Niels Iversen Rosenkrantz [3767]
(Omkr 1280-Før 1355)
Susanne Nielsdatter Gyldenstjerne [3768]
(Omkr 1285-Efter 1355)
Ridder Jens Nielsen Rosenkrantz [3746]
(Omkr 1315-Efter 1377)
Margrethe Timmesdatter [3747]
(Omkr 1340-Før 1429)
Ridder Niels Jensen Rosenkrantz til Hevringholm og Tanggård [3742]
(Omkr 1360-Efter 1424)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Ottesdatter Skinkel [3748]

2. Birgitte Limbek [3757]
  • Mette Nielsdatter Rosenkrantz [6096]
  • Ridder Anders Nielsen Stygge Rosenkrantz til Hevringholm [3758]
3. Rantzau [3743]

Ridder Niels Jensen Rosenkrantz til Hevringholm og Tanggård [3742] 1

  • Født: Omkr 1360 2
  • Ægteskab (1): Anne Ottesdatter Skinkel [3748] 1
  • Ægteskab (2): Birgitte Limbek [3757] 1
  • Ægteskab (3): Rantzau [3743] 1
  • Død: Efter 1424 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-15-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af godset: "Tanggård", Øksendrup sg, Svendborg amt. 1 3

2. Ejendom: Ejer af herregården, fra 1411, "Hevringholm", Vivild sg, Randers amt. 1 4 5


Billede

Niels blev gift med Anne Ottesdatter Skinkel [3748] [MRIN: 1337].1 (Anne Ottesdatter Skinkel [3748] blev født omkring 1365 6.)


Billede

Niels blev derefter gift med Birgitte Limbek [3757] [MRIN: 1342].1 (Birgitte Limbek [3757] blev født ansl 1370.)


Billede

Niels blev derefter gift med Rantzau [3743] [MRIN: 1334].1 (Rantzau [3743] blev født ansl 1380 7.)


Billede

Kilder


1 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.676-680.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE (HEVRINGHOLM-LINJEN)

...
Tredje slægtled
Hr. Niels Iversens sønner med Susanne Nielsdatter Gyldenstierne (se nr. 2)
3 a. Hr. Iver Nielsen til Hevringholm (Sønderhald h.) …
4 b. Hr. Jens Nielsen til Hevringholm - var 1341 i Helsingborg forlover for kong Valdemar ved forliget m. kong Magnus, 1355 ridder og bosat i Århus stift, 1360 beseglede recessen i Kalundborg, 1361 i Tønder medudsteder af et vidne om et skøde til Ribe Domk., fører da skaktavlen i sit sigil, 1362 beseglede overenskomsten mellem hr. Stig Andersen Hvide og hr. Claus Limbek, 1368 oprørsforbundet mod kong Valdemar, 1369 sin brors, hr. Iver Nielsens, pantebrev til Heidenrik Lunov, 1376 var forlover for hr. Niels Eriksen Gyldenstierne, 1376 for kong Oluf og dronning Margrethe ved forliget m. de mecklenburgske hertuger i Kbh., 1376 og 1377 beseglede kong Olufs håndfæstninger og 1377 til vitterlighed m. Albret Andersen Eberstein. - G. m. Margrethe Timmesdatter Hvitkop til Tange. - 3 børn: Fjerde slægtled II, nr.8-10.
5 c. Hr. Erik Nielsen til Hevringholm …

Fjerde slægtled

II.
Hr. Jens Nielsens børn med Margrethe Timmesdatter Hvitkop (se nr. 4):
8 a. Hr. Niels Jensen til Hevringholm og Tange (Gudme h.), som han 1391 m. Øksendrup s. indløste fra Otte Strangesen Bild - 1391 beseglede til vitterlighed m. Albert Andersen Eberstein og var da ridder, 1399 ligeledes m. hr. Niels Iversen Rosenkrantz og fører skaktavlevåbnet, 1405 m. denne og sin bror forlover for de Brock'er ved Orfeiden i Helsingborg, 1411 beseglede forliget i Kolding, 1412 skrev sig til Tange, nævnes endnu i holstenernes klageskrift ved processen 1424. - G. (1) m. Anne Ottesdatter Skinkel. (2) m. Birgitte Limbek (DAA 1902,274). (3) m. N.N. Rantzau. - 10 børn: Femte slægtled I, nr. 13-22.
9 b. Erik Jensen
10 c. Elsebe
...
Femte slægtled
I.
Hr. Niels Jensens børn (se nr.8)
af første ægteskab med Anne Ottesdatter Skinkel:
13 a. Jens Nielsen
14 b. Hr. Otte Nielsen til Bjørnholm - f. ca. 1395, 1420 såret i slaget ved Immervad, var 1434 rigsråd, 1435 beseglede forliget i Vordingborg som den første blandt væbnerne, 1436 synes han at have været m. kongen i Stockholm, 1438 deltog i opsigelsen af kong Erik og indkaldelsen af Christoffer af Bayern, 1438 slotshøvedsmand på Ålborghus, 1439-1477 høvedsmand på Kalø, ridder enten 1441 i Uppsala eller 1443 i Ribe, o. 1444 rigshofmester, 1441 fik af Christoffer af Bayern den i oprøret faldne Henrik Tagesen Reventlows anpart i Bjørnholm og 1459 gav Christian 1. ham birkeret, 1446 fik af bispen i Slesvig kvittering for al dennes tilgodehavende hos hr. Niels Iversen Rosenkrantz som høvedsmand på Schwabstedt, synes at have spillet en fremtrædende rolle ved forhandlingerne, der førte til valget at Christian 1., den første oldenborger, 1449 m. kongen til Norge, hvor han medbeseglede hans norske håndfæstning, 1449 deltog i forhandlingerne m. svenskerne i Visby, hvor der blev afsluttet et foreløbigt forlig om Gotland, 1450 blandt de danske råder, der tiltrådte Halmstadforliget, 1451 fik beføjelse til i Jylland at gengive fredløse mænd deres fred, 1452 blev han fritaget for al personlig tjeneste, herunder også hofmesterembedet, førte en langvarig og forbitret proces m. Lage Brock til Estrup, 1466 tilskødede sin bror, hr. Stygge Nielsen (Anders Nielsen Stygge) sin broderpart i Hevringholm, deltog endnu efter sin afgang som rigshofmester i mange vigtige statsakter, som 1460 i udstedelsen af Hertugdømmernes privilegier (Ribeprivilegiet), 1465 i forliget mellem Christian 1. og ærkebispen af Uppsala, byggede Marie Magdalene k. på Djursland, medstifter af Birgittinerklosteret i Mariager, var † i okt. 1477, begr. i Randers Gråbrødrek., 1562 overført til Hornslet k. (Portræt DAA 1910). - G. før 10. jan. 1426 m. Else Holgersdatter Krognos (F.: Holger Gregersen K. til Hejreholm og Vidskøfle og Karen Eriksdatter Saltensee), f. ca. 1380, † 1470) (g. (1) m. hr. Anders Ovesen Hvide til Bjørnholm, † ca. 1420, begge begr. ved Gråbrødreklostret i Randers, hvorfra de senere er ført til Hornslet k. (DAA 1893,272f.) - 2 børn: Sjette slægtled I, nr. 25-26.
15 c. Skarsow Nielsen
16 d. Hr. Timme Nielsen til Engelsholm (Tørrild h.) og Stensballegård (Voer h.) …
af andet ægteskab med Birgitte Limbek:
17 e. Mette
18 f. Hr. Anders Nielsen Stygge til Hevringholm …
af tredje ægteskab med N.N. Rantzau:
19 g. Susanne til Nørgård (Hellum h.) …
20 h. Hr. Niels Nielsen til Tange - var 1447 ridder og afstod da m. sine brødre deres andel i Gudumlund til Viborg bispestol, blev under Elfsborgs belejring såret af en pil i hovedet, begav sig til Kbh., anordnede sjælemesser og sit gravsted i (N), lod så pilen trække ud og døde deraf, før 25. april 1452. - G.m. Ide Nielsdatter Banner (F.: rigsråd hr. Niels Eriksen B. og Johanne Andersdatter til Asdal), var 1452 enke (DAA 1949,II,8ff.). - 3 børn: Sjette slægtled IV, nr. 38-40.
21 i. Dorte
22 j. Hr. Ludvig Nielsen til Tange og Palsgård (Bjerre h.) ….

2 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rosenkrantz), Niels Jensen (ca 1360 - Nævnt 1424 -).

3 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Svendborg amt, bind V, 2 (1957) side 847-848.
I Tangå har ligget en hovedgd. Tangegård, som i lang tid var et af Rosenkrantz-slægtens hovedsæder. …
… 1378 pantsatte Evert Moltke for 70 mark purt sølv i kølnsk vægt T. m.v. til sin svend Otte Strangesen (Bild), fra hvem den 1391 indløstes for 80 mark purt sølv af hr. Niels Jensen (Rosenkrantz), som indtil 1424 skrives til T., skønt det i et dombrev fra 1403 hedder, at Evert Moltkes enke, Kirsten Timmesdatter (Abildgaard), der var 2. gang g.m. hr. Henning Podebusk d. y., havde skødet T. m. alt dens tilliggende til dronn. Margrethe. Niels Jensen fulgtes af sønnerne hr. Niels Nielsen (Rosenkrantz) († senest 1452) og hr. Ludvig Nielsen (Rosenkrantz) til Palsgård († ml. 1490 og 1492), der af Niels Gundesen (Lange-Munk) († 1511) købte en søsterlod i T., som var denne tilfaldet m. hans hustru Anne Nielsdatter (Rosenkrantz) († 1535), datter af ovenn. Niels Nielsen. Ludvig Nielsen fulgtes formentlig af sønnen Claus Ludvigsen …

Voldstedet ved Tangågård, der nu er udpløjet og delvis bebygget, bestaar af en rummelig, naturlig Banke omgivet af Tangåen paa tre Sider og af en Lavning paa den fjerde. Ved en Undersøgelse 1941 paa en Del Banken fandtes Fundamenter fra spinkle Bygninger, som var brændt. Voldstedets egl. Bygn. har vist ligget, hvor den nuv. Tangågård er opført. Nogle af Bygningerne synes at staa paa ældre Kampestensfundamenter, ligesom der skal have været nu forsv. Kældre af Munkesten. HS.

4 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Randets amt, bind VII,2 (1963) side 862.
Hevringholm
er stamsæde for slægten Rosenkrantz. Rigsråd Niels Iversen skrives til H. 1377-1407, og hr. Niels Jensen skrives 1411 til gden, som sen. tilfaldt hans 3 sønner, hofm. hr. Otte Nielsen til Bjørnholm († 1477), hr. Timme Nielsen til Engelsholm († o. 1455) og hr. Anders Nielsen kaldet Stygge (levede endnu 1478). Sidstn. erhvervede 1466 Otte Nielsens part i gden; …
… [Laurids Sørensen af Hevring ml.] udstykkede straks 7 parceller og solgte 1796 H. (62 og 134 tdr. hartk.) for 35.260 rdl. til kmh., amtmand Peter Severin Fønss til Løvenholm († 1824), der 1801 yderligere udparcellerede gden (se ndf.), solgte resten af godset og nedbrød den gl. hovedbygn. fra o. 1650. En ny bygn. opførtes nærmere kysten, hvorefter gden en tid kaldtes Ny H. … Carl Jørgensen

Hovedbygn. er en lang, enetages bygn., dels i grundmur og dels i bindingsværk. Midtpå en gennemgående gavlkvist i bindingsværk. Den er opført af Peter Severin Fønss. Mogens Bencard

Voldstedet af den af Frands Lykke opf. gd. sås endnu for nogle år siden sv.f. den nuv. gd., men er nu udjævnet. Det var en stor, 1-2 m høj banke, omgivet af en omtr. 7 m bred grav og herudenom en lavere vold. På banken er der fundet fundamenter af to lange bygn. Frands Lykke gd. har haft 3 grundmurede fløje i to stokv. m. hvælvede kældere, tårn og kapel. Therkel Mathiasen.

5 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Hevringholm.

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Skinkel), Anne Ottesdatter (ca 1365 - ).

7 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Rantzau, NN (caca 1380 - ).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Jan. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk