Holger [4731]
(Omkr 1240-Efter 1280)

Ridder Niels Holgersen [4728]
(Omkr 1265-Efter 1320)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Ukendt

Ridder Niels Holgersen [4728] 1 2 3

  • Født: Omkr 1265, Skåne 4
  • Ægteskab: Ukendt
  • Død: Efter 1320, Skåne 4

punkttegn   Et andet navn for Niels var Ridder Niels Holgersen Krognos.4

Billede

punkttegn  Notater:

Claus' tip-19-oldefar.

Om tiden: Erik Menved, der regerede 1286 - 1319, foretog kostbare togter i bl.a. Nordtyskland, hvilket vakte utilfredshed i befolkningen. I 1312 blev en sjællandsk bondeopstand slået ned, og året efter fulgte et jysk bondeoprør anført af flere stormænd. Det jyske oprør blev slået ned med tyske lejetropper, og til at holde befolkningen i skak bygges flere "tvangsborge", fx Kalø nord for Århus, Borgvold i Viborg, Bygholm ved Horsens og Ulstrup øst for Struer. En finanskrise gjorde, at kongen efterhånden mistede magt til aristokratiet. Nye skatter måtte udskrives, og dele af landet blev pantsat.

I Sverige var i begyndelsen af 1300-tallet stridigheder mellem kong Birger og hans to brødre, hertugerne Erik og Valdemar. Birger var gift med en søster til Erik Menved og havde dermed en naturlig forbundsfælle i den danske konge. Hertug Erik blev gift med en datter af den norske konge Håkon Magnusson og havde dermed også en forbundsfælle. Da Birger i 1317 ved list lod sine brødre dræbe (ved det såkaldte Nyköpings gästabud), rejste brødrenes støtter en opstand og et angreb på (det danske) Skåne. En våbenhvile kom i stand i 1318 i Roskilde ved et forlig mellem Erik Menved og Håkon Magnusson.

Efter Erik Menveds død i 1319 var landet forarmet. Stormændene valgte broderen Christoffer 2., der i 1320 måtte underskrive en håndfæstning, der indskrænkede kongens magt betydeligt. Bl.a måtte Christoffer love at lette skattetrykket, at indkalde danehoffet hvert år, at nedsætte stormændenes krigspligt samt nedbryde mange af de ovennævnte kongelige borge. 5 6 7 8 9 10 11

punkttegn  Forskningsnotater:

Det er usikkert, om Niels Holgersen havde en søn Peder Nielsen, men Norman Madsen argumenterer herfor - med reference til Sigvard Mahler Dam - i sine noter til Niels Holgersen. 4

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Diverse: Nævnes, 1302. 2

• Titel: Ridder, 1313. 4

• Diverse: Var medudsteder af en erklæring om, at de oprørske bønder i Jylland havde underkastet sig kongen, 1313. 12

• Var forlover: For Peder Porse, 1313. 2

• Var forlover: Ved forliget, 11 nov. 1318, Roskilde. 2 11

• Diverse: Beseglede kong Christoffer 2.'s håndfæstning, 25 jan. 1320, Viborg. 2 6 12


Billede

Niels giftede sig med ukendt.


Billede

Kilder


1 Roskildes historie, Krognos.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.270-274.

Krognos.
Denne ældgamle skaanske Slægt førte i Guld-Felt en sort Fjerham, der i de ældste Segl mest ligner en Ørnevinge, og paa Hjelmen 5, i det 16. Aarh. 13 Paafuglefjer; Hr. Mourids Olsen benyttede 1532 et Signet, hvori Hjelmtegnet er to Vesselhorn. Den hosstaaende Vaabentegning er udført efter Axel Kjeldsens Segl fra 1397. For øvrigt er det ældste kjendte Segl Provsten i Lund Holger Pedersens fra 1330; men dette og de fleste andre Segl fra det 14. Aarh. vise kun Skjoldemærket uden Hjelm.
Det berettes, at der bag en Lade ved Krapperup findes en Sten med Runebogstaver og Krognos-Vaabnet, og at den første kristne Mand af Slægten hed Kjeld Krognos. Muligt er det, at han kan have heddet Kjeld, men Krognos har han næppe kaldt sig, thi dette Navn synes aldrig at have været brugt af Slægten selv, hvorimod Slægten i alle Vaabenbøger og Slægtebøger betegnes dels med dette Navn, dels med Navnet Stigsen; saaledes kaldes endnu den sidste Mand stundom "Oluf Mouridsen, som kaldes Stigsen".
Samme Vaaben førtes af en svensk-skaansk Slægt af Navnet Ged (jvf. foran S.181).
Væbneren Jep Tuesen i Brunestad (V. Gynge H.), der 1447 udstedte et Gjældsbrev til Tulle Tygesen (Sparre), førte også Krognos-Vaabnet.


Holger .... Sønner:
1. Hr. Niels Holgersen
, nævnes 1302, var 1313 en af Dommerne over de jydske oprørere, var s. A. Forlover for Peder Porse og 1318 Forlover ved Forliget i Roskilde, beseglede 1320 Kong Christoffers Haandfæstning og var da Ridder. Sønner:
a. Holger Nielsen til Færilde (Ø. Gynge H.), …

b. ? Axel Nielsen. …

2. Gregers Holgersen, …

3. Peder Holgersen. …

4. Tue Holgersen Galle.
5. Jakob Holgersen.
….

3 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Peder Nielsen Krognos.

4 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Niels Holgersen Krognos.

5 Wikipedia, Erik Menved.

6 Wikipedia, Christoffer 2.

7 Gyldendals Danmarks historie, Bind 1 s.454-457 (opslag 450-452).

8 Wikipedia, Birger Magnusson.

9 Wikipedia, Nyköpings gästabud.

10 Wikipedia, Slaget vid Mjölkalånga.

11 Wikipedia, Mats Kettilmundsson.

12 Det Kongelige Bibliotek: Tidsskrift.dk, Knud Prange: Kongevalgene i 1320 og 1326.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 apr. 2015 med Legacy 8.0 fra Millennia