Birgitte Limbek [3757]
(ansl 1370-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Niels Jensen Rosenkrantz til Hevringholm og Tanggård [3742]

Birgitte Limbek [3757] 2

  • Født: ansl 1370
  • Ægteskab (1): Ridder Niels Jensen Rosenkrantz til Hevringholm og Tanggård [3742] 1 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-15-oldemor.


Billede

Birgitte blev gift med Ridder Niels Jensen Rosenkrantz til Hevringholm og Tanggård [3742] [MRIN: 1342], søn af Ridder Jens Nielsen Rosenkrantz [3746] og Margrethe Timmesdatter [3747].1 2 (Ridder Niels Jensen Rosenkrantz til Hevringholm og Tanggård [3742] blev født omkring 1360 3 og døde efter 1424 1.)


Billede

Kilder


1 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.676-680.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE (HEVRINGHOLM-LINJEN)

...
Tredje slægtled
Hr. Niels Iversens sønner med Susanne Nielsdatter Gyldenstierne (se nr. 2)
3 a. Hr. Iver Nielsen til Hevringholm (Sønderhald h.) …
4 b. Hr. Jens Nielsen til Hevringholm - var 1341 i Helsingborg forlover for kong Valdemar ved forliget m. kong Magnus, 1355 ridder og bosat i Århus stift, 1360 beseglede recessen i Kalundborg, 1361 i Tønder medudsteder af et vidne om et skøde til Ribe Domk., fører da skaktavlen i sit sigil, 1362 beseglede overenskomsten mellem hr. Stig Andersen Hvide og hr. Claus Limbek, 1368 oprørsforbundet mod kong Valdemar, 1369 sin brors, hr. Iver Nielsens, pantebrev til Heidenrik Lunov, 1376 var forlover for hr. Niels Eriksen Gyldenstierne, 1376 for kong Oluf og dronning Margrethe ved forliget m. de mecklenburgske hertuger i Kbh., 1376 og 1377 beseglede kong Olufs håndfæstninger og 1377 til vitterlighed m. Albret Andersen Eberstein. - G. m. Margrethe Timmesdatter Hvitkop til Tange. - 3 børn: Fjerde slægtled II, nr.8-10.
5 c. Hr. Erik Nielsen til Hevringholm …

Fjerde slægtled

II.
Hr. Jens Nielsens børn med Margrethe Timmesdatter Hvitkop (se nr. 4):
8 a. Hr. Niels Jensen til Hevringholm og Tange (Gudme h.), som han 1391 m. Øksendrup s. indløste fra Otte Strangesen Bild - 1391 beseglede til vitterlighed m. Albert Andersen Eberstein og var da ridder, 1399 ligeledes m. hr. Niels Iversen Rosenkrantz og fører skaktavlevåbnet, 1405 m. denne og sin bror forlover for de Brock'er ved Orfeiden i Helsingborg, 1411 beseglede forliget i Kolding, 1412 skrev sig til Tange, nævnes endnu i holstenernes klageskrift ved processen 1424. - G. (1) m. Anne Ottesdatter Skinkel. (2) m. Birgitte Limbek (DAA 1902,274). (3) m. N.N. Rantzau. - 10 børn: Femte slægtled I, nr. 13-22.
9 b. Erik Jensen
10 c. Elsebe - 1406 m. sin søn på kongens retterting i Varde, blev dømt til at nedbryde Nørholm, fordi den var bygget på kronens grund, men synes at være sluppet m. at udstede en erklæring om, at når gården vedblivende stod der, skyldtes det ikke nogen ret, men alene dronning Margrethes nåde, 1431 donerede gods til Maribo kloster, som hun havde arvet efter sin mors søster, fru Kirsten af Sandholt, men som stod i pant for 100 mark, og som hendes søn, Timme Jonsen, havde lånt af hendes bror, Erik Jensen, bekostede 1433 en sjælemesse ved det af hr. Jon stiftede alter i Ribe Domk. - G.m. hr. Jon Jakobsen Lange til Nørholm (Øster Horne h.) (F.: Jakob Ebbesen L. og N.N.) (DAA 1901,240), † 18. maj 1404.
...
Femte slægtled
I.
Hr. Niels Jensens børn (se nr.8)
af første ægteskab med Anne Ottesdatter Skinkel:
13 a. Jens Nielsen
14 b. Hr. Otte Nielsen til Bjørnholm - f. ca. 1395, 1420 såret i slaget ved Immervad, var 1434 rigsråd, 1435 beseglede forliget i Vordingborg som den første blandt væbnerne, 1436 synes han at have været m. kongen i Stockholm, 1438 deltog i opsigelsen af kong Erik og indkaldelsen af Christoffer af Bayern, 1438 slotshøvedsmand på Ålborghus, 1439-1477 høvedsmand på Kalø, ridder enten 1441 i Uppsala eller 1443 i Ribe, o. 1444 rigshofmester, 1441 fik af Christoffer af Bayern den i oprøret faldne Henrik Tagesen Reventlows anpart i Bjørnholm og 1459 gav Christian 1. ham birkeret, 1446 fik af bispen i Slesvig kvittering for al dennes tilgodehavende hos hr. Niels Iversen Rosenkrantz som høvedsmand på Schwabstedt, synes at have spillet en fremtrædende rolle ved forhandlingerne, der førte til valget at Christian 1., den første oldenborger, 1449 m. kongen til Norge, hvor han medbeseglede hans norske håndfæstning, 1449 deltog i forhandlingerne m. svenskerne i Visby, hvor der blev afsluttet et foreløbigt forlig om Gotland, 1450 blandt de danske råder, der tiltrådte Halmstadforliget, 1451 fik beføjelse til i Jylland at gengive fredløse mænd deres fred, 1452 blev han fritaget for al personlig tjeneste, herunder også hofmesterembedet, førte en langvarig og forbitret proces m. Lage Brock til Estrup, 1466 tilskødede sin bror, hr. Stygge Nielsen (Anders Nielsen Stygge) sin broderpart i Hevringholm, deltog endnu efter sin afgang som rigshofmester i mange vigtige statsakter, som 1460 i udstedelsen af Hertugdømmernes privilegier (Ribeprivilegiet), 1465 i forliget mellem Christian 1. og ærkebispen af Uppsala, byggede Marie Magdalene k. på Djursland, medstifter af Birgittinerklosteret i Mariager, var † i okt. 1477, begr. i Randers Gråbrødrek., 1562 overført til Hornslet k. (Portræt DAA 1910). - G. før 10. jan. 1426 m. Else Holgersdatter Krognos (F.: Holger Gregersen K. til Hejreholm og Vidskøfle og Karen Eriksdatter Saltensee), f. ca. 1380, † 1470) (g. (1) m. hr. Anders Ovesen Hvide til Bjørnholm, † ca. 1420, begge begr. ved Gråbrødreklostret i Randers, hvorfra de senere er ført til Hornslet k. (DAA 1893,272f.) - 2 børn: Sjette slægtled I, nr. 25-26.
15 c. Skarsow Nielsen
16 d. Hr. Timme Nielsen til Engelsholm (Tørrild h.) og Stensballegård (Voer h.) …
af andet ægteskab med Birgitte Limbek:
17 e. Mette
18 f. Hr. Anders Nielsen Stygge til Hevringholm …
af tredje ægteskab med N.N. Rantzau:
19 g. Susanne til Nørgård (Hellum h.) …
20 h. Hr. Niels Nielsen til Tange - var 1447 ridder og afstod da m. sine brødre deres andel i Gudumlund til Viborg bispestol, blev under Elfsborgs belejring såret af en pil i hovedet, begav sig til Kbh., anordnede sjælemesser og sit gravsted i (N), lod så pilen trække ud og døde deraf, før 25. april 1452. - G.m. Ide Nielsdatter Banner (F.: rigsråd hr. Niels Eriksen B. og Johanne Andersdatter til Asdal), var 1452 enke (DAA 1949,II,8ff.). - 3 børn: Sjette slægtled IV, nr. 38-40.
21 i. Dorte
22 j. Hr. Ludvig Nielsen til Tange og Palsgård (Bjerre h.) ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.274.
Limbek. †

...
Endnu nævnes:
...
Birgitte Limbek, g. m. Hr. Niels Jensen (Rosenkrantz).
….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rosenkrantz), Niels Jensen (ca 1360 - Nævnt 1424 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk