Ridder Jakob Olufsen Lunge [6900]
(Omkr 1315-Før 1387)
Ovesdatter Steeg [6909]
(Omkr 1350-Før 1387)
Ridder Tyge Steensen Basse til Tybjerg, Hverringe og Nielstrup [6908]
(Omkr 1340-Efter 1408)
Rigsråd, ridder Ove Jakobsen Lunge til Nielstrup, Gunderslevholm og Basnæs [3889]
(Omkr 1370-Mellem 1451/1458)
Maren Tygesdatter Basse til Nielstrup og Gunderslevholm [3890]
(Omkr 1380-Før 1458)
Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede og Nielstrup [3888]
(Omkr 1410-1503)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Rigsråd, ridder Torbern Bentsen Bille til Allindemagle og Svanholm [3887]

 • Ridder Bent Torbernsen Bille til Egede og Søholm [4993]
 • Erik Torbernsen Bille [4994]
 • Peder Torbernsen Bille til Svanholm og Kærsgård [6101]
 • Maren Torbernsdatter Bille [3926]+
 • Regitze Torbernsdatter Bille [3500]+
 • Ridder Steen Basse Bille til Allinde og Lyngsgård [3531]+
 • Inger Torbernsdatter Bille til Nielstrup [6102]
 • Dorthe Torbernsdatter Bille [6103]
 • Christine Torbernsdatter Bille [6104]
 • Else Torbernsdatter Bille [3493]+

Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede og Nielstrup [3888] 2

 • Født: Omkr 1410 3
 • Ægteskab (1): Rigsråd, ridder Torbern Bentsen Bille til Allindemagle og Svanholm [3887] omkring 1440 1 2
 • Død: 1503 i en alder omkring 93 år 2
 • Begravet: Antvorskov klosterkirke, Slagelse kd 4 5

   Et andet navn for Sidsel var Cecilie Aagesdatter Lunge.

Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldemor.

Link til siden om Mørkøv sogn.

Link til siden om Sankt Peders landsogn (Antvorskov kloster).

Danske adelsgodser i middelalderen:
Cecilie Ovesdatter Lunge overlevede sin mand i mange år og døde først o. 1503. Som hofmesterinde for dronning Christine var hendes position fremtrædende. Samtidig var hun en af Sjællands rigeste adelige godsejere. Efter sine forældre, Ove Lunge og Marine Tygesdatter Basse, havde hun arvet Nielstrup på Lolland med formentlig ca. 80 gd. sammesteds og på Sjælland (18). Efter sin farbroder Anders Jacobsen Lunge fik hun 1469, da dennes enke langt om længe døde, Egede hgd. (Fakse hd.) med en fjerdedel af dens tilliggende, ca. 28 gd. På skiftet efter Torben Bille fik hun 1492 udlagt ca. 37 gd. på Sjælland og 5 på Fyn. Hendes samlede ejendomme kendes fra skiftebrevet efter hende 1507; brevet er ganske vist meget ødelagt, men det kan ses, at sønnerne Peder og Sten samt en datter har fået tilsammen ca. 84 gd., hvilket svarer til en samlet arv på ca. 152 gd, et tal der korresponderer godt med det ovenfor anførte (19). 6

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Ejendom: Sidsel arvede gården efter sine forældre, 1458, "Nielstrup", Våbensted sg, Maribo amt. 2 7 8
Som enke skødede hun gården til datteren Inger.

2. Ejendom: Sidsel fortsatte som lensmand i 3 år efter sin mands død, 1465-1468, "Abrahamstrup", Dråby sg, Frederiksborg amt. 9

3. Ejendom: Hun arvede herregården efter Eline Evertsdatter Moltke, sin onkel Anders Jakobsen Lunges enke, 1469, "Egedegård", Ø. Egede sg, Præstø amt. 2 10 11 Gården hedder nu Jomfruens Egede

4. Ejendom: Hun købte bondegården af sin svoger Axel Lavesen Brock: "Fledegård", St. Heddinge landsg, Præstø amt. 12

5. Titel: Hofmesterinde hos dronning Christine, 1490-1496. 2

6. Ejendom: Hun arvede gården ved skiftet efter Torberns død, 1492, "Toftholm", Mørkøv sg, Holbæk amt. 13 I 1495 overgik den til datteren Else.

7. Skifte: Efter Sidsel Ovesdatter Lunge, 1507. 14


Billede

Sidsel blev gift med Rigsråd, ridder Torbern Bentsen Bille til Allindemagle og Svanholm [3887] [MRIN: 1422], søn af Væbner Bent Jonsen Bille til Solbjerg [3883] og Inger Torbernsdatter Galen [3884], omkring 1440.1 2 (Rigsråd, ridder Torbern Bentsen Bille til Allindemagle og Svanholm [3887] blev født omkring 1400,15 døde den 25 Nov. 1465 1 og blev begravet i Antvorskov klosterkirke, Slagelse kd 1 4 5.)


Billede

Kilder


1 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.496-497, 499-500, 502-504.
BILLE.

LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE

Fjerde slægtled
...
II.
Jon Nielsens sønner med N.N. Pedersdatter (se nr. 6):
11 a. Niels Bille
12 b. Peder Lykke
13 c. Niels Jonsen af Solbjerg …
14 d. Jens eller Niels Jonsen Bille af Solbjerg …
15 e. Bent Jonsen Bille - fik 1392 m. sin broder Peder Lykke tilskødet en gård af deres frænde kanniken Johannes Bosen (Sjællandsfar), var 1395 bispelig lensmand på Dragsholm slot, skrev sig s.å. til Brorup (Slagelse h.), der også var et bispeligt len, fik 1396 af sin frues mormoder fru Gertrud Grubbe gods i Allindemagle (Ringsted h.) i pant for udlæg til datterdatterens brudeudstyr, fik 1398 af samme fru Gertrud skøde på en stor del gods i Skippinge og Merløse h., skrev sig 1401 til Solbjerg, havde 1418 Bøvling slot i forlening af sin broder bispen i Ribe, blev 1424 m. sin hustru optaget i Vadstena kloster og kaldes da "Bent Jonsen", skiftede 1434 sammen m. sine tre sønner m. sin afgangne svoger hr. Jakob Billes tre sønner disses mødrene gods, skrev sig 1436 til Allinde og beseglede da til vitterlighed m. Niels Esbernsen Bille (se nr. 16), levede endnu 1440, da han stredes med Claus Henriksen Skade, men var † 1442, dels ved giftermål dels ved køb samlede han betydeligt jordegods. - G.m. Inger Torbernsdatter Galen (F: Torben Pedersen G. og Christine Eriksdatter af Skarsholmslægten), der var † som enke før 1456 (DAA 1893,157f.). - 3 børn: Femte slægtled II, nr. 20-22.
...
Femte slægtled

II
Bent Jonsen Billes sønner med Inger Torbernsdatter Galen (se nr. 15):
20 a. Hr. Erik Bille til Solbjerg - nævnes 1434 på faderens skifte m. hr. Jakob Billes sønner (se nr. 28-30), skrev sig 1433 til Solbjerg, var 1439 hofsinde, 1440 nærværende i Kolding ved grev Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1452 ridder, levede endnu 11. okt. 1455, men var † 3. febr. 1456. - G. (1) m. Anne Lunge. (2) m. Else Jensdatter Glob (F.: Jens eller Niels Truidsen og Ingefred Pedersdatter (Urup?)), der vistnok var † o. 1455 før manden (DAA 1891,131). - 11 børn: Sjette slægtled II, nr. 35-45.
21 b. Hr. Torbern Bille til Allindemagle og Svanholm (Horns h., Sjæll.) - nævnes 1423 samt 1434 på skiftet m. faderen og brødrene, var 1440 tilstede i Kolding ved hertug Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1442 ridder og skrives da til Allinde, fik 1446 af sin frues morbroder hr. Steen Basse skøde på hans købe- og pantegods på Sjælland og Fyn, deriblandt Søholm (Stevns h.), Skullerupholm (Volborg h.), hvorimod han skal have forpligtet sig til at opkalde en søn efter hr. Steen, fik 1447 af sin svigerfader skøde på al dennes ret i (Grubbe-) Ordrup, var 1448 rigsråd, deltog 1450 i forhandlingerne i Halmstad m. svenskerne, købte 1452-1454 Svanholm, havde 1453 og til sin død Abrahamstrup som pantelen, gav 1464 gods til opbyggelse af et kloster i Nyborg, var en særdeles driftig godssamler og bestræbte sig som en af de første på at samle strøgods til mere afrundede godskomplekser, † 25. nov. 1465, begr. i Antvorskov kloster. - G. (1) m. Beate Axelsdatter Thott (F.: Axel Pedersen T. og Cathrine Krognos), † i første barselsseng (DAA 1900,416f., 426). (2) m. Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede (Fakse h.) og Nielstrup (Musse h.) (F.: Ove Jakobsen L. og Maren Tygesdatter Basse), der 1469 m. sine sønner oplod kongen deres rettighed i Abrahamstrup, var 1490 og 1496 hofmesterrinde hos dronning Christine, † 1503. - 14 børn: Sjette slægtled III, nr. 46-59.
22 c. Peder Lykke eller Bille af Solbjerg og Kelleklintegård (Ars h.) …

Sjette slægtled

II.
Hr. Erik Billes børn (se nr. 20)

af første ægteskab med Anne Lunge:
35 a. Margrethe Bille - G. m. Jørgen Urne til Broløkke (F.: Lage Nielsen U. og Alhed Breide (el. Serlin)), † i barselsseng, da sønnen Lave blev skåret ud af hendes side, (g. (1) m. Sidsel Folmersdatter Knob. (3) m. Kirsten Clausdatter Krumstrup, † 21. maj 1480) (DAA 1904,467).
af andet ægteskab med Else Jensdatter Glob:
36 b. Bent Bille
37 c. Torbern Bille
38 d. Jørgen Bille til Solbjerg …
39 e. Jens Bille til Solbjerg …
40 f. Anne Bille
41 g. Ingeborg Bille
42 h. Inger Bille
43 i. Kirsten Bille
44 j. Karen Bille
45 k. Dorte Bille

III.
Hr. Torbern Billes børn (se nr. 21)
af første ægteskab med Beate Axeldatter Thott:
46 a. Tvilling - † spæd sammen m. moderen.
47 b. Tvilling - † spæd sammen m. moderen.
af andet ægteskab med Sidsel Ovesdatter Lunge:
48 c. Hr. Bent Bille
49 d. Erik Bille
50 e. Peder Bille til Svanholm og Kærsgård …
51 f. Hr. Steen Basse Bille til Allinde og Lyngsgård …
52 g. Inger Bille til Nielstrup …
53 h. Maren Bille - G. m. hr. Iver Axelsen Thott til Lillø, (F.: Axel Pedersen T. og Ingeborg Iversdatter (Rød eller Hak)), † 1495 (DAA 1900,418,426f.), ( g. (2) (?) m. Margrethe Poulsdatter Laxmand (DAA 1902,228). (3) 1465 m. Magdalene Carlsdatter Bonde). (Portræt DAA 1902).
54 i. Dorthe Bille ...
55 j. Christine Bille
56 k. Else Bille - G. m. rigsråd Gregers Jepsen Ulfstand til Torup (F.: Store Jep Henriksen U. og Kirsten Jensdatter Ove), var † 1507 (DAA 1896,429f.) (g. (2) m. Johanne Brahe, enke 1507) (DAA 1950,II,9).
57 l. Beate Bille
58 m. Regitze Bille - begr. i Tim k. - G. m. hr. Peder Nielsen Gyldenstierne til Tim (F.: Niels Eriksen G. og Mette Banner), var † 1492 (DAA 1926,II,12,14f.).
59 n. Lisbet Bille ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.310-311.
Lunge.

g. Hr. Ove Jakobsen Lunge til Nielstrup (Musse H.), var 1387 umyndig under Hr. Folmer Jakobsens Værgemaal, men fik paa Skiftet kun udlagt Bøndergods (12), fik 1388 en Hovedgaard i Tjæreby i Pant af Hr. Benedict Biug (54), deltog 1396 i Stiftelsen af Slægt-Vikariet i Roskilde (20), nævnes 1401 som Forlover for Broderen Hr. Anders (55), fik 1407 af Niels Hak i Assendrup, der kalder ham sin Søstersøn, Fuldmagt at skifte med Fru Merde i "Ennelungisøø" alt det Gods, de havde at skifte i Hadsten i Jylland (56), beseglede 1421 til Vitterlighed med sin "Fædder" Jes Lunge i Skafterup, stiftede 1432 begængelse for Jep Ebbesen (Lunge) (57), beseglede 1435 Forliget i Vordingborg, havde s. A. været i Stockholm og nævnes i det der afsluttede Forlig først af de beseglende Væbnere, var 1438 med at indkalde Hertug Christoffer (58) og 1439 at opsige Kong Erik Huldskab og Troskab (59), beseglede i 1440 i Kolding Hertug Adolphs Lehnsbrev (60), kjøbte 1443 Parter i Ordrup af Arild Svendsen og Niels Andersen (61), tilskjødede 1447 Hr. Torbern Bille, sin kjære "Svoger", den del af Ordrup, som han arvede efter sin Broder Hr. Anders, var 6 Juli 1447 endnu kun Væbner, men 3 Nov. 1449 Ridder (62), laa 20 Dec. 1450 paa sin Sotteseng, hvorfor Sønnen mødte for ham i en Retssag, han havde med Hr. Niels Knudsen (Panter) om Ordrup, levede dog 23 Nov. 1451 og var da Rigsraad (63), var Halvbroder til Hr. David Hak og Fru Ingeborg Hak, Arild Madsens, begr. i Antvorskov, Skifte efter ham holdtes 6 Juli 1458 (64); g. m. Maren Tygesdatter Basse til Basnæs (V. Flakkebjerg H.) og Nielstrup. Børn:
1) Hr. Tyge Lunge til Basnæs …
2) Sidsel til Egede og Nielstrup, var 1490-96 hofmesterinde hos Dronning Christine, † 1503; g. m. Rigsraad Hr. Torbern Bille til Allindemagle, Svanholm, Søholm osv., † 25 Nov. 1465, begr. i Antvorskov Kloster (g. (1) m. Beate Axelsdatter Thott).
3) Ellen ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lunge, Cecilie (ca 1410 - 1503).

4 Poul Grinder-Hansen, Søren Abildgaard (1718-1791). Fortiden på tegnebrættet. (© Poul Grinder-Hansen og Nationalmuseet 2010. ISBN 978-87-7602-135-1), s.321, lbnr. 183.
...
Denne Grav-Steen, af rødagtig Ølandsk Fliis Marmor, ligger i Gangen i Antvorskou Slots-Kirke, blv aftegnet 1756 af S: A:
...
(Gravstenen eksisterer ikke længere).

5 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Antvorskov Klosterkirke s.622-624.
...
"Hic iacet nobilis vir d(omi)n(u)s Thorbern(us) Bille, miles, de Syøholm, q(u)i obiit anno D(omi)ni mcdlxviii die b(ea)te Katrine virgi(ni)s cu(m) uxo(r)e sua p(er)dilecta d(omi)na Cecilia Auesdotter" ( "Her hviler den ædelbaarne Mand, Hr. Thorbern Bille, Ridder, til Søholm, som døde i Herrens Aar 1468 paa den hellige Jomfru Katrines Dag [25. Nov.], med sin højtelskede Hustru, Fru Cecilie Ovesdatter").
...

6 Erik Ulsig, Danske adelsgodser i middelalderen (I kommission hos Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. København 1968), s.254-255.

7 Trap 5 online (Trap 5 er udgivet 1953-1972), Bind 11 Maribo amt (1955), side 860.
I Nielstrup ejede drosten Peder Nielsen Hoseøl († 1298) gods, som sen. kom til kongen og fra ham igen til Bernhard Plessen, som 1309 skødede det til kongens kammermester hr. Niels Herlugsen (Rani) († efter 1317). I slutn. af 1300t. og beg. af 1400t. tilhørte N. medlemmer af slægten Basse, således to brødre, hvoraf Peder Steensen Basse til Tybjerg († tidligst 1404) 1392 og Tyge Steensen Basse til Tybjerg og Hverringe 1397 og 1403 skrev sig til N. Sidstn.s datter Maren Tygesdatter Basse († senest 1458) bragte sen. gden til sin ægtefælle hr. Ove Jakobsen Lunge († tidligst 1451); deres datter Sidsel Ovesdatter Lunge var g.m. rigsråden hr. Torben Bille til Søholm († 1465), som 1458 på skifte overtog N. gd. Hans enke overlevede ham til 1503, men skødede tidligst 1473 gden til deres datter Inger Torbensdatter Bille († 1507), der før 1487 ægtede rigsråden hr. Johan Pedersen Oxe til Tordsø (Vemmenhögs hrd.) († 1489-91), der 1479 fik gden i forlening af fru Sidsel. Han og hans søn af sa. navn erhvervede siden (1481, 1490, 1506 og 1508) deres medarvingers rettigheder i N., men ejede i øvrigt meget andet gods. Sønnen rigsråden Johan Johansen Oxe, der boede på N., forsvarede gden under grevefejden, men faldt ved belejringen 1534; hans enke Mette Mogensdatter Gøye døde 1536. ...
C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag..

8 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Nielstrup (Lolland).

9 Wikipedia, Torbern Bille (rigsråd).

10 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Præstø amt, bind IV, I (1955) s.223-224.
Jomfruens Egede, opr. Egede, nævnes allr. i 1300t. som en hovedgd., hvortil hr. Offe Pedersen Neb († tidligst 1360) 1346-55 skrev sig, ligesom hans sønner: hr. Peder Offesen († senest 1391) 1389, hr. Johannes Offesen 1382 og væbn. Niels Offesen 1387. Af disse har vist hr. Peder været den egl. ejer af gden; hans enke Ingeborg Nielsdatter (Panter) († efter 15/12 1411) bragte i sit 2. ægteskab E. til rigsråden hr. Anders Jakobsen Lunge († senest 2/6 1429) der 1423 efter nyt ægteskab (før 5/5 1416) med Eline Evertsdatter Moltke gav denne livsbrev på E., hvorom det dog efter hans død - if. Lisbet Bryske - kom til arvetrætte m. hans søskende. Eline indgik nyt ægteskab med hr. Fr. Wardenberg til Viksø og levede endnu 1459 på E. Efter hendes død tilfaldt gden ovenn. Anders Jakobsens broderdatter Sidsel Ovesdatter Lunge, der o. 1440 havde ægtet rigsråden hr. Torbern Bille til Allindemagle m.m. († 1465) og overlevende ham i henved 40 år tjente som hofmesterinde hos dronn. Christine. Fru Sidsel fik E. ved samfrændeskifte 1469; efter hendes død 1503 deltes hendes gods ml. arvingerne, så at sønnesønnen hr. Hans Bille (søn af den 1494 afdøde Hent B.) efterhånden kunne overtage E. Han sluttede sig under grevefejden til grev Christoffer, og efter Chr. III.s sejr blev hans len og hans private godser frataget ham. Sivert Grubbe til Lystrup († 1559) fik således følgebrev på E., der dog snart må være tilbageleveret til dens ejer. Hans Bille døde 1542, hans enke Inger Corfitzdatter Rønnow 1548. E. deltes derefter i 2 parter, hvoraf den ene tilfaldt sønnen Bent Hansen Bille (levede endnu 1557) og formentlig også dennes broder Torben Hansen B. († efter 1580), den anden de to døtre Ermegaard og Birgitte B., der begge døde 1587 og som arving havde broderdatteren, den ligeledes ugifte Ingeborg B. († 1608). Efter disse 3 ugifte jomfruer fik gden sit nuværende navn (opr. "Jomfruernes Egede"). …

C. Rise Hansen.

11 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Jomfruens Egede.

12 Trap 5 online (Trap 5 er udgivet 1953-1972), Bind 9 Præstø amt (1959), side 156.
Flædemosegd. minder vistnok om den nu forsv. Fledegd., der 1395 og 1411 nævnes som tidl. tilh. en vis Ingemar af Fledyæ el. Flede. 1423 omtales Jens Nielsen de Flædiæ. Gden kom snart derefter i Lungernes besiddelse og blev nu en bondegd. På skiftet 1458 efter Ove Jakobsen Lunge († tidligst 1451) og hustru Maren Tygesdatter Basse tilfaldt den svigersønnen hr. Axel Lavesen (Brock af Estrup) († 1498), der afstod den til fru Sidsel Ovesdatter (Lunge) († 1503), g.m. hr. Torben Bille til Søholm. 1664 omtales endnu Fledegaarden.
C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag..

13 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Holbæk amt, bind III, 2 (1954), side 452 (om Toftholm).
(Kilden er citeret på siden om Mørkøv sogn).

14 Erik Ulsig, Danske adelsgodser i middelalderen (I kommission hos Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. København 1968), s.343.

15 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Bille, Torbern Bendtsen (ca 1400 - 1465).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 18 Mar. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk