde opgive Gulland og pleie Kongen Ret, fik s. A. Tilsagn om at blive Sverigs Rigsforstander efter Kong Karls Død, hvorimod Kong Christiern beslaglagde hans danske Gods, var da svensk Rigsraad og havde det Hverv at beleire de i Kong Christierns Magt værende Slotte, men denne undsatte dem. 1471 rustede Kongen sig til Gullandstog, et Møde i Djurshamn mellem Kongen, Hr. Iver, Hr. Aage og Hr. Laurens Axelsen bestemtes, men først paa Kalmar-Mødet 1472 kom det til en Art Forlig, hvor Hr. Iver fik Løfte om at beholde Villands og Gærs Herreder og Væ, hvorimod 24 Mænd skulde dømme om Varbjerg, Sølvitsborg og Tranekjær (264), fik dog s. A. Stekeborg og Gods paa Øland i Forlehning af Hr. Sten Sture (265), var 1473 svensk Sendebud til Mødet i Kalmar, hvor Kongen bød sig i Rette med de Axelsønner (266), trættede 1474 med Hr. Ture Turesson om det 1468 sluttede Forlig (267), var kort efter atter Sendebud til et Møde i Kalmar (268), krigede 1471-74 mod de liflandske Ordensherrer (269), paa et Møde i Aahus i Jan. 1476 med Kongen forpligtede Hr. Iver sig med Hr. Gustaf Karlsen at holde Visborg til Kongens Haand, var i Aug. s. A. endnu svensk Fuldmægtig paa et Kalmar-Møde og et Møde i Rønneby (270), men sluttede sig ellers nu til Kong Christiern, trættede 1479 angaaende Fru Birgitte af Hammerstads falske Breve (271), blev 1481 uenig med Hr. Sten Sture om Finland, som han havde overtaget efter Hr. Erik Axelsens Død, var dog 1482-83 svensk Sendebud til Kalmar-Møder (272), forligtes ogsaa 1483 ved et personligt Møde paa Gulland med Hr. Sten Sture, der forlenede ham med Rasaborg Slot og Lehn samt Borgholm paa Øland m. m., mod at Hr. Iver afstod sine finske Slotte (273); men Venskabet varede paa Grund af Hr. Ivers Sørøverier kun kort, var vel endnu 1484 svensk Fuldmægtig ved et Kalmar-Møde (274), men efter at det danske Rigsraad 1483 og 1485 havde afæsket ham Slotsloven paa Gulland (275) oplod han 1486 Øen til Danmark mod at faae alt sit Gods i Danmark tilbage (276), blev 1487 be leiret paa Borgholm af Hr. Sten Sture, men undslap, overladende Borgholms Forsvar til sin Frue, skikkede fra Gulland Bud efter Kong Hans, som saa med en Flaade satte sig i Besiddelse af Gulland og seilede til Øland, hvor Kongen sluttede Forlig med Hr. Sten Sture bl. A. paa Vilkaar, at Hr. Iver opgav Øland, men fik alle sine Godser i Skaane (277), † 1 Okt. s. A. paa Gulland (278) (efter Andre paa Lillø eller først † 1495 paa Haraldskjær); g. (1) m. Margrethe Poulsdatter Laxmand til Knabstrup (Merløse H.), (2) m. Maren Torbernsdatter Bille, (3) 22 Sept. 1466 i Nyköping m. Kong Karls Datter Magdalene (Bonde), der 1469 blev fangen i Vadstena af nogle dansksindede svenske Herremænd, men snart kom løs (279), 1479 fik Livsbrev paa Svartsjö Lehn og 1481 paa Åkerbo Herred, † 24 Aug. 1495 paa Bosgaard ved Söderköping [note: Originalmalerierne til Hr. Ivers og Fru Magdalenes hosstaaende Billeder findes paa Gaunø]. Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Oluf Iversen, † lille.
(2 Ingeborg, † 1464 af Pest.
(3 Lisbet, † 1464 af Pest.
(4 Beate til Lillø (var efter Otto Brahes Ahner af 2. Ægteskab), † 4 Dec. 1487 i Effrid i Trøid Sogn af Pest, begr. i Lund Domkirke; g. (1) med Hr. Truid Pedersen (Galen) til Alverslev, levede 1458, (2) 22 Sept. 1466 i Nyköping m. Sverigs Riges Raad, Hr. Arvid Trolle til Bergqvara, sluttede 9 April 1488 Forlig med Hr. Poul Laxmand om dennes fædrene Arv, som Hr. Iver Axelsen i sin Tid havde taget til sig med sin første Hustru, gav 1495 Hr. Oluf Stigsen (Krognos) Fuldmagt at indkræve al Hr. Ivers Arv efter sin Datter, han fik med Fru Marine, Hr. Torbern Billes Datter(280), † 19-20 Febr. 1505 paa Lillø (g. (1) ca. 1460 m. Christina Johansdattcr Gädda til Fånö, (3) 25 Sept. 1488 m. Birgitte Turesdatter (sv. Bielke), † 5 Aug. 1515).
af 2. Ægteskab :
(5 En Datter, † før 1495.
af 3. Ægteskab :
(6 Margrethe, † 10 Nov. 1473.

k) Anders Axelsen
l) Hr. Philip Axelsen
m) Hr. Laurens Axelsen til Næsbyholm (Tybjerg TI), Djursholm (Stockholms Lehn), Edeby (Sødermanland), Traneberga og Årstad ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Laxmand, Margrethe Poulsdatter (ca 1420 - før 1464).

4 Dansk biografisk Leksikon (1. udgave, 19 bind, 1887-1905, redigeret af C.F. Bricka. Digitaliseret ved Project Runeberg.), XVII. Bind s.326.
... Men vist er det, at der i Okt. 1465 udfærdigedes en pavelig Dispensation for I. A. - der da maa have været Enkemand, og det ikke blot efter Margrethe Laxmand, men ogsaa efter en senere Hustru, Marine, Datter af Torbern Bille ...

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Thott), Iver Axelsen (ca 1420 - 1487).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 20 Jun. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk